Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
osmanlıda ilkler
Mesaj: #1
osmanlıda ilkler
________________________________________
Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.
Osmanlı Devleti'nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.
III.Osman zamanında hiç ayaklanma ve savaş olmamış sadece büyük yangınlar çıkmıştır.
Hz.Muhammed'in(s.a.) ilk diblomatik başarısı Hudeybiye Antlaşması'dır.
Osmanlı Devleti'nde en fazla patişah ismi Mehmet'tir.
Osmanlı döneminde ilk denizaltıyı İbrahim Efendi yapmıştır.
İlk vezirlik sistemi Abbasiler tarafından oluşturulmuştur.
Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek patişah V.Murat'tır.
İkta sistemi ilk defa Hz.Ömer zamanında uygulanmıştır.
İlk Safevi padişahı Şah İsmail'dir.
Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim'dir.
Tarihte ilk ticaret kolonileri İyonlar tarafında oluşturulmuştur.
Balkanlar II.Kosova savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur.
İlk anayasayı Babiller oluşturmuştur.
Osmanlı Devleti'nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu'da oluşturulmuştur.
Sivil Savunma teşkilatı ilk olarak I.Dünya Savaşı esnasında oluşturulmuştur.
Orta Doğu'ya 4 kez Haçlı Seferi düzenlenmiştir.
Müslümanlarla Türkler ilk kez 4 Halife devrinde karşılaşmıştır.
Osmanlı Devleti'nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.
İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.
İlk Türk amiral Çaka Bey'dir.
İlk Türk deniz savaşını Çaka Bey yapmıştır.
Osmanlı Devleti'nde ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça'dır.
İlk İslam devletinin temelleri Mekke'de atılmıştır.
İlk anayasamız 1876'daki I.Meşrutiyet Anayasasıdır.
Fatih Sultan Mehmet 12 Hristiyan devletini yıkmıştır.
Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı'na almıştır.
Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı Venedikler'le yapmıştır.
Atatürk'e gazi ve maraşallik ünvanı Sakarya Savaşı'ndan sonra verilmiştir.
Osmanlı Devleti'nin son halifesi Abdülmecid'tir.
Dört işlemi ilk kez Sümer'ler bulmuştur.
Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.
Tarihdeki ilk yazılı antlaşma Kadeş'tir.
Parayı ilk kez Lidyalı'lar bulmuştur.
Mısırlı'lar Hiyogralif Yazısını kullanmıştır.
Anadolu'ya yazıyı ilk getirenler Asurlar'dır.
Miladi takvimi Mısırlı'lar oluşturtu,Romalı'lar geliştirdi.
İbraniler tarihte tek tanrılı inanca ,inanan ilk kavimdir.(Musevilik)
Tarihte ilk demokrasi örneğini Yunanlı'lar uygulamıştır.
Ağrı Dağı'nın eski adı Ararat'tır. Yüksekliği ise 5135km'dir.
T.C.'de ilk general Fevzi Çakmak'tır.
Türkler'in ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir.
Yerleşik hayata geçen ilk Türk kavmi Uygurlar'dır.
Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almıştır.
Anadolu Hisarı Yıldırım B.tarafından, Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
Musevilik'i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti Hazarlar'dır.
Osmanlı padişahlarının tahta geçerken dağıttığı paraya "Cülüs" denir.
Şehid edilen ilk Osmanlı patişahı Genç Osman'dır.
Osmanlı Devleti'nde en fazla padişahlığı K.Sultan Süleyman yapmıştır.(46)
İlk Osmanlı parası Osman Bey,ilk gümüş para Orhan Bey,ilk altın para,Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.
Karikatürün doğmasını "Daumier" sağlamıştır.
Osmanlı Devleti,uçağı ilk kez birinci dünya savaşında kullanmıştır.
İlk kez Rumeliye geçiş Çimpe Kale'sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.
Karlofça ant.ile başlıyan gerileme Yaş ant.ile son bulmuştur.
Fransız ihtilali ile ortaya çıkan ilk isyan, Sırp isyanıdır.
Osmanlı Devleti'nden en son ayrılan millet Arnavutlar'dır.
Yunanlılar Edirne ant.ile ,Sırplar da Berlin ant. ile bağımsız olmuşlardır.
Reform ilk kez Almanya'da,Rönesans ise İtalya'da ortaya çıkmıştır.
İlk posta teşkilatı Lale devri'nde oluşturuldu.
İlk itfaiye teşkilatı Lale devri'nde oluşturuldu.
İlk kağıt fabrikası Lale devri'nde Yalova'da açıldı.
Matbaa ülkemize ilk kez Lale devri'nde gelmiştir.
İlk çiçek aşısı Lale devri'nde yapıldı.
İlk kumaş fabrikası Lale devri'nde İstanbul'da açıldı.
Suğdak Deniz Seferi ilk deniz aşırı seferidir.
Tarihte Türk adında kurulan ilk devleti Göktürk'lerdir.
Tarihteki ilk Türk devleti Hunlar'dır.
Miryekefelon Savaşı ile Anadolu Türkler'in anavatanı olmuştur.
Osmanlı Devleti'nin Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir'dir.
Osmanlı Devleti'nin Afrika'da kaybettiği en son toprak parçası Traplusgarp'tır.
Halifelik Osmanlı'ya ilk kez Ridaniye Savaşı'ndan sonra geçmiştir.
İstanbul feth edilmeden önce 16 kez kuşatılmış fakat alınamamıştır.
İllere ilk kez vali gönderilme II.Mahmut zamanında başlamıştır.
İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.
Musadere usulu ilk kez II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.
İlk medrese,1327'de Orhan Bey zamanında İznik'te açılmıştır.
Türk Edebiyatı'nın en eski yazılı kaynakları Orhun Yazıtları'dır.
İlk bireysel zeka testi 1905'te Fransız Binet ile Simon tarafından uygulanmıştır.
Anadolu'da kurulan ilk tarikat Baba İshak tarafından kurulan "Babailik"tarikatıdır.
Türk tarihinde ilk medrese Karahanlı'lar zamanında yapılmıştır.
Türkçe'yi resmi dil olarak ilan eden ilk devlet adamı Karamanoğlu
Mehmet Bey'dir.(13Mayıs1277)
Osmanlı Devleti'nde toplam 36 kişi padişahlık yapmıştır.
Osmanlı Devleti'nde en fazla padişah ismi Mehmed'tir.
Osmanlı Devleti ilk tanzimatı Rusya'ya vermiştir.
Osmanlı Devleti'nin Trakya'da feth ettiği en son toprak parçası İstanbul'dur.
İlk kez kavuk giyen Osmanlı padişahı 1.Bayezid'tir.
Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması'dır.
Osmanlı padişahlarından hattat olan ilk ve padişah Abdülmecid'dir.
İlk posta teşkilatı İranlı'lar tarafından kurulmuştur.
Tarihte ilk yazıyı Sümer'ler kullanmıştır.
Aşıkzade Tarihi'ne göre ilk vergi uygulaması Osmanlılar'da Osman Gazi zamanında başlamıştır.
Osmanlılar'da ilk mali teşkilat 1.Murad zamanında kurulmuştur.
TBMM'nin kabul ettiği ilk kanun vergi kanunudur.
İlk vergi rekortmenimiz Türkiye Amatörler Birliği'nin kurucu başkanı Manizade Şevket Manioğlu'dur.
İlk yazılı vergi reformu bundan 4bin 400 yıl önce yapılmıştır.(Sümerler)
Osmanlı devletini ilk başkenti Bursa,son başkenti ise İstanbul'dur.
Osmanlı padişahının yetkilerini sınırlayan ilk belge Sened- İttifak'tır.(1808)
Azınlıklara ilk defa siyasal haklar Islahat Fermanı ile verilmiştir(1856)
31 Mart olayı Osmanlı tarihinde devletin temel düzenini değiştirmek için yapılan ilk ayaklanmadır.
Kurtuluş Savaşı'nda TBMM'nin ilk başarısı Ermeniler'e karşı kazanıldı.
Gümrü Ant. TBMM'nin uluslararsı alandaki ilk siyasi başarısıdır.(3 Aralık 1920)
Düzenli ordunun(8 Kasım 1920) ilk başarısı I.İnönü Savaşı'dır.
TBMM'nin ilk siyasal ilişki kurduğu devlet S.Rusya'dır.
İlk kurulan cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyeti'dir.
İşgallere karşı ilk silahlı direnişi başlatan cemiyet Kilikyalılar Cemiyeti'dir.


1.İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir.
2.Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür.
3.Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ zamanında olmuştur.
4.İLK Osmanlı veziri ALLADDİN PAŞA dır.
5.İLK vakfı ORHAN BEY kurdu.
6.İLK düzenli ORDU ORHAN BEY zamanında kuruldu.
7.İLK para ORHAN Bey zamanında bastırıldı. 1327
8.İLK Medrese İZNİK te ORHAN BEY tarafından kuruldu.
9.Rumeli’ye geçiş İLK defa Orhan Beyin kardeşi SÜLEYMEN PAŞA ile olmuştur.
10. Rumeli de İLK ÜSS ÇİMPE KALESİ dir.
11. Osmanlılara katılan İLK beylik KARESİ BEYLİĞİ dir.
12. İLK ALTIN para FATİH zamanında bastırıldı.
13. İLK KAPAN-I DERYA Baltaoğlu Süleyman Bey dir.
14. Topçu birliği İLK defa I.MURAT zamanında kuruldu.

15. Karamanoğulları ile İLK savaşı I.MURAT yaptı.
16. Top İLK defa I. KOSOVA SAVAŞI ‘ında kullanıldı.
17. Savaş alanında şehit düşen İLK Padişah I. MURAT olmuştur.
18. Haçlılarla İLK defa SIRPSINDIĞI SAVAŞI ‘ında karşılaşıldı.(1364)
19. İLK YENİÇERİ OCAĞI I. MURAT zamanında kuruldu.
20. İstanbul İLK defa YILDIRM BAYEZID tarafından kuşatıldı.
21. Anadolu Türk Birliği İLK defa YILDIRIM BAYEZID tarafından kuruldu.
22. Osmanlılara Orta Avrupa nın kapıları İLK defa NİĞBOLU ZAFERİ ile açıldı.(1396)
23. Anadolu Türk Birliği İLK defa Ankara savaşı SONUNDA BOZULDU.(1402)
24. Osmanlılarda İLK taht kavgaları FETRET DEVRİ’ inde oldu.
25. İLK deniz savaşı ÇELEBİ Mehmet zamanında VENEDİKLİLER ile oldu.
26. İLK SÜRRE ALAYI ÇELEBİ MEHMET zamanında düzenlendi.
27. Kendi isteği ile taht’tan çekilen İLK Padişah II.MURAT olmuştur.
28. Avrupalılar İLK kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını II.KOSOVA SAVAŞI ‘ından sonra anladılar.
29. Padişah emriyle öldürülen İLK sadrazam ÇANDARLI HALİL PAŞA dır.
30. İLK kez BALKANLARIN fethini tamamlayan FATİH dir.
31. HAVAN topu İLK defa İSTANBUL’UN FETHİNDE kullanıldı.
32. İLK Osmanlı KANUNLARI Fatih KANUNNAMESİ dir.
33. FATİH KANUNNAMESİ Osmanlı devletinin İLK ANAYASASI niteliğindedir.
34. Kalelerin topla yıkılabileceği İlk kez İSTANBUL FETHİ ile anlaşıldı.
35. İLK KAPİTÜLASYONLAR Orhan bey döneminde RAGUZA CUMHURİYETİ’ ne verildi.
36. Vezir-i azamlar İLK defa FATİH zamanında DİVANA başkanlık etmişlerdir.
37. İPEKYOLU İLK defa FATİH’ in Kırım’ı fethiyle Osmanlı denetimine girmiştir.
38. İLK defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II.MURAT ,son kez çıkan II.MUSTAFA dır.
39. dünyada İLK defa YİVLİ-SETLİ toplar II.BAYEZID zamanında yapılmıştır
40. İLK defa Avrupa Devletlerinin Osmanlı devletinin İÇ İŞLERİNE karışmasına neden olan olay CEM SULTAN ‘ın Papaya sığınmasıdır.

41. Osmanlı Devletli İran ile İLK büyük savaşı ÇALDIRAN SAVAŞI dır.(1514)
42. Osmanlı Padişahlarından İLK halife YAVUIZ dur.
43. Osmanlıların Kuzey Afrika daki hakimiyeti İLK defa MISIR ‘IN FETHİYLE başlamıştır.
44. YAVUZ’un Mısır ve Hicaz’ı feth etmesiyle BAHARAT YOLU İLK defa Osmanlıların denetimine girdi.
45. KANUNİ’nin Rumeli ye yaptığı İLK sefer BELGRAD seferidir.
46. Viyana İLK defa KANUNİ tarafından kuşatıldı.(1529)
47. Preveze Deniz savaşından sonra Türkler İLK defa AKDENİZ de üstünlüğü ele geçirdiler.(1538)
48. Kaptan-ı Derya ,Reis’ül –Küttap İLK defa KANUNİ zamanında divan üyesi oldu.
49. Osmanlılarla İran arasında imzalan İLK antlaşma AMASYA ANATLŞAMASI dır.(1555)
50. İLK defa sefere çıkmayan Padişah II.SELİM dir.
51. İlk defa İstanbul’da doğan,İstanbul’da ölen padişah II.SELİM dir.
52. Osmanlı Tarihinde İLK defa KANUN-U KADİM(yeniçeri Ocağına asker alma kanunu)III.MURAT zamanında bozuldu.
53. İLK defa Sultan I.AHMET zamanında şehzadeleri sancaklara gönderme uygulaması kaldırıldı.
54. Osmanlı İmparatorluğu Avusturya ya karşı siyasal üstünlüğünü ve yaptırım gücünü İLK defa ZİTVATOROK ANTLŞAMASI ile kaybetti.(1606)
55. Osmanlı Tarihinde askerler tarafından öldürülen İLK padişah GENÇ OSMAN (II.OSMAN) dır.
56. Osmanlılarda İLK bütçeyi TARHUNCU AHMET PAŞA yapmıştır.
57. İLK Türk İran sınırı KASR-I ŞİRİN antlaşması ile çizildi.(1639)
58. Çeşitli şartlar ileri sürerek,göreve gelen İLK VEZİR ,KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA dır.
59. Osmanlılar İLK defa KARLOFÇA (1699) ve İSTANBUL(1700) antlaşmaları ile toprak kaybetti.
60. Osmanlıların Rusya ile imzaladığı İLK antlaşma İSTANBUL ANTLŞMASI dır.
61. Osmanlıların kaybettiği İLK beylik ERDEL BEYLİĞİ dir.
62. Osmanlı Devleti İLK defa PASAROFÇA ANTLŞAMASINDAN sonra Avrupa dan geri kaldığını anlamıştır.
63. Osmanlı Devleti İLK defa Pasarofça Antlaşmasından sonra LALE DEVRİNDE Avrupa yı örnek alarak ıslahatlar yapmıştır.
64. Avrupa ya İLK elçiler Lale devrinde PARİS ve VİYANA ya gönderildi.
65. Osmanlılarda İLK Matbaa GAYRİMÜSLİMLER (Yahudi-Ermeni)tarafından açılmıştır.(15 yy)
66. Osmanlılarda İLK Türk Matbaası Lale Devrinde İBRAHİM MÜTEFERRİKA tarafından açıldı.(1727)
67. İLK kağıt fabrikası Lale Devrinde YALOVA da kuruldu.
68. İLK itfaiye örgütü LALE DEVRİNDE kuruldu.
69. Askeri alanda İLK ıslahatı I.MAHMUT yapmıştır.
70. İLK Mühendis Okulu 1731 yılında Kara Mühendis (Mühendishane-i Berri Hümayun)adıyla I. MAHMUT tarafından kuruldu.

71. İLK defa KAPİTÜLASYON lar 1740 yıllında Sürekli hale getirildi.
72. İLK defa Osmanlı Devletinden Halkı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçası(Kırım)KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile koparılmıştır.(1774)
73. Ruslar İLK kez KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile iç işlerimize karışma hakkını elde etmiştir.
74. Rusya ya İlk kapitülasyonlar KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile verildi.
75. Ulufe alım-satımı İLK defa I. ABDÜLHAMİD tarafından yasaklanmıştır.
76. İLK defa Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ordu ZİZAM-I CEDİD ordusu dur.
77. Avrupa başkentlerinde İLK devamlı elçiler III. SELİM zamanında açıldı.
78. İLK devamlı elçilik LONDRA ya açıldı.(1793)
79. NAPOLYON İlk yenilgisini AKKA kalesi önünde NİZAM-I CEDİD ordusuyla yaptığı savaşta aldı.
80. Osmanlı Devletinde İLK Milliyetçilik hareketi SIRP İSYANI dır.
81. İLK defa padişahın yetkileri II. Mahmut’un ayanlarla imzaladığı SENEDİ İTTİFAK la (1808) azalmıştır.
82. Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklara İLK defa ayrıcalık BÜKREŞ ANTLAŞMASI ile SIRP lara verildi.
83. Osmanlı Devletinden bağımsızlığını kazan İLK devlet YUNANİSTAN olmuştur.(1829-Edirne Antlaşması)
84. Boğazlar Sorunu İLK defa HÜNKAR İSKELESİ ANTLKAŞASI ile ortaya çıktı.(1833)
85. İngilizlere İLK defa kapitülasyonlar BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI ile verildi.(1838)
86. İLK gazete TAKVİM-İ VAKAYİ adıyla II. MAHMUT zamanında çıkarıldı.(1831)
87. Nüfus sayımı İLK defa II. MAHUT zamanında yapıldı.(1831)
88. Tımar ,Zeamet ve Müsadere(Mallara el koyma) İLK defa II. MAHMUT tarafından kaldırıldı.
89. İLK defa Polis örgütünün temelleri II. MAHMUT zamanında atılmıştır.
90. İLK defa Divan Teşkilatı kaldırılarak Bakanlıklar II. MAHMUT zamanında kuruldu.
91. Öğretim İLK defa II. MAHMUT zamanında zorunlu hale getirildi.
92. İLK Posta Örgütü II. MAHMUT zamanında kuruldu.
93. İLK defa Tercüme Odası,Yabancı Dil Okulu,Devlet Memuru Yetiştiren Okullar II. MAHMUT tarafından açıldı.
94. İLK defa yurt dışına öğrenci II.MAHMUT zamanında gönderildi.
95. Kılık-Kıyafette İLK değişiklik II.MAHMUT zamanında yapıldı.
96. İLK defa Padişah kendi gücünün üstünde bir gücü TANZİMAT FERMENI ile tanımıştır.
97. Osmanlılarda İLK kağıt para KAİME adıyla 1841 de ABDÜLMECİT tarafından bastırıldı.
98. İLK demir yolu hattı TANZİMAT DÖNEMİNDE döşendi.(1866)
99. Telgraf İLK defa TANZİMAT DÖNEMİNDE kullanılmaya başlandı.(1854)
100. Laik Kanunlar İLK defa TANZİMAT DEVRİNDE çıkarıldı.
101. Askerliğin İLK defa bir bedele bağlanması ISLAHAT FERMENI ile olmuştur.(1856)
102. Osmanlı Devleti Kırım savaşında onra Avrupalı devletlerin himayesine girerek İLK defa BAĞIMSIZ DEVLET OLMA ÖZELLİĞİNİ kaybetmiştir.
103. Osmanlı Devleti dışarıdan borç parayı İLK defa Kırım Savaşı(1856) sırasında İngilizlerden I.ABDÜLMECİT zamanında almıştır.
104. Osmanlı Devletini Avrupa Devleti sayılması İLK defa 1856 PARİS ANTLAŞMASI ile kabul edilmiştir.
105. İLK OSMANLI ANAYASASI Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak II.ABDÜLHAMİD zamanında ilan edildi.
106. Osmanlı devletinde ,halk yönetime İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde katıldı.
107. Osmanlı Devletinde Mecelle Hukuku İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde uygulamaya konulmuştur.
108. İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ Türk Tarihinde milliyetçiliği İlk defa resmi bir ideoloji haline getirmiştir.
109. Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim İLK defa İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ nin yönetimiyle gerçekleşti.
110. İttihat ve Terakki Partisi (Cemiyeti,Fırkası) devlet yönetimini İLK defa kesin olarak I. BALKAN SAVAŞI sırasında ele geçirdi.(Babı Ali Baskını)
Osmanlıların ilk Beylik merkezleri ve bir bakıma ilk başkentleri Söğüt Kasabası dır. Daha sonra sırasıyla Yenişehir, Bursa, Edirne ve İstanbul başkent oldu.

* Osmanlı tarihinde ilk savaş,1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli savaşıdır.

* Osman Bey in ele geçirdiği ilk kale Kolca Hisar Kalesi dir (1285).

* Osman Bey in ilk askeri anlaşması 1306 yılında Ulubad Tekfuru ile yapılan anlaşmadır.

* İlk fethedilen ada, 1308 yılında alınan İmralı Adası dır.

* İlk barış anlaşması, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos arasında imzalanmıştır.

* "Rumeli" adı verilen Avrupa yakasında ilk ele geçirilen yer, Gelibolu da Orhan Gazi nin büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından alınan Çimpe limanıdır.

* "Sikke" adı verilen ilk Osmanlı madeni parası Orhan Gazi adına 1327 yılında basılmıştır.

* İlk daimi ordu 1328 yılında Orhan Gazi Bey in emriyle kurulmuş olup bu orduya "Yaya" adı verilmiştir.

* Osmanlı tarihinde ilk şair padişah Fatih Sultan Mehmed in babası İkinci Murad dır.

* Osmanlı padişahlarından İstanbul u ilk kuşatan Yıldırım Bayezid dir (1391).

* Osmanlı tarihinde savaş meydanında şehid olan ilk (ve tek) padişah Birinci Murad dır (1389). (1. Kosovo Savaşı)

* İstanbul a defnedilen ilk padişah Fatih Sultan Mehmed dir.

* Fethin sembolü olan Ayasofya da ilk Cuma Namazı fetihten üç gün sonra 1 Haziran 1453 günü Akşemseddin tarafından kıldırılmış olup cemaat arasında Fatih ve O nun şanlı askerleri hazır bulunmuşlardır.

* Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul a tayin edilen ilk vali Karıştıran Süleyman Bey dir.

* İlk İstanbul Kadısı Hızır Bey Çelebi olup; bugünkü Kadıköy semti O na tahsis edildiği için bu adı almıştır.

* Devşirmelerden olup da Sadrazamlık makamına yükselen ilk kişi, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen Mahmud Paşa dır.

* Önceleri Asya ve Avrupa da toprakları bulunan Osmanlı İmparatorluğu na ilk defa Afrika da toprak kazandıran padişah Mısır Fatihi Yavuz Sultan Selim dir.

* İstanbul da öldürülen ilk padişah, "Genç Osman" adıyla bilinen İkinci Osman dır.

* "Valide Sultan" adıyla anılan ilk padişah anası, İkinci Selim in hanımı ve Üçüncü Murad ın anası olan Nur Banu dur.

* Osmanlılarda ilk matbaa, Üçüncü Ahmed zamanında ve 1727 yılında faaliyete geçen İbrahim Müteferrika Matbaası dır.

* İlk vapur, İkinci Mahmud zamanında ve 1827 yılında satın alınmış olup halk arasında "Buğu gemisi" adıyla anılmıştır.

* İlk kıyafet kanunu 3 Mart 1829 yılında ve İkinci Mahmud zamanında yayınlanmıştır. Bu kanuna göre sarık ve cüppe ilmiye sınıfına ayrılmış olup devlet memurlarının fes, setre, pantolon ve kaput giymeleri kararlaştırılmıştır.

* İlk gazete yine İkinci Mahmud döneminde ve 1 Kasım 1831 Salı günü yayınlanan Takvim-i Vakayi dir.

* Osmanlı tarihinde ilk borçlanma Sultan Mecid döneminde ve 1855 yılında olmuştur. 28 Haziran Perşembe günü Londra da imzalanan anlaşma ile İngiltere ve Fransa dan beş milyon İngiliz altını borç alınmıştır.

* Türkiye de ilk telgraf da yine Sultan Mecid döneminde kurulmuş, 9 Eylül 1855 Pazar günü faaliyete geçmiştir.

* Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı Padişahı Sultan Aziz dir 21 Haziran 1867 tarihinde başlayan bu yolculuk 44 gün sürmüştür.

* Türkiye nin yurt dışında katıldığı ilk sergi 1851 yılında Londra da düzenlenen Tarım ve Sanayi Ürünleri Sergisi dir.

* Türkiye de ilk sergi ise 27 şubat 1863 tarihinde Sultan Ahmed Meydanı nda Sultan Abdülaziz in de katıldığı bir törenle açılan "Sergi-i Osmani" dir. Çeşitli el sanatları ile tarım ve sanayi ürünlerinin yer aldığı bu sergiye İmparatorluk sınırları içinde kalan ülkelerden olduğu gibi bazı Avrupa ülkelerinden de katılımlar oldu.

* İstanbul a ilk tünel yine Sultan Abdülaziz zamanında Fransız Mühendis Emile Gavand tarafından yapıldı ve bu tünel 17 Ocak 1874 günü hizmete girdi. Dünyanın üçüncü yeraltı treni olan bu tünel 575 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir.

* Türkiye de Meşrutiyet in ilk ilanı, 23 Aralık 1876 (Sultan İkinci Abdülhamid).

* İlk olarak Sultan İkinci Abdülhamid döneminde açılan okullar: Mekteb-i Hukuk-i Şâhâne (Hukuk), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne (Tıp), Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne (Siyasal Bilgiler), Mekteb-i Şâhâne Hendese-i Mülkiye (Teknik Üniversite), Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi, Orman ve Madenler Mektebi.

* Haydarpaşa - İzmit - Ankara demiryolu ilk olarak 1888 yılında İkinci Abdülhamid in Almanya dan aldığı mâli destekle gerçekleştirildi. Ankara - Bağdat demiryolu hattının yapımına girişildi.

* İlk Boğaziçi Köprü Projesi de Sultan İkinci Abdülhamid döneminde yapıldı. 1900 yılında, Anadoluhisarı ile Rumeli Hisarı arasında bir köprü kurulması için Bosphorus Railroad Company adlı şirket çalışmalara başladı. Köprü üzerine demiryolu döşenmesi de planlanmıştı. Böylece, Avrupa dan kalkan bir tren Bağdat a kadar gidebilecekti. Ancak iç karışıklıklar ve Sultan Abdülhamid in tahttan indirilmesi o zaman için bu projenin gerçekleştirilmesine engel oldu.
111. Balkan savaşı İlk defa KARADAĞ’ ın Osmanlı devletine savaş açmasıyla başlamıştır.
112. Osmanlı Tarihinde İLK DENİZALTI filosu II. ABDÜLHAMİT zamanında oluşturuldu.
113. Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşından sonra paylaşıldığı İLK Antlaşma SYKES-PİCOT antlaşmasıdır.
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  tarihte ilkler Guest 1 1,705 01-14-2008 02:22 AM
Son Mesaj: asibozo

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir