Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yurt dışındaki üniversitelerle ortak programlar açılacak
Mesaj: #1
Türkiye'deki üniversiteler, yurt dışındaki üniversitelerle ön lisans, lisans ve lisans üstü alanlarda ücretli ortak programlar açabilecek.

Türk vatandaşı öğrenciler bu programlara, Türkiye'deki üniversitelere girişte uygulanan koşullar çerçevesinde, ÖSS'ye katılıp yeterli puan alarak yerleşebilecek. Öğrencilerin ayrıca, yurt dışındaki ilgili üniversitenin istediği koşulları da sağlamaları gerekiyor.


Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelik, ''Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak ön lisans, lisans ve lisans üstü alanlarda uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları açmalarını, buna ilişkin usul ve esasları'' düzenliyor.

YÖK'ün onayı gerekecek

Yönetmeliğe göre, Türkiye'deki yükseköğretim kurumları yurt dışındaki kapsama dahil yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütmek üzere ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde ortak programlar açabilecekler.


Ortak programlar, ortak programı yürütecek kurum ve kuruluşlar arasında, bu yönetmelik hükümleriyle uyumlu bir protokol yapılıp YÖK'ün onayı alındıktan sonra başlatılacak.

Türk öğrenci kabulü

Ortak programlara öğrenciler, ilgili kurum ve kuruluşların öğrenci kabulünde uyguladıkları asgari koşullara uyularak alınacaklar. Türk vatandaşı öğrencilerden, ön lisans ve lisans programları için ÖSS'ye girme ve tercihleri arasında göstererek, ortak programa yerleşecek kadar puan alma koşulu aranacak. Türk öğrencilerin, buna ek olarak, yurt dışındaki kurumun kabul koşullarını da sağlamaları gerekecek.


Yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilecek öğrencilerin de her iki üniversitenin asgari kabul koşullarını sağlamaları isteniyor.

Yabancı öğrenci kabulü

Ortak programa Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin kabulünde aranacak koşullar da Ortak Program Protokolü'nde belirtilecek.


Türk üniversitelerine mevcut durumda yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli olan SAT ve benzeri uluslararası sınav puanı, Uluslararası Bakalorya, Abitur gibi ortaöğretim mezuniyet dereceleri, ortak programlara yabancı öğrenci kabulünde de uygulanacak.

Eğitim-öğretim ücreti

Ortak programlarda eğitim, ücrete tabi olacak. Bu ücretin kapsadığı hizmetler ve giriş yılından sonraki yıllarda yapılması öngörülen yıllık artış oranları belirlenip ilgili taraflarca kılavuz, broşür ve internet yoluyla ilan edilecek.


Devlet üniversitelerinde öğrencilerden alınacak yurt içi öğrenim ücretleri, ortak eğitim kapsamındaki programların eşdeğeri ya da benzeri ikinci öğretim programları için Bakanlar Kurulunca belirlenen ikinci öğretim ücretlerinin üç katını geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşun önerisiyle YÖK tarafından belirlenecek.


Vakıf üniversiteleri, öğrencilerinden alınacak yurt içi eğitim ücretlerini kendi usulleriyle saptayacaklar. İş birliği yapılan yurt dışındaki kurumun öğrenim ücretleri ise ilgili kurum tarafından tespit edilecek.


Öğrencinin, yurt dışındaki kurumda geçireceği sürelerde yapacağı eğitim ücreti dışındaki harcamalarının tahmini tutarı da önceden ilan edilecek.

Ödeme

Öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenilenirken ödenecek.


Devlet üniversitelerinde, bu programlarda öğrenim gören öğrencilerden alınan yurt içi öğrenim ücretleri, en geç ilgili ayın sonuna kadar özel bütçeye gelir kaydedilmek üzere aktarılacak. Aktarılan bu miktar ödenek kaydedilirken yüzde 30'undan az olmamak kaydıyla üniversite yönetim kurulunca belirlenecek bir miktarı projenin yürütülmesine ilişkin her türlü gider ile üniversitenin mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere ayrılacak. Bu programda fiilen ders veren öğretim elemanlarına kalan tutardan ek ders ücreti ödenecek.


Vakıf üniversitelerinin öğrencilerden alacakları ücretler ise üniversite bütçesine aktarılacak.

Burs

Ortak lisans ve ön lisans programlarına yerleşecek öğrencilere, belirlenecek kontenjan çerçevesinde ÖSS'deki başarıları esas alınarak ''öğrenim ücretlerinden kısmi ya da tam muaf tutulma'' şeklinde karşılıksız başarı bursu verilebilecek. Burslu kontenjana yerleştirilen öğrencilere verilen bu burs, öğrencilik statüsünün devam etmesi koşuluyla programının ve hazırlık okulunun normal süresini kapsayacak.

Eğitim süreleri

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora ortak programlarının süreleri, Türk üniversitelerindeki benzer programların sürelerinden daha az olamayacak. Ortak programın, ilgili üniversitelerde geçirilecek asgari süreleri ve bu sürelerin geçirileceği dönemler ile toplam süre, protokolde belirtilecek.

Yabancı dil

Ortak programlar İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinde yürütülebilecek. Öğrencilerin ortak programda öğrenimlerine başlayabilmeleri için o dili yeterli düzeyde bilmeleri gerekecek.


Dil seviyesini tespit eden TOEFL gibi uluslararası bir dil sınavı ile bu sınavda alınması gerekli asgari puan protokolde belirtilecek. Ortak programların bu diller dışında başka bir yabancı dille verilebilmesi için YÖK'ün onayı gerekecek. Bu durumda da eğitimin verileceği yabancı dilin yeterli düzeyde bilindiğini ölçen bir uluslararası sınav ile bu sınavdan alınması gereken asgari puan, protokolde yer alacak. Yabancı dil bilgisi yetersiz olan öğrenciler, ilgili Türk üniversitesinin yabancı dil hazırlık okulunda yabancı dil koşulunu sağlayıncaya kadar yoğun dil eğitimi alabilecekler. Yoğun dil eğitimi için azami 2 yıl süre verilecek. Bu sürenin sonunda yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler, ÖSS puanına ve tercihine göre ÖSYM tarafından Türkiye'deki Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarından birine yerleştirilebilecekler.

Vize

Ortak programlara kabul edilen öğrenciler yabancı ülkede eğitim görmek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlü olacaklar.


Ortak program yürüten kurumların program koordinatörleri, vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklar.

Akademik başarısızlık ve diploma

Akademik başarısızlık ve başka bir nedenle ilgili üniversitelerden herhangi birisiyle ilişiği kesilen bir öğrencinin, uluslararası ortak programla ve ilgili üniversitelerle de ilişiği kesilecek.


Ortak programda, her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma veya her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilecek. Diplomalarda yer alacak ibareler taraflar arasında imzalanan protokollerde açıkça yer alacak.


Öğrenciler, çift veya ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki üniversitedeki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamayacaklar.

İşleyiş

Ortak programın müfredatı, müfredatı oluşturan dersler, laboratuvar, uygulama, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile müfredatın programı yürüten üniversiteler arasındaki bölüşümü, iki üniversitenin imzalayacağı protokolde belirtilecek.


Ortak programı yürüten tarafların kendi programlarında uyguladıkları not sistemleri ve başarı koşulları ayrı ayrı tanımlanacak. Taraf kurumlardan birinde başarısız olunabilecek derslerin ve diğer etkinliklerin nasıl ve taraflardan hangisinde telafi edilebileceğinin ve ortak programda genel not ortalamasının ne şekilde hesaplanacağının esas ve usulleri de vurgulanacak.


Bir öğrencinin mezun olabilmesi için her iki kurumun asgari akademik koşullarını sağlaması ve ayrıca programın tümüne ait akademik gerekleri de yerine getirmesi gerekiyor.

Azami eğitim-öğretim süreleri

Uluslararası ortak programların azami süreleri, normal süresi 2 akademik yıl olan ön lisans programlarında 4 akademik yıl, normal süresi 3 akademik yıl olan lisans programlarında 6 akademik yıl, normal süresi 4 akademik yıl olan lisans programlarında 7 akademik yıl, normal süresi 2 akademik yıl olan yüksek lisans (master) programlarında 3 akademik yıl; normal süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4, lisans derecesi ile kabul edilenler için 5 akademik yıl olan doktora programlarında ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 6, lisans derecesi ile kabul edilenler için 7 akademik yıl olacak.


İzin ve disiplin


Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrenciye her iki tarafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilecek. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmayacak. Öğrenim süresi boyunca kullanılabilecek toplam izin süresi, normal öğretim süresinin yarısından fazla olamayacak.


Öğrenciler, eğitim için bulundukları kurumun disiplin yönetmeliğine tabi olacaklar.

Yatay geçiş

Bir uluslararası ortak programa kabul edilmiş olmak, öğrenciye Türk veya diğer ülkedeki üniversitenin bir başka programına veya çift diplomaya yönelik diğer programlarına yatay geçiş hakkı vermeyecek. Bir uluslararası ortak programdan başka bir programa veya başka bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, taraf kurumların yürürlükte olan yatay geçiş mevzuatına uygun şekilde yapılacak.


kaynak İlginizi Çekebilecek Diğer Konular:
Sheffield Üniversitesi Hakkında Bilgiler ve Türk Öğrenci Grubu

Liverpool Üniversitesi Hakkında Bilgiler ve Türk Öğrenci Grubu

Amerika da bir üniversiteye 1 ders almak için gitmek mümkün mü?

Avrupa'da ilk Türk üniversite 2017 de!!

Neden bulgaristan da eğitim

Gmat ve Gre sınavları ile ilgili merak ettikleriniz

Cambridge Üniversitesi Hakkında Bilgiler ve Türk Öğrenci Grubu

Bulgaristan Üniversiteleri Kontenjanları Hızla Doluyor.

Heidelberg Üniversitesi

Rusyada Varonej üniversitesi yurt dahil 2000-2500 usd yıllık

ben eğitiyorum...çok mutluyum...
İmages
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Almanya’nın ilk Türk üniversitesi 2017’de açılacak egitiyorum 1 801 01-31-2011 07:48 PM
Son Mesaj: egitiyorum
  Rusyada Varonej üniversitesi yurt dahil 2000-2500 usd yıllık egitiyorum 1 880 01-31-2011 07:48 PM
Son Mesaj: egitiyorum
  Yurt dışında üniversite eğitimi fırsatı egitiyorum 1 581 01-31-2011 07:47 PM
Son Mesaj: egitiyorum

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir