Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
M. E. B.Anadolu Liseleri Yönetmeliği
Mesaj: #1


İmages

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU LİSELERİ YÖNETMELİĞİ


Resmî Gazete
: 5.11.1999/23867

Tebliğler Dergisi
: ARALIK 1999/2507


Ek ve Değişiklikler:
1)[b]18.12.2004/25674 RG (OCAK2017 /2568 TD)

2) 25.8.2005/25917 RG [b](EYLÜL2017 /2576 TD) [/b]
3) 19.10.2005/25971 RG (KASIM2017 /2578 TD)
4) 27.4.2006/26151 RG (MAYIS2017 /2584 TD)
5) 07.09.2007/26636 RG
[/b][b][b](EYLÜL2017 /2600 TD) [/b][/b]
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç[/b]
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, anadolu liseleriyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- ( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Bu Yönetmelik, hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıfı kontenjanlarının, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıf kontenjanlarının tespiti, öğrenci başvuruları, kayıt-kabulleri, nakilleri, eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili yapılacak iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' a dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
<B ="koyuleft">Madde 4-[/b] Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Okul :Anadolu Lisesini,
c) Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde dinleme, anlama;okuma.anlama; konuşma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlayan sınıfı,
d) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Amaç

Kuruluş
Madde 5- ( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Anadolu liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.
Okulun amacı
Madde 6- Okulun amacı, öğrencilerin;
a) ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyon,Kontenjan Tespiti, Başvuru, Sınav ve Kayıt-Kabul
Kontenjan tespit ve nakil komisyonu(1)>>
Madde 7 — [b]( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıflara alınacak öğrenci kontenjanları ile nakillere esas olacak açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen bir komisyon oluşturulur.[/b]
Kontenjan tespiti (2)>>
Madde 8- ( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir.
Açılacak hazırlık ve 9 uncu sınıf şube ve öğrenci sayısını gösteren liste, valilikçe onaylanmış komisyon tutanağının bir örneği ile birlikte her ders yılı Mayıs ayının son haftası içinde Bakanlığın ilgili öğretim dairesine gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıf kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirme kılavuzunda ilân edilir.
Tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayımından sonra hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıf kontenjanında değişiklik yapılmaz.
[b]( Değişik dördüncü fıkra: 27.4.2006/26151 RG ) Ayrıca alanlara yönelme veya nakil sebebiyle bütün sınıflarda açık kontenjan oluşması hâlinde kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 30'u aşmayacak şekilde haftanın ilk iş günü mesai bitimine kadar komisyonca tutanakla tespit edilerek takip eden 3 iş günü süresince okul ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin web sayfasında ilân edilir. Daha sonraki günlerde oluşabilecek açık kontenjanlar ise takip eden haftanın ilk iş günü yapılacak komisyon toplantısında değerlendirilir. Ancak, ders yılı içinde istekleri ile ayrılan öğrencilerden boşalan kontenjanlar 10 günlük süre bitiminde ilân edilir. [/b]
Sınav ve tercih için başvuru(3)>>
Madde 9- [b]( Değişik birinci fıkra: 18.12.2004/25674 RG )[/b] İlköğretimin 8 inci sınıfındaki öğrenciler, sınava başvurmak ve tercih yapmak için öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine başvururlar. Tercihler elektronik ortamda da yapılabilir.
İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.
Sınav ve kayıt-kabul
Madde 10- [b][b]( Değişik: 18.12.2004/25674 RG ) [/b][/b]Okullara, merkezî sistemle yapılan seçme ve yerleştirme sınavına göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.
Birinci yerleştirme ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra çeşitli sebeplerle okulların açık kalan kontenjanlarına, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzundaki esaslara göre öğrenci yerleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Nakiller ve Okuldan Ayrılan Öğrenciler

Nakiller
Madde 11- [b][b][b][b]( [b][b]Değişik birinci fıkra: 07.09.2007/26636 RG[/b] ) Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. Naklen gidilmek istenilen yerleşim birimindeki okul/okullarda birinci yabancı dil farklı ise nakiller, puan üstünlüğü ve açık kontenjan esaslarına bağlı olarak velilerinin yazılı isteği doğrultusunda birinci yabancı dil değişikliği yapılarak gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin değiştirilen yabancı dildeki seviyesi belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci velisi ile işbirliği yaparak 31/5/2017 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.[/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b]( [b][b]Değişik ikinci fıkra: 27.4.2006/26151 RG[/b] )[/b][/b][/b][/b][/b] Merkezî sistem sınavıyla öğrenci alan ve genel orta öğretim programı uygulayan resmî fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve aynı programı uygulayan özel okullar, askerî liseler ile polis koleji öğrencilerinin nakilleri; Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girmiş olmak şartıyla ve bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere göre yapılır. Ancak, belirtilen okullar dışındaki resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarından bu okullara öğrenci nakli yapılmaz. [/b]
Ancak resmî Anadolu liselerinden, resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarına geçiş, "Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi" hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.
Nakil için başvuru
Madde 12- [b][b][b][b][b][b][b][b]( [b][b]Değişik: 27.4.2006/26151 RG[/b] )[/b][/b][/b][/b][/b] Nakil için başvuru, açık kontenjanın ilân süresi içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okulundan velisinin alacağı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi ile birlikte naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne yapılır.[/b][/b][/b][/b]
Nakil başvurularının değerlendirilmesi
Madde 13- [b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]( [b][b]Değişik: 27.4.2006/26151 RG[/b] ) [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]Nakil başvuruları; açık kontenjan, okula en son giriş puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilân edilir. Ayrıca sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç iki iş günü içerisinde bildirilir.
Naklin uygun görüldüğünün tebliğini izleyen 3 iş günü içinde, yeni okula kayıt yaptırılması zorunludur. Ancak, hastalık, doğal afet ve diğer sebeplerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün 10 gün içerisinde belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilir.
Nakli uygun bulunan öğrencilerin tasdikname ve öğrenci dosyaları kayıtlı bulundukları okulundan istenir.
Yurt dışından gelen öğrencilerin kayıt-kabul ve nakilleri
Madde 14- [b][b][b][b][b][b][b]( Değişik: 18.12.2004/25674 RG [b])[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] Bu okullarda öğrencilik hakkını elde edenlerden yurt dışına giderek bir süre eğitim gördükten sonra yurda dönenlerin nakilleri, önceki okullarına veya bu Yönetmeliğe tâbi diğer okullara 11 inci madde hükümlerince yapılır.
Ayrılan öğrencilerin durumu
Madde 15- ( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Ders yılı içinde kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri dönebilirler.
Hazırlık sınıfı bulunan okullarda, hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler ile hazırlık sınıfında başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, süresi içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.
Hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Seviye Belirleme Sınavı ve Başarının Değerlendirilmesi

Seviye belirleme sınavı sonucu dokuzuncu sınıfa devam
Madde 16- [b][b][b][b][b][b][b][b]( Değişik: 19.10.2005/25971 RG ) Hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarında seviye belirleme ve 9 uncu sınıfa devam işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
Başarının değerlendirilmesi
Madde 17-[b][b][b][b][b][b][b] ( Değişik: 18.12.2004/25674 RG [b])[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] Bu okullarda başarının değerlendirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Öğretim Programları ve Hazırlık Sınıfı Programları ile İlgili Esaslar

Öğretim programları
Madde 18-[b][b][b][b][b][b][b] ( Değişik: 18.12.2004/25674 RG [b])[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak, matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin istemesi hâlinde bu derslerin öğretimi, birinci yabancı dille de yapılabilir.
Hazırlık sınıfı programı ile ilgili esaslar
Madde 19- Hazırlık sınıfı programları aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) Öğrenciler, öğrendikleri yabancı dilde dinleme, anlama; okuma,anlama; konuşma ve yazma becerileri yönünden yabancı dil programında belirlenen hedeflere uygun olarak hazırlanır.
b) Yabancı dil derslerinde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerilerinin öğrenciye kazandırılması için ders saatlerinin belirlenmesi, hazırlık sınıfı yabancı dil zümre öğretmenlerince yapılır.
c) Türkçe'nin kurallarına uygun olarak öğretilmesi amacıyla Türkçe öğretim programlarındaki dil bilgisi konularına ağırlık verilir.
d) Okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri sayısı, ders dağıtım çizelgesinde gösterilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Bölüm Başkanı

Bölüm başkanı
Madde 20- Aynı branştan üç veya daha fazla öğretmen bulunduğu takdirde, zümre öğretmenlerince kendi aralarından seçilecek bir öğretmen, okul müdürünce bölüm başkanı olarak görevlendirilir. Bölüm başkanı, aynı zamanda o dersin zümre öğretmenleri başkanıdır.
Bölüm başkanı, zümre başkanlığı görevinin yanı sıra eğitim ve öğretim niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:
a) Ders Öğretmenleri ve yönetim arasında koordinasyonu sağlar.
b) Zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma planı hazırlar ve uygulanmasını sağlar.
c) Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.
d) Ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve sonuçların değerlendirilmesini izler.
e) Zümre başkanları ile yakın iç birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.
f) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim-öğretim kurumları arasında iş birliği yapılmasını sağlar, öğretim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşturulan görüşleri okul yönetimine bildirir.
g) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların paralel yürütülmesi için gerekti önlemleri alır.
h) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yürütür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
Madde 21- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan diğer mevzuata göre işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 22- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 13/ 5/1993 tarih ve 21580 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmî Okullar Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.
Geçici Madde 1- Yürürlükten kaldırıldı. (07.09.2007/26636 RG)
Geçici Madde 2 — [b][b][b][b][b][b][b]( Ek: 18.12.2004/25674 RG [b])[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yurt dışında öğrenim görmekte olanlardan, Bakanlıkça denkliği tanınan bir okulda en az iki ders yılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise Anadolu lisesi programı uygulayan bir okulda en az bir ders yılı öğrenim gördüğünü belgelendiren öğrenciler, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümlerine bakılmaksızın Anadolu Liselerine kabul edilirler.
Geçici Madde 3 — [b][b][b][b][b][b][b]( Ek: 25.8.2005/25917 RG [b])[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b] 2004-2017 Öğretim Yılı ve öncesinde Anadolu liselerinde kayıtlı olan öğrencilerin nakilleri;
a) Kamuda çalışan velinin nakli, bir yıldan az olmamak üzere görevlendirilmesi, görevlendirilmesinin iptali, emekli olması, görevine son verilmesi, istifa etmesi, boşanması, ölmesi, can güvenliğinin olmaması veya doğal afet yaşaması,
b) Velinin kamu görevine açıktan atanması veya ilk defa göreve başlatılması,
c) Özel işyeri bulunan veya özel iş yerinde çalışan velinin nakli, iş yeri açması, iş yeri değiştirmesi,
d) Öğrencinin öğrenim gördüğü yerde can güvenliğinin olmaması, hastalık nedeniyle bulunduğu il/ilçedeki sağlık kurumlarından verilmiş sağlık kurulu raporunun bulunması
durumlarında nakil gerekçesinin belgelendirilmesi kaydıyla yapılır. Bu nakillerde, naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması ve kontenjan açığı bulunması şartı aranmaz. Ancak, öğrencilerin yerleştirilmelerinde puan üstünlüğü esası ve okullardaki sınıf mevcutlarının dengeli dağılımına dikkat edilir.
Özre dayalı olmayan isteğe bağlı nakiller ile aynı il ve ilçe merkezlerinde bulunan okullar arası nakiller ise kontenjan açığı bulunması ve naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması şartıyla okula kayıt olduktan sonra meydana gelen ikamet değişikliğine bağlı olarak puan üstünlüğü esasına göre yapılır.
İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında en az iki Anadolu lisesi müdüründen nakillerin değerlendirilmesi için nakil komisyonu oluşturulur. Birden fazla Anadolu lisesinin bulunmadığı yerleşim birimlerinde komisyon, okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı ve bir öğretmenden oluşturulur.
Nakil talebinde bulunanlar, öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne Nakil ve Tercih Formu (Ek-2) ile başvuruda bulunurlar. Başvuru belgeleri uygun olanların nakil talepleri, naklen gidilmek istenen okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. İl/ilçelerde oluşturulan komisyona ulaşan nakil talepleri, en geç bir hafta içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Yürürlük
Madde 23- Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki başarı ortalaması ile sınıf geçmeye ilişkin hükümler, 1999-2000 öğretim yılında 9 uncu sınıfla öğrenim gören öğrencilerden başlamak üzere kademeli olarak, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
________________________________________________________________________________​______________
(1) Bu madde başlığı "Kontenjan Tespiti, Ön Kayıt ve Nakil Komisyonu" iken, 18.12.2004 tarihli ve 25674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) Bu madde başlığı "Hazırlık Sınıfı Öğrenci Kontenjan Tespiti" iken, 18.12.2004 tarihli ve 25674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 2 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3) Bu madde başlığı "Sınava Başvuru " iken, 18.12.2004 tarihli ve 25674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/zip/yon45ek1.zip]İmagesEk-1 ( Ek: 18.12.2004/25674 RG )[/b][/b][/b][/b][/b] ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/zip/yon45ek2.zip]İmagesEk-2 ( Ek: 25.8.2005/25917 RG ) NAKİL VE TERCİH FORMU
Edited by: onur
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği onur 0 1,402 02-03-2008 11:34 AM
Son Mesaj: onur
  Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik Yönetmeliği onur 0 1,572 02-03-2008 11:33 AM
Son Mesaj: onur
  Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği onur 0 2,054 02-03-2008 11:30 AM
Son Mesaj: onur
  Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği onur 0 1,900 02-03-2008 11:29 AM
Son Mesaj: onur
  Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği onur 0 2,131 02-03-2008 11:28 AM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir