Cevapla 
 
Değerlendir:
 • 0 Oy - 0 Yüzde
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Müzik Ve Halk Oyunları Kulübü
Mesaj: #1

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ>>


>>
OKULUN ADI : ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU>>
>>
SOSYAL KULÜBÜN ADI : MÜZİK VE HALK OYUNLARI KULÜBÜ>>
>>
BİRİNCİ BÖLÜM>>
>>
AMAÇ:>>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
Madde 5[/b] — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">a)[/b] İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">b)[/b] Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">c)[/b] Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">d)[/b] Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">e)[/b] Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">f)[/b] Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">g)[/b] Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">h)[/b] Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ı)[/b] Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">j)[/b] Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">k)[/b] Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İLKELER
Madde 6[/b] — Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
Bu ilkeler doğrultusunda;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">a)[/b] İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">b)[/b] Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">c)[/b] Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">d)[/b] Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">e)[/b] Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">f)[/b] Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">g)[/b] Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">h)[/b] Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ı)[/b] Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">j)[/b] Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">k)[/b] Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">l)[/b] Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">n)[/b] Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">o)[/b] Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına
özen gösterilir.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ESASLAR
Madde 7[/b] — Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">a)[/b] Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">b)[/b] Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">c)[/b] Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">d)[/b] Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">e)[/b] Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">f)[/b] Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul–aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">g)[/b] Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek Sosyal Etkinlik bölümüne TAMAMLANDI, TAMAMLANMADI şeklinde yazılarak gösterilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">h)[/b] Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK–7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK–8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ı)[/b] Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK–3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK–4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK–6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK–5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU
Madde 8[/b] — Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul–aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.
Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">GÖNÜLLÜ VELİLERİN BELİRLENMESİ
Madde 9[/b] — Öğretim yılı başındaki okul–aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK–10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.
Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır.
Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de Gönüllü Veli Formunu doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır.
>>
>>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI


>>[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">TOPLUM HİZMETİ
Madde 12[/b] — Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Toplum hizmeti;
a)[/b] Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">b)[/b] Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">c)[/b] Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç–gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">d)[/b] Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">e)[/b] Toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">f)[/b] Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">g)[/b] Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">h)[/b] Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ı)[/b] Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">j)[/b] İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">k)[/b] Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">l)[/b] Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">m)[/b] Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">n)[/b] Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
gibi etkinlikleri kapsar.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 13[/b] — Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">a)[/b] Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">b)[/b] Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">c)[/b] Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4–8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">d)[/b] Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK–11).
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">e)[/b] Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖREVLER

OKUL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
Madde 14[/b] — Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Müdür;
a)[/b] Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">b)[/b] Okulun eğitim–öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">c)[/b] Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">d)[/b] Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ
Madde 15[/b] — Danışman öğretmen;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">a)[/b] Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">b)[/b] Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">c)[/b] Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">d)[/b] Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">e)[/b] Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">f)[/b] Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">g)[/b] Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">h)[/b] Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ı)[/b] Okul müdürüne karşı sorumludur.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ
Madde 16[/b] — Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">a)[/b] Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">b)[/b] Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">c)[/b] Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">d)[/b] Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">e)[/b] Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">f)[/b] Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">g)[/b] Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">h)[/b] Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ı)[/b] Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">j)[/b] Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">GÖNÜLLÜ VELİNİN GÖREVLERİ
Madde 17[/b] — Gönüllü veli;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">a)[/b] Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">b)[/b] Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">c)[/b] Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">d)[/b] Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.
Ayrıca, Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilirde belirtilen işleri de yapabilirler (EK–9).

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ
Madde 18[/b] — Temsilci;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">a)[/b] Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">b)[/b] Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">c)[/b] Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">d)[/b] Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">e)[/b] Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">f)[/b] Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ
Madde 19[/b] — Öğrenciler;
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">a)[/b] En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">b)[/b] Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">c)[/b] Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">d)[/b] Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">e)[/b] Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">f)[/b] Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.SOSYAL KÜLÜP BAŞKANININ GÖREVLERİ>>
1. Kulübün çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece sorumludur.>>
2. Sosyal kulüp başkanının görevleri şunlardır:>>
a. Kulüple ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır.>>
b. Diğer eğitici Kulüplerle işbirliği yapar.>>
c. Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine iletir.>>
d. Genel kurulda Kulüple ilgili eleştirileri cevaplandırır.>>
e. Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek Kulüpler yönetim kuruluna bildirir.>>
f. Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.>>
>>
SOSYAL KULÜP BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ>>
Sosyal kulüp başkan yardımcısının görevleri şunlardır:>>
a. Sosyal kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.>>
b. Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.>>
c. Başkanın Kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir.>>
>>
SEKRETERİN GÖREVLERİ>>
Sekreterin görevleri şunlardır:>>
a. Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.>>
b. Kulüplerle ilgili yazışmaları yapar, takip eder.>>
c. Kulüple ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.>>
>>
SAYMANIN GÖREVLERİ>>
Saymanın görevleri şunlardır:>>
a. Kulübün para işlerini yürütür.>>
b. Kulübün giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını Sosyal Kulüp Yön. Kuruluna verir.>>
c. Sosyal Kulübün yıllık gelir-giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.>>
>>

MÜZİK VE HALK OYUNLARI KULÜBÜNÜN KURULUŞU>>


1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (...................) öğrenciden oluşmuştur.>>
2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni Halil keçeci,…….., ……. ve ………’dır.>>
3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak;>>
Başkanlığa (...............................................................................​.................), >>
Başkan yardımcılığına (..............................................................................)​, >>
Sekreterliğe (...............................................................................​................),>>
Saymanlığa (...............................................................................​.................), ve >>
üyeliğe de (...............................................................................​...................) seçilmişlerdir.>>
4. Kulüp denetim kuruluna (........................................................................) seçilmişlerdir.>>
>>
MÜZİK VE HALK OYUNLARI KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:>>
Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:>>
a. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.>>
b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.>>
c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.>>
d. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.>>
e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.>>
f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.>>
>>
MÜZİK VE HALK OYUNLARI KULÜBÜNÜN AMAÇLARI>>
1- Okullarımızda milli oyunların seçiminde öğrencilerin seviyesi göz önünde tutulur, ilgi duymaları ve öğrenmeleri için okulca gerekli gayret gösterilir.>>
2- Okullarımızda milli oyunlarımızın müziği, giyimi ve figürleri ile yaşatılmasına çalışılır.>>
3- Öğrencilere kendi kültürümüzü tanıtmak amacıyla; Folklorumuzu oluşturan mahalli halk oyunları, Türküler, Hikâyeler, masallar, destanlar, vb. unsurlar üzerinde araştırmalar yaptırılır. Halk oyunlarının, Türkülerin, destanların, hikâyeleri tespit ettirilerek, milli kültür değerlerinin canlı bir şekilde yaşaması ve yaygınlaştırılmasını sağlar.>>
>>
MÜZİK VE HALK OYUNLARI KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:>>
Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:>>
a. Toplantı karar defteri.>>
b. Gelir-gider defteri.>>
c. Harcamalar dosyası.>>
d. Evrak dosyası ve zimmet defteri.>>
e. Demirbaş defteri.>>
>>
MÜZİK VE HALK OYUNLARI KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:>>
Sosyal Kulüp yönetim kurulu:>>
a. Okul müdürüne,>>
b. Görevli müdür yardımcısına,>>
c. Sosyal kulüp danışman öğretmenine,>>
d. Rehber öğretmenler kuruluna,>>
e. Kulüp başkanlar kuruluna,>>
f. Kulüp genel kuruluna, karşı sorumludur.>>
>>
MÜZİK VE HALK OYUNLARI KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR:>>
Folklor Kulübü şu sosyal kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)>>

1. Kültür ve Edebiyat Kulübü>>
2. Yayın ve İletişim Kulübü>>
3. Müzik Kulübü>>
4. Resim Kulübü>>
5. Folklor Kulübü>>
6. Tiyatro Kulübü>>
7. Kütüphanecilik Kulübü>>
8. Sivil Savunma Kulübü>>
9. Gezi, Tanıtma ve Turizm K.>>
10. Çevre Koruma Kulübü>>
11. Satranç Kulübü>>
12. Hayvanları Koruma Kulübü>>
13. Sosyal Dayanışma ve Yar. K.>>
14. Yeşilay Kulübü>>
15. Sağlık, Temizlik, Beslenme K. >>
16. Kızılay Kulübü>>
17. Spor Kulübü>>
18. Bilim–Fen ve Teknoloji Kulübü>>
19. Fotoğrafçılık Kulübü>>
20. Trafik Güvenliği ve İlkyardım K>>
21. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü>>
22. Okul Müzesi Kulübü>>
23. İzcilik Kulübü>>
24. Bilinçli Tüketici Kulübü>>
25. Meslek Tanıtma Kulübü>>
26. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü>>
27. Engellilerle Dayanışma Kulübü>>
28. Yeşili Koruma Kulübü>>
29. Çocuk Hakları Kulübü>>
30. Felsefe Kulübü

>>
>>
YÜRÜRLÜK:>>
Bu tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.>>
>>
>>
Yönetim Kurulu>>
>>
>>
....................................................... .......................................................>>
>>
Başkan Başkan Yardımcısı >>
>>
>>
>>
>>
....................................................... .......................................................>>
>>
Sekreter Sayman>>
>>
>>
>>
>>
>>
İncelendi >>
......../......./200… >>
>>
>>
Danışman Öğretmenler:>>
>>
>>
HALİL KEÇECİ>>
>>
>>
>>
>>
Uygundur>>
......../......../200...>>
Okul Müdürü >>

>>


>>
>>
>>Edited by: onur
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #2

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU MÜRDÜRLÜĞÜNE[/i]


[/i]
[/i]
[/i]Okul genelinde mevcut sosyal kulüplerden Folklor Kulübünün, …../……/……. tarihinde Öğretmenler odasında, Saat 13.30 ile 14.30 arasında aşağıda belirttiğimiz gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.Danışman Öğretmenler:


HALİLKEÇECİ


GÜNDEM MADDELERİ:
1. Öğrencilerle tanışma.
2. Kulüp yönetim ve denetleme kurulunun seçimi.
3. Diğer kulüplerle işbirliğinin yapılması.
4. Kulübün amaçları ve görevleri.
5. Öğrencilerin kulüp çalışmalarında görevlendirilmesi.
6. Yapılan ve yapılacak çalışmalar.

UYGUNDUR
…../…../…..

………………
Okul Müdürü
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #3
GÖRÜŞME TUTANAĞI:[/i]
[/i]
[/i]
[/i]
Müzik Ve Halk Oyunları Kulübünün toplantısı …../…../….. tarihinde saat 13.30’da Öğretmenler odasında istiklal marşının okunması ile başladı.
Öğrencilere hoş geldiniz dilekleri belirtilerek öğretmenler ve öğrenciler kendilerini tanıttılar. Gündem maddeleri okundu.
Müzik Ve Halk Oyunları Kulübünün diğer kulüplerdeki ve özelliklede kulübümüzde görevli arkadaşlarımızla işbirliği yapılması gerektiğini .................................................. belirtti.
Kulübün öneminin ve anlamının okuldaki tüm öğrencilere anlatılması gerektiğini .......................... belirtti.
Diğer arkadaşlarla işbirliği yapılarak kulüple ilgili şiir, yazı ve resimlerin uygun olanlarını bu öğretim yılında sınıf ve okul panolarına asılmasını................................................... önerdi.
Panolara asılacak yazı, resim ve şiirlerin incelenmek için bir yazı inceleme komisyonu, asmak için pano düzenleme komisyonu kurulmasını ..................................................... söyledi.
Panolara asılan yazı, şiir ve resimlerin toplanıp bir dosya oluşturulmasını .................... ………….. belirtti.
Folklor Kulübünün öneminin anlatılmasını ....................................... söyledi.
Kulübde görevli tüm öğrencilerin mutlaka görevlerini yerine getirmelerini ve kulüp başkanlığına seçilen öğrenciyle kulüple ilgili olarak ilişkide bulunmalarının önemini ................................... belirtti.
Sosyal kulüple ilgili tüm faaliyetlerde tüm görevlerin öğrencilere verilmesini ve öğretmenlerin sadece gözlemci, yönlendirici, denetimci olarak katılmalarını .............................................. söyledi.


Danışman Öğretmenler:


HALİL KEÇECİ……………
Okul Müdürü
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #4

K A R A R T U T A N A Ğ I
Görüşme tutanağındaki görüşmeler aynen kabul edildi.
Bu doğrultuda;
1. Kulübümüzde görevli öğrenciler tarafından Folklor Kulübünün anlam ve önemi kendi sınıflarında tüm öğrencilere anlatılacak.
2. Yine iş birliği yapılarak şiir, resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme komisyonu tarafından incelenip, pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu öğretim yılı içinde asılarak kalmaları sağlanacak.
3. Folklor sözleşmesinin örnekleri okul panolarında sergilenecek.
4. Çocuklarla ilgili hastalıklar konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılacak.
5. Folklor Kulübünün yönetim kuruluna ........................................................... ,
6. Folklor Kulübünün Başkanlığına, …………………………………………………,
7. Folklor Kulübünün Başkan Yardımcılığına ..............................................................,
8. Folklor Kulübünün Saymanlığına ............................................................................,
9. Folklor Kulübünün Sekreterliğine ............................................................................,
10. Folklor Kulübünün Asil üyeliğine.......................................................................​......,
11. Folklor Kulübünün İnceleme Komisyonuna .............................................................,
12. Folklor Kulübünün Pano Düzenleme Komisyonuna .................................................,
İsimli öğrenciler seçilmişlerdir.
13. Yıllık çalışma programı hazırlandı.

Toplantı …../…../……. tarihinde Öğretmenler odasında Saat: 11.30’da başlamış ve saat 12.30’da sona ermiştir.
Danışman Öğretmenler:


HALİL KEÇECİ
……………
Okul Müdürü

Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #5

FOLKLOR KULÜBÜNÜN 2017 – 2017 ÖĞRETİM YILI


ÇALIŞMA TAKVİMİ
EYLÜL - EKİM – KASIM

 1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
 2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
 3. Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.
 4. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
 5. Yönetim kurulunun seçilmesi.
 6. Denetleme kurulunun seçilmesi.
 7. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
 8. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
 9. Halk oyunları için eleman seçimi yapılacak.
 10. Halk oyunları için çalışma takvimi yapılacak.
 11. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 12. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.


ARALIK – OCAK


 1. Yönetim kurulunun toplanması.
 2. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
 3. Yapılacakların karara bağlanması.
 4. Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
 5. Oyunların öğretimine başlanacak
 6. “Lorke” oyunu kavratılacak
 7. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.


ŞUBAT – MART


 1. Genel kurulun toplanması.
 2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
 3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
 4. Alınan kararların uygulanması.
 5. Folklor ekibiyle çalışmalar yapılacak. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
 6. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">-[/b]“Ege zeybeği ve cemilem” oyunları üzerinde durulacak.
 7. 23 Nisan törenlerine katılacak eleman seçimi yapılacak.
 8. Tek ayak ve üçayak oyunları kavratılacak.
 9. Sahne düzenlemesi çalışmaları yapılacak.
 10. Kostümlü ve müzikli provalar yapılacak
 11. Genel tekrar yapılacak.
 12. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 13. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.


NİSAN – MAYIS


 1. “Çocuklukta oyun ve folklor”in önemini belirten yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 2. Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.
 3. Tek ayak ve üçayak oyunları kavratılacak.
 4. Sahne düzenlemesi çalışmaları yapılacak.
 5. Provalar yapılacak.
 6. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 7. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.


HAZİRAN


 1. Genel kurulun toplanması.
 2. Yeni eleman seçimleri yapılacak.
 3. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
 4. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
Danışman Öğretmenler:


HALİL KEÇECİ

………………………………
Okul MüdürüTüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Gezi, Tanıtma Ve Turizm Kulübü onur 14 17,282 01-29-2008 07:14 PM
Son Mesaj: serkan1069
  Hayvanları Koruma Kulübü onur 13 6,608 01-18-2008 10:52 PM
Son Mesaj: onur
  İzcilik Kulübü onur 13 5,774 01-18-2008 10:34 PM
Son Mesaj: onur
  Kızılay Kulübü onur 13 10,049 01-17-2008 05:14 PM
Son Mesaj: onur
  Okul Müzesi Kulübü onur 13 5,176 01-17-2008 01:09 PM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir