Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Baş
Mesaj: #1


İmages

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ


Resmî Gazete
: 13.8.1999/23785


Tebliğler Dergisi

: EKİM 1999/2505
Ek ve Değişiklikler:
1) 21.7.2005/25882 RG
2) 8.8.2006/26253 RG ( EYLÜL2017 /2588 TD)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) Bu Yönetmeliğin amacı; ilköğretim müfettişleri ile müfettiş yardımcılarının atanması ve atanacaklarda aranacak nitelikler, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usulü, yetişme şekli, yer değiştirme, rehberlik, araştırma, inceleme, soruşturma, teftiş ve değerlendirme hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; ilköğretim müfettişleri başkanlıklarının kuruluş ve görevlerini; ilköğretim müfettiş yardımcılarının seçimini, yetiştirilmesini, ilköğretim müfettişliğine atanmasını; ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usulü, nitelikleri, yetişme şekli ve yer değiştirmeleri ile ilgili esas ve usullerle ilköğretim müfettişleri başkanlıkları bürosu personelinin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık : Milli Eğitim Bakanlığını,
Bakan : Milli Eğitim Bakanını,
Müsteşar: Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,
Başkanlık: Her ilde milli eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ilköğretim müfettişleri başkanlıklarını,
Başkan: İllerdeki ilköğretim müfettişleri başkanını,
Kurul :[b] (1/a) [/b]
Başkan Yardımcısı: İllerde başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilen ilköğretim müfettişlerini,
Teftiş grubu: İlköğretim müfettişleri ve ilköğretim müfettiş yardımcılarından oluşan gruplardan her birini,
Grup Başkanı: Teftiş grubunun başkanını,
İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu: Valilikçe yürütülen inceleme ve soruşturma raporları ile fezlekeleri incelemek üzere oluşturulan komisyonu,
Müfettiş: İlköğretim müfettişini,
Müfettiş Yardımcısı: İlköğretim müfettiş yardımcısını,
Yönetici: Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlardaki müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki şube müdürü ve daha üst görevde bulunanları,
Kurum: Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullar ile diğer hizmet birimlerini,
Teftiş Bölgesi: İlin teftiş gruplarının hizmet yönünden birbirine benzerlik ve yakınlık gösteren teftiş bölgesini,
Hizmet Bölgesi: Bu yönetmeliğin 4 numaralı Ekinde yer alan "İlköğretim Müfettişlerinin Hizmet Bölgeleri ve Bu Bölgeye Dahil İlleri Gösterir Çizelge"de gösterilen il gruplarını,
Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,
Yarışma sınavı: Müfettiş yardımcılığına alınacaklara uygulanacak yazılı ve sözlü sınavı,
Değerlendirme Sınavı : Hizmet içi eğitim sonunda müfettiş yardımcılarının başarılarının ölçülmesi bakımından yapılan sınavı,
Yeterlilik Sınavı: Müfettişliğe atanacaklara uygulanacak sınavı,
İfade eder.
Temel İlkeler
Madde 5 - Bu Yönetmeliğin temel ilkeleri şunlardır:
a) (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) Rehberlik, araştırma, inceleme, soruşturma, denetim ve değerlendirme hizmetlerinde ve kurumsal etkinlik ve verimlilik ile birlikte denetmenlik bilgi formasyonu, göreve bağlılık, iş doyumu ve yüksek moral sağlamak,
b) Görev öncesi hazırlık eğitimi vermek,
c) Atama ve yükselmelerde, görev tanımına uygunluk, kariyer, liyakat, sicil, meslek içi eğitim ve kıdemi gözetmek,
d) (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) Personel ve kurum performansının değerlendirilmesini tarafsızlık, güvenirlik, geçerlik ve açıklık ilkelerine göre yapmak,
İKİNCİ BÖLÜM
Yarışma Sınavı
Yarışma Sınavı Başvuru Koşulları
Madde 6- Müfettiş Yardımcılığı için yarışma sınavına başvuruda bulunacaklarda aşağıda belirlenen koşullar aranır:
a) En az dört yıl süreli yüksek öğrenim görenlerden;
1) Bakanlığa bağlı resmî okul ve kurumlarda en az sekiz yıl öğretmenlik yapmış,
2) Yedi yıllık hizmet süresinin en az dört yılını resmi okul ve kurumlarda öğretmen olarak, üç yılını ise Bakanlık merkez ya da taşra teşkilatı yöneticilik görevlerinde geçirmiş,
3) Fakültelerin; eğitim yönetimi, teftişi, plânlaması ve ekonomisi veya eğitim yönetimi ve demetimi bölüm/anabilim dalından mezun ya da bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlarda en az üç yıl öğretmenlik ve/veya yöneticilik yapmış, olma koşullarından herhangi birini taşımak,
b) Bakanlık teşkilatında görevli olmak,
c) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 40 yaşını doldurmamış olmak,
d) Son altı yıllık sicil notlarının ortalaması en az iyi derecede olmak,
e) (Değişik: 8.8.2006/26253 RG) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinin (5) nolu alt bendinde sayılan suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamak ve hakkında açılan soruşturma sonucu idari görevinden alınmamış olmak.
Yarışma Sınavı İçin Duyuru ve Başvuru
Madde 7- (Değişik birinci fıkra: [b]8.8.2006/26253 RG) İlköğretim Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen branşlara göre ilköğretim müfettiş yardımcısı ihtiyacı, kadro sayısı, sınava başvuru şartları ile sınava ilişkin diğer bilgiler genelgeyle ve elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğünce Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtına duyurulur.[/b]
(Değişik ikinci fıkra: [b]8.8.2006/26253 RG)[/b] Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yarışma sınavına katılma şartlarını taşıyan ve sınava müracaat etmek isteyen adaylar, Personel Genel Müdürlüğünce genelge ile duyurulan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün elektronik adresine başvurularını yaparak kurumuna onaylatırlar.
(Değişik üçüncü fıkra: [b]8.8.2006/26253 RG)[/b] Adaylar, genelgede belirtilen takvime uygun olarak sınavın yerini, zamanını ve sınavla ilgili diğer hususları içeren sınav giriş belgesinin elektronik ortamdan çıktısını alarak kurumlarına onaylatır ve bu belgeyle sınava katılırlar.
Başvuru formları, sicil dosyaları ilde tutulanların ilgili bölümleri sorumlu birimlerce doldurulduktan sonra, sicil dosyaları, Bakanlıkta tutulan personelin başvuru formları ile birlikte doğrudan Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yarışma sınavına katılma koşullarını taşıyan adayların başvuru formlarını Personel Genel Müdürlüğü inceleyerek, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderir. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü sınavın yerini, zamanını ve sınavla ilgili diğer hususları içeren "Sınav Giriş belgesi"ni sınav tarihinden en az on beş gün önce ilgililere gönderir.
Yarışma sınavına, başvuru koşullarından herhangi birini taşımayanların başvuruları kabul edilmez. Bu koşullardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, sınav ve atama işlemleri geçersiz sayılarak durumlarına uygun görevlere döndürülürler.
Yarışma Sınav Komisyonu
Madde 8- (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) Müşteşarın veya ilgili müsteşar yardımcısının başkanlığında İlköğretim Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ile İlköğretim Genel Müdürlüğü, Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden birer genel müdür yardımcısı, hukuk müşaviri ve Müsteşar tarafından belirlenen bir ilin ilköğretim müfettişleri başkanından oluşacak Yarışma Sınav Komisyonu kurulur.
Yarışma Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Yarışma sınavı ile ilgili esas ve usulleri belirlemek,
b) Yarışma sınavı sorularını hazırlatmak,
c) Yürürlükten kaldırıldı.(8.8.2006/26253 RG)
d) Yarışma sınavı sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek veya sınav sonuçlarını değerlendiren ilgili Bakanlık birimine düzenlettirmek,
e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.
Sınav komisyonunun sekreterya hizmetleri [b](Değişik : 8.8.2006/26253 RG) Personel Genel Müdürlüğü[/b]nce yürütülür.

Yarışma Sınav konuları ve puan değerleri
Madde 9- Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır:
a) Yazılı Sınav
Yazılı sınav çoktan seçmeli test tekniği ile 100 sorudan az olmamak üzere Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüünce yapılır. Soruların %20 si Millî Eğitim mevzuatı, %30 u öğretmenlik meslek bilgisi, %30 u özel alan bilgisi ve %20 si genel kültür konularını kapsar.
Yazılı sınavın plânlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ile sonuçların ilgililere ve [b](Değişik : 8.8.2006/26253 RG) Personel[/b] Genel Müdürlüğüne bildirilmesi, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılır. Bu sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar, [b](Değişik : 8.8.2006/26253 RG) Personel[/b] Genel Müdürlüğünce [b](1/c) [/b]sözlü sınava çağrılırlar.
b) Sözlü Sınav
(Ek birinci paragraf: 21.7.2005/25882 RG ) Yazılı sınavı kazananların sayısı, branşa tahsis edilen kontenjanın iki katından fazla olması hâlinde sözlü sınava yazılı sınavı kazananlardan başarı sırasına göre ilân edilen branşlar itibariyla iki katı aday çağrılır.
Sözlü sınavda; adayın yazılı sınav konularındaki bilgileri ile temsil yeteneği, tutum ve davranışı, anlatım ve yorumlama yateneği ölçülür.
Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından yazılı sınav konularından 50 puan, temsil yeteneğinden 10 puan, tutum ve davranıştan 10 puan, anlatım ve yorumlama yeteneğinden 30 puan olmak üzere troplam 100 puan üzerinden bu Yönetmeliğin 2 numaralı ekinde yer alan İlköğretim Müfettiş Yardımcılığ Yarışma (Sözlü) Sınav Değerlendirme Formuna göre değerlendirilir. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir.
Sözlü sınav soruları Yarışma Sınav Komisyonu tarafından en az iki gün önce konu başlıklarına göre ayrı ayrı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlattırılır. Hazırlanan sorular torbalara konulduktan sonra tutanakla tespit edilerek ağızları mühürlenir. Adaylar her konudan komisyonca belirlenecek usul ve esaslara göre soruyu torbadan çekerek cevaplandırırılar.
Yarışma sınavının değerlendirilmesi
Madde 10 - Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak sıralama yapılır. Bu sıralama 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar sınavı başarmış sayılır. Başarılı olanların sayısının ihtiyaçtan fazla olması durumunda, en yüksek puandan başlanarak ihtiyaç kadar ilköğretim müfettiş yardımcısı belirlenir.
Puanların eşitliği durumunda aşağıdaki öncelik sırasına göre değerlendirme ve sıralama yapılır.
a) Eğitim yönetimi, teftişi, plânlaması ve ekonomisi alanında doktora yapmış olmak,
b) Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanında yüksek lisans yapmış olmak,
c) ISBN (Uluslararası dokuman-kitap standardizasyonu numarası) normlarına uygun şiir, makale, hikaye ve benzeri eserleri bulunmak,
d) Hizmet süresi üstünlüğü bulunmak.
Yarışma sınavı sonuçlarının duyurulması
Madde 11 - Yarışma sınavı sonuçları, sözlü sınavı izleyen on beş gün içinde Bakanlıkta ve il milli eğitim müdürlüklerinde ilân edilir. Ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilir.
Yarışma sınavı sonuçlarına itiraz
Madde 12 - Yarışma sınavı sonuçlarına, sonuçların ilânını izleyen on gün içinde, bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü kanalıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınav komisyonu tarafından en az on beş gün içinde incelenir. Sonuç Personel Genel Müdürlüğünce (1/c) ilgiliye bildirilir.
Sınav belgelerinin saklanması
Madde 13 - Yarışma sınavı ile ilgili belgeler [b](Değişik : 8.8.2006/26253 RG) Personel[/b] Genel Müdürlüğü [b](1/c) [/b]ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi)'nce izleyen bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA VE YETİŞTİRİLME
Müffettiş yardımcılığına atanma
Madde 14- (Değişik birinci fıkra: 21.7.2005/25882 RG)Yarışma sınavını kazananlar; görevini yapmasına engel olabilecek özrünün bulunmadığını, sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına uygun olduğunu Devlet hastanelerinden alınacak heyet raporu ile belgelendirmeleri durumunda [b][b](Değişik : 8.8.2006/26253 RG) Personel[/b] Genel Müdürlüğünce yapılacak plânlamaya göre ihtiyaç olan illere kura ile atanırlar. Kura çekimi, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra en geç 30 gün içinde yapılır.[/b]
Ataması yapılıp kanunî süresi içinde göreve başlamayanların atamaları geçersiz sayılır. Bu durumda olanların sınav sonuçları hiç bir biçimde kaznılmış hak sayılmaz. Bunların yerine, yarışma sınav sonuç listesindeki sıralama dikkate alınarak atama yapılır. [/b]
Müfettiş yardımcılarının atanamayacağı hizmet yerleri
Madde 15- Müffettiş yardımcıları, kendilerinin ve eşlerinin nüfusa kayıtlı oldukları, doğdukları ve son görev yaptıkları illere atanamazlar.
Ancak büyükşehir statüsündeki illerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi
Madde 16 - Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme programı, hizmet içi eğitim ile bu eğitimde başarılı olanların katılacağı görev başında yetiştirme eğitimi olmak üzere iki aşamadan oluşur. Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi üç yıldır.
a) Hizmet içi eğitim
(Değişik birinci paragraf: 21.07.2005/25882 RG) Müffettiş yardımcıları, [b](Değişik : 8.8.2006/26253 RG) Personel[/b] Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir program dahilinde Bakanlığının hizmetiçi eğitim merkezlerinde veya yüksek öğretim kurumlarında hizmet içi eğitimle yetiştirilirler.
Yüksek öğrenim durumları bakımından;
1 ) Eğitim yönetimi, teftişi, plânlaması ve ekonomisi veya buna denkliği onaylanmış yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar ya da bu alanlarda lisans üstü eğitim görenler, Anayasa; Temel Hukuk Bilgileri; Eğitim ve idare Hukuku ile iktisat konularından [b](Değişik : 8.8.2006/26253 RG) [/b]120,
2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki yüksek öğrenim programlarından mezun olanlar ise, Anayasa; Temel Hukuk Bilgileri; Eğitim ve idare Hukuku; İktisat; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plânlaması ve Ekonomisi konularından [b](Değişik : 8.8.2006/26253 RG) [/b]240,
saatten az olmamak üzere hizmet içi eğitime alınırlar. Hizmet içi eğitim sonunda yapılacak değerlendirme sınavında 100 puan üzerinden 70 puan atanlar başarılı sayılır. Bu Yönetmeliğin 56 ncı ve 57 nci maddelerinde belirtilen Özürlerden herhangi biri nedeniyle bu sınava giremeyenler, sınav tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenecek bir tarihte değerlendirme sınavına alınırlar. Bu sınavlarda başarısız olanlar aynı usul ve esaslara göre son bir defa daha sınava alınırlar. Bu sınavda da başarılı olamamaları durumunda istek ve ihtiyaç dikkate alınarak Bakanlıkça durumlarına uygun görevlere atamaları yapılır.
(Değişik üçüncü paragraf: 21.07.2005/25882 RG) Hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavının sonuç listeleri, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca, [b][b](Değişik : 8.8.2006/26253 RG) Personel[/b] Genel Müdürlüğüne bildirilir. [/b]
Yüksek Öğrenimleri bakımından 240 saat hizmet İçi eğitime alınan ve bu eğitimi başarıyla bitirenler, kadrosunun bulunduğu ilin teftiş bürosunda iş ve işlemleri izlemek üzere görevlendirilirler. Bu durumda olanlar 1200 saatlik hizmet içi eğitim programında başarılı olanlar ile birlikte görev basında yetiştirme eğitimine alınırlar.
b) Görev başında yetiştirme eğitimi;
Hizmet içi eğitimde başarılı olan müfettiş yardımcıları bir müfettişin rehberliğinde görev başında yetiştirme eğitimine alınırlar. Görev başında yetiştirme eğitimi ve süresi müfettiş yardımcılığı yetiştirme programında belirlenir. Bu programda; rehberlik ve iş basında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme ve soruşturma konulan ile tutum ve davranışlar yer alır.
Rehber müfettiş ile grup başkanı, müfettiş yardımcıları hakkında altı aylık dönemler halinde görev başında yetiştirme eğitimi programına göre bu Yönetmeliğin 3 numaralı Ekinde yer alan ilköğretim Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu düzenleyerek başkana sunar. Söz konuşu formda dayalı olarak yeterli oldukları belirlenen müfettiş yardımcıları ikinci yılın sonunda başkanın önerisi, millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile rehberlik ve İş basında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, İnceleme ve soruşturma hizmetlerim bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.
Müfettiş yardımcılığı yetiştirme programı; Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Okul Öncesi Eğilimi Genel Müdürlüğü, ilköğretim Genel Müdürlüğü, Özel Eğilim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden birer daire başkanı veya şube müdürü düzeyinde temsilciden oluşturulan bir komisyon tarafından, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı hükümleri çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığının görüşü de alınarak hazırlanır.
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme devresinde görev yerleri değiştirilemez ve başka birim veya kurumlarda geçici olarak görevlendirilemezler.
Yeterlik sınavından önce müfettiş yardımcılığından çıkarılma
Madde 17 - Rehberliklerinde çalıştıkları müfettiş ile grup başkanları tarafından altı aylık dönemler halinde verilen bu Yönetmeliğin 3 numaralı Ekinde yer alan raporlar da göz önüne alınarak Başkanlıkça yapılacak değerlendirmeye göre, müfettişlikte başarılı olamayacağı anlaşılan müfettiş yardımcıları hakkında düzenlenecek rapora dayalı olarak, valinin önerişi üzerine, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkça gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra, müfettiş yardımcılığı görevinden çıkarılarak istek ve ihtiyaç da dikkate alınmak suretiyle durumlarına uygun bir yer ve göreve atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atanmaya ilişkin Hükümler
Yeterlilik sınavı
Madde 18 - Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının mevzuat bilgilerini ve buna ilişkin uygulamaları; teftiş, araştırma, İnceleme ve soruşturma yöntemlerim; meslekî yardım, rehberlik, iş başında yetiştirme ile ilgili bilgi ve niteliği kazanma dereceleri İle genel kültürü İçeren konularda üç yıllık yetişme dönemi sonunda yapılan sınavdır. Bu sınav, çoktan seçmeli test tekniği ile 100 sorudan az olmamak üzere, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılır.
Yeterlik sınav komisyonu ve görevleri
Madde 19 - Yeterlik Sınav Komisyonu, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen Yarışma Sınav Komisyonu'ndaki başkan ve üyelerden oluşur.
Yeterlik sınav komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Yeterlik sınavı ile ilgili esas ve usulleri belirlemek,
b) Yeterlik sınavı sonucuna göre başarı listesi düzenlemek veya sınav sonucunu değerlendiren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne düzenlettirmek,
c) Sınav sonucuna yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.
Yeterlik Sınav Komisyonunun sekreterya hizmetleri [b](Değişik : 8.8.2006/26253 RG) Personel[/b] Genel Müdürlüğünce [b](1/b) [/b]yürütülür.
Yeterlik sınavına çağrılma
Madde 20- Müfettiş yardımcısı olarak üç yıllık yetişme dönemi sonunda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen görev başında yetiştirme eğitiminde başarılı olanlar, Bakanlıkça belirlenen tarihte yeterlik sınavına çağrılır. Sınava katılacakların listesi [b](Değişik : 8.8.2006/26253 RG) Personel[/b] Genel [b](1/c) [/b]Müdürlüğünce Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bildirilir. (Değişik son cümle: 21.07.2005/25882 RG) Yeterlik sınavına ilişkin hususlar, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden 30 gün önce müfettiş yardımcılarına duyurulur.
Yeterlik sınav konuları ve puan değerleri
Madde 21 - Yeterlik sınav konulan ve puan değerleri şunlardır:
a) Mevzuat ve uygulamaları % 25,
b) İnceleme ve soruşturma % 25,
c) Meslekî yardım, rehberlik ve iş başında yetiştirme ile teftiş % 40,
d) Genel kültür % 10.
Yeterlik sınavının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılır ve sonucu [b](Değişik : 8.8.2006/26253 RG) Personel[/b] Genel Müdürlüğüne [b](1/c) [/b]bildirilir.
Yeterlik sınavının değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması
Madde 22- Yeterlik sınavında 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sınav sonuçları sınavı izleyen on beş gün içinde Bakanlıkta ve il millî eğitim müdürlüklerinde İlan edilir. Ayrıca, adaylara Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yazılı olarak bildirilir.
Yeterlik sınav sonucuna itiraz
Madde 23- Sınav sonucuna, sınavın İlanını izleyen on gün içinde, bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü kanalıyla İtiraz edilebilir, itirazlar Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç [b](Değişik : 8.8.2006/26253 RG) Personel[/b] Genel Müdürlüğünce[b] (1/c) [/b]ilgiliye bildirilir.
Yeterlik sınavına girmeyenler veya başarı gösteremeyenler
Madde 24- Bu Yönetmeliğin 56 ve 57 nci maddelerinde belirtilen bir özrü olmaksızın yeterlik sınavına girmeyenler, Bakanlıkça ihtiyaç ve istekleri de dikkate alınarak durumlarına uygun bir göreve atanırlar.
Birinci fıkrada belirtilen özürlerden herhangi biri nedeniyle yeterlik sınavına giremeyenler, sınav tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte sınava alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlarla birlikte, daha önce yeterlik sınavına katılıp başarısız olanlar aynı usul ve esaslara göre son bir defa daha sınava alınırlar. Bu sınavda da başarılı olamamaları durumunda; istek ve İhtiyaç dikkate alınarak Bakanlıkça durumlarına uygun görevlere atamaları yapılır.
Yeterlik sınav belgelerinin saklanması
Madde 25- Yeterlik sınavına ilişkin belgeler, bu sınavı izleyen bir sonraki sınav tarihine kadar Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce saklanır.
Müfettişliğe atama
Madde 26- [b](Değişik birinci fıkra: [b]8.8.2006/26253 RG)[/b] Yeterlik sınavında başarılı olanlar Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık onayı ile ihtiyaç bulunan illere ilköğretim müfettişi olarak atanırlar. [/b]
Müfettiş olarak atananların müfettiş yardımcılığında geçen hizmet süreleri, maddî haklar hariç, diğer görevlere atanmalarına esas bu görevde geçmesi gereken süre yönüyle müfettişlikte geçmiş sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İlköğretim Müfettişleri Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri

İlköğretim müfettişleri başkanlığının kuruluşu
Madde 27- Her ilde doğrudan il millî eğitim müdürüne bağlı olarak, rehberlik ve iç başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme, soruşturma hizmetlerim yürütme amacıyla başkan, başkan yardımcıları, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile başkanlık bürosundan oluşan ilköğretim müfettişleri başkanlığı kurulur.
Başkanlık bünyesinde;
a) İlköğretim müfettişlikleri başkanlığı [b][b](1/b) [/b][/b]
b) İnceleme ve değerlendirme komisyonu,
c) Teftiş grupları,
d) Başkanlık bürosu,
bulunur.
İlköğretim müfettişlikleri başkanlığı[b] (1/b) >>[/b]
Madde 28- İlköğretim müfettişlikleri başkanlığı [b](1/b) [/b]; başkan, ve başkan yardımcıları ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşan bir danışma ve denetleme birimidir, ilköğretim müfettişleri başkanı, İlköğretim müfettişlikleri başkanlığının (1/b) da başkanıdır.
İlköğretim müfettişlikleri başkanlığı [b](1/b) [/b]; öğretim yılı başında, ortasında ve sonunda olmak üzere en az üç defa bir gündemle toplanır. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, bir hafta öncesinden gündem bildirilerek toplantılara çağrılır. İlköğretim müfettişlikleri başkanlığı, (1/b) il millî eğitim müdürü veya başkanın yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya da çağrılabilir. Başkan, öğretim yılı içinde en az ayda bir defa olmak üzere grup başkanları ile toplanır.
Kurulun görevleri
Madde 29- İlköğretim müfettişlikleri başkanlığının (1/b) görevleri şunlardır.
Bakanlıkça yapılan düzenlemeler çerçevesinde;
a) Görev alanına giren okul ve kurumların teftiş ve değerlendirmesi ile bunlar hakkında alınması gereken önlemlere esas olacak inceleme ve araştırmaları yapmak, özellikle öğretmen, yönetici ve diğer personelin iş başında yetişmelerine yardımcı olmak, okul ve kurumların teftiş ve rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin ortak esas ve ölçütleri belirlemek,
b) Meslekî toplantı, iş başında yetiştirme ve toplantı yönetimine ilişkin programları hazırlamak,
c) Valilikçe kurulda görüşülmesi istenen konular ile kurula getirilen görüş, öneri ve verileri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde incelemek ve değerlendirmek,
d) Okul ve kurumlarda öğretim yılı içinde yapılan rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerinin yerine getirilmesinde amaçlara ne dereceye kadar ulaşıldığını, alınması gereken önlemlerin neler olduğunu ve varsa diğer sorunları saptamak, görüşmek ve değerlendirmek,
e) Okul ve kurumlar ile yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkında düzenlenen teftiş raporlarının genel değerlendirmesini yapmak,
f) Teftiş gruplarınca düzenlenen öğretim yılı sonu raporlarını değerlendirmek,
g) Eğitimde niteliği artırmak, sorunları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek üzere araştırma konularını belirlemek,
h) Görev alanına giren okul ve kurumlarda yürütülecek meslekî çalışma programını belirlemek; gerekli görülen rehberlik çalışmalarını yürütmek,
hususlarında millî eğitim müdürüne önerilerde bulunmak.
Başkanın görevlendirilmesi
Madde 30- (Değişik: 8.8.2006/26253 RG) Valiliklerce, en az on yıl ilköğretim müfettişliği yapmış olanlar, bu şartı taşıyan aday bulunmaması hâlinde kıdemi fazla olan ilköğretim müfettişleri arasından başkanlık için üç aday belirlenerek Personel Genel Müdürlüğüne teklif edilir. Personel Genel Müdürlüğünce eğitim, sicil ve kıdem durumu dikkate alınarak bu adaylardan biri Bakan onayı ile üç yıllığına başkan olarak görevlendirilir. Başkanlık yapanlar, aynı usulle en fazla bir defa daha teklif edilerek görevlendirilebilir.
Müfettişin başkan olarak görevlendirilemeyeceği hizmet yerleri
Madde 31- Müfettişler, kendisi veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları, doğdukları veya en az on beş yıl sureyle devamlı olarak oturdukları il'de başkan olarak görevlendirilemezler.
Ancak, büyük şehir statüsündeki illerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
Başkanın görev ve yetkileri
Madde 32- Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) İlköğretim müfettişlikleri başkanlığının (1/b) gündemini hazırlamak, toplantılara çağırmak, başkanlık etmek ve yönetmek,
b) Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen sayıları ile ilin coğrafî, idarî ve ekonomik durumunu dikkate alarak, teftiş bölgeleri ile teftiş gruplarım oluşturmak, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ile valilik onayına sunmak, uygulanmasını sağlamak,
c) Teftiş gruplarınca hazırlanan yıllık ve aylık çalışma programlarım incelemek, uygun bulduklarını il millî eğitim müdürünün onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak,
d) Başkan yardımcıları, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile teftiş bürosu personelinin çalışmalarını izlemek ve denetlemek,
e) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile soruşturmacılar tarafından düzenlenen soruşturma raporları ile fezlekeleri incelemek veya incelettirmek,
f) Teftiş raporlarını onaylamak,
g) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları arasında anlayış, iş birliği ve eş güdümü sağlamak, hizmet içinde yetiştirilmeleri konusunda gerekli önlemleri almak ve önerilerde bulunmak,
h) İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu toplantılarına katılmak,
i) İnceleme ve soruşturmalarda görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcılarım belirlemek,
j) Başkan yardımcıları arasında iş bölümü yapmak,
k) Büro personelinin atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,
l) (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) Müfettişlerden ve/veya yeterli sayıda müfettiş bulunmaması durumunda müfettiş yardımcılarından ihtiyaca göre oluşturacağı komisyona, grupların hazırladığı öğretim yılı sonu raporlarını inceletmek, sonuçlarını konularına göre düzenlemek, problemleri ve çözüm önerilerini millî eğitim müdürlüğüne sunmak,
m) Teftiş grupları arasında eş güdüm sağlamak amacıyla gerektiğinde bu gruplarla birlikte meslekî toplantı, rehberlik, teftiş ve inceleme gibi çalışmalara katılmak,
n) Aylık çalışma çizelgelerini ve yolluk bildirimlerini incelemek, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının geçici görev yolluklarının alınmasında tahakkuk memurluğu görevini yürütmek,
o) Kurulun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak,
p) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının düzenlediği kurum teftiş raporlarını inceleyerek veya oluşturacağı komisyona inceleterek, millî eğitim müdürüne sunmak,
r) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde düzenlenen kurul dışındaki kurul ve komisyonlara katılacak başkan yardımcısı, müfettiş ve müfettiş yardımcılarım belirlemek ve görevlendirmek,
s) Sicil ve disiplin amiri olarak yapmakla yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek,
t) Başkanlığın görev alanıyla ilgili veri tabanını hazırlamak ve güncelleştirmek.
Başkan yardımcılarının görevlendirilmesi
Madde 33- Müfettiş ve müfettiş yardımcısı sayışı 50'ye kadar olan illerde bir, 51'den 100'e kadar olan illerde iki, 101'den 200'e kadar olan illerde üç, 201'den fazla olan illerde dört başkan yardımcısı görevlendirilir.
(Değişik ikinci fıkra: 8.8.2006/26253 RG) Başkan yardımcıları, o ildeki ilköğretim müfettişleri arasından en az üç yıl ilköğretim müfettişliği yapmış olanlardan, bu şartı taşıyanların bulunmadığı durumlarda kıdemi fazla olan ilköğretim müfettişlerinden biri başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. Başkan yardımcılığı görevi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
Müfettişler, kendisi veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları, doğdukları veya en az on beş yıl süreyle devamlı olarak oturdukları İl'e başkan yardımcısı olarak görevlendirilemezler.
Ancak, büyük şehir statüsündeki illerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
Başkan yardımcılarının görevleri
Madde 34- Başkan yardımcılarının görevleri şunlardır.
a) Başkan tarafından yapılan iş bölümüne uygun olarak verilen görevleri yürütmek,
b) Başkanın görevde bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevlerim yürütmek.
Teftiş bölgeleri ve teftiş grupları
Madde 35- İller, hizmet verimliliği ile okul ve kurumların yönetici ve öğretmen sayılan göz önünde bulundurularak, başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valilik onayı ile teftiş bölgelerine ayrılırlar.
Her teftiş bölgesinde yeterli sayıda müfettiş ve müfettiş yardımcısından meydana gelen teftiş grupları oluşturulur. Teftiş gruplarının görev bölgeleri, öğretim yılı başlamadan on beş gün önce başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valilik onayı ile belirlenir. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları teftiş gruplarına dengeli olarak dağıtılır. Bir teftiş bölgesinde iki öğretim yılı görev yapmak esastır. Ancak zorunlu hallerde iki yıldan önce de teftiş bölgesi değiştirilebilir, ihtiyaç halinde özel çalışma grupları oluşturulabilir.
Teftiş grubunun görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları bir yönerge ile belirlenir.
Grup başkanının görevlendirilmesi
Madde 36- Teftiş grubu üyeleri, grup başkanlığı için müfettişler arasından iki adayı seçimle belirleyerek başkana sunarlar. Bu adaylardan biri başkanın önerisi, millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valilik onayı ile grup başkanı olarak görevlendirilir.
Gurup başkanının görevleri
Madde 37- Grup başkanının görevleri şunlardır:
a) Denetim, rehberlik ve iş başında yetiştirme, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemleri ile ilgili grup üyeleri arasında iş bölümü ve iş birliği yapmak; işlerin zamanında, düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) Grubun çalışmaları ile müfettişlerin görev sırasındaki davranışları hakkında Haziran ve Aralık ayı içinde başkana rapor vermek,
c) Bölgesinin eğitim ve öğretimi hakkında öğretim yılı ortasında ve sonunda grup üyeleri ile birlikte genel durum raporu hazırlamak ve başkana sunmak,
d) Rehber müfettişle birlikte müfettiş yardımcıları hakkında altı ayda bir görev başında yetiştirme eğitimi bu Yönetmeliğin 3 numaralı Ekinde yer alan ilköğretim Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu doldurarak başkana sunmak.
İnceleme ve değerlendirme komisyonu
Madde 38- İllerde üç müfettişten oluşan "inceleme ve Değerlendirme Komisyonu" oluşturulur. İhtiyaç duyulması durumunda, inceleme ve değerlendirme komisyonu sayışı, başkan yardımcısı sayışı kadar artırılabilir. Komisyon üyeleri, öğretim yılı başında başkanın önerisi, millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile bir yıl için görevlendirilir.
İnceleme ve değerlendirme komisyonunun görevleri
Madde 39- Başkan tarafından gönderilen inceleme ve soruşturma raporları ile (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) ön inceleme (1/d) usul ve esas yönünden incelemek ve sonucu yazılı olarak ilgili dosya ile birlikte başkana sunmakla görevlidir.
Başkanlık bürosu
Madde 40- Başkanlık bürosu; yeter sayıda şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, memur ve diğer personelden oluşur.
Başkanlık bürosu personelinin görev ve sorumlulukları
Madde 41- Başkanlık bürosunun görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarından gelen teftiş, inceleme ve soruşturma raporları ile fezleke ve diğer yazılarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, raporları ve (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) ön incelemeleri (1/d) ilgili bölümlere göndermek,
b) Başkanlığın diğer işleri ile ilgili kayıtları ve defterleri tutmak, dosyaları usulüne uygun olarak düzenlemek ve korumak,
c) Motorlu araç, malzeme ve kırtasiye işlerini başkanın bilgisi dahilinde izlemek ve demirbaşların korunmasını sağlamak,
d) Başkan tarafından verilecek büro ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.
Büro görevlileri iş ve işlemlerle ilgili edindikleri bilgileri açıklayamaz, gizlilik dereceli olan defter, rapor, fezleke ve diğer evrakı başkanın izni olmadan kimseye gösteremez ve veremez.

ALTINCI BÖLÜM
Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının
Görev Alanları, Yetkileri, Görev Emirleri ve İkamet Merkezleri
Görev alanları
Madde 42- (Değişik: 8.8.2006/26253 RG) İlköğretim müfettiş ve ilköğretim müfettiş yardımcılarının, rehberlik, araştırma, iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme ve soruşturma hizmetlerine yönelik olarak;
a) Okul öncesi eğitim kurumları,
b) İlköğretim kurumları,
c) Özel eğitim gerektiren çocuklar için açılmış ilköğretim seviyesindeki okullar ve sınıflar,
d) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,
e) İlköğretim seviyesinde açılan öğrencileri yetiştirme kursları,
f) 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan, okul öncesi ve ilköğretim kurumları ile ilköğretim seviyesindeki dershaneler, her tür ve seviyedeki özel yaygın eğitim kursları,
g) Rehberlik ve araştırma merkezleri ve akşam sanat okulu müdürlükleri,
h) Öğretmen evi ve akşam sanat okulları, öğretmen evi lokalleri ile sosyal tesisleri,
i) Millî eğitim yayın evleri,
j) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ilköğretimin 5 inci sınıfını bitiren öğrenciler için açılan yaz Kur'an kursları,
k) Spor ve izcilik merkezleri,
l) Gençlik ve izcilik eğitim tesisleri,
m) Valilikçe uygun görülen diğer okul ve kurumlarla ilgili inceleme ve soruşturma işleri görev alanını oluşturur.
Müfettişlerin görev ve yetkileri
Madde 43- Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Rehberlik ve iş başında yetiştirme;
1) Her öğretim yılı başında ve sonunda, ayrıca gerektiğinde öğretim yılı içinde, öğretmenlerle meslekî toplantılar düzenlemek, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili olarak sorunların belirlenmesinde ve çözümünde rehberlik etmek,
2) Okul ve kurumlarda rehberlik amaçlı çalışmalarda belirlenen konulan, önerileri İle birlikte rehberlik tebliğine ve kurum teftiş defterine yazmak, tebliğin bir örneğini başkanlığa vermek,
3) Okul ve kurumların teftişinden sonra öğretmen ve yöneticilerle birlikte toplantı yapmak, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili sorunların çözümüne yönelik rehberlik etmek,
4) Meslekî yayınları ve meslekle ilgili gelişmeler ile mevzuat değişikliklerini izlemek, başkanlık veri tabanına katkıda bulunmak ve bu kapsamda bölgesindeki öğretmen ve yöneticilere rehberlik etmek,
5) Aday memurların yetiştirilmesine rehberlik etmek ve bu konuda verilen diğer görevleri yapmak,
6) Teftişi ile yükümlü bulunduğu öğretmenlere ve yöneticilere meslekî yardımlarda bulunmak ve iş başında yetişmelerine rehberlik etmek,
7) (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) Teftiş, değerlendirme, araştırma, inceleme ve soruşturma hizmetlerinde müfettiş yardımcılarının katılımını sağlamak ve yetiştirilmelerine yardımcı olmak.
b) Teftiş ve Değerlendirme;
1) Türk millî eğitiminin genel amaç ve remel ilkelerine uygun olarak, okul ve kurumların amaçlarına göre öğrencilerin yetiştirilmeleri ile yetenek, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi durumunu,
2) Görev alanlarındaki okul ve kurumların eğitim, öğretim, yönetim ve diğer görevlilerinin mevzuata göre çalışmalarını,
3) Atatürk ilke ve inkılâpları'nın, İstiklâl Marşı'nın, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin ve Öğrenci Andı'nın öğretilme ve kavratılma durumunu,
4) (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) Bayrak, anma ve kutlama törenlerinin;sosyal etkinliklerin mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığını,
5) Her yönü İle eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarını,
6) Kurumun ve kurumdaki personelin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve programlarda belirtilen amaçları gerçekleştirme durumunu,
7) Eğitim-öğretim ve yönetim görevlilerinin çevre ile ilişkilerini,
8) Okul veya kurum Personelinin yeterlilik ve verimliliklerini,
9) Okul aile birliği, okul kooperatifi ve kantininin kuruluş ve çalışmalarının mevzuatına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini,
teftiş etmek ve değerlendirmek.
10) Okul ve kurumlara ait bina uygulama bahçesi, arsa, arazi ve tesislerin amaca ve projeye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını teftiş etmek ve değerlendirmek; sonucunda belirlenen hususları önerileri ile birlikte okul veya kurumun teftiş defterine yazmak; gerektiğinde ayrıca kurum teftiş raporu düzenleyerek başkanlığa sunmak,
11) Teftiş edilen okul ve kurumlarda yönetici, öğretmen ve gerektiğinde diğer per-sonel hakkında ayrı ayrı teftiş raporu düzenlemek.
12) Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 21.7.2005/25882 RG)
13) Teftiş bölgelerindeki okul ve kurumlar hakkında saptanan bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak başkanlığa sunmak.
c) inceleme;
1) Başkanlıkça verilen veya teftiş sırasında karşılaşılan konularla ilgili inceleme yapmak,
2) Okul, öğretmen ve diğer personel ile ders araç ve gerekçelerine ilişkin ihtiyaçları belirleyerek başkanlığa bildirmek,
3) Okul ve kurumların açılma ve kapatılmalarına ilişkin İnceleme raporu düzenlemek,
4) Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 21.7.2005/25882 RG)
5) Okul ve kurumlardaki teftiş sistemi, eğitim ve öğretim yöntemleri, teftiş ve değerlendirme raporları ile diğer basılı defter ve kayıtların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, konu ile ilgili görüş ve önerilerinin kurul gündemine alınma isteğini başkanlığa bildirmek,
6) Okul ve kurumlar ile ilgili mevzuatın ve programların uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklıkları, güçlükleri belirlemek ve başkanlığa bildirmek,
7) Okul ve kurumlarda özel eğitime yönelik uygulamaları mevzuatı çerçevesinde incelemek ve başkanlığa bilgi vermek,
8) Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 21.7.2005/25882 RG)
d) Soruşturma;
1) İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre, valilikçe verilecek soruşturma emirleri gereğince resmî ve özel okul ile kurumlarda görevli öğretmen, yönetici ve diğer personel hakkında soruşturma yapmak,
2) İnceleme ve soruşturmaya yönelik çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapmak,
3) Verilen soruşturmaya zamanında başlamak ve kısa süre içinde tamamlayarak önerilerini fezleke veya rapora bağlayıp başkanlığa sunmak,
4) Bir olayın soruşturmasını yaptıkları sırada, aynı konuda başka soruşturmacı veya soruşturmacıların görevlendirilmesi durumunda; soruşturmanın birleştirilmesi için durumu bir yazı ile başkanlığa bildirmek,
5) Başlanılan bir soruşturmayı çeşitli nedenlerle tamamlayamama durumunda, gerekçesini yazılı olarak başkanlığa bildirmek,
6) Gerekli görülen defter, evrak, belge ve bilgileri, ilgili dairelerden istemek, incelemek sübut delil teşkil edenlerin asıllarını, diğer belgelerin örneklerini almak; asılları alınan belgelerin yerine mühür ve imzası ile onaylı birer örneğini dosyasında saklamak üzere ilgili daireye vermek,
7) Soruşturma alanına giren ilgililerin koruma ve sorumluluğu altındaki gizlilik dereceli de olsa her türlü evrak ve defterleri, para ve para hükmündeki senet, demirbaş eşya, ambar ve depolar ile kasa ve vezneyi görmek, incelemek, saymak ve gerekirse mühürlemek,
8) (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) Soruşturmalarda, muhbir, şikâyetçi, sanık ve tanıkların celbi ve dinlenmesi gibi soruşturmanın gerektirdiği her türlü işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket etmek,
9) Görev alanı ile ilgili aldıkları şikayet ve ihbar üzerine veya bizzat görmeleri durumunda, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplayarak, olaya el koymak ve soruşturma emri istemek,
10) Düzenledikleri teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının birer örneğini özel dosyalarında saklamak,
11) (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilernin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına girmeyen konularda Başkanlıkça, millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.
e) Araştırma; (Ek: 21.7.2005/25882 RG)
1) Görev alanlarındaki okul/kurumların eğitim-öğretim, yönetim ve öğrencilerle ilgili ihtiyaç duyulan konularda araştırma yapmak,
2) Okul/ kurum personelinin yetrlik ve verimliliklerini araştırmak,
3) Bölgesinde okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebeplerini araştırmak,
4) Eğitim sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek ve eğitimin niteliğini artırarak etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesine yönelik araştırma yapmak,
5) Okul ve çevre ilişkisini güçlendirmek amacıyla araştırma yapmak,
6) Görev alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla başkanlıkça verilen diğer konularda araştırma yapmak.
Görev emirleri ve ikâmet merkezleri
Madde 44- Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına inceleme ve soruşturmaya yönelik görev emirleri başkanın önerisi millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile verilir.
Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının ikamet yeri il merkezidir, büyük şehir bulunan illerde ise büyükşehir belediye sınırlarıdır.
Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına vali, millî eğitim müdürü ve başkanın dışında hiç kimse görev ve emir veremez.
Müfettiş yardımcılarının görevleri
Madde 45- Müfettiş yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müfettiş yardımcılarına, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen, rehberlik ve iş başında yetiştirme görevi bağımsız olarak verilebilir.
b) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen görev başında yetiştirme eğitiminde yeterli oldukları anlaşılan müfettiş yardımcıları, ikinci yılın sonunda, başkanın önerisi, millî eği tim müdürünün uygun görüşü ve valiliğin onayı ile teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturmaları bağımsız olarak yürütme görevi ile yetkili kılınabilirler.
Görevden uzaklaştırma
Madde 46- Müfettişlerce yönetici, öğretmen ve diğer personelden;
a) Teftiş, değerlendirme, inceleme ve soruşturma sırasında suç kanıtları henüz elde edilmemiş olmakla beraber, kamu hizmetinin yürütülmesi bakımından görevi basında kalmasının sakıncalı olduğu sonucuna varılanlar,
b) Teftiş sonucunda gizli veya açık zimmet ile önemli yolsuzluğu görülen veyahut para ve para hükmündeki kağıtlar, ayniyat, defter ve belgeleri göstermeyen veya bunlarla ilgili sorulan cevaplamaktan kaçınanlar,
hakkında, görevden uzaklaştırma önerisinde bulunulur.Görevden uzaklaştırma önerisinde, görevden uzaklaştırılması gereken kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğu açık bir biçimde ortaya konulur.
Görevden uzaklaştırma isteği, gerekçesiyle birlikte başkan tarafından millî eğitim müdürünün önerisi ile yazılı olarak valiliğe bildirilir. Görevden uzaklaştırma önerisi teftiş ve soruşturmanın her aşamasında yapılabilir.
Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılabilmesi için müfettişin düzenleyeceği rapor başkanlık aracılığıyla ilgili makama yazılı olarak bildirilir.
Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına yardım yükümlülüğü
Madde 47- Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, görevleriyle ilgili yetkilerini kullanırken birim amirleri ve ilgililer her türlü yardımı yapmakla yükümlüdürler.
Birim ve kuruluşların amir ve memurları, kendilerini ilgilendiren teftiş, inceleme ve soruşturmanın bitimine kadar yıllık izin kullanamazlar, izin vermeye yetkili amirler bu hususu dikkate alırlar. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, zorunluluk durumunda, yıllık iznini kullanmakta olan personelin görevi başına dönmesini yetkili amirden isterler. Bu istekler geciktirilmeden yerine getirilir.
Tutulacak defter ve dosyalar
Madde 48- Görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak, müfettiş ve müfettiş yardımcıları;
a) Gelen ve giden evrak defterini,
b) İnceleme ve soruşturma raporlarını,
c) Çalışma programı, çalışma çizelgeleri ve geçici görev yolluklarını,
içeren dosyaları tutarlar.
Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca tutulacak defter, dosya ve gerekli diğer malzemeler başkanlıkça sağlanır.
Müfettişlerin hizmet içi eğitimi
Madde 49- [b](Değişik: 21.7.2005/25882 RG) Müfettişler, meslekî bilgilerini yenilemek, geliştirmek ve uzmanlıklarını artırmak amacıyla Bakanlığın hizmet içi eğitimle ilgili mevzuatında belirtilen hedefler doğrultusunda hizmet içi eğitimine alınırlar. Görev alanına giren hizmet birimlerinin görüşü ve ilköğretim Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine müfettişlerin, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak bir plân dahilinde hizmet içi eğitim geçirilmesi esastır. Ayrıca müfettişler, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Programına alınabilir, gerktiğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddeleri çercevesinde yurt dışına gönderilebilirler. [/b]

YEDİNCİ BÖLÜM
İllerin Müfettiş İhtiyacı ve Yer Değiştirme Suretiyle Atama
Hizmet bölgeleri
Madde 50- Bu Yönetmelik kapsamındaki müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere, coğrafî durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım koşulları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik ve yakınlık gösteren iller bu Yönetmeliğin 4 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettişlerinin Hizmet Bölgelerini ve Bu Bölgelere Dahil İlleri Gösterir Çizelge'de gösterildiği şekilde gruplandırılmak suretiyle "beş" hizmet bölgesine ayrılır.
İllerin müfettiş ihtiyacının belirlenmesi
Madde 51- İllerin müfettiş ihtiyacı en çok; birinci ve ikinci hizmet bölgelerinde 90, üçüncü hizmet bölgesinde 80, dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde 70 ögretmene bir müfettiş görevlendirilecek şekilde belirlenir. Buna göre yeterli müfettiş sayısına ulaşılıncaya kadar, illerde bulunması gereken müfettiş sayısı her yıl atama ve yer değiştirme döneminden önce makam onayı ile belirlenir.
Bölge hizmeti
Madde 52- Müfettişlerin hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süreleri, birinci ve ikinci hizmet bölgelerinde beşer yıl, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerinde dörder yıl, beşinci hizmet bölgesinde üç yıldır.
( Ek ikinci fıkra: 21.7.2005/25882 RG) Her hizmet bölgesinde öngörülen süre kadar çalışmak esastır[b] [b][b](2)[/b][/b]. (Son cümle yürürlükten kaldırıldı. 8.8.2006/26253 RG)[/b]
İkinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.[b]( 21.7.2005/25882 RG) [/b]
Müfettişler, hizmet bölgeleri itibarıyla toplam zorunlu çalışma sürelerim dolduruncaya kadar her hizmet bölgesinde görev yapmakla yükümlüdürler. Müfettişlerin hizmet bölgeleri arasındaki zorunlu yer değiştirme işlemleri, müfettiş ihtiyacı da göz önüne alınarak Bakanlıkça her yıl bir plan dahilinde yürütülür.
Dördüncü fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.[b]( 21.7.2005/25882 RG)[/b]
Hizmet puanı
Madde 53- Hizmet puanı, bu Yönetmeliğin 5 numaralı Ekinde yer alan İllerin Puanlarını Gösterir Çizelge'de belirtilen illerin karşılarındaki puanların, o illerde devlet memuru olarak çalışılan hizmet yılı ile çarpımı sonucu bulunan puandır. Hizmet puanlarının hesaplanmasında görev yapılan ilde, yıldan artan her ay için o ilde bir yıllık süreye denk gelen puanın 1/12 si esas alınır. Aydan artan süreler ile aya isabet eden puanın belirlenmesinde bölme işlemi sonucu artan kesirler dikkate alınmaz.
657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde belirtilen aylıksız izinde geçirilen süreler puanlamada dikkate alınmaz.
Görev mahallinin dışında geçirilen sürelere ait hizmet puanları bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesi çerçevesinde değerlendirilir.
Buna göre;
a) Her müfettiş ve müfettiş yardımcısı için Başkanlıkça bu Yönetmeliğin 6 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettişleri Hizmet Puan Kartı düzenlenir. Bu karta müfettiş ve müfettiş Yardımcısının görev yeri değişikliğine ilişkin bilgiler ile elde ettiği puanlar kaydedilir. Görev yeri değişikliklerinde İlköğretim Müfettişleri Hizmet Puan Kartı özlük dosyaları ile birlikte yeni görev yerlerine gönderilir.
b) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerinde görevli olanlardan beşinci hizmet bölgesine dahil illerden birine kendi isteğiyle atananların puanlama bir kez olmak üzere on puan ilave edilir.
İsteğe bağlı yer değiştirme
Madde 54- Görevli bulunduğu ilde müfettiş unvanı ile 1 Eylül tarihi itibarıyla iki yılını tamamlayacaklardan;
a) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerim tamamlayanlar istediği illere,
b) Görevli olduğu ilin dahil olduğu bölge hizmetini tamamlayanlar, görev yapmadıkları diğer bölgelerdeki illere,
c) Görevli olduğu ilin dahil olduğu bölge hizmetini tamamlamayanlar aynı hizmet bölgelerinde yer alan diğer illere,
d) Birinci veya ikinci hizmet bölgelerine dahil illerde görevli bulunanlardan bu bölgelerden herhangi birinde bölge hizmetini tamamlamamış olanlar bu bölge illerinin dışındaki diğer hizmet bölgelerine,
yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
Yer değiştirne suretiyle atamalar Temmuz ayında sonuçlandırılır.
Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirme
Madde 55- Hizmetin gereği olarak yapılacak yer degiştirmeler aşağıda belirtilen biçimde yapılır.
a) Bulunduğu ilde 1 Eylül tarihi itibarıyla iki yılını ve o ilin yer aldığı bölge hizmetini tamamlamakla birlikte hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayanlardan yer değiştirme isteğinde bulunmayanların atamaları, görev yapmadıkları hizmet bölgelerine dahil illerden birine Bakanlıkça yapılır. Bu bend hükmü başkanlar için uygulanmaz.
b) Başkan, başkan yardımcıları, müfettişler ve müfettiş yardımcılarından, haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi kamu veya kendi yararı bakımından gerekli veya uygun görülenler ile iki kez üst üste olumsuz sicil alanların görev yerleri, bulunduğu il ve bölge hizmetini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın aynı hizmet bölgesine ya da görev yapmadıkları başka hizmet bölgesine dahil bir il olacak biçimde Bakanlıkça değiştirilir.
c) Soruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler, yeni görev yerlerine başladıkları tarihten itibaren üç yıl geçmeden eski görev yerlerine atanamazlar.
Sağlık özrüne dayalı yer değiştirme
Madde 56- (Değişik birinci fıkra: 21.7.2005/25882 RG )Müfettiş ve müfettiş yardımcılarından kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu anne-baba-kardeş-çocuklarından birisinin, bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını, tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastahanelerinden son altı ay içinde ilgili mevzuatında belirtilen usule ve fenne uygun olarak alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlerin görev yerleri; tedavi imkanı ve müfettiş ihtiyacının birlikte bulunduğu il olarak değiştirilir veya aynı ilde bırakılır.
Sağlık özrüne dayalı olarak görev yeri değiştirilenlerden hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamamış olanlar özürlerinin devam ettiğini iki yılda bir belgelendirmek zorundadırlar. Özrünü belgelendiremeyenler hakkında genel hükümler uygulanır.
Diğer nedenlere dayalı yer degiştirme
Madde 57- Eşleri veya çocukları şehit olan müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yerde ğiştirmeleri, bu durumlarını olayın oluştuğu tarihten itibaren altı ay içinde belgelendirmeleri koşuluyla istekleri dikkate alınarak işlem yapılır.
(Ek ikinci fıkra: 21.7.2005/25882 RG) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının branşları ile ilgili bir alanda yurt içinde lisansüstü öğrenim gördüğünü belgelendirmesi durumunda, yer değiştirme istekleri ihtiyaç ölçüsünde değerlendirilir.
Yer değiştirmelerde sıra
Madde 58- Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan müfettişlerden bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fikrasinın (a) bendine göre yer değiştirmek istediği illere ataması yapılamayanlar o il veya iller için sıraya alınma isteğinde bulunabilirler. Sıra istekleri bu Yönetmeliğin 7 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettişlerine Ait Yer Değiştirme İstek Formu ile her yıl yer değiştirme döneminde yenilenir. Yenilenmeyen sıra istekleri düşer. Sıradan vazgeçme isteklerine ilişkin dilekçeler en geç 1 Temmuz'da Bakanlığa ulaşacak şekilde gönderilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.
Ancak, istek veya istek dışı olarak herhangi bir şekilde görev yeri değişenlerin sıraları düşer.
Sıra İşlemleri, bu Yönetmeliğin 8 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettişleri İçin İller Arası Sıra Kayıt Defteri ile izlenir.
Bölge hizmetinden sayılacak süreler
Madde 59- Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının;
a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,
b) Yılda toplam 90 iş gününü geçmeyen geçici görev süreleri,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile aynı Kanunun değişik Ek 9 uncu maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi durumunda bu sürelerin tamamı,
d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 143 üncü maddesinde sayılan durumları gerçekleşmesi durumunda bu sürelerin tamamı,
e) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,
f) (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) Hizmetin gereği olarak üniversitelerde Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde başarılı geçen sürelerin tamamı,
bölge hizmetinden sayılır. Ancak, bunlardan bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreler ile müfettiş yardımcılarının yetişme dönemlerinde geçirdikleri süreler müfettişin görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.
Yurt dışında geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden sayılır.
Bölge hizmetinden sayılamayacak süreler
Madde 60- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108, maddesi uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler ile askerlik hizmeti bölge hizmetinden sayılmaz.
Yer Degiştirme işlemlerinde gözönünde bulundurulacak hususlar
Madde 61- Müfettişlerin bölgeler ile iller arası yer değiştirme işlemleri Bakanlıkça önceden hazırlanan bir plana göre yapılır.
Buna göre;
a) Şubat ayı içinde illerin müfettiş İhtiyacı valiliklere duyurulur.
b) Yer değiştirme başvurusu bu Yönetmeliğin 7 numaralı Ekinde yer alan ilköğretim Müfettişlerine Ait Yer Degiştirme İstek Formu ile, 15-31 Mart tarihleri arasında başkanlığa yapılır. Bu formlar başkanlıkça incelendikten sonra 15 Nisan tarihine kadar Bakanlığa gönderilir.
c) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan müfettişler görev yapmaları gereken diğer hizmet bölgelerinden en fazla iki bölgeye dahil üçer il, tamamlayan müfettişler ise, hizmet bölgesine bağlı olmadan en fazla üç il isteğinde bulunabilirler.
d) Yer değiştirme istekleri ve hizmet puanları dikkate alınarak;
1) Sırada bulunanlar,
2) Hizmet bölgesi itibarıyla zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanlar,
3) Hizmet bölgesi itibarıyla zorunlu çalışma sürelerini tamamlamamış olanlardan, yer değiştirme İsteğinde bulunanlar,
4) Bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (a) bendinde belirtilenler,
öncelik sırasına göre atanırlar.
Müfettişlerin atanamayacağı hizmet yerleri
Madde 62- (Değişik birinci fıkra: 21.7.2005/25882 RG ) Müfettişler, müfettişliğe atanma tarihinden itibaren iki yıl geçmeden nüfusa kayıtlı oldukları, doğdukları veya yönetici ya da öğretmen olarak en son görev yaptıkları illere atanamazlar.
Ancak, büyük şehir statüsündeki illerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
Yer değiştirme işleminin ertelenmesi ve iptali
Madde 63- Yer değiştirme işleminin gerçekleştirilmesinden sonra, zamanla sınırlı özrü oluşanların atamaları özrü ile sınırlı olarak o ilin müfettiş İhtiyacı da dikkate alınarak ertelenir. Erteleme süresi bir yılı geçemez. Hiçbir biçimde ikinci defa erteleme yapılamaz.
Zorunlu bölge hizmetlerini tamamlayan veya sıradan yer değiştirme isteğinde bulunup ataması yapılanlardan 1 Eylül tarihine
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  M.E.B.İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal onur 0 651 01-12-2008 05:56 PM
Son Mesaj: onur
  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül onur 0 513 01-10-2008 11:37 AM
Son Mesaj: onur
  Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeli onur 0 685 01-10-2008 11:33 AM
Son Mesaj: onur
  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmel onur 0 614 01-10-2008 11:33 AM
Son Mesaj: onur
  Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Y onur 0 520 01-10-2008 11:32 AM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir