Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Süleyman Demirel Üniversitesi su altı uygulama yön
Mesaj: #1

15 Ocak 2017 SALI<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Resmî Gazete[/b]
Sayı : 26757
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">YÖNETMELİK[/b]
Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SUALTI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">BİRİNCİ BÖLÜM[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Amaç[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 1 –[/b] (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Kapsam[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 2 –[/b] (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Dayanak[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 3 –[/b] (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tanımlar[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 4 –[/b] (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,
d) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini
ifade eder.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İKİNCİ BÖLÜM[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Merkezin amacı[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 5 –[/b] (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite tarafından lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek dalma teknikleri ve ilk yardım konularında eğitim vermek, teorik ve uygulamalı olarak ve Üniversitenin ulusal veya uluslar arası resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek,
b) Türkiye’deki iç suların ve denizlerin sualtı zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve bu kaynakların daha verimli kullanılması için gerekli çalışmaları yapmak ve destek vermek,
c) İlgili mevzuata uygun olarak açılacak balık adam kursları ile Isparta çevresinde yeni bir meslek dalının oluşturulması, sportif amaçlı dalış etkinliklerinin planlanması ve bu organizasyonların yürütülmesini sağlamak.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Merkezin faaliyet alanları[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 6 –[/b] (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;
a) Merkezin amaçları doğrultusunda; öğrencilere ve diğer insanlara, resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlara yönelik olarak mesleki eğitim için gerekli alt yapıyı oluşturmak, bunların mesleki bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmek, çeşitli kesimlere yönelik seminer, konferans, kurs, sertifika programları ve faaliyetleri planlamak,
b) Üniversitenin birimlerinde yürütülen etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak, ihtiyaç halinde Üniversitenin kütüphane, dershane, net-dershane ve diğer eğitim imkanlarından yararlanmak,
c) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslar arası ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde araştırma veya proje yapmak ve yaptırmak, bu konudaki çalışmalara katılmak,
ç) Üniversitelerde lisans ve lisans üstü düzeyde sürekli sualtı ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum ve kongreler düzenlenmesini desteklemek ve katkıda bulunmak; öğrencilerin sualtı ile ilgili lisans düzeyinde bitirme ödevi, lisansüstü düzeyde tez hazırlamalarını özendirmek ve desteklemek,
d) Amaçları doğrultusunda bilimsel ve sosyal içerikli yayınlar yapmak veya yaptırmak; konuyla ilgili kütüphane ve arşiv oluşturmak,
e) Sualtı ve ilkyardım ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, danışmanlık yapmak ve veri sağlamak,
f) Merkez bünyesinde sualtı zenginliklerinin sergileneceği sualtı müzesinin kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Merkezin yönetim organları[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 7 –[/b] (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b Merkez Yönetim Kurulu.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Merkez müdürü ve yardımcısı[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 8 –[/b] (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü birden fazla dönem yeniden görevlendirilebilir.
(2) Merkez Müdürünün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından merkez müdür yardımcısı olarak bir kişi üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürü görevinden geçici olarak ayrıldığında yerine müdür yardımcısı vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yerine yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevinin sona ermesi halinde yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Merkez müdürünün görevleri[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 9 –[/b] (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,
c) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek ve denetlemek,
ç) Yurt içi ve yurt dışında bulunan ilgili bilimsel kuruluşlarla Merkezin amacına uygun proje ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Merkez yönetim kurulu[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 10 –[/b] (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ile merkez müdürü tarafından Üniversitenin akademik ve idari personeli arasından gösterilecek altı aday arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılanların yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, yeni üyeler görevlendirilir.
(2) Merkez Yönetim Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Merkez Yönetim Kurulu yılda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Merkez yönetim kurulunun görevleri[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 11 –[/b] (1) Merkez yönetim kurulunun görevleri şunlardır;
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak Merkezin çalışma düzenini sağlamak,
b) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma grupları ve bu gruplarda çalışacak kişileri belirlemek; Merkez Müdürünün önerilerini incelemek ve karara bağlamak,
c) Uygulama ve araştırma alanlarına ilişkin kararlar almak,
ç) Araştırmacıların ve çalışma gruplarının araştırma ve yayın konusunda taleplerini değerlendirmek ve karara bağlamak,
d) Rektöre sunulacak yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşmek,
e) Merkez Müdürü tarafından gündeme getirilecek diğer konuları değerlendirmek ve karara bağlamak.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÖRDÜNCÜ BÖLÜM[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Çeşitli ve Son Hükümler[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Harcama yetkilisi[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 12 –[/b] (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birisine devredebilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Personel ihtiyacı[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 13 –[/b] (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yürürlük[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 14 – [/b](1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yürütme[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 15 –[/b] (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir