Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
M.E.B. Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeli
Mesaj: #1


İmages
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI VE EĞİTİM ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ [b][b](1)[/b][/b]


Resmî Gazete
: 29.5.1995/22297

Tebliğler Dergisi
: 3.7.1995/2434


Ek ve Değişiklikler:
1) 3.9.1996/22746 RG ( 7.10.1996/2463 TD )
2) 5.4.1997/22955 RG ( 1.4.1997/2475 TD )

3) 26.7.1997/23061 RG ( AĞUSTOS 1997/2479 TD )
4) 4.9.1997/23100 RG ( EYLÜL 1997/2480 TD )
5) 9.5.1998/23337 RG ( MAYIS 1998/2488 TD )
6) 12.8.1998/23431 RG ( EYLÜL 1998/2492 TD )
7) 9.1.1999/23578 RG ( MART 1999/2498 TD )
8 ) 17.12.1999/23909 RG
9) 10.4.2003/25075 RG ( MAYIS 2003/2548 TD )
10) 11.6.2003/25135 RG ( TEMMUZ 2003/2550 TD )
11) 17.3.2004/25405 RG ( NİSAN 2004/2559 TD )
12) 10.6.2004/25488 RG
13) 2.11.2004/25631 RG ( KASIM 2004/2566 TD )
14) 5.4.2005/25777 RG ( NİSAN2017 /2571 TD )
15) 18.5.2006/26172 RG ( MAYIS2017 /2584 TD )
16) 4.7.2006/26218 RG (TEMMUZ2017 /2586 TD )
17) 2.8.2006/26247 RG ( EYLÜL2017 /2588 TD )

18) [b][b]1.9.2006/26276 RG[/b][/b] ( EYLÜL2017 /2588 TD )
[b]19) 4.11.2006/26336 RG( KASIM2017 /2590 TD )
[/b]
20) 16.02.2007/26436 RG(ŞUBAT2017 /2593 TD )
21) 3.3.2007/26451 RG
[b] (MART2017 /2594 TD)
22) 4.4.2007/26483 RG
23) 28.11.2007/26714 RG

BİRİNCİ BÖLÜM[b]>>[/b]
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – (Değişik: 17.3.2004/25405 RG) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, temel ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgi iş ve işlem yaprakları ile diğer kitap ve eğitim araçlarının Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, kabulü, ilânı, seçimi, yayımlanması, dağıtımı ve ders kitabı/kitapları üreten [b][b][b][/b][/b]başvuru sahiplerinde(2) aranacak şartlarla ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.[/b]
Kapsam
Madde 2 – (Değişik: 17.3.2004/25405 RG) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, temel ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgi iş ve işlem yaprakları ile diğer kitap ve eğitim araçlarının niteliklerinin belirlenmesi, hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, kabulü, ilânı, seçimi, yayımlanması, dağıtımı ve ders kitabı/kitapları üreten yayın evlerinde aranacak şartlarla ilgili hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 – (Değişik: 17.3.2004/25405 RG) Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 –
Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
Başbakanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,
Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
Daire Başkanlığı: Yayımlar Dairesi Başkanlığını,
Birim: [b][b][b](Ek : 3.3.2007/26451 RG)[/b][/b][/b] Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulan derslere ait öğretim programlarına bağlı olarak ders kitabı, eğitim aracı ve benzerini hazırlayan hizmet birimlerini,
Kitap[b][/b]: Ders kitabı, temel ders kitabı, bilgi(3) iş ve işlem yaprakları ile öğretmen kılavuz kitaplarını,
Ders Kitabı: [b](Değişik : 1.9.2006/26276 RG)[/b] Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılmak üzere, içeriği öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, gerektiğinde fasikül hâlinde de üretilebilen basılı eseri,
Temel Ders Kitabı: Genellikle meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarında, alanın gerektirdiği bilgilerin tamamını kapsayan ve program değişikliklerinden kısa sürede etkilenmeyen basılı eseri,
Bilgi İş ve İşlem Yaprakları[b][/b](3): Meslekî ve teknik öğretim okullarının atölye ve laboratuar derslerinde veya uygulamalrında kullanımak, meslekî bilgi ve becerileri pekiştirmek amacıyla hazırlanan yayınları,
Öğretmen Kılavuz Kitabı: (Değişik : 17.3.2004/25405 RG) İlgili öğretim programlarında yer alan hedef ve açıklamalar doğrultusunda ders kitabının daha etkili kullanımını sağlayacak çeşitli örnek, alıştırma; işlenen ünitelerle ilgili internet adresleri, okuma kaynakları ve diğer etkinlikleri kapsayan, öğretmenlerin yararlanması için hazırlanan basılı eseri,
[b][b][b]Başvuru Sahibi:(Ek: 3.3.2007/26451 RG) [/b][/b][/b]Ders kitabı veya eğitim aracı üreten gerçek ve/veya tüzel kişileri,
İnceleme Merkezi: (Ek: 3.3.2007/26451 RG) Öğretim Materyallerini Geliştirme İnceleme Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünü,
Baskıya Hazır Nüsha: [b](Değişik : 1.9.2006/26276 RG) Çizgisiz beyaz kağıda daktilo, bilgisayar veya benzeri araçlarla sınıf seviyesine uygun punto ve standartta yazılmış, resim, fotoğraf, tablo, grafik, şema, plan, harita ve benzeri, öğretime yardımcı unsurları, metinlerin uygun yerlerine yerleştirilmiş, basılmamış, ciltlenmiş baskıya hazır eseri,[/b]
Basılmış Kitap: Ders kitabı, temel ders kitabı, bilgi(3) iş ve işlem yaprakları, öğretmen kılavuz kitabı gibi basılı eserleri,
Eğitim Aracı: (Ek:[b]17.3.2004/25405 RG)[/b](Değişik : 2.8.2006/26247 RG) Programın alanının gerektirdiği standart donanım kapsamında okul ve kurumların atölye ve laboratuvarlarında yer alması gereken makine, teçhizat, eğitim deney seti ve benzeri ekipmanın; sıra, masa, tahta, tv , bilgisayar, tepegöz, dijital ölçüm aletleri, deney tüpü, yoğaltım malzemeleri ve benzerleri dışında kalan, öğretim programlarını destekleyen ve derslerin öğreniminde yararlanılan basılı eserler ile film, slayt, video kaseti, resim, fotoğraf, tablo, ses kaseti, disket, CD, yer küre, harita, atlas ve benzeri araçları,
Öğrenci Çalışma Kitabı: [b][b](Değişik : 1.9.2006/26276 RG)[/b] [/b]İlgili öğretim programlarında yer alan amaç ve açıklamalar doğrultusunda dersin öğrenilmesini kolaylaştıracak ve öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olacak çeşitli örnek, alıştırma, işlenen ünitelerle ilgili internet adresleri, okuma kaynakları ve diğer etkinlikleri kapsayan yaprakları ayrı ayrı da kullanılabilen basılı eser ile üniteleri görsel ve işitsel yönden destekleyen CD, DVD, VCD gibi ek materyalleri kapsayan seti,
Yayın evi: Yürürlükten kaldırıldı. [b][b][b]( 3.3.2007/26451 RG)[/b][/b][/b]
Editör: (Ek: [b]17.3.2004/25405 RG)[/b] Kitabın yazıldığı alanda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve eserin üretim sürecinin koordinasyonunu sağlayan kişiyi,
Dil Uzmanı: (Ek: [b]17.3.2004/25405 RG)[/b] Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans veya lisans üstü öğrenim görmüş kişiyi,
Görsel Tasarımcı: (Ek: [b]17.3.2004/25405 RG)[/b] Resim veya grafik alanında lisans veya lisans üstü düzeyde öğrenim görmüş ya da en az beş yıl ders kitabı ile diğer kitap ve eğitim araçlarını resimlediğini belgelendiren kişiyi,
Alan Uzmanı: (Ek: 17.3.2004/25405 RG)(Değişik: 10.6.2004/25488 RG) Kitabı ile ilgili alanda bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmuş veya bu alanda daha önce yayımlanmış ders kitabı olan kişiyi,
Program Geliştirme Uzmanı: (Ek: [b]17.3.2004/25405 RG)[/b] Program geliştirme alanında lisans veya lisans üstü öğrenim görmüş kişiyi,
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı: (Ek: [b]17.3.2004/25405 RG)[/b] Ölçme ve değerlendirme alanında lisans veya lisans üstü öğrenim görmüş kişiyi,
Rehberlik veya Gelişim Uzmanı: (Ek: [b]17.3.2004/25405 RG)[/b] Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi veya Gelişim Psikolojisi alanında lisans veya lisans üstü öğrenim görmüş kişiyi,
Eğitim Teknolojisi Uzmanı: (Ek:[b]17.3.2004/25405 RG)[/b] Eğitim teknolojisi alanında lisans veya lisans üstü öğrenim görmüş kişiyi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ders Kitaplarının Nitelikleri ve İncelenmesi ile Yayın Evlerinde Aranacak Şartlar, Ders Kitaplarının Hazırlanması, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi [b][b](4)[/b][/b]
Ders Kitaplarının Nitelikleri ve İncelenmesi ile Başvuru Sahibinde Aranacak Şartlar [b](5)>>[/b]
Madde 5 – [b][b][b][b](Değişik : 3.3.2007/26451 RG)[/b][/b][/b][/b] Ders kitapları;
a) Anayasaya ve kanunlara aykırı hususları içeremez.
b) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarında belirtilen "Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek" hükmüne ve Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerine uygun olarak hazırlanır.
c) Temel insan haklarına aykırılık taşıyamaz. Cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasî düşünce, felsefî inanç, mezhep ve benzeri ayrımcılık içeremez.
ç) Bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak hazırlanır.
d) Reklâm niteliğinde ögeleri içeremez.
Ders kitapları, ilgili Yönergede belirtilen hükümlere uygun olarak hazırlanır.
Başvuru sahiplerinde aranacak şartlar şunlardır:
a) İlgili birimler ile başvuru sahiplerince hazırlanan ve incelenmesi için başvurusu yapılan baskıya hazır nüshalar; alanlarındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmuş veya bu alanda daha önce yayımlanmış ders kitabı olan yazar/yazarlarla birlikte editör, dil uzmanı, görsel tasarımcı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, program geliştirme uzmanı ve rehberlik veya gelişim uzmanı tarafından hazırlanır.
b) Yüz kızartıcı bir suçtan veya telif hakları ile ilgili kanuna aykırı iş ve işlemlerden hüküm giymiş olanların ders kitabı başvuruları kabul edilmez. Bunlar, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan uzmanlık alanlarında görev alamaz ve hazırladıkları baskıya hazır nüshalar uygun bulunmuş olsa bile iptal edilir.
c) Başvuru sahiplerinin başvurusunda verilen herhangi bir belgenin veya yazılı beyanının gerçek dışı olduğunun idari ve/veya adli makamlarca tespit edilmesi hâlinde, belgenin/beyanın ait olduğu baskıya hazır nüsha veya nüshalara ait Kurul Kararı iptal edilir. Başvuru sahibinin iki yıl süreyle yeni başvurusu kabul edilmez.
Kitapların Hazırlanması ve Hizmete Sunulması
Madde 6- Kitaplar aşağıdaki usullere göre hazırlanır ve hizmete sunulur.
a) Yarışma: (Değişik : 17.3.2004/25405 RG )
İhtiyaç duyulan alanlarda Bakanlıkça ders kitabı hazırlanmasıyla ilgili olarak ödüllü veya ödülsüz yarışma [b][b][b][b][/b][/b][/b]açılabilir.(6)[/b]
Bu yarışmanın başvuru şekli, yarışma şartları, yarışmada derece alanlara verilecek ödülün miktarı, ödemeye ilişkin usul ve esaslar, düzenlenecek şartname ile belirlenir. Kurulca hazırlanan şartname, Tebliğler Dergisinde ilân edilir.
1) [b][b][b][b][b][b](Değişik alt bend: 3.3.2007/26451 RG)[/b][/b][/b][/b][/b] Yarışmay[/b]a, başvuru sahiplerinde aranan şartları taşıyanlar katılır.
2) Yarışmaya katılacak eserler, Yönergede belirtilen esaslara göre hazırlanır.
3) Eserlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, Bakanlığımız ve diğer resmî kurumlardan katılacak uzmanlardan oluşturulacak Özel İhtisas Komisyonlarınca yapılır.
4) İnceleme ve değerlendirme sonuçları, Kurulda görüşülür ve alınan karar Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
b) Sipariş
1) Sipariş usulü ile yazdırılacak kitapların şartnamesi, ilgili birimce hazırlanıp Başkanlığa sunulur. Kurulca uygun görülen şartname, hazırlayan birime gönderilir.
2) Söz konusu birim, kişi veya komisyona şartname hükümlerine göre kitap yazdırır.
3) [b][b][b][b][b][b][b](Değişik alt bend: 3.3.2007/26451 RG)[/b][/b][/b][/b][/b] [/b]İlgili birim baskıya hazır nüshaları, incelenmesi için Başkanlığa gönderir. İnceleme sonunda düzenlenen raporlar ile baskıya hazır nüsha veya nüshalar Kurula sunulur ve Kurulda alınan karar, Daire Başkanlığına ve ilgili birime bildirilir.[/b]
c) Satın alma
1) Okutulmasına ihtiyaç duyulması hâlinde, yurt içinde veye dışında yazılmış ya da tercüme edilmiş olan kitapların incelenmesi, ilgili birimce yaptırılır ve raporlarıyla birlikte Başkanlığa sunulur.
2) Kurulca kitabın veya telif hakkının satın alınmasına karar verilmesi hâlinde, bu durum, gereği için Daire Başkanlığına bildirilir. İlgili birime de bilgi verilir.
d) Yazdırma
Bakanlık, teşkilâtında görevli elemanlara veya bunlardan kuracağı bir komisyona kitap hazırlatabilir. Bu durumda da sipariş usulündeki yol izlenir.
e) Özel Kesimce Hazırlama (Değişik: 5.4.2005/25777 RG )
1) [b][/b][b][b][b][b][b][b][b](Değişik alt bend: 3.3.2007/26451 RG)[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] Baskıya hazır nüshanın üç adedi, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitapları ile birlikte takım hâlinde her yıl incelenmek üzere Ocak, Şubat, Mart aylarında Başkanlığa teslim edilir. Hangi ders kitaplarının öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı ile birlikte takım hâlinde verileceği ilgili dersin öğretim programının Kurul kararında belirtilir.
2) Aralık ayının üçüncü haftasının son iş gününe kadar Kurulca kabul edilen, okutulma süresi devam eden ve süresi uzatılan ders kitaplarının listesi, Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere Aralık ayının sonuna kadar Daire Başkanlığına gönderilir.
3) [b][/b][b][/b][b][b][b][b][b][b][b](Değişik alt bend: 3.3.2007/26451 RG)[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] Azınlık okulları, kendi dillerinde okutulmak üzere hazırlattıkları kitapları, yeminli mütercimlerce tercüme edilmiş nüshası ile birlikte incelenmek üzere Başkanlığa teslim ederler.
4) Yürürlükten kaldırıldı.(1.9.2006/26276 RG)
5) İnceleme ve değerlendirme sonuçları, inceleme raporları ve puanları ile birlikte ilgilisine gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kitapların Değerlendirilmesi ve İnceleme Ücretinin Tespitine Ait Esas ve Usuller
İnceleme Esas ve Usulleri
Madde 7- [b](Değişik : 1.9.2006/26276 RG)[/b] Ders kitaplarının incelenmesinde, puanlamaya esas olacak kriterler Kurulca belirlenerek duyurulur.
Ön İnceleme Komisyonu
Madde 8-(Değişik: 17.3.2004/25405 RG) [b][b][/b][b][b][b][b][b][b][b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]Başkanlıkça(13) [/b]üç kişiden oluşturulan ön inceleme komisyonu /komisyonları kurulur. Komisyon, başvuruları Yönerge hükümlerine göre değerlendirir. Ön incelemede uygun görülenler incelemeye alınır, uygun görülmeyenler iade edilir. [/b]
İnceleme Ücreti
Madde 9- Özel kesimce hazırlanan eserler ücret karşılığında incelenir. Bu ücret; eserin sayfa sayısı üzerinden hesaplanır ve her bir forması için 1000 (bin) gösterge rakamının, ücretin yatırıldığı tarihteki devlet memurları aylık kat sayısı ile çarpılması suretiyle bulunur. Forma sayısı ise sayfa sayısının on altıya bölünmesiyle tespit edilir.
İncelenmesi istenen eserin, inceleme ücretinin tamamı, [b][b][b][b][b][b][b][b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]Başkanlıkça(13)[/b][/b] belirlenen Döner Sermaye işletmesi hesabına makbuz karşılığında yatırılır.
Eserin incelenmesi için Döner Sermaye işletmesi hesabına yatırılan ücretin bir kısmı, [b][b][b][b][b][b][b][b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]Başkanlıkça(13)[/b][/b] hazırlanan yönergede belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ön inceleme ve inceleme hizmetlerinde görev alanlara ödenir.
Dördüncü fıkra; (a), (b) ve © bentleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır (10.4.2003/25075 RG).
[b][b][b][b][b][b][b][b][b](Ek fıkra: 3.3.2007/26451 RG)[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] Başvuru sahibi, inceleme ve değerlendirme sonucunda iade edilen baskıya hazır nüshayla ilgili olarak bir defaya mahsus olmak üzere gerekçesiyle birlikte Döner Sermaye hesabına ilk başvuruda olduğu gibi o döneme ait katsayı esasına göre inceleme ücretini yatırarak itirazda bulunabilir. İtiraz; Başkanlıkça oluşturulacak komisyonca incelenir, Kurulda görüşülür ve Kurulda alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.
Bakanlıkça Sağlanan Eserlerin Değerlendirilmesi
Madde 10-Yürürlükten kaldırıldı.(1.9.2006/26276 RG)
Eserlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi[b]>> (7)[/b]
Madde 11-[b][b][b][b][b](Değişik:3.3.2007/26451 RG) [/b][/b][/b][/b]Bakanlıkça yarışma, sipariş, satın alma ve yazdırma usulleriyle temin edilen eserler ile özel kesimce hazırlanan baskıya hazır nüshaların incelenmesi ve değerlendirilmesi için, inceleme komisyonu ve değerlendirme komisyonu oluşturulur. İnceleme komisyonu, dersin özelliği ve sınıf seviyesi dikkate alınarak en az iki alan uzmanı, bir dil uzmanı ve görsel tasarımcı ile gerekli görülmesi hâlinde ölçme-değerlendirme, program geliştirme, rehberlik, çocuk gelişimi ve/veya eğitim teknolojileri uzmanlarının da yer aldığı en az dört, en fazla dokuz uzman/öğretmenden oluşturulur. Ancak inceleme komisyonunda zorunlu olarak bulundurulması gereken dil uzmanı ve görsel tasarımcının alanlarına giren incelemelerde komisyon, en az üç kişiden oluşabilir. Başkanlıkça ihtiyaç duyulması hâlinde inceleme ve değerlendirme komisyonlarına, üniversitelerin ilgili ana bilim dallarında görevli öğretim elemanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlardan da üye alınabilir. [/b]
Yabancı dil ders kitaplarında, dil uzmanı bulundurulması zorunlu değildir.
Baskıya hazır nüshaların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda, inceleme komisyonunca rapor düzenlenir ve baskıya hazır nüsha, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Aynı şekilde takım hâlinde başvurusu yapılan baskıya hazır nüshalar da birlikte incelenerek 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
İnceleme sonucunda;
a) 80'in altında puan alan baskıya hazır nüshalar reddedilmiş sayılır, işaretlenmemiş nüshalar inceleme raporu ile birlikte ilgili başvuru sahibine iade edilir.
b) İnceleme komisyonlarınca 80-89,99 (dâhil) arasında puanla değerlendirilen baskıya hazır nüshalar ve raporları, İnceleme Merkezinden Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığına gönderilir. Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulacak olan en az bir alan, bir dil ve bir görsel uzmanından oluşan üç kişilik değerlendirme komisyonu/komisyonlarınca baskıya hazır nüshanın raporu, eserle birlikte incelenerek inceleme komisyonunun tespitlerinin yerinde olup olmadığı değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda yapılan incelemenin uygun bulunmadığına karar verilmesi hâlinde baskıya hazır nüshalar, değerlendirme komisyonunun gerekçeli kararı ile birlikte Kurula sunularak Kurulda alınan karar doğrultusunda işlem yapılır. Kurul, baskıya hazır nüshanın yeniden incelenmesini isteyebilir, baskıya hazır nüshayı reddedebilir veya baskıya hazır nüshanın 30 gün içinde düzeltilmesini isteyebilir.
Değerlendirme komisyonunun, inceleme komisyonu raporunu uygun bulması hâlinde işaretlenmemiş baskıya hazır nüsha düzeltilmek üzere raporuyla birlikte başvuru sahibine gönderilir. 30 gün içinde tekrar incelenmek üzere Başkanlığa başvurusu yapılmayan baskıya hazır nüshalar reddedilmiş sayılır.
Düzeltilerek başvurusu yapılan baskıya hazır nüshalar, Başkanlıkta ön incelemesi yapılarak İnceleme Merkezine gönderilir. Bu inceleme sonucunda komisyonca tespit edilen hataların giderilip giderilmediği, inceleme sırasına bakılmaksızın incelenir ve yeniden değerlendirilen baskıya hazır nüshalar, düzenlenecek bir raporla birlikte değerlendirme komisyonu/komisyonlarına gönderilir.
İnceleme komisyonunca baskıya hazır nüshalardan 90'dan aşağı puanla değerlendirilenlerin, değerlendirme komisyonu tarafından da aynı şekilde değerlendirilmesi hâlinde yapılan başvuru reddedilir. Baskıya hazır nüshalardan 90 ve üzeri puan alanlarla; değerlendirme komisyonunun inceleme komisyonunun görüşüne katılmadıkları durumlarda baskıya hazır nüshalar, gerekçeli bir rapor ile, Kurula sunulur ve Kurulda alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.
c) İlk incelemede baskıya hazır nüsha, inceleme komisyonunca 90 ve üzeri puanla değerlendirilmiş ise inceleme komisyonunun raporu ile birlikte değerlendirme komisyon/komisyonlarına gönderilir. Değerlendirme komisyonu/komisyonları, inceleme komisyonları tarafından 90 ve üzerinde puanla değerlendirilen baskıya hazır nüshanın raporlarını inceler ve kendi raporunu hazırlar. Baskıya hazır nüsha, Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca inceleme ve değerlendirme komisyonu raporları ile birlikte Kurula sunulur. Baskıya hazır nüsha Kurulda uygun bulunur, düzeltilmek üzere başvuru sahibine gönderilir veya uygun bulunmaz. Düzeltilmek üzere başvuru sahibine gönderilen baskıya hazır nüsha ile ilgili tespit edilen hataların 10 gün içinde düzeltilmesi istenir. Süresi içinde başvurusu yapılmayan bu baskıya hazır nüshalar reddedilmiş sayılır. Süresi içinde başvuruları yapılan baskıya hazır nüshalar, inceleme sırasına bakılmaksızın incelemeye alınır.
ç) Kurulca belirlenen tespitlerin yerine getirilmesi şartıyla kabul edilen baskıya hazır nüshalar, ilgili başvuru sahibine gönderilir ve en geç 7 gün içinde tespitlerin baskıya hazır nüshaya yansıtılması istenir. Bu tespitlerin oranı ilgili Yönergede belirtilir. Yapılan tespitlerle ilgili düzeltmeler, ilgili komisyona incelettirilerek rapora bağlanır. Tespitlerin belirtilen sürede yerine getirilmemesi durumunda baskıya hazır nüsha reddedilmiş sayılır. Kurulca reddedilen baskıya hazır nüshalar başvuru sahibine gönderilir.
d) Anayasanın temel ilkeleriyle Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerini dikkate almadan inceleme yaptığı, inceleme esas ve usullerine uymadığı, Kurulu veya Başkanlığı yanlış bilgilendirdiği, objektif değerlendirme yapmadığı tespit edilen komisyon başkanı ve üyelerinin komisyondaki görevlerine son verilerek haklarında yasal işlem yapılır.
e) Başkanlıkça/Kurulca baskıya hazır nüshanın incelenmesinde, inceleme usul ve esaslarına uyulmadığının tespit edilmesi veya gerekli görülmesi hâlinde baskıya hazır nüsha, bir kez daha ayrı bir komisyona incelettirilerek değerlendirilebilir. Değerlendirme sonuçlarının, baskıya hazır nüshanın ders kitabı olma vasfını etkileyecek biçimde farklı olması hâlinde, üniversitelerin ilgili ana bilim dalı öğretim üyelerinden görüş alınabilir. Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığı, eseri inceleme ve değerlendirme raporları ile alınan görüşü birlikte Kurula sunar. Kurulca alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.
f) İnceleme Merkezinden 80 ve üzeri puan almış baskıya hazır nüshaların Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi, ders kitaplarının görüşüleceği son Kurul toplantısından 10 gün önce durdurulur.
Başkanlıkça, inceleme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili uygulamalar konusunda tereddüde düşülmesi halinde konu, Kurula rapor şeklinde sunulur ve Kurulca alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.
Kurul Üyelerinin Rehberliği
Madde 12- [b][b][b][b][b][b](Değişik:3.3.2007/26451 RG)[/b][/b][/b][/b][/b] İlgili Kurul üyesi/üyeleri, inceleme ve değerlendirme komisyonu/komisyonları çalışmalarına, itirazlı incelemelere, baskıya hazır nüsha hakkında verilecek karar safhalarına rehberlik eder; tespit ve görüşlerini açık bir biçimde belirtir.[/b]
Okutulma Süresi
Madde 13-(Değişik: 17.3.2004/25405 RG) Kitapların okutulma süresi, ilk kabul edildiği öğretim yılından itibaren 5 (beş) öğretim yılıdır.
Okutulma Süresinin Uzatılması
Madde 14- [b][b][b][b][b][b][b](Değişik:3.3.2007/26451 RG)[/b][/b][/b][/b][/b][/b] Okutulma süresi sona eren ders kitaplarının süreleri uzatılmaz. Ancak alanında ders kitabı bulunmayan veya bir kitap bulunan ders kitaplarının birer yıl süreyle uzatılıp uzatılmamasına; ilgili birimlerin veya başvuru sahiplerinin Başkanlığa başvurusu sonucunda Kurulca karar verilir. Bu durumdaki kitaplar için süre uzatımı, en fazla iki defa yapılabilir. Bakanlık kitaplarının güncelleştirilmesinden ve yenilenmesinden ilgili birim sorumludur.[/b]
Okutulma Süresi İçerisinde Kitaplarda Değişiklik Yapılması
Madde 15- (Değişik: 17.3.2004/25405 RG) Ders kitaplarının yeniden yazımını gerektirmeyen öğretim programı değişikliklerinde;
a) Ders kitabının yeniden yazılmasını gerektirmeyen kısmî değişikliklerin ders kitaplarına yansıtılması, yayın evlerinden/ilgili birimden istenir. Başkanlıkça belirlenen süre içinde gerekli düzeltmelerin yapılmadığı tespit edilen ders kitabına ait Kurul Kararı, kabulündeki yöntemle iptal edilir.
b) Başvurusu yapılmış ve inceleme sürecinde bekleyen eserler, başvuru sahibine[b][b](14)>>[/b] iade edilir. Bu durumdaki eserlerin başvurusu, Başkanlıkça belirlenen süre içinde yapılabilir. [/b]
c) Ders kitabının yeniden yazımını gerektiren program değişikliklerinde:
1) Uygunluk kararı devam eden ders kitaplarının uygunluk süresi sona erer.
2) Başvurusu yapılmış olmakla birlikte Kurul Kararına bağlanmamış eserler [b]başvuru sahibine[b][b](14)[/b][/b] iade edilir.[/b]
Yazarların veya Yayın evlerinin Uyması Gereken Hususlar
Madde 16-Yazarlar veya yayın evleri kitap hazırlarken ilgili öğretim programında ve varsa şartnamelerinde belirtilen esaslar ile Bakanlıkça istenilen diğer hususlara aynen uymak zorundadırlar.
Yayımlanan Kitapların Kontrolü
Madde 17-[b][b](Değişik : 1.9.2006/26276 RG)[/b] Başkanlıkça kabul edilen ders kitapları için Daire Başkanlığından fiyat tespiti istenir. Ancak, yazar veya yayınevi, kitabı bastıramayacaksa durumu yazılı olarak Daire Başkanlığına bildirir. Bu durumda kitap, ders kitapları listesinde yayımlanmaz ve okutulma süresinde de herhangi bir değişiklik yapılmaz. Yayımlanan kitapların ilk ve müteakip baskılarından, basıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, 5'er adedi Başkanlığa ve ilgili birime, 1 adedi de Daire Başkanlığına gönderilir. Bu süre içinde gönderilmeyen eserlere ait Kurul Kararı iptal edilir. Yazar veya yayınevi bu baskı örnekleriyle birlikte, güncelleştirme veya yeni düzenlemelerine ait örnek sayfaları Başkanlığa gönderebilir. Başkanlık, bu kitapları karara bağlanmış nüshalarıyla, Daire Başkanlığı da fiyat verilen örneği ile karşılaştırır. Bu karşılaştırmada asıl nüshalara uymadığı tespit edilen eserlerin kabulüne dair Kurul Kararı, kitabın kabulündeki yöntemle yürürlükten kaldırılır ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Ancak, güncelleştirme ve yeni düzenleme gerektiren tespitler Kurulca da uygun bulunduğu takdirde kitap, Başkanlıkça belirtilen süre içinde düzeltilmek üzere yazar veya yayınevine gönderilir.[/b]
Yeni baskılar ilgili birim tarafından da incelenir, varsa belirlenen hatalar Başkanlığa bildirilir.
Baskı ve Dağıtım
Madde 18-Bakanlıkça yayımlanacak kitapların baskı adedi, Daire Başkanlığınca ilgili birimle iş birliği yapılarak ihtiyaca göre belirlenir. Baskı, satış ve dağıtım işlemleri de Daire Başkanlığınca yapılır.
Kayıtların Tutulması ve Bilgilendirme
Madde 19- Daire Başkanlığı, Bakanlık ve özel kesimce hazırlanan kitapların yayım, dağıtım ve satış durumlarını izler. Konu ile ilgili istatistikî verileri Başkanlığa sunar.
Telif Ücreti
Madde 20- Bakanlıkça yayımlanan kitapların yazarlarına Millî Eğitim Bakanlığınca "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ücret ödenir.
Fiyatların Belirlenmesi
Madde 21- Fiyatların belirlenmesi amacıyla, Daire Başkanının başkanlığında, Başkanlığın ders kitaplarıyla ilgili Daire Başkanı, Daire Başkanlığından ilgili şube müdürü, ilgili birim yetkilisi, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden bir temsilci, Millî Eğitim Basımevi Müdürü ve Yayıncılar Birliği temsilcisinden bir komisyon oluşturulur. Komisyon, gerekli gördüğü takdirde, kitap yayınlayan kamu kurumlarının, özel kuruluşların veya uzmanların görüşlerini de alabilir. Ancak, kesin karar komisyona aittir.
Ders kitaplarının satışlarında uygulanacak birim fiyatları; kullanılan kağıdın cinsine, ebadına, cildinin karton veya bez oluşuna göre komisyon tarafından belirlenir.
Kitaplara, komisyonca uygun forma birim fiyatlarının üzerinde fiyat verilemez. Komisyonun belirleyeceği fiyatlar Bakanlık Makamı'nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Fiyat almadan satışı yapılan ve belirlenen fiyatın üstünde bir fiyatla satışı yapıldığı Daire Başkanlığınca tespit edilen kitabın kabulüne dair Kurul Kararı iptal edilir ve ders kitapları listesinden çıkarılır.
Okullara Duyuru
Madde 22- [b][b][b](Değişik : 4.7.2006/26218 RG)[/b] [/b]Başvuru sahipleri[b](8)[b][b][b][/b][/b][/b][/b]; [/b]
a) İçinde bulunulan yılın Aralık ayından önce Kurulca kabul edilen veya okutulma süresi devam eden ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi için, Aralık ayının ilk haftasının son iş gününe kadar,
b) Aralık ayının 15 inci iş gününe kadar Kurulca kabul edilen ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi için, Aralık ayının son iş gününe kadar,
Daire Başkanlığına başvuruda bulunurlar.
Kabul edilen ders kitaplarının adları, yazarı/yazarları, varsa yayınevi adları ve fiyatları ile birlikte en geç takip eden yılın Ocak ayının ilk on günü içinde Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
Kitapların Seçimi,
Madde 23- (Değişik: 12.8.1998/23431 RG) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitaplarının seçiminde aşağıdaki yol izlenir.
a) Kurulca kabul edilen ders kitaplarının yayımlandığı Tebliğler Dergisinin her öğretmen tarafından incelenmesi okul yönetimince sağlanır.
b) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak ders kitapları, ilgili sınıf ve branş öğretmeni tarafından seçilir.
Sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni, seçtikleri kitapların seçme gerekçeleri konusunda zümre öğretmenler kuruluna bilgi verirler. Bu toplantıya okul-aile birliği başkanı ya da uygun göreceği üyelerin katılması sağlanır.
Sınıf ve branş öğretmeni, seçtiği kitap listesini gereği için okul müdürüne sunar.
c) Okul yönetimleri, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen ders kitapları çeşitlerinin okul ve sınıf kitaplıklarında bulundurulmasına özen gösterirler.
d) (Ek: 17.3.2004/25405 RG) Bakanlık, resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumları(10) öğrencileri için belirleyeceği derslerin kitaplarını satın alabilir. Bu ders kitaplarının seçiminde, Yönetmeliğin kitapların seçimine ilişkin hükümleri uygulanmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Hazırlama Esas ve Usullerine Uyma
Madde 24- Sipariş usulü ile yazdırılacak kitapların şartnamesinde belirtilen hususlar yerine getirilmediği takdirde hazırlayanlara ödeme yapılmaz.
Yazar veya Yayınevi Değişikliği
Madde 25- Baskıya hazır nüsha Kurul kararına bağlandıktan sonra kitabın üzerinde bulunan yazar veya yazarların isimleri ile yayınevi adı, tarafların karşılıklı rızalarına dair noter sözleşmesi, ihtilaf durumunda ise esasa ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın değiştirilemez. [b][b](Ek : 1.9.2006/26276 RG)[/b][/b] Bu durumlarda konu belgeleri ile birlikte Kurula sunulur ve Kurulca belirlenen görüş doğrultusunda işlem yapılır.
Komisyona Alınacak Elemanlar
Madde 26- Yürürlükten kaldırıldı.(1.9.2006/26276 RG)
Kitaplarla İlgili Olarak Başkanlıkça da Yapılabilecek İşlemler
Madde 27- Bu Yönetmelikte sözü edilen kitapların hazırlanarak ilgililere sunulmasına ilişkin iş ve işlemler, ilgili birimlere bilgi verilmek suretiyle Kurul Kararı ile Başkanlıkça da yapılabilir.
Öğrencilere Aldırılmayacak Kitaplar
Madde 28- Tebliğler Dergisinde yayımlanan ders kitaplarından başka hiçbir eser ders kitabı olarak öğrencilere aldırılamaz.
(Değişik son fıkra: 17.3.2004/25405 RG) Ders kitabı bulunmaması hâlinde ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araçlarının başvurusu, incelenmesi, değerlendirilmesi ile ilgili hususlar Yönergede belirlenir.
Diğer Bakanlıkların Meslekî Ders Kitapları
Madde 29- Diğer Bakanlıklara bağlı okulların meslekî ders kitapları, kendi bünyelerinde branş elemanlarından oluşturulacak en az 3 kişilik bir komisyona incelettirilerek tanzim edilen raporla birlikte Başkanlığa gönderilir.
Uygunluk Kararının İptali
Madde 30-Duyurusu yapılan kitapların bu kararı aşağıdaki durumlarda iptal edilir ve bu kitapların yazar veya yayınevine ait diğer kitaplar da iki (2) yıl süre ile incelemeye alınmaz.
a) Ders kitabı olarak kabul edildiğine dair Kurul Kararı olmadığı halde, bu karar varmış gibi yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilenler,
b) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara ve Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere uymadığı sonradan tespit edilenler.
Ders Kitapları Dışındaki Kitaplar ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi, Seçimi ve Kullanımı[b][b][b](11)[/b][/b][/b]
Madde 31- (Değişik: 17.3.2004/25405 RG) Ders kitabı dışındaki diğer kitap ve eğitim araçlarının incelenmesi, değerlendirilmesi, seçimi ile kullanımında aşağıdaki hususlara uyulur.
a) Eğitim araçlarından;
1) [b]Yürürlükten kaldırıldı. [b][b][b]( 4.4.2007/26483 RG)[/b][/b][/b] [/b]
2) Türk ve dünya klâsikleri,
3) Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler veya bunların birleştirilmesiyle meydana getirilen eserler,
4) Okul kütüphanesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre bulundurulan eserler,
5) Bilgisayar kullanımı için gerekli olan yazılım programları,
6) Derslerin işlenişinde kısa süreli kullanılan yazılım programları,
7) Öğretmenlerin sınıflarda yararlanmak için hazırladıkları ve kendi derslerinde kullandıkları dersle ilgili bireysel çalışmaları sonucu ortaya çıkan materyaller
herhangi bir değerlendirme veya seçime gerek görülmeden okullarda kullanılabilir.
b) Yukarıda sayılan eğitim araçları dışında kalan ve bir öğretim yılı boyunca okullarda kullanılacak her türlü eğitim aracının belirlenmesi ve seçimi, dersin öğretmeni tarafından yapılır.
Ders kitabı dışında kullanılacak eğitim araçlarının; Anayasaya, yasalara ve Millî Eğitimin Temel Amaçlarına ters düşmemesi esastır. Aksi durumda sorumluluk, eğitim aracının seçimini yapan öğretmenlere aittir.
Bu belirlemede eğitim aracının resmî/özel kişi, kurum ve kuruluşların tavsiye kararı, uygunluk veya kalite belgesi olup olmadığına bakılmaksızın:
Eğitim Aracının;
1) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarında belirtilen “Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek” hükmüne ve Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerine uygun olması,
2) Bilimsel hata bulunmaması,
3) Türkçe'nin özelliklerinin bozulmadan ve doğru olarak kullanılmış olması,
4) Kişi ve kuruluşları yıpratıcı nitelikte olmaması,
5) Temel insan haklarına aykırılık taşımaması; cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasî düşünce, felsefî inanç, mezhep ve benzeri ayrımcılık içermemesi,
6) Bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak hazırlanmış olması,
7) Reklâm niteliğinde ögelere yer verilmemiş olması,
8) Hedeflenen öğrenci kitlesinin bilgi ve yaş düzeyine uygun olması,
9) Türkçe dışında hazırlanmış olanlarının Bakanlar Kurulunca Türkiye'de eğitim-öğretimine izin verilen yabancı dillerde hazırlanmış olması,
10) Estetik, edebî, kültürel ve sosyal değerlere uygun olması,
11) Görsel unsurlarının toplumun ortak değerleriyle bağdaşması
esasları göz önünde bulundurulur.
Ders öğretmenince belirlenecek eğitim aracı için, Eğitim Aracı Seçme ve Değerlendirme Formu(EK-1) (12) ile bu forma dayalı olarak düzenlenecek Bilgi Formu [b](EK-2)[b](9)[/b] okul müdürlüğüne verilir. [/b]
[b](Değişik son fıkra: 2.8.2006/26247 RG) Bakanlığın satın alacağı eğitim araçlarının incelenmesi için başvurular [b][/b]Başkanlığa(16) yapılır. Bu başvuruların incelenmesi ve diğer hususlar Yönergede belirtilir. Ancak, eğitim araçlarından yerel düzeyde hibe ve alımlarda yapılacak inceleme, bu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde, il millî eğitim müdürlüklerince kurulacak komisyonlarca yapılır. Bu komisyonlarda alan uzmanı veya uzmanların yanı sıra Türkçe ve resim iş öğretmenlerinin biri veya her ikisi de bulunabileceği gibi eğitim yöneticileri de olabilir. Valilik onayı ile kurulacak komisyonlar; en az üç, en fazla yedi kişiden oluşur.[/b]
Takma (Müstear) Ad Kullanamama
Madde 32- Ders kitapları yazarları ders kitaplarında takma (müstear) ad kullanamazlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük-Yürütme-Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 33- 29/5/1993 tarih ve 24595 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- (Değişik: 9.1.1999/23578 RG) Yürürlükten kaldırıldı (17.12.1999/23909 RG).
Geçici Madde 2- (Ek: 9.5.1998/23337 RG) 1997-1998 Öğretim Yılı sonu itibarıyla okutulma süresi sona erecek ders kitaplarından yazar, yayın evi veya ilgili birimlerin 29 Haziran 1998 tarihine kadar Başkanlığa başvurmaları durumunda, Kurulca uygun bulunanların okutulma süresi bir (1) yıl uzatılabilir.
Geçici Madde 1- (Ek: 10.4.2003/25075 RG) Yürürlükten kaldırıldı (17.3.2004/25405 RG)
Geçici Madde 2- (Ek: 11.6.2003/25135 RG) 2003-2004 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere resmî ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere, seçmeli ders kitapları dışında, Bakanlıkça satın alınarak parasız dağıtılacak ders kitapları için bu okullarda seçim yapılmaz.
2003-2004 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere ders kitaplarının fiyatları, Haziran ayının son haftasında Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
Geçici Madde 1- (Ek: 17.3.2004/25405 RG) Bu Yönetmeliğin yayımından önce incelenmek üzere Başkanlığa başvurusu yapılan eğitim araçlarının, ilgililerince Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde geri çekilmemesi hâlinde, başvuru sırasına göre yayın evlerine iadesi sağlanır.
Geçici Madde 2- (Ek: 17.3.2004/25405 RG) 2003- 2004 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere baskıya hazır nüshaların başvurusu, aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (e) bendinin birinci alt bendinden istisna tutularak nisan ayının son iş gününe kadar yapılır.
Bu Yönetmeliğin yayımından önce başvurusu yapılan baskıya hazır nüshaların incelenmesi ve değerlendirilmesi, bu Yönetmeliğin on birinci maddesi hükmüne göre yapılır.
Geçici Madde 3- (Ek: 17.3.2004/25405 RG) Bu Yönetmeliğin yayımından önce yazarlar tarafından hazırlanarak kendi adlarına kabul edilen ders kitapları ile incelenmek üzere başvurusu yapılmış olan kitapların işlemlerinde yayın evi şartları aranmaz.
Geçici Madde 4- (Ek: 17.3.2004/25405 RG) 2004-2017 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere okutulma süresi devam eden, okutulma süresi uzatılan ve mart ayının on sekizinci günü mesai bitimine kadar Kurulca kabul edilen ilköğretim kurumlarında okutulacak ders kitaplarının, yazar/yazarların ve yayın evi adlarının yer aldığı ders kitapları listesi, mart ayının on dokuzunda fiyatsız olarak Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Bu kitapların fiyatlarının belirlenmesi için ilgililer, mayıs ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar Daire Başkanlığına başvuruda bulunurlar. Bu kitapların fiyatları ise haziran ayının ilk on günü içinde Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Başkanlık, ilköğretim ders kitaplarının listesini, 18/03/2004 tarihi mesai bitimine kadar Daire Başkanlığına gönderir.
Geçici Madde 5- (Ek: 17.3.2004/25405 RG) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce okutulma süresi uzatılmış olan ders kitabının/kitaplarının uzatılma sürelerine bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
Geçici Madde 6- (Ek: 5.4.2005/25777 RG) Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin son fıkrası hükmü, 2017 yılına mahsus olmak üzere, "Kabul edilen ders kitaplarının adları, yazarı-yazarları ve varsa yayın evi listesi 24/5/2017 tarihinde; aynı liste ders kitabı fiyatları ile birlikte 2017 Ağustos ayı içinde Tebliğler Dergisinde yayımlanır." şeklinde uygulanır.
Geçici Madde 7- (Ek: 5.4.2005/25777 RG) Bu Yönetmelik ile değiştirilen 6 ncı maddenin (e) bendinin (1) nolu alt bendi 2017 yılına mahsus olmak üzere, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında incelenmek üzere Başkanlığa teslim edilecek baskıya hazır nüshalar için başvuru, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden Ağustos ayının son iş gününe kadar kabul edilir. Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğine göre 17/3/2004 tarihinden sonra başvurusu yapılan baskıya hazır nüshaların incelenmesi ve değerlendirilmesine, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren devam edilir.
Geçici Madde 8- (Ek:18.5.2006/26172 RG) Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri, 2017 yılına mahsus olmak üzere; "Mayıs ayının son iş gününe kadar Kurulca kabul edilen, okutulma süresi devam eden ve süresi uzatılacak olan ders kitaplarının; adları, yazar/yazarlarının ve yayın evi adlarının yer aldığı liste 7/6/2017 tarihinde Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Bu kitapların fiyatları ise aynı liste ile birlikte Ağustos 2017 Tebliğler Dergisinde yayımlanır." şeklinde uygulanır.
[b]Geçici Madde 9 – (Değişik: 28.11.2007/26714 RG)[/b] Yönetmeliğin;
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin; (2) numaralı alt bendinde yer alan "Aralık ayının 15 inci iş gününe kadar" ibaresi, "2017 yılı Şubat ayının 10 uncu iş günü bitimine kadar"; aynı bentte yer alan "Aralık ayının son iş gününe kadar" ibaresi, "2017 yılının Şubat ayının son iş günü mesai bitimine kadar",
b) 22 nci maddesinin;
1) Birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "İçinde bulunan yılın Aralık ayından önce" ibaresi, "2017 yılının Şubat ayından önce" olarak; aynı bentte yer alan "Aralık ayının ilk haftasının son iş gününe kadar" ibaresi, "2017 yılının Şubat ayının ilk haftasının son iş günü mesai bitimine kadar",
2) Birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Aralık ayının 15 inci iş gününe kadar" ibaresi, "2017 yılı Şubat ayının 10 uncu iş günü bitimine kadar"; aynı bentte yer alan "Aralık ayının son iş gününe kadar" ibaresi, "2017 yılı Şubat ayının son iş günü mesai bitimine kadar",
3) Aynı Yönetmeliğin son fıkrasında yer alan "Ocak ayının ilk on günü içinde" ibaresi, "2017 yılı Mart ayının ilk 10 günü içinde"
olarak uygulanır."

[b][b]Geçici Madde 10 [/b]– [/b](Ek:1.9.2006/26276 RG) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Başkanlığa başvurusu yapılan baskıya hazır nüshaların incelenmesi ve değerlendirilmesi, başvuru tarihindeki Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
Madde 34- Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.http://mevzuat.meb.gov.tr/html/zip/yon22297ek1.zip]İmagesEk-1 EĞİTİM ARACI SEÇME VE DEĞERLENDİRME FORMU(Ek:17.3.2004/25405 RG)
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/zip/yon22297ek2.zip]İmagesEk-2 BİLGİ FORMU (Ek:17.3.2004/25405 RG)(Değişik2.11.2004/25631 RG)
_________________________________________________________
(1)Yönetmeliğin adı "Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği" iken, 17/3/2004 tarihli ve 25405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2)Bu madde de geçen "yayın evlerinde" ibaresi, 03.03.2017 tarihli ve 26451 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3)Kitap, İş ve İşlem Yaprakları, Basılmış Kitap tanımlarında geçen "iş ve işlem yaprakları" ibaresi, 17/3/2004 tarihli ve 25405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(4)İKİNCİ BÖLÜM başlığı "Kitapların Nitelikleri ve Hazırlanması" iken, 17/3/2004 tarihli ve 25405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(5)Bu madde başlığı "Ders Kitaplarının Nitelikleri ve İncelenmesi ile Yayın Evlerinde Aranacak Şartlar>> " iken, 03.03.2017 tarihli ve 26451 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(6)Bu alt bentte geçen "açılır." ibaresi, 03.03.2017 tarihli ve 26451 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(7)11 inci maddenin başlığı "Özel Kesimce Hazırlanan Eserlerin Değerlendirilmesi" iken, 1/9/2017 tarihli ve 26276 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(8 Bu maddenin birinci fıkrasında geçen "Yazar veya yayın evi yetkilileri" ibaresi, 17/3/2004 tarihli ve 25405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle önce "Yayın evi yetkilileri" olarak, daha sonra 5/4/2017 tarihli ve 25777 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ''başvuru sahipleri'' olarak, 4/7/2017 tarihli ve 26218 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle ''Yazar ve Yayınevi Yetkilileri'' olarak, 03.03.2017 tarihli ve 26451 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(9)(Ek-2) formu, 2/11/2004 tarihli ve 25631 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değiştirilmiştir.
(10)Bu alt bentte geçen "resmî ilköğretim kurumları" ibaresi, 18/5/2017 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(11)Bu maddenin başlığı "Öğretmen Kılavuz Kitapları" iken, 17/3/2004 tarihli ve 25405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(12) (Ek-1) formu, 17/3/2004 tarihli ve 25405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle eklenmiştir.
(13)8' inci madde ile 9' uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan"Daire başkanlığınca " ibaresi, 03.03.2017 tarihli ve 26451 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(14) 15'inci maddenin birinci fıkrasının(b) bendi ve aynı fıkranın © bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "yayın evine" ibareleri, 03.03.2017 tarihli ve 26451 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(15)31'inci maddenin son fıkrasında yer alan "Satın alınacak birime " ibaresi, 03.03.2017 tarihli ve 26451 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.[/b]
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Okul servis araçları hizmet yönetmeliği onur 0 1,547 02-03-2008 11:19 AM
Son Mesaj: onur
  Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeli onur 0 720 01-10-2008 11:33 AM
Son Mesaj: onur
  Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Y onur 0 576 01-10-2008 11:32 AM
Son Mesaj: onur
  M. E. B. Sözleşmeli veya Ek Ders ile Görevlendiril onur 0 555 01-10-2008 11:27 AM
Son Mesaj: onur
  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müzesi Yönetmeliği onur 0 579 01-06-2008 06:46 PM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir