Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönet
Mesaj: #1

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">YÖNETMELİK[/b]
Muğla Üniversitesinden:
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">MUĞLA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ [/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ [/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">BİRİNCİ BÖLÜM[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Amaç ve kapsam[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 1 –[/b] (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Muğla Üniversitesine bağlı fen ve sosyal bilimler enstitülerinde yürütülen ve tezli ve tezsiz yüksek lisans, ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Dayanak[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 2 –[/b] (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tanımlar[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 3 –[/b] (1)Bu Yönetmelikte geçen:
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) EABD: Enstitü Ana Bilim Dalını,
c) EABDB: Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığını,
ç) EABDK: Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulunu,
d) EASD: Enstitü Ana Sanat Dalını,
e) EASDB: Enstitü Ana Sanat Dalı Başkanlığını,
f) EASDK: Enstitü Ana Sanat Dalı Kurulunu,
g) EK: Enstitü Kurulunu,
ğ) Enstitü: Muğla Üniversitesine bağlı enstitüleri,
h) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
ı) Genel not ortalaması: Öğrencinin kayıttan sonra ders eklemesi ve/veya ders bırakması da dikkate alınarak, sınavına girmesi gereken derslerden aldığı notların ağırlıklı aritmetik ortalamasını,
i) Müdür: Enstitü müdürlerini,
j) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için öğrenci statüsünde olan kayıtlı öğrenciyi,
k) Rektör: Muğla Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Muğla Üniversitesi Senatosunu,
m) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim üyesini veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktoralı öğretim görevlilerini,
n) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
o) Üniversite: Muğla Üniversitesini,
ö) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">İKİNCİ BÖLÜM[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Genel Esaslar[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Öğrenci kontenjanları ile başvuru koşullarının belirlenmesi ve ilanı[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 4 –[/b] (1) Öğrenci kontenjanları ve kontenjanlar ile ilgili özel koşullar, ilgili EABDK/EASDK tarafından belirlenerek, EABDB/EASDB tarafından Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Her yarıyıl EK tarafından teklif edilen kontenjanlar ile birlikte mülakatın yeri, tarihi, programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler ile var ise diğer açıklayıcı bilgiler, ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından Senatoya sunulur. Senato tarafından karara bağlanan kontenjanların, Rektörlük tarafından Üniversitenin web sayfasında ilan edildiği, basın aracılığıyla duyurulur. Başvuruların kabulü ve mülakat ile ilgili tüm işlemler Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülür.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Öğrenci kabulü[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için; adayların yurt içi veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan 4 tam not üzerinden en az 2.40, 100 tam not üzerinden en az 65 puan veya eş değer mezuniyet notuna sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. [/b]
(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına lisans diploması ile başvuran adayların; EABDB/EASDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3.00, 100 tam not üzerinden en az 80 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 70 standart puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekmektedir.
(3) Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların; EABDB/EASDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 2.75, 100 tam not üzerinden en az 75 puan veya eşdeğer yüksek lisans derecesine veya buna denk bir mezuniyet notuna sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekmektedir.
(4) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvarın lisansüstü programlarına başvuracak adaylardan, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
(5) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının % 20’si, mülakat notunun % 30’u toplanarak elde edilen puanlara göre, EYK tarafından yapılır.
(6) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvarın lisansüstü programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %50’si ile mülakat notunun % 50’si toplanarak elde edilen puanlara göre, EYK tarafından yapılır. Başarı puanının; yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden en az 60, doktora/sanatta yeterlik adayları için en az 65 olması gerekir. Başarı puanlarına göre adaylar sıralanarak, kontenjan sayısı kadar öğrenci alınır.
(7) Yabancı dil başarı notu; ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavında yüksek lisans için en az 40, doktora/sanatta yeterlik için en az 55 puan veya bunlara eşdeğer puanlardır.
(8)Yüksek lisans programlarına başvuran ve yabancı dil başarı belgesi getirmeyen adaylar için iki yarıyıl ek süre verilerek ÜDS veya buna eşdeğer başarı belgesi getirmeleri istenir. Ancak bu süre lisansüstü öğretim süresi dışındadır. ÜDS veya buna eşdeğer başarı belgesi getirmeyen adayın Enstitü ile ilişiği kesilir.
(9) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili EABDB/EASDB’nin görüşü ve EYK’nin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
(10) Lisansüstü bilim alanı yabancı dil olan adayların kendi alanı dışında YÖK tarafından kabul edilen başka bir dilden ÜDS veya buna eşdeğer başarı belgesi vermesi gerekir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 6 –[/b] (1) Lisans öğrenimini başvurduğu yüksek lisans veya doktora öğreniminden farklı EABD/EASD’de; lisans veya yüksek lisans öğrenimini başvurduğu yükseköğretim kurumundan farklı bir yükseköğretim kurumunda; yüksek lisans öğrenimini başvurdukları doktora öğretiminden farklı EABD/EASD’de yapan öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla en çok bir takvim yılı bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve aralıksız en çok bir takvim yılı olmak üzere EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan ders kredisi, lisansüstü öğreniminde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Ancak öğrenci, bu sürede EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile lisansüstü öğreniminden en çok dokuz kredilik ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar, lisans/yüksek lisans öğreniminde alınan derslere uygulanan esaslarla aynıdır. Ancak alınan derslerin genel not ortalamasının yüksek lisans için en az CC, doktora için ise en az CB olması gerekir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
(3) Bilimsel hazırlık programını belirlenen süre içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Özel öğrenci kabulü[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 7 –[/b] (1) Yükseköğretim kurumu lisans mezunu veya öğrencisi olanlar, belirli bir konuda bilgilerini artırmak amacı ile EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nin uygun görüşü üzerine ÜYK’nın kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Derslere devam ve başarı durumu, Enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynıdır. Özel öğrenci kabul koşulları Senato tarafından belirlenir.
(2) Bu öğrenciler başarılı oldukları takdirde, kendilerine derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerden kayıt yaptıracakları ders başına alınacak ücretler, EYK’nin teklifi üzerine ÜYK tarafından karara bağlanır. Özel öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 9 kredilik ders alabilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yatay geçiş[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 8 –[/b] (1) İlgili Enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD’de veya başka yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programlarda kayıtlı olup yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarının yalnızca ikinci yarıyılına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması, geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış ve bu derslerden genel not ortalaması yüksek lisans için 4.00 tam not üzerinden en az 2.50, 100 tam not üzerinden en az 75, doktora için 4.00 tam not üzerinden en az 3.00, 100 tam not üzerinden en az 80 puan almış olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru yarıyıl başlarında ders seçme süresi içerisinde yapılır. Öğrencinin programa kontenjan dahilinde kabulü ve intibakı, EABDK/EASDK’nin oluru alınarak EABDB/EASDB tarafından Enstitülere bildirilir. EYK tarafından karar verilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Lisansüstü programlara kayıt[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 9 –[/b] (1) İlan edilen kontenjanlar içerisinde başarı sıralamasında listeye giren asıl adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle ilgili Enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine başarı değerlendirilme sırası esas alınarak, akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenci kabul edilebilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Kayıt yenileme[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 10 –[/b] (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için EABDK/EASDK kararları doğrultusunda belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri ders alma formuna işleyerek, EABDB/EASDB’nin onaylamasını sağlayarak kaydını yenilemek zorundadır. Üst üste iki yarıyıl katkı payını yatırmayan veya kayıt yenilemeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(2) Programa kaydı yapılanlar öğrenci statüsünde olup, her türlü öğrencilik haklarından yararlanabilir. Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin kredilerine sayılması hususunda her yarıyılın ilk haftasında EABDB/EASDB aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin krediye sayılmasına ve hangi yarıyılda başlamaları gerektiğine, EABDK/EASDK’nin görüşü doğrultusunda EYK tarafından karar verilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Sınavlar ve değerlendirme[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 11 –[/b] (1) Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktoralı öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK tarafından karara bağlanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem yarıyıl sonu başarı notunun hem de yarıyıl sonu sınavı notunun yüksek lisans için en az CC, doktora için en az CB olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki tabloda belirtilen puanlama sistemi uygulanır:
NOT KAT SAYISI PUAN
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 65-69
DD 1,00 60-64
FD 0,50 50-59
FF 0 00-49
MM Muaf tutulan ders
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Notlarda maddi hata[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 12 –[/b] (1) Enstitüler tarafından açıklanan sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı oldukları EABDB/EASDB’nin önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.
(2) Öğrenciler sınavlardan aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilir. İtirazlar, not ilanından itibaren bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Not değişiklikleri EYK tarafından karara bağlanır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Not ortalamaları[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 13 –[/b] (1) Not ortalaması kredi ağırlıklı olarak hesaplanır. Kredi ağırlıklı not ortalaması, her yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisinin başarı notu ile çarpımları toplamının, kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.
(2) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren Senato tarafından belirlenen en az ders yükünden az olmamak şartıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesinde belirtilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Ders saydırma [/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 14 –[/b] (1) Özel öğrenciler giriş sınavlarını başarıp lisansüstü programlara kabul edildikleri takdirde, daha önceden Üniversitedeki enstitülerden alıp başarılı oldukları dersleri EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile saydırabilir. Başarı notları not belgelerine not olarak geçer. Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan ders saydırmasına ve buna bağlı olarak süre eksiltilmesine ilişkin koşullar, ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili EABDK/EASDK’nin görüşü alınarak, EABDB/EASDB’nin teklifi ve EYK’nin kararı ile belirlenir.
(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci statüsünde ders almış öğrencilerin alıp başarılı oldukları derslerin en çok üç tanesi, öğrencinin başvurusu, ilgili EABDK/EASDK’nin teklifi ve EYK’nin kararı ile saydırılabilir. Bu dersler için MM notu verilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> İlişik kesme[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 15 –[/b] (1) Aşağıdaki şartları yerine getiremeyen öğrencilerin, kayıtlı oldukları programla ilişikleri kesilir:
a) Verilen süreler içerisinde ders ve tez/eser aşamalarını tamamlayamamak,
b) İlk yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.50’den az olmak,
c) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00’dan az olmak,
ç) Yüksek lisans tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olmak,
d) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesinde üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olmak,
e) Doktora tez çalışması, doktora tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız kabul edilmek,
f) Lisansüstü programların ders aşaması sonunda genel not ortalaması yüksek lisans düzeyinde 2.50, doktora/sanatta yeterlik düzeyinde 3.00’ın altında olmak,
g) Jüri tarafından tezi/sanatta yeterlik çalışması reddedilmek,
ğ) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından reddedilmek,
h) Lisanstan sonra doktora programına alınanlar için yedi yarıyıl, diğerleri için en geç beş yarıyıl içinde doktora yeterlik sınavına girmemek,
ı) Yeterlik sınavını başaran öğrencilere, doktora yeterlik komitesi tarafından fazladan aldırılan ders/dersleri, izleyen iki yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamamak,
i) Doktora yeterlik/sanatta yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olmak,
j) Tez önerisi/sanatta yeterlik eseri önerisi ikinci kez reddedilmek,
k) Üst üste iki yarıyıl katkı payını yatırmamak ve/veya kaydını yenilememek.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Kayıt sildirme [/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 16 –[/b] (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin bir dilekçe ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt giderleri iade edilmez. Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Ders tekrarı[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 17 –[/b] (1) Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak zorundadır. Ancak söz konusu ders açılamadığı takdirde, öğrenci ilgili EABDK/EASDK tarafından bu derslere uygunluğu teklif edilen ve EYK tarafından kabul edilen dersleri alabilir.
(2) Ayrıca, öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde EABDB/EASDB tarafından ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yarıyıl izni[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 18 –[/b] (1) Kendisi ya da anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun hastalığı ya da yakınlarının ölümü, doğal afet, askerlik, görev yerinin değişmesi gibi haklı ve geçerli nedenlerden dolayı öğrenimlerine devam edemeyen öğrencilere, EYK tarafından en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Askerlik süresi bu sürenin dışındadır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yaz öğretimi[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 19 –[/b] (1) Lisansüstü programlarda yaz öğretimi, 1/10/1999 tarihli ve 23833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muğla Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Yüksek Lisans Programı[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yüksek lisans programı[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 20 –[/b] (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi EABD/EASD’de açılacağı ve nasıl yürütüleceği, EK’nin teklifi ile Senato tarafından belirlenerek, YÖK’ün onayına sunulur.
(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş en geç dördüncü yarıyılın başına kadar, öğrencinin başvurusu, EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK kararı ile yapılabilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 21 –[/b] (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, lisans derecesi yeterliklerine dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliklerini sağlamaktır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tezli yüksek lisans programında ders yükü[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 22 –[/b] (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışmasının bir kopyası öğrenci tarafından EABDB/EASDB’ye teslim edilir.
(2) Lisansüstü öğrencisi danışmanın önerisi ile daha önce almamış olmak koşulu ile lisans eğitim-öğretiminin yedinci ve sekizinci yarıyılından dersler alabilir. Bu dersler mecburi kredinin dışında olup, öğrencinin not ortalamasına dahil edilir.
(3) Yüksek lisans dersleri, ilgili danışmanın başvurusu, EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer EABD/EASD ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
(4) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda yurt içi ile ilgili programlar, 22/2/2017 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tezli yüksek lisans programında süre[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 23 –[/b] (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere dört yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir.
(2) Üst üste iki yarıyıl içerisinde en az ders yükünü tamamlayamayan ya da genel not ortalaması 4.00 tam puan üzerinden 2.50’den aşağı olan öğrenciye danışmanın önerisi ve EABDB/EASDB’nin uygun görüşü ile EYK tarafından normal ders süresine ilave olarak iki yarıyıla kadar ek süre verilebilir. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını ders süresi dahil dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, ders aşamasında alınan ek süre göz önünde bulundurularak, EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tez danışmanı atanması[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 24 – [/b](1) Tez danışmanı, EABD/EASD lisansüstü programında görevli öğretim üyeleri ve nitelikleri Senato tarafından belirlenen doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Tez danışmanları, yaptıracakları tez konusu önerilerini EABDB/EASDB’ye bildirir ve bu öneriler EABDK/EASDK’nin görüşü ile EYK’ye bildirilir. Tez danışmanı, tez konusu önerileri doğrultusunda EYK kararı ile derslerin başladığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı atanıncaya kadar bu görevi EABDB/EASDB yürütür.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları tez danışmanı tarafından yürütülür.
(3) Tezli yüksek lisans programlarında Enstitü tez konusu öneri formuna uygun olarak hazırlanan tez konusu; danışmanın önerisi, EABDK/EASDK’nin görüşü ile her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye sunularak EYK tarafından karara bağlanır.
(4) Tez danışmanı ve/veya tez konusu değişiklik önerileri, tez danışmanı ve EABDK/EASDK’nin görüşü ile EYK tarafından karara bağlanır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yüksek lisans tezinin sonuçlanması[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 25 –[/b] (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazıp tek danışmanı varsa altı, iki danışmanı varsa sekiz kopya olarak tez savunma tarihinden en az bir ay önce EABDB/EASDB’ye teslim eder. Öğrenci EABDB/EASDB tarafından Enstitüye gönderilen tezini, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, ilgili EABDB/EASDB’nin uygun görüşü ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili ana bilim dalından olmak üzere, bir danışman varsa üç, iki danışman varsa beş öğretim üyesinden oluşur.
(3) Yüksek lisans tez jürisi, tezin teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde hazırladıkları kişisel raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi sözlü tez sınavına alır. Tez sınavının yeri ve tarihi EABDB/EASDB’nin önerisi ile EYK tarafından belirlenir. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav en az 45, en çok 90 dakikadır ve dinleyicilere açıktır.
(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye jüri raporları ve sınav tutanağı ile bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tezli yüksek lisans diploması[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 26 – [/b](1) Öğrenci tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin, bir danışmanı varsa altı, iki danışmanı varsa sekiz adet ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir. Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye EABD/EASD’deki programının onaylanmış adı bulunan Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 27 –[/b] (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; lisans derecesi yeterliklerine dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliklerini sağlamaktır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 28 –[/b] (1) Bu program, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersi ve yeterlik sınavından oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Bu sınavda başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde aynı jüri tarafından ikinci kez sınava alınır, başarısız öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(2) Lisansüstü öğrencisi danışmanın önerisi ile daha önce almamış olmak koşulu ile lisans eğitim-öğretiminin yedinci ve sekizinci yarıyılından dersler alabilir. Bu dersler mecburi kredinin dışında olup, öğrencinin not ortalamasına dahil edilir. Öğrenci, danışmanın önerisi, EABDB/EASDB’nin uygun görüşü ve EYK kararıyla diğer lisansüstü programlardan veya diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilir.
(3) Dönem projesinin yürütülmesi ve yeterlik sınavının düzenlenmesi esasları EK’nin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tezsiz yüksek lisans programında süre[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 29 –[/b] (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en çok altı yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Danışman atanması[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 30 –[/b] (1) Danışman, EABD/EASD lisansüstü programında görevli öğretim üyeleri ve nitelikleri Senato tarafından belirlenen doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Danışmanlar, yaptıracakları dönem projesi önerilerini EABDB/EASDB’ye bildirirler ve bu öneriler EABDK/EASDK’nin görüşü ile EYK’ya bildirilir. Danışman, dönem projesi önerileri doğrultusunda EYK kararı ile derslerin başladığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Dönem projesinin niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABDB/EASDB yürütür.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, kayıt işlemleri ve dönem projesi çalışmaları danışmanı tarafından yürütülür.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi konusu; danışmanın önerisi, EABDK/EASDK’nin görüşü ile her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye sunularak EYK tarafından karara bağlanır.
(4) Danışman ve/veya dönem projesi konusu değişiklik önerileri, danışman ve EABDK/EASDK’nin görüşü ile EYK tarafından karara bağlanır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tezsiz yüksek lisans diploması[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 31 –[/b] (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine ilgili EYK tarafından karar verilir.
(2) Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD/EASD’deki programın onaylanmış adı bulunan, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÖRDÜNCÜ BÖLÜM[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programı[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 32 –[/b] (1) İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakültesi ve ilgili Enstitü ana bilim dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler, ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alır. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını, eğitim fakültesinden alır ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adının ana dal, eğitiminin de yan dal olarak belirtildiği lisans diploması verilir.
(2) Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler, ilgili Enstitüye bağlı bir EABD olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilir. En çok iki yarıyıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere, ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tezsiz yüksek lisans programı[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 33 – [/b](1) YÖK tarafından tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla, üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir.
(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesi konusunda YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara uyulur.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">BEŞİNCİ BÖLÜM[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Doktora Programı[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Doktora programının amacı ve kapsamı[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 34 –[/b] (1) Doktora programının amacı; genellikle yüksek lisans derecesi yeterliklerine dayalı bir alanda öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bir araştırma sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yeterliklerine sahip olma yeteneği kazandırmaktır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Ders yükü [/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 35 – (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 21, lisans derecesi ile kabul edilenler için 42 krediden az olmamak koşuluyla yüksek lisanstan gelenler için en az yedi, lisanstan gelenler için en az ondört ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. [/b]Seminer çalışmasının bir kopyası öğrenci tarafından EABDB/EASDB’ye teslim edilir.
(2) Doktora dersleri, ilgili tez danışmanının ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer EABD/EASD’de veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
(3) Bu program kapsamında lisans düzeyinde alınacak dersler, ders yüküne ve doktora programı kredisine sayılmaz.
(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda yurt içi ile ilgili programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Süre[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 36 –[/b] (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler doktora programını altı yarıyılda tamamlayabilirler.
(2) Doktora programı için gerekli kredili derslerini başarı ile tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen; ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, tez danışmanının önerisi ve EABDB/EASDB’nin uygun görüşü ve EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.
(4) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencilerin yüksek lisans programına geçebilmeleri, tez danışmanının önerisi, EABDK/EASDK’nin uygun görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tez danışmanı atanması[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 37 –[/b] (1) Tez danışmanı, EABD/EASD lisansüstü programında görevli öncelikle profesör ve doçentler ile Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen doçentliğe müracaat etme şartlarını taşıyan yardımcı doçentler arasından seçilir. Tez danışmanları, öğrencilerin tez konusu önerilerini EABDB/EASDB’ye bildirirler ve bu öneriler EABDK/EASDK’nin görüşü ile EYK’ye bildirilir. Tez danışmanı, tez konusu önerileri doğrultusunda EYK kararı ile derslerin başladığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı atanıncaya kadar görevi EABDB/EASDB yürütür.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları, tez danışmanı tarafından yürütülür.
(3) Tez danışmanı değişiklik önerileri, tez danışmanı ve EABDK/EASDK’nin görüşü ile EYK tarafından karara bağlanır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yeterlik sınavı [/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 38 –[/b] (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, öğrencinin aldığı derslerin tümünü başarmış olması gerekmektedir.
(2) Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez EYK’nin belirlediği tarihlerde girebilirler. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
(4) Yeterlik sınavları, tez danışmanının yapacağı bildirim doğrultusunda, EABDB/EASDB’nin önerisi ile EYK tarafından atanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitede, öncelikle aynı ana bilim dalındaki profesör ve doçentler ile Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen doçentliğe müracaat etme şartlarını taşıyan yardımcı doçentler ve aynı koşulları sağlayan yakın ana bilim dallarından öğretim üyeleri görev alabilir. Bir öğretim üyesi birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla tez danışmanın da içinde bulunacağı en az üç kişiden oluşan bir doktora yeterlik sınav jürisi kurabilir.
(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisi önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri izleyen iki yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tez izleme komitesi [/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 39 –[/b] (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde tez danışmanının önerisi, EABDB/EASDB’nin uygun görüşü ve EYK’nin kararı ile tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi, bu Yönetmelikte belirtilen, doktora tez danışmanı atanma niteliklerini taşıyan üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde, tez danışmanından başka EABD/EASD içinden ve/veya dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı isterse tez izleme komitesi toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili danışmanın önerisi, EABDB/EASDB’nin görüşü ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tez öneri savunması[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 40 –[/b] (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez danışmanının oluru ve EABDB/EASDB aracılığı ile Enstitüye iletir. Öğrenci, tez önerisini EYK’nin belirleyeceği bir tarihte tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine verilmek üzere EABDB/EASDB’ye teslim eder. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati tez izleme komitesi tarafından belirlenir ve EYK tarafından onaylanır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tez önerisini izleyen üç gün içinde EABDB/EASDB tarafından Enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez danışmanı ve/veya tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin raporlarının sonuçları ve tez izleme komitesi kararı EABDB/EASDB tarafından Enstitüye bildirilir ve EYK kararı ile öğrencinin kaydı silinir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Tezin sonuçlandırılması[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 41 –[/b] (1) Doktora programındaki bir öğrenci, hazırladığı tezi Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazıp, sekiz kopya olarak EABDB/EASDB’ye teslim eder. Öğrenci, EABDB/EASDB tarafından Enstitüye gönderilen tezi jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Doktora tez jürisi, danışmanın önerisi, EABDB/EASDB’nin uygun görüşü ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sınavının yeri ve tarihi EYK tarafından belirlenir. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez sınavı en az 45, en çok 90 dakikadır ve dinleyicilere açıktır.
(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye jüri raporları ve sınav tutanağı ile bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak, tezini Enstitüye teslim eder. EYK tezin aynı jüri önünde yeniden savunulması için gerekli işlemleri yapar. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Doktora diploması[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 42 –[/b] (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş on kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden öğrencinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.
(2) Doktora programını tamamlayan öğrenciye EABD/EASD’deki programının onaylanmış adının belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan doktora diploması verilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ALTINCI BÖLÜM[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Sanatta Yeterlik Çalışması[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Sanatta yeterlik çalışmasının amacı ve kapsamı[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 43 –[/b] (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin, müzik sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığın ortaya konulmasını amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Ders yükü[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programı, yabancı dil dersleri hariç yüksek lisanstan gelenler için 21, lisanstan gelenler için 42 krediden az olmamak koşuluyla, yüksek lisanstan gelenler için en az yedi, lisanstan gelenler için en az ondört adet ders, en az bir seminer, uygulamalar ile tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.[/b]
(2) Lisansüstü dersler ilgili EASDB’nin önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Süre [/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 45 –[/b] (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye, ilgili EASDB’nin önerisi ve EYK onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Danışman atanması[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 46 –[/b] (1) EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile her öğrenci için, ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi, derslerin başladığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde atanır.
(2) Danışman, öğretim üyeleri veya sanatta yeterliği olan öğretim görevlileri arasından seçilebilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 47 –[/b] (1) Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için alınan tüm dersleri ve uygulamaları başarmış olmak gerekir.
(2) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, Senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(3) Jüri, ilgili danışmanın önerisi, EASDB’nin uygun görüşü ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.
(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EASDB tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini/sergisini/projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Sanatta yeterlik diploması[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 48 –[/b] (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydı ile sanat dalının özelliğine göre EASD’deki programının onaylanmış adının belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan bir diploma verilir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">YEDİNCİ BÖLÜM[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Çeşitli ve[/b]<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Son Hükümler[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 49 –[/b] (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yürürlükten kaldırılan yönetmelik[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 50 –[/b] (1) 20/8/2001 tarihli ve 24499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> İntibak[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> GEÇİCİ MADDE 1 –[/b] (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce lisansüstü eğitim-öğretime başlamış olup, henüz sanatta yeterlik ve doktora yeterlik sınavlarına girebilmek için gereken yabancı dil belgesini getirmeyen öğrencilerin, ÜDS veya eşdeğer bir sınavdan en az 50 puan almış olmaları gerekir.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yürürlük[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 51 –[/b] (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Yürütme [/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MADDE 52 –[/b] (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Malî Yardım Y onur 0 973 02-03-2008 11:25 AM
Son Mesaj: onur
  Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenc onur 0 1,316 02-03-2008 11:24 AM
Son Mesaj: onur
  Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönet onur 0 643 01-21-2008 11:27 PM
Son Mesaj: onur
  Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Y onur 0 521 01-10-2008 11:32 AM
Son Mesaj: onur
  Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi onur 0 1,084 01-10-2008 11:28 AM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir