Cevapla 
 
Değerlendir:
 • 0 Oy - 0 Yüzde
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Sağlık karnelerin düzenlenmesi
Mesaj: #1
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SA[/b]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ĞLIK KARNESİ DÜZENLENMESİ[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
İlk defa veya yeniden İl Defterdarlığında bir göreve atanan memur, kendisi, tedavi yardımından yararlanacak eşi, bakmakla yükümlü bulunduğu ana, baba ve çocuklarını gösterir bir ‘Tedavi Yardım Beyannamesi’ vermekle yükümlüdür.

Tedavi yardım beyannamesine, üvey anne ve babalar ile resmi nikahlı olmayan eşler yazılamaz.

Beyannameye;

 • Memurun kendisi ve beyanda bulunduğu aile fertlerinin her biri için (yedi yaşından küçük çocuklar hariç) 2’şer adet fotoğraf ile birlikte nüfus cüzdanlarının onaylı örnekleri (daire amiri tarafından onaylanmış olabilir),
 • Tedavi yardımından yararlanacak eş için evlenme cüzdanının onaylı örneği (daire amiri tarafından onaylanmış olabilir),
 • Memurun bakmakla yükümlü bulunduğu anne ve babasının sağlık yardımından faydalandırılmaları için, memurun yardım etmemesi halinde muhtaç duruma düşmesi, her ne şekilde olursa olsun ücret karşılığı çalışmaması ve yasalar uyarınca kendilerine sağlık yardımı sağlanmamış olması gerektiğinden, anne ve babası için muhtaçlık belgesi, anne ve babasının bağlı bulundukları yer Vergi Dairesi ve Belediyeden mükellefiyetlerinin, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından ilişkilerinin bulunmadığına dair belgeler ile ikametgah belgeleri eklenir.
 • [/list]

  Memurun anne ve babasından sadece annesi için sağlık yardımından faydalanma talebinde bulunması ve babasının da sağ olduğunun anlaşılması (anne ve babasının boşanmış olmaları hariç) durumunda yukarıda yazılı belgelerin ayrı ayrı beyannameye eklenmesi gerekmektedir.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Eşleri Sigortalı Olan Kadın Memurun Çocuklarını Beyan Etmesi[/b]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
  Eşi sigortalı olarak çalışan kadın memurun çocuklarını beyannamesinde göstermesi halinde, eşinin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumuna müracaatları ve bundan büyle çocukları için sağlık yardımı talebinde bulunmayacağını beyan etmeleri üzerine ilgili kurumca verilecek beyanlarını teyit eden ve talepleri doğrultusunda işlem yapılacağını belirten bir yazıyı tedavi yardım beyannamesine eklemeleri gerekmektedir.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Kadın Memurun Eşini Beyan Etmesi[/b]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
  Eşi için sağlık yardımından faydalanma talebinde bulunan kadın memur; eşinin ikamet ettiği yerin sosyal güvenlik kuruluşundan ilişiği bulunmadığına dair belge ile birlikte bağlı bulunduğu yer Vergi Dairesi ve Belediyeden mükellefiyetinin bulunmadığına dair belgeleri beyannamesine eklemek zorundadır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> NOT : [/b]Memurun bakmakla yükümlü bulunduğu çocuklarından 25 yaşını doldurduğu halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malüllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler süresiz olarak<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/b]tedavi yardımından faydalanabilirler.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">PERSONELİN İSTEĞİ HALİNDE EMEKLİLİK İŞLEMLERİ[/b]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/b]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/b]İl atamalı personelin emeklilik istemi (Ek:26) emeklilik belgesi ile yapılır. Bu belge ilgililer tarafından ‘emeklilik istek dilekçesi’ bölümü ve nüfus kaydı bölümü daktilo ile üç nüsha doldurularak birimi aracılığı ile Personel Müdürlüğüne gönderilir.

  İlgilinin emeklilik isteğinin onaylanmasından ve tebliğinden sonra ayrılış tarihinin, mal bildirimi, sicil raporu, 3 adet vesikalık fotğrafının, memuriyet kimliğinin, sağlık karnesinin ve emekli memur kimlik düzenleme formunun (Ek:27) gönderilmesi gerekir.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">İZNİN YURTDIŞINDA KULLANILMASI İŞLEMLERİ[/b]

  İznini yurt dışında kullanmak isteyen memurlar (Ek:32) dilekçelerini Maliye personeline ait izin formuna (Ek:31) eklemek suretiyle yapabilirler.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">MALBİLDİRİMLERİNİN GÖNDERİLMESİ[/b]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
  Malbildirimleri göreve ilk atamada göreve başlamadan önce, görevin sona ermesi halinde ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, malvarlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde aşağıda belirtilen esaslar dahilinde Personel Müdürlüğüne verilir veya gönderilir.

  Göreve devam eden memurların, sonu (0) ve (5) ile biten yılların Şubat ayı sonuna kadar malbildirimlerini 22*32 ebadındaki zarfın üzerine (Ek:62) bilgiler yer alacak şekilde süresi içinde Personel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">PERSONELE KİMLİK DÜZENLENMESİ[/b]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Merkez Atamalı Personelin Kimlik İşlemleri: [/b]Merkez atamalı memurlar kimlik taleplerini “Memur Kimliğine Esas Form”u (Ek:56) doldurarak iki adet fotoğraf ve onaylı nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte, birimleri aracılığıyla Personel Müdürlüğüne gönderirler.

  NOT : Görev ve ünvanda değişiklik meydana geldikçe kimlik belgeleri değiştirilir.
  Herhangi bir sebeple Deterdarlıktan ayrılanlar kimlik belgelerini iade ederler.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">NAKLEN ATAMALAR[/b]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/b]Defterdarlığımız Merkez ve ilçe birimlerinde görevli personelden, saymanlık veya unvan değişikliği suretiyle merkez birimleri arasında, merkezden ilçeye, ilçeden merkeze veya ilçeler arasında atama isteminde bulunanlar, dilekçelerini (Ek:20) “Devlet Memurlarının Müracaat ve Şikayetleri ile İlgili Yönetmelik” esaslarına uygun bir şekilde yaparak birim görüşü ile birlikte Personel Müdürlüğüne intikal ettirilir.

  Defterdarlığımıza Merkezden veya diğer defterdarlıklardan tayin talebinde bulunanlar yine (Ek:20) dilekçelerini açıklayıcı gerekçelerle birlikte doğrudan Defterdarlığımıza verebilirler.

  Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Defterdarlığımıza naklen atanma talebinde bulunanlar, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 40. Maddesinde[/i];

  “<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 40 – (1)[/b] Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen (Harita veya Kadastro Teknisyeni dahil), Mütercim, Tercüman, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı, Memur veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında görev yapanlar; Bakanlık iznine istinaden aynı unvanla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla Bakanlık teşkilatına naklen atanabilirler. Bu unvanlar dışında, Bakanlığa kurumlararası naklen atama yapılamaz.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">(2)[/b] Genel şartlar:

  a) Askerlik hariç Devlet memuriyetinde en az iki, en fazla oniki yıl hizmeti bulunmak,

  b) Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabipleri için kırk yaşını, Koruma ve Güvenlik Görevlileri için otuz yaşını, diğerleri için otuzbeş yaşını geçmemiş olmak,

  c) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az iyi derecede olmak,

  ç) Adli veya idari bir ceza almamış olmak.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">(3)[/b] Özel şartlar:

  a) Eğitim Uzmanı unvanına atanabilmek için;

  1) Eğitim Fakültesinden mezun olmak,

  2) En az üç yıl Eğitim Uzmanı unvanında görev yapmış olmak,

  b) Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlarına atanabilmek için;

  1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

  2) Bu unvanı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumları tarafından yapılmış görevde yükselme sınavında başarılı olması sonucu kazanmış olmak,

  c) Memur unvanına atanabilmek için; meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

  ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Askerliğini komando olarak yapmış olmak (erkekler için),

  3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşıyor olmak,

  d) Mütercim ve Tercüman unvanlarına atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yabancı dillere ilişkin Mütercim-Tercümanlık, Dil Bilimi, Dil ve Edebiyat veya Öğretmenlik lisans programlarından mezun olmak,

  2) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan KPDS veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az doksan puan almış olmak ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

  şartları aranır.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">(4)[/b] Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan personelden, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Savunma Uzmanı, Koruma ve Güvenlik Şefi ile bu Yönetmeliğin İdari Hizmetler, Yardımcı Hizmetler Grubunda ve unvan değişikliğine tabi unvanlarda bulunanlar, son üç yıllık sicil raporlarının ortalamasının en az iyi derecede ve son sicilinin olumlu olması, adli veya idari bir ceza almamış olmaları halinde aynı unvanla Bakanlığa naklen atanabilirler.

  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">(5)[/b] İstifaen görevinden ayrılan personelden yeniden atanma talebinde bulunanların istifa etmeden önceki son üç yıllık sicil raporlarının olumlu olması ve memur olma koşullarını kaybetmemiş bulunmaları kaydıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık iznine istinaden açıktan atama prosedürü çerçevesinde yeniden atanmaları mümkündür.”

  belirtilen şartları taşımaları halinde, bu şartları ispatlayan belgelerle birlikte doğrudan Defterdarlığımıza başvurabilirler.
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/b]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/b]
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Eşi 657 sayılı kanuna tabi sigortalının sağlık tal onur 0 552 01-12-2008 12:18 AM
Son Mesaj: onur
  Sağlık karnesini kaybedenler için onur 0 570 01-12-2008 12:17 AM
Son Mesaj: onur
  Anne ve babaya sağlık karnesi almak için yazılan d onur 0 1,013 01-12-2008 12:16 AM
Son Mesaj: onur
  Kız çocuğuna sağlık karnesi alması için yazılan di onur 0 607 01-12-2008 12:15 AM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir