Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarih
Mesaj: #1


İmages

Mahallİ KurtuluŞ GÜNLERİ, AtatÜrk GÜnlerİ ve TarİHİ GÜNLERDE YapIlacak TÖrenler YÖNETMELİĞİ[b][b][b](1)[/b][/b][/b]


Bakanlar Kurulu Kararı
: 3/3/1982-8/4400

Resmî Gazete

: 5.4.1982/17655

Ek ve Değişiklikler:
1) 10/9/1982-8/5322 B.K.K. (8.1.1983/17922 RG)
2) 11/4/1984-84/7933 B.K.K. (21.4.1984/18379 RG)
3) 30/1/1985-85/9047 B.K.K. (18.2.1985/18670 RG)

4) 10/12/1985-85/10152 B.K.K. (3.1.1986/18977 RG)
5) 3/10/1986-86/11081 B.K.K. (26.10.1986/19263 RG)
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç:
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı;
a. Mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerin anlam ve önemine uygun olarak coşku ile kutlanmasını sağlamak ve böylece Büyük Atatürk'e ve ilkelerine bağlılığı geliştirmek ve ulusal birliği pekiştirmek,
b) Bu günlerde yapılacak törenleri düzenlemek, koordinatör bakanlığı belirlemek, resmi ve özel kuruluşların bu konuyla ilgili hizmetlerinde birlik ve beraberliği sağlamak,
c) Törenlerle ilgili düzenlemelere dayanak olacak esasları belirlemektir.
Kapsam:
Madde 2 - Bu yönetmelik; mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerde yapılacak törenlerin düzenlenmesinde uygulanacak esas ve usulleri kapsar.
Yasal Dayanak:
Madde 3 - Bu yönetmelik 1624 sayılı Dahiliye Vekaleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun'a 4445 sayılı Kanunla eklenen ek maddeye dayalı olarak hazırlanmıştır.Koordinatör Bakanlık:
Madde 4 - Bu yönetmeliğin uygulanmasında koordinatör bakanlık İçişleri Bakanlığıdır.İKİNCİ BÖLÜM
KUTLAMA KOMİTELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ
Kutlama Komiteleri:
Madde 5 - İl ve ilçelerde yönetmelik kapsamına giren törenler mülki idare amirinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı, jandarma ve Emniyet teşkilatı ile Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcilerinden oluşur. Kutlama komitelerine, törenlerin düzenleme ve yürütülmesine katkısı olabilecek Bakanlık ve kuruluş temsilcileri ile danışman kişiler de çağırılabilir. Komite toplantılarına katılmak zorunludur. [b][b](1)[/b][/b]
Komitelerin Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri:
Madde 6 - Kutlama komiteleri, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Komiteler bu yönetmelik esasları dahilinde:
a. Kutlama günlerinin özelliğine ve mahallin durumuna göre törenlerin başlayış ve bitiş saatlerini belirler,
b. Tören ve gösteri programlarını hazırlar,
c. Törenlerin amaçlarına uygun ve istismara yol açmayacak biçimde kutlanabilmesi için gerekli önlemleri alır,
d. Yapılacak çalışmaların zamanlamasını yapar, gereken araç ve gereçleri sağlar. Kutlamalara katkısı bulunabilecek diğer kuruluşlar ve kişiler komitece verilecek görevleri yapmakla yükümlüdürler.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÖTENLERDE UYGULANACAK GENEL ESASLARKurtuluş Günleri:
Madde 7 - Mahalli kurtuluş günleri aşağıdaki şekilde kutlanır:
a. Atatürk Anıtlarına veya Büstlerine çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile göndere bayrak çekilmesi,
b. Mahalli Mülki İdare Amirinin tebrikleri kabul töreni, Mülki idare amiri makamında, garnizon komutanı veya temsilcisi ile belediye başkanı ile birlikte EK 1 deki listede gösterilen sıraya göre tebrikleri kabul eder.
c. Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran ziyaretinde bulunulması, Belediye Başkanı, yanında il genel meclisinin törenin yapıldığı ilçeden seçilmiş üyeleri ile belediye encümen üyeleri olduğu halde garnizon komutanlığını ziyaret ederek, garnizon komutanının şahsında Türk Silahlı Kuvvetlerine şehir halkının şükran duygularını iletir.
d. Kurtuluş gününün kutlanması, Mülki idare amiri yanında garnizon komutanı veya temsilcisi ve belediye başkanı olduğu halde tören geçişine katılanların ve halkın kurtuluş günlerini kutlar. Kutlama esnasında sağda mülki idare amiri, ortada garnizon komutanı veya temsilcisi, solda belediye başkanı bulunur.
e. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, Kutlama komitesince seçilecek bir kişi tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılır. Konuşma metni törenden üç gün önce kutlama komitesi başkanlığına verilir, kutlama komitesince uygun görülmesi halinde konuşma yapılır ve konuşma metninin bir sureti dosyasında saklanır.
f. Tören geçişinin yapılması, Tören geçişi mahalli mülki idare amiri, garnizon komutanı veya temsilcisi ile belediye başkanı tarafından şeref tribününde ayakta kabul edilerek selamlanır. Geçiş esnasında sağda garnizon komutanı, ortada mülki idare amiri, solda belediye başkanı bulunur. Şeref tribününde EK 1 listedeki kişilere, şeref tribününün durumuna göre sıra ile yer verilir.
g. Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.
Atatürk Günleri:
Madde 8 - Atatürk günleri, Ulu Önder Atatürk'ün ziyaret ettikleri yerlerde, ziyaret tarihinde aşağıda belirtilen biçimde yapılacak törenlerle kutlanır:
a. Atatürk Anıtlarına veya Büstlerine çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi,
b) Atatürk günü ile ilgili faaliyetlerin bir programa bağlanarak uygulanması, Bu günlerin kutlanması ile ilgili olarak yapılacak gösteriler, bilimsel toplantı ve konferanslar ve diğer faaliyetler uygulanır.
Tarihi Günler:
Madde 9 - Ulusal tarihimizde önemli yeri bulunan tarihi günlerin yıldönümleri aşağıda belirtilen biçimde yapılacak törenlerle kutlanır:
a) Atatürk Anıtlarına veya Büstlerine çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi,
b) Tarihi günlerle ilgili faaliyetlerin bir programa bağlanarak uygulanması, Bu günlerin kutlanması ile ilgili olarak yapılacak gösteri, bilimsel toplantı ve konferanslarla, diğer faaliyetler uygulanır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Çelenklerin Konulması:
Madde 10 - Çelenkler, 4/9/1973 gün ve 7/7058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Resmi Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanması, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre konulur. Çelenk koyma anında sağda mülki idare amiri, ortada garnizon komutanı veya temsilcisi, solda belediye başkanı bulunur.
Atatürk Büst ve Resimlerinin Taşınmaması:
Madde 11 - Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek törenlerde Atatürk Büst ve Resimleri el ve araçlarda taşınamaz.
Tören Yeri:
Madde 12 - Düzenlenecek programlara göre açık alanlarda yapılacak törenlerin, Atatürk Anıtlarının veya Büstlerinin bulunduğu alanlarda yapılmasına özen gösterilir.
Törenlerin Bir Kısmının Yapılamaması:
Madde 13 - Hava koşullarının uygun bulunmaması halinde, açık alanlarda yapılacak olan gösteriler, kutlama komitelerince iptal edilir, ancak günün anlam ve önemini belirten programların diğer kısımları uygun görülen kapalı yerlerde yapılır.
Tören Süresi:
Madde 14 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak törenler bir günü geçemez.
Bayrağın Göndere Çekilişi: Madde 15 - Bayrak, varsa bando eşliğinde, törene katılanlar ve halk tarafından söylenen İstiklal Marşı ile göndere çekilir.Kutlama Törenleri Süresinde Yapılan Çeşitli Düzenlemeler:
Madde 16 - Tugay ve eşidi askeri birlikler ile daha üst komutanlıkların bulunduğu garnizonlar ve bu gösterileri yapabilecek imkanlara sahip mahalli merkezlerde, garnizon komutanlığı veya mülki idare amirinin alacağı tertip ve düzenle, halkın görebileceği yerlerde, bando konseri, bando ve tören bölüğü gösteri yürüyüşü ve hava kararınca fener alayları düzenlenebilir.
Resmi ve Özel Binalarda Düzenleme:
Madde 17 - Kutlama törenlerinin başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi daire, özel kuruluşlar, müesseseler ve askeri birlik, kurum ve karargahlar bayraklarla donatılır, geceleri de aydınlatılır. Atatürk günlerinde şehrin cadde ve meydanları Atatürk'ün vecizeleri ile süslenir.Bucak, Kasaba ve Köylerde Yapılacak Düzenleme:
Madde 18 - Bucak, kasaba ve köylerde yapılacak törenler, bağlı bulundukları il veya ilçe kutlama komitelerince; bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak ve mahallin özelliklerine göre düzenlenip, uygulanır.
Alt Komiteler:
Madde 19 - Kutlama komiteleri, kutlama günlerinin özelliklerine göre programların hazırlanmasında alt komiteler oluşturabilir.
Yürürlük:
Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 21 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

Ek — 1 İŞARETLİ LİSTE (Değişik : 11.4.1984 - 84/7933 K.) (2)
Başkent dışındaki İllerde : Tebrikata giriş sırası :
1. T.B.M.M. üyeleri,
2. Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı,
3. (Değişik : 10.12.1985 - 85/10152 K.) Belediye başkanı, büyük şehirlerin genel tö­renleri dışında özellikle ilçelerde yapılan törenlerde büyük şehir belediye başkanından sonra ilçe belediye başkanı,
4. Üniversite rektörleri,
5. (Değişik : 30.1.1985 - 85/9047 K.) Cumhuriyet Savcı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, Adlı Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Baş­kanı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Baro Başkanı,
6. (Değişik : 30.1.1985 - 85/9047 K.) Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okul müdürleri ;
7. Genel ve katma bütçeli kuruluşların genel müdürleri,
8. Garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları,
9. (Değişik : 3.10.1986 - 86/11081 K.) Vali yardımcıları, il emniyet müdürleri, bü­yük şehir belediye sınırları içindeki ilçe kaymakamları ile ilçe belediye başkanları,

10. (Değişik : 10.12.1985 - 85/10152 K.) Hakimler, savcı yardımcıları, noter odası başkanı ile iktidar partisi, ana muhalefet partisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan diğer partilerin (alfabetik sıraya göre) il başkanları,
11. (Değişik : 30.1.1985 - 85/9047 K.) Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek okul müdür yardımcıları ile üniversitelerce belirlenecek diğer öğretim üyeleri,
12. Bakanlık müfettişleri, hesap uzmanları, sayıştay denetçileri,
13. Bakanlar Kurulu kararlarındaki imza sırasına göre bakanlıkların il teşkilatındaki amir, başkan ve müdürleri, il milli eğitim müdürlüğünce belirlenecek orta öğretim ve temel eğitim okul müdürleri ile öğretmenler,

14. Genel müdürlük ve bölge müfettişleri,
15. Resmi bankalar müdürleri, KİT ve TRT üst yöneticileri,
16. (Değişik : 10.12.1985 - 85/10152 K.) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bu­lunmayan siyasi partilerin il başkanları (alfabetik sıraya göre),
17. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri,
18. O yerdeki mesleki kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri,
19. Özel banka müdürleri,
20. Kamu yararına çalışan dernek başkanları,
NOT:
1. Generaller ve amiraller içinde orgeneral/oramiral varsa (görev, izin v.b. maksatla geçici olarak o bölgede bulunma hali dahil) T.B.M.M. üyelerinden önce yer alırla/.
2. Korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral, tuğgeneral/tuğamiraller tebrikata bir bütün olarak bölünmeden girerler.
3. Bu liste Devlet protokolüne ilişkin esaslar belirleninceye kadar uygulanır.
4. İlçe, bucak kasaba ve köylerde tebrikata giriş sırası il'deki sıraya göre saptanır.
................................................................................​.
(1) Hernekadar bu yönetmeliğin dayanağını teşkil eden 1624 ve 4445 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmış ise de 3152 sayılı kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince, yeni yönetmelik çıkartılıncaya kadar bu yönetmeliğin 3152 sayılı kanuna aykırı olmayan hükümleri yürürlüktedir.
(2) Bu cetvel Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği nin ekindeki cetvel olup 10.9.1982 tarih ve 8/5322 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile "Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenlerde" de uygulanacağı hükme bağlanmış olduğundan bu yönetmelik ekinde yayınlanmıştır.


http://mevzuat.meb.gov.tr/html/zip/yon26402_0ek1.zip]İmagesEk-1 (1) SAYILI CETVEL
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/zip/yon26402_0ek2.zip]İmagesEk-2 (2) SAYILI CETVEL

Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir