Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
M.E.B. Denklik Yönetmeliği
Mesaj: #1


İmages


[b]MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENKLİK YÖNETMELİĞİ[/b]
Resmî Gazete
: 5.3.2004/25393


Tebliğler Dergisi

: NİSAN 2004/2559

Ek ve Değişiklikler:
1) 8.9.2004/25577 RG (EYLÜL 2004/2564 TD)
2) 23.2.2005/25736 RG

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, yurt dışındaki ilköğretim veya orta öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin denklik işlemlerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, yurt dışındaki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin denklik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 8 inci maddeleri, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,
c) Eğitim Müşavirliği: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri bünyesinde bulunan eğitim müşavirliklerini,
d) [b]Eğitim Ataşeliği: (Değişik: 8.9.2004/25577 RG ) Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları bünyesinde bulunan eğitim ataşeliklerini,[/b]
e) Denklik: Yurt dışındaki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından alınmış olan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin incelenerek görülen öğrenimin, Türkiye’deki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının hangi sınıf/alan/bölüm/dalına eş değer olduğunun tespit edilmesi işlemini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Denklik İşlemi İçin Başvuru, İstenecek Belgeler, Denklik Belgesinin Düzenlenmesi ve Zayi, Diploma Notu, Alan/Bölüm/Dal Tespiti
Denklik İşlemini Yapacak Kurumlar ve Denklik İçin Başvuru
Madde 5 — Denklik işlemi; yurt içinde il millî eğitim müdürlüklerince, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerince düzenlenir. Denklik için başvurular da bu kurumlara yapılır.
Denklik işlemi, yurt dışındaki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından alınan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin asılları ile yapılır. Ancak bu işlem, söz konusu belgelerin asıllarının zayi olması hâlinde, öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden aldığı aslına uygunluğu okulca onaylı suret ve fotokopiler ile de yapılabilir.
Ders yılı içinde, öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden uzak kalmaması için hangi ülkede, hangi okulda ve hangi sınıfta okuduğunun belirtildiği velisinin yazılı beyanı dikkate alınarak geçici olarak okula devamı sağlanır. Ancak veliden, öğrencinin öğrenim belgelerini iki ay içinde getirmesi istenir. İlgili öğrencinin kesin denklik işleminin sonuçlandırılması, okul müdürlüklerince takip edilir. Belgelerini getirmeyenlere genel mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.
Denklik İşlemi İçin İstenecek Belgeler
Madde 6 — Denklik işleminin yapılabilmesi için ilgililerden, "Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu"na (Ek-1);
a) İlköğretim okullarına alınacaklardan, yurt dışında okudukları okullardan aldıkları son yıla ait karneleri ile varsa ayrılma belgesi,
b) Orta öğretim kurumlarına alınacaklardan, yurt dışında okudukları okullardan aldıkları son iki yıla ait karneleri ile varsa ayrılma belgesi veya ilköğretim (ortaokul) diploması,
c) Orta öğretim kurumlarını bitirenlerden, yurt dışında okudukları okullardan aldıkları son iki yıla ait karneleri ile diploma veya diploma almaya hak kazandığına dair belge,
d) (Değişik: 8.9.2004/25577 RG ) Denklik işlemini yapacak kurumda, alan öğretmeni veya uzmanı bulunmadığı hâllerde, yabancı dildeki belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri,
e) [b](Ek: 8.9.2004/25577 RG ) Sayılan belgelerin birer fotokopisi [/b]
eklenir.
Orta öğretim kurumlarına ait diploma almaya hak kazanmış olmakla birlikte diplomasını ibraz edemeyenlerin geçici denkliği yapılır. Diploma ibraz edildiğinde kesin denklik belgesi düzenlenir.
Denklik Belgesinin Düzenlenmesi ve Zayi
Madde 7 — Denklik belgesi düzenlenirken aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Başvuru sahibinin, "Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu" ekindeki öğrenim belgeleri, ilgili ülkeye ait ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir ve iki nüsha hâlinde düzenlenir.
b) Belgeyi düzenlemekle yetkili kurumun başlıklı kâğıdına yazılarak dilekçeyi veren şahsa veya kuruma hitaben adresi ile birlikte, denkliği yapılacak şahsın adı ve soyadı denklik belgesinin metin kısmında belirtilir.
c) Konusu ve başlığı yazıldıktan sonra "İLGİ" bölümünde başvuru dilekçesinin tarihi; başka yazışmalar yapılmış ise bu yazıların da tarihi ve sayıları, sıra ile alt alta İLGİ’de (b), © gibi belirtilir.
d) Metin bölümünde, ilgilinin okuduğu okullar ve sınıflar gösterilir, ayrıca ayrıldığı son okul ve sınıfı gösteren öğrenim belgesi, tarihi ile birlikte belirtilir, buna göre öğrencinin yurt dışında yapmış olduğu öğrenimin Türkiye’de hangi okulun hangi sınıfında görülen öğrenime denk sayıldığı yazılır.
e) Denklik belgesinin alt kısmında ekler bölümüne, incelenen belgelerin tür ve sayıları maddeler hâlinde alt alta yazılır.
Hazırlanan denklik belgesinin birinci nüshası, öğrenim belgeleri ile birlikte ilgiliye imza karşılığında elden teslim edilir veya adresine posta ile gönderilir. Ancak, denkliğe esas olan bütün öğrenim belgelerinin arka yüzüne "DEĞERLENDİRİLMİŞTİR" kaşesi basılarak denklik belgesindeki tarih ve sayı, kaşe üzerindeki ilgili bölümlere yazılır. Denklik belgesinin paraflı ikinci nüshasına, denkliğe esas belgelerin birer fotokopisi eklenerek denkliğin yapıldığı kurumda dosyalanır.
Denklik belgesine itirazda bulunulması hâlinde yeniden değerlendirme yapılır.
Denklik belgesinin zayi hâlinde, sahibinin başvurusu üzerine belgenin onaylı bir örneği ilgiliye elden verilir veya posta ile gönderilir.
Bu Yönetmelikte ve Denklik Kılavuzu’nda yer almayan hususlarda Başkanlığın görüşü alınır.
Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Diploma Notu
Madde 8 — Öğrenimlerini yurt dışında yaparak yurda dönen öğrencilerin, ülkemizde okudukları okullardan mezun olmaları hâlinde diploma notları, ilköğretim kurumlarında "Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği", orta öğretim kurumlarında "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri gereğince belirlenir.
Alan / Bölüm / Dal Tespiti
Madde 9 — Genel Lise türü okullar ile meslekî ve teknik liselerin ara ve son sınıflarına alınacak öğrenciler için düzenlenecek denklik belgelerine, öğrencilerin devam edecekleri alan/bölüm/dal yazılır. Yurt dışında aldıkları karne veya belgelerde alan/bölüm/dal belirtilmemiş olan öğrencilerin, en son tarihli öğrenim belgelerinden başlanmak üzere okudukları dersler ve aldıkları notlar, değerlendirilerek alan/bölüm/dal belirlenir.
Orta öğretim kurumlarını bitirenler seviyesinde öğrenim görmüş sayılan öğrencilerin denkliğe esas olan bitirme belgelerinde, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmemiş ise okudukları dersler ve aldıkları notlara göre alan/bölüm/dal tespiti yapılır. Bu tespitin yapılamaması durumunda denklik belgelerinde, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmez.
Orta öğrenimlerinin tamamını veya en az son iki yılını yurt dışındaki okullar ile yurt içindeki uluslar arası ya da elçilikler bünyesindeki okullarda, Ülkemizde okutulan yabancı dillerden biriyle yapmış olan öğrencilerden belgelerinde mezun oldukları alanları belirtilmemiş olanlar ve okudukları derslerden de alan tespiti yapılamayanlara "Yabancı Dil Alanı" hakkı verilir.
Açıköğretim Lisesine Devam Edecekler
Madde 10 — Sınıf geçme sistemine göre denklik işlemi yapılarak orta öğretim kurumlarının ara sınıflarına alınabilecekler derecesinde öğrenim görmüş sayıldığı belirlenen öğrencilerden, Açıköğretim Lisesine devam edeceklerini dilekçelerinde belirtenlerin denklik belgelerinde, kaç dönem okudukları, kaç kredi kazanmış oldukları ve kaç dönem daha okuma haklarının bulunduğu da belirtilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denkliği Yapılmayacak Okullar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Gelen Öğrenciler
Madde 11 — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden naklen gelen öğrenciler için her hangi bir denklik işlemi yapılmaz. Bu öğrencilerin, düzenlenen tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre geldikleri türdeki okullara kayıtları yapılır ve dosyaları geldikleri okuldan istenir.
İlköğretim okullarında, bir üst sınıfa sorumlu olarak geçtiği belirtilen öğrenciler, sorumluluktan muaf tutulurlar.
Ayrıca sosyal bilimler veya fen lisesi türü okullardan gelen öğrencilerin ülkemizdeki aynı tür okullarda okumak istemeleri hâlinde, okulda kontenjan bulunması ve yabancı dil seviye tespit sınavında başarılı olunması durumunda kayıtları yapılır.
Büyükelçilikler Bünyesindeki Okullar ile Uluslar Arası Okullarda Okuyanların Denkliği[b][b][b](1)[/b][/b] [/b]
Madde 12 — (Değişik: 23.2.2005/25736 RG ) Türkiye'deki;
a) Uluslar arası okullarda,
b) Büyükelçilikler bünyesindeki ilköğretim okullarında
öğrenim görmekte olan diğer ülke vatandaşı çocuklar ile diğer bir ülke vatandaşı olarak bu okullara kayıt yaptıran, ancak daha sonra Türk vatandaşlığına geçen öğrenciler için denklik işlemi yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denklik Belgesi ile Kayıt İçin Başvurulan Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler
Öğrencilerin Denklik Belgelerinde Belirtilen Sınıfa Alınmaları
Madde 13 — Yurt dışından öğrenimine ara vermeden yurda dönen öğrenciler, yaşlarına bakılmaksızın denklik belgesinde belirtilen sınıfa alınırlar. Ancak öğrenimine ara vermiş ve yaş sınırını aşmış olanlara, okulların yönetmeliklerinde öğrenime ara veren öğrenciler için öngörülen hükümlere göre işlem yapılır.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemi
Madde 14 — Denklik belgesi almış olan yabancı uyruklu öğrencilerin okullara kesin kaydının yapılmasında, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ve Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik ile Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Bir Alt Sınıfa Alınacak Öğrenciler
Madde 15 — Velilerin okul müdürlüklerine verecekleri dilekçe ile çocuklarının denklik belgelerinde belirtilen sınıfın bir alt sınıfına alınmasını istemeleri hâlinde, bu istek okul müdürlüğünce yerine getirilir. Ancak bu uygulama, hazırlık sınıfında okumak için yapılmaz.
Seviye Tespit Sınavı
Madde 16 — Seviye tespit sınavı; öğrencinin denklik belgesinde, seviye tespit sınavı ile alınacağı belirlenen sınıfa uyum sağlayıp sağlayamayacağını belirlemek ve denklik için gerekli belgeleri temin edemeyenlerin durumlarını tespit etmek amacıyla bir önceki sınıfın, aşağıda okul türlerine göre adları belirlenen derslerden, okul müdürünün başkanlığında ilgili öğretmenlerden kurulan komisyonca yazılı, sözlü/uygulamalı olarak yapılan bir sınavdır.
Denklik belgelerinde; herhangi bir sınıfa doğrudan, bir üst sınıfa seviye tespit sınavı ile alınabilecekleri belirtilen öğrenciler ile savaş ve benzeri olağanüstü nedenlerle belgelerini ibraz edemeyenler için, millî eğitim müdürlüğünce belirlenen okul/okullarda seviye tespit sınavı yapılır.
İlköğretimin 1-5 inci sınıflarına alınacak öğrenciler için seviye tespit sınavı yapılmaz.
Seviye Tespit Sınavına Konu Olan Dersler;
a ) İlköğretim okullarında (6-8 inci sınıflar)
Türkçe
Matematik
Fen Bilgisi
Yabancı Dil
b) Genel lise türü okullarda (10 uncu sınıfa alınacaklar için)
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe ağırlıklı olmak üzere)
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Yabancı Dil
c) Genel lise türü okullarda (11 inci veya 12 nci sınıfa alınacaklar için)
Türk Dili ve Edebiyatı
Alan Dersleri ilgili sınıfın (matematik ve fen bilimleri ile ilgili zorunlu alan dersleri)
d) Meslekî ve teknik liselerde (10 uncu sınıfa alınacaklar için)
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe ağırlıklı olmak üzere)
Matematik
Fizik
Kimya
Yabancı Dil
9 uncu sınıf meslek dersleri
e) Meslekî ve teknik liselerde (11 inci veya 12 nci sınıfa alınacaklar için)
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe ağırlıklı olmak üzere)
Bölümün zorunlu meslek dersleri (İlgili sınıfların)
Denklik belgelerinde, ilköğretim okullarının 8 inci sınıfına doğrudan, liselerin 9 uncu sınıfına seviye tespit sınavıyla alınabilecekler derecesinde öğrenim görmüş sayılan öğrencilerden, öğrenimlerine ara vermemiş olanların seviye tespit sınavları, millî eğitim müdürlüğünce ildeki belirlenecek bir ilköğretim okulunda yapılır ve sınav sonucuna göre durumlarına uygun sınıflara kabul edilirler.
Yurt dışında Türkçe-Türk Kültürü Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine devam eden öğrencilerin, bu derslere katıldıklarını belgelendirmeleri hâlinde, seviye tespit sınavından muaf tutularak bir üst sınıfa, ayrıca ilköğretim süresinin altı yıl olduğu ülkelerde 5 inci sınıfı tamamlayıp Türkiye’ye dönen öğrencilerden, Türkçe-Türk Kültürü ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine devam ettiklerini belgelendirenler ilköğretim okullarının 5 inci sınıfını bitirmiş sayılarak ilköğretim okullarının 6 ncı sınıfına alınırlar.
Seviye tespit sınavını yapan okul müdürlüğünce, öğrencinin denklik belgesinin ve yurt dışından aldığı öğrenim belgelerinin arka yüzüne "Okulumuzda .........tarihinde seviye tespit sınavına girmiştir." açıklaması yapılarak onaylanır.
Öğrenimine Ara Verenlerin Seviye Tespit Sınavı
Madde 17 — Düzenlenen denklik belgesinde, herhangi bir sınıfa doğrudan, bir üst sınıfa seviye tespit sınavı ile alınabilecekler derecesinde öğrenim görmüş sayılan öğrencilerden öğrenimlerine ara vermiş olanlardan; zorunlu öğrenim çağını aşanların açık öğretime devam etmek istemeleri hâlinde, denklik belgesinde doğrudan alınacağı belirtilen sınıfın seviye tespit sınavına konu olan dersleri ile üst sınıfların derslerinden sınavlara alınırlar. Bu sınavlara girmek isteyenler başvurularını, okulun kayıt-kabul süreleri içinde yaparlar.
Seviye Tespit Sınavı Sonunda Öğrencinin Durumunun Değerlendirilmesi
Madde 18 — Seviye tespit sınavı sonunda;
a) İlköğretim okullarının 6-8 inci sınıflarında seviye tespit sınavında girilen derslerin;
1) Tamamından başarılı olanlar, bir üst sınıfa doğrudan,
2) Tamamından başarısız olanlar, denklik belgelerinde doğrudan alınacakları belirtilen sınıfa,
3) Bir kısmından başarılı olanlar, söz konusu ders öğretmenlerinden oluşan komisyonun kararı doğrultusunda ya denklik belgelerinde doğrudan alınacakları belirtilen sınıfa veya seviye tespit sınavıyla alınabilecekleri belirtilen sınıfa alınırlar.
b) Orta öğretim kurumlarının ilgili sınıfına seviye tespit sınavı ile alınabilecekleri belirtilenlerin durumu, seviye tespit sınavı sonucundaki başarıları dikkate alınarak, "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği" hükümlerine göre sınıf tekrarı/doğrudan sınıf geçme/sorumlu olarak sınıf geçme ölçütleri doğrultusunda değerlendirilir.
Okulu Süresinden Önce Bitirenler
Madde 19 — Geldikleri ülkedeki okul kademesini, daha kısa sürede bitirerek bir üst öğrenime devam hakkı kazananlar ile sınıf atlatılarak üst sınıflara devam hakkı kazananların hakları korunur.
Ayrıca okudukları orta öğretim kurumundan mezun olmamakla birlikte Yükseköğretim Kurulunca tanınan üniversitelere kaydını yaptırarak bu üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olanlar ile en az 60 kredi aldığını belgelendirenler de orta öğretim kurumlarından mezun sayılırlar.
Takviye Kursları
Madde 20 — Yurt dışından gelen öğrencilerin ülkemize ve okula uyumlarının sağlanması, ayrıca onlara rehberlik edilerek yetiştirilmeleri amacıyla okul müdürlüklerince takviye kursları açılabilir.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Denklik İşlemleri
Madde 21 — Büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile ülkemizdeki uluslar arası okullarda okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleri; resmî ilköğretim okullarına, genel, meslekî ve teknik orta öğretim programlarının uygulandığı okul ve kurumlara veya özel yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla özel okulların ilköğretim ve orta öğretim kısımlarına yapılır.
Madde 22 — Yönetmeliğe dayalı olarak Başkanlıkça Denklik Kılavuzu çıkarılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük, Yürütme
Yürürlük
Madde 23 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 24 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


__________________________________
[b][b][b][b](1)[/b][/b] [/b][/b]Bu madde başlığı "Büyükelçilik Bünyesindeki Okullar ile Uluslar Arası Okullarda Okuyan Türk Vatandaşı Öğrencilerin Denklik İşlemleri" iken, 23/2/2017 tarihli ve 25736 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.http://mevzuat.meb.gov.tr/html/zip/yon25393_0ek1.zip]İmages http://mevzuat.meb.gov.tr/html/zip/yon25393_0ek1.zip]Ek-1: DENKLİK BELGESİ ALACAKLAR İÇİN BAŞVURU FORMU


Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği onur 0 1,402 02-03-2008 11:34 AM
Son Mesaj: onur
  Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik Yönetmeliği onur 0 1,572 02-03-2008 11:33 AM
Son Mesaj: onur
  Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği onur 0 2,054 02-03-2008 11:30 AM
Son Mesaj: onur
  Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği onur 0 1,900 02-03-2008 11:29 AM
Son Mesaj: onur
  Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği onur 0 2,131 02-03-2008 11:28 AM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir