Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği
Mesaj: #1


İmages
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİResmî Gazete
: 10.1.1999/23579

Tebliğler Dergisi
: ŞUBAT 1999/2497Ek ve Değişiklikler:
1) 11.2.1999/23608 RG (MART 1999/2498TD)
2) 7.9.2003/25222 RG (EKİM 2003/2553 TD)
3) 31.3.2004/25419 RG (TEMMUZ 2004/2562 TD)
4) 4.6.2004/25482 RG (TEMMUZ 2004/2562 TD)
5) 5.4.2005/25777 RG [b](NİSAN2017 /2571TD)
[/b]
6) 23.12.2006/26385 RG [b](OCAK2007/2592 TD)[/b]
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, fen liselerinin işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- <B =koyuleft p>(Değişik:[/b] 23.12.2006/26385 RG) Bu Yönetmelik Fen liselerine öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil ve eğitim-öğretim ile ilgili esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
<B =koyuleft p>Madde 4-(Değişik:[/b] 31.3.2004/25419 RG) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Okul : Fen liselerini,
c) Müdür: Fen Lisesi Müdürünü,
d) Öğretmen: Fen Lisesi Öğretmenini,
e) Pilot Okul: Bakanlıkça seçilen uygulama okulunu,
f) Üniversite: İş birliği yapılan üniversiteleri,
g) Bilim Danışma Grubu: Üniversitelerden görevlendirilecek bilim adamlarından oluşan grubu,
h) Protokol: Bakanlık ile üniversiteler arasında yapılan protokolü,
ı) Yürürlükten kaldırıldı.(23.12.2006/26385 RG)
j) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Fen Liselerinin Amacı
Kuruluş
Madde 5- <B =koyuleft p>(Değişik:[/b] 23.12.2006/26385 RG) Fen liseleri; eğitim-öğretim süresi 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilirler. Fen Liseleri, öncelikle fen alanı ile ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.
<B =paraf>Fen Liselerinin Amacı[/b]
Madde 6- Okul;
a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı,
b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,
c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı,
d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi,
e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilim Danışma Grubu(1)>>
Bilim Danışma Grubu(2)>>
Madde 7 — (Değişik: 31.3.2004/25419 RG) Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Bakanlık ile iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden Bilim Danışma Grubu oluşturulur. Bilim Danışma Grubu üç yılı doldurduğunda her yıl yaşça büyük üyeden başlamak üzere bir üyesi yenilenir. İş birliğinin esasları üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir.
Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının yapılması için Ankara Fen Lisesi pilot okul olarak seçilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjan, Başvuru, Giriş Sınavı, Kayıt-Kabul, Okuldan Ayrılan Öğrenciler
Kontenjan
Madde 8- Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96'yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24'ü geçemez.
<B =koyuleft p>(İkinci cümle yürürlükten kaldırıldı.[/b] 23.12.2006/26385 RG)
Başvuru Koşulları
Madde 9-[b] (Değişik birinci fıkra: 7.9.2003/25222 RG)[/b] Giriş sınavına ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az "Orta" ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olanlar başvurabilir.
İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme koşullarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.
[b](Değişik son fıkra: 7.9.2003/25222 RG)[/b] Birinci fıkradaki koşullar, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak sınavların yapılacağı öğretim yılında 8 inci sınıfta bulunanlara uygulanmaz. Bu sınıflardan birinin öğreniminin yurt içinde yapılması durumunda, bu sınıftaki derslerin her birinin yıl sonu notu en az "Orta" ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortala m asının en az 4.00 olması koşulu aranır.
Giriş Sınavı ve Kayıt-Kabul
Madde 10- Okula giriş sınavı, merkezi sistemle öğrenci alınan diğer okulların sınavları ile birlikte yapılır. Ancak fen lisesi için başvuruda bulunan öğrencilerle ilgili olarak, sınavda matematik ve fen bilgisi soruları için (4), Türkçe soruları için (3), sosyal bilgiler soruları için (1) katsayı esas alınarak gerekli değerlendirme yapılır. Ayrıca zeka düzeyini ölçücü nitelikte sorulara da yer verilir.
Ayrılan Öğrencilerin Durumu
Madde 11- <B =koyuleft p>Yürürlükten kaldırıldı.[/b]( 23.12.2006/26385 RG) .
BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Programları ve Fen Derslerinin Ağırlığı
Öğretim Programları
Madde 12- Fen liselerinde, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Fen programlarında laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir.
Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.
Öğretim programlarının ağırlığı (5)>>
Madde 13- <B =koyuleft p>(Değişik:[/b] 23.12.2006/26385 RG) 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda matematik ve fen bilimleri grubu derslerinin öğretim programlarının ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının % 60 ından az olmayacak şekilde düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Başarının Değerlendirilmesi, Proje ve Seminer Çalışmaları(6)>>

Seviye Belirleme Sınavı Sonucu Dokuzuncu Sınıfa Devam
Madde 14- Yürürlükten kaldırıldı.(23.12.2006/26385 RG)
Başarının Değerlendirilmesi
Madde 15- <B =koyuleft p>(Değişik:[/b] 23.12.2006/26385 RG) Bu okullarda öğrenci başarısının değerlendirilmesi, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Proje ve Seminer Çalışmaları
Madde 16- (Değişik birinci fıkra:23.12.2006/26385 RG) Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup hâlinde matematik ve fen bilimleri grubu derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Projeler puanla değerlendirilir ve teslim edildiği dönemin notuna doğrudan etki ettirilir.
Yurt içi ve yurt dışı proje çalışmalarına ya da yarışmalara katılması okul yönetimince uygun bulunan öğrenciler, öğretmenlerinin sorumluluğunda bu çalışmalara katılır ve bu sürelerde izinli sayılırlar.
Seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup halinde öğretmen gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır. Bu çalışmalar okulun haftalık ders çizelgesinde gösterilir. Bu saatlerde, özellikle son sınıflar için; Bilim danışma grubu veya okulun öğretmen kadrosundan sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun amaçlarına uygun konferanslar da düzenlenebilir. Okul yönetimi haftalık seminer saatlerinde öğretmen durumlarına göre değişiklik yapabilir.
Seminer ve proje çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi olanaklardan en verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi gerekli önlemleri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Öğretmen ve Yönetici Seçimi, Bölüm Başkanlığı

Öğretmen Seçimi
Madde 17- [b][b](Değişik:23.12.2006/26385 RG) Bu okullara öğretmen seçimi ve atamaları, 20/10/2017 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. [/b][/b]
Yönetici Seçimi
Madde 18- [b][b][b](Değişik:23.12.2006/26385 RG)[/b][/b] [/b]Bu okullara yönetici seçimi ve atamaları, 11/1/2004 tarihli ve 25343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
>>Zümre Başkanı(3)>>
Madde 19 — (Değişik: 31.3.2004/25419 RG) Zümre öğretmenleri, aralarından birini zümre başkanı seçer. Zümre başkanı seçilirken, adayın koordinasyon yeteneği, verimliliği, öğrenim durumu ve kıdemi göz önünde bulundurulur.
Zümre başkanı, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:
a) Yönetim, Bilim Danışma Grubu ve ders öğretmenleri arasında eş güdümü sağlar.
b) Öğretimin daha iyi yapılabilmesi için zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını gerçekleştirir.
c) Ders programlarının, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.
d) Öğretimde verimliliğin artırılması amacıyla ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve benzeri sonuçların değerlendirilmesini izler.
e) Lâboratuvar, proje ve seminer çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayıcı işlevleri üstlenir.
f) Diğer derslerin zümre öğretmenleri başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.
g) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını sağlar. Eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşan görüşleri okul yönetimine bildirir.
h) Diğer zümre başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların aynı doğrultuda yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
ı) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 20- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır.
Nakiller [b](4)>> [/b]
Madde 21- [b][b][b][b][b](Değişik:23.12.2006/26385 RG)[/b][/b][/b] [/b][/b]Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının, naklen gitmek istediği okula en son kayıt yaptıran öğrencinin okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
Öğrenci nakillerine esas olacak açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen komisyon oluşturulur.
Nakil ve diğer sebeplerle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 24'ü aşmayacak şekilde haftanın ilk iş günü mesai bitimine kadar komisyonca tutanakla tespit edilerek takip eden 3 iş günü süresince okulun ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin web sayfasında ilan edilir. Daha sonraki günlerde oluşabilecek açık kontenjanlar ise takip eden haftanın ilk iş gününde yapılacak komisyon toplantısında değerlendirilir.
Ancak ders yılı içinde istekleriyle ayrılan öğrencilerden boşalan kontenjanlar 10 günlük süre bitiminde ilân edilir.
İstekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler, ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün içinde okula geri dönebilirler. Ancak 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler.
Nakil için başvuru, öğrencinin öğrenim gördüğü okulundan velisinin alacağı öğrenci durum belgesi ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı dilekçe ile açık kontenjan ilan süresi olan 3 iş günü içinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne yapılır.
Nakil başvuruları, açık kontenjan bulunması, öğrencinin puanının okula en az puanla kayıt yaptıran öğrencinin kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilan edilir.
Sonuç, veliye ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç 2 iş günü içinde bildirilir.
Naklin uygun görüldüğünün ilgili okul müdürlüğü ve öğrenci velisine tebliğini izleyen 3 iş günü içinde yeni okula kayıt yaptırılması zorunludur. Ancak özre bağlı çeşitli sebeplerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün 10 gün içinde belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilir.
Nakli kabul eden okul müdürlüğünce öğrencinin, tasdikname ve öğrenci dosyası önceki okulundan istenir.
Resmî fen liseleri dışındaki diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından resmî fen liselerine öğrenci nakli yapılmaz.
Resmî fen liselerinden, resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş , ilgili mevzuat hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 22- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 29/5/1993 tarihli ve 21595 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fen Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- [b][b][b][b][b]Yürürlükten kaldırıldı.(23.12.2006/26385 RG)[/b][/b][/b][/b][/b]
Geçici Madde 2- (Ek: 11.2.1999/23608 RG) [b][b][b][b][b]Yürürlükten kaldırıldı.(23.12.2006/26385 RG)[/b][/b][/b][/b][/b]

Yürürlük
Madde 23-[b][b][b][b][b](Değişik:23.12.2006/26385 RG)[/b][/b][/b][/b][/b] Bu Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddeleri,2017 -2017 Öğretim Yılında 9 uncu sınıflara yeni kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)>> Bu bölüm başlığı " Araştırma, Geliştirme ve Uygulama " iken, 31.03.2004 tarihli ve 25419 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 2 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2)>> Bu madde başlığı " Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Çalışmaları [/b]" iken, 31.03.2004 tarihli ve 25419 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 2 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3)>> Bu madde başlığı " Bölüm Başkanı " iken, 31.03.2004 tarihli ve 25419 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 6 ıncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(4)>> Bu madde başlığı " Nakil " iken,23/12/2017 tarihli ve 26385 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(5)>> Bu madde başlığı "Fen Derslerinin Ağırlığı" iken, 23/12/2017 tarihli ve 26385 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(6)>> Bu madde başlığı "Seviye Belirleme Sınavı, Başarının Değerlendirilmesi, Seminer ve Proje Çalışmaları" iken, 23/12/2017 tarihli ve 26385 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/zip/fenliseleri.zip]İmages http://mevzuat.meb.gov.tr/html/zip/fenliseleri.zip]Ek-1 ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ


Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği onur 0 1,349 02-03-2008 11:34 AM
Son Mesaj: onur
  Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik Yönetmeliği onur 0 1,511 02-03-2008 11:33 AM
Son Mesaj: onur
  Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği onur 0 1,956 02-03-2008 11:30 AM
Son Mesaj: onur
  Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği onur 0 1,823 02-03-2008 11:29 AM
Son Mesaj: onur
  Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği onur 0 2,042 02-03-2008 11:28 AM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir