Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
M.E.B. Anadolu İmam-Hatip Liseleri
Mesaj: #1


İmages


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete
: 20.5.2005/25820

Tebliğler Dergisi
: HAZİRAN2017 /2573


Ek ve Değişiklikler:
1) 25.8.2005/25917 RG (EYLÜL2017 /2576 TD)
2) 16.9.2006/26291 RGBİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu İmam-Hatip Liseleriyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) Bu Yönetmelik, Anadolu İmam-Hatip Liselerinin 9 uncu sınıf kontenjanlarının tespiti, öğrenci başvuruları, kayıt-kabulleri, nakilleri, eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili yapılacak iş ve işlemleri kapsar.Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
Okul: Anadolu İmam-Hatip Lisesini,
Hazırlık Sınıfı: Yürürlükten Kaldırıldı. (16.9.2006/26291 RG)
Veli: Öğrencinin anne/baba veya yasal olarak sorumluluğu üstlenen kişiyi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Komisyon, Kontenjan Tespiti, Başvuru, Sınav ve Kayıt-Kabul
Kuruluş
Madde 5 — (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) Anadolu İmam-Hatip Liseleri, ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.
Kontenjan Tespit ve Nakil Komisyonu
Madde 6 — (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) 9 uncu sınıflara alınacak öğrenci kontenjanları ile nakillere esas olacak açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, rehber öğretmen bulunmadığı takdirde okul müdürü tarafından seçilen bir öğretmen ile öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen bir komisyon oluşturulur.
Kontenjan Tespiti
Madde 7 — (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve şube sayısı, okulun fiziki imkân ve donanımı, yabancı dil ve diğer branşlardaki öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir.
Açılacak 9 uncu sınıf şube ve öğrenci sayısını gösteren liste, valilikçe onaylanmış komisyon tutanağının bir örneği ile birlikte her ders yılı Mayıs ayının son haftası içinde Bakanlığın ilgili öğretim dairesine gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen 9 uncu sınıf kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirme kılavuzunda ilan edilir.
Tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayımından sonra 9 uncu sınıf kontenjanında değişiklik yapılmaz.
Ayrıca nakil sebebiyle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 30'u aşmayacak şekilde komisyonca tutanakla tespit edilir. Bu kontenjanlar, okulun ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin web sayfalarında güncelleştirilerek ilan edilir.
Sınav ve Tercih için Başvuru
Madde 8 — İlköğretimin 8 inci sınıfındaki öğrenciler, sınava başvurmak ve tercih yapmak için öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine başvururlar. Tercihler elektronik ortamda da yapılabilir.
İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.
Sınav ve Kayıt-Kabul
Madde 9 — Okullara, merkezî sistemle yapılan seçme ve yerleştirme sınavına göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.
Birinci yerleştirme ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra çeşitli sebeplerle okulların açık kalan kontenjanlarına, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzundaki esaslara göre öğrenci yerleştirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nakiller ve Okuldan Ayrılan Öğrenciler
Nakiller
Madde 10 — Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
Resmî ve özel orta öğretim kurumlarından resmî Anadolu İmam-Hatip Liselerine öğrenci nakli yapılmaz.
Ancak resmî Anadolu İmam-Hatip liselerinden, resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarına geçiş , "Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi" hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.
Nakil için Başvuru
Madde 11 — Nakil için başvuru, öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi ile yapılır. (Ek-1)
Nakil Başvurularının Değerlendirilmesi
Madde 12 — (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) Nakil başvuruları; açık kontenjan, okula en son giriş puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilan edilir. Ayrıca sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç iki iş günü içerisinde bildirilir.
Naklin uygun görüldüğünün tebliğini izleyen 3 iş günü içinde, yeni okula kayıt yaptırılması zorunludur. Ancak, hastalık, doğal afet ve diğer sebeplerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün 10 gün içerisinde belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilir.
Nakli uygun bulunan öğrencilerin tasdikname ve öğrenci dosyaları kayıtlı bulundukları okulundan istenir.
Ayrılan Öğrencilerin Durumu
Madde 13 — (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) Bu okullardan kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri dönebilirler.
9 uncu sınıftan ayrılan öğrenciler ile 9 uncu sınıfta başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, kayıt-kabul şartlarını taşımaları hâlinde diğer orta öğretim kurumlarına süresi içinde kayıt yaptırabilirler.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Seviye Belirleme Sınavı ve Başarının Değerlendirilmesi
Başarının Değerlendirilmesi(1)
Madde 14 — (Değişik : 16.9.2006/26291 RG) Başarının değerlendirilmesi 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Programları ile İlgili Esaslar
Öğretim Programları
Madde 15 — Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Derslerin öğretimi Türkçe yapılır.
Hazırlık Sınıfı Programı ile İlgili Esaslar
Madde 16 — Yürürlükten Kaldırıldı. (16.9.2006/26291 RG)
ALTINCI BÖLÜM
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Madde 17 — Aynı branştan üç veya daha fazla öğretmen bulunduğu takdirde, zümre öğretmenlerinin kendi aralarından yüksek lisans veya doktoralı olanlara öncelik verilmek üzere seçeceği bir öğretmen, okul müdürünce bölüm başkanı olarak görevlendirilir. Bölüm başkanı, aynı zamanda o dersin zümre öğretmenleri başkanıdır.
Bölüm başkanı, zümre başkanlığı görevinin yanı sıra eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:
a) Ders öğretmenleri ve yönetim arasında koordinasyonu sağlar.
b) Zümre öğretmenleriyle ünitelendirilmiş yıllık planı hazırlayarak uygulanmasını sağlar.
c) Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.
d) Ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve sonuçların değerlendirilmesini izler.
e) Zümre başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.
f) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim-öğretim kurumları arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Öğretim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşturulan görüşleri okul yönetimine bildirir.
g) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların paralel yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
h) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yürütür.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Hâller
Madde 18 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Geçici Madde 1 — Bu okullarda hâlen öğrenim görmekte olan öğrencilerden diploma notu ile kayıt yaptıranların mezun oluncaya kadar nakilleri; nakil yapılmak istenen okulda açık kontenjan bulunması, nakil isteğinde bulunan öğrencinin diploma notunun, okula aynı yıl diploma notu ile kaydedilen en son öğrencinin diploma notundan düşük olmaması ve diploma notu üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
Geçici Madde 2 — (Ek: 25.8.2005/25917 RG) 2004-2017 Öğretim Yılı ve öncesinde Anadolu imam-hatip liselerinde kayıtlı olan öğrencilerin nakilleri;
a) Kamuda çalışan velinin nakli, bir yıldan az olmamak üzere görevlendirilmesi, görevlendirilmesinin iptali, emekli olması, görevine son verilmesi, istifa etmesi, boşanması, ölmesi, can güvenliğinin olmaması veya doğal afet yaşaması,
b) Velinin kamu görevine açıktan atanması veya ilk defa göreve başlatılması,
c) Özel işyeri bulunan veya özel iş yerinde çalışan velinin nakli, iş yeri açması, iş yeri değiştirmesi,
d) Öğrencinin öğrenim gördüğü yerde can güvenliğinin olmaması, hastalık nedeniyle bulunduğu il/ilçedeki sağlık kurumlarından verilmiş sağlık kurulu raporunun bulunması
durumlarında nakil gerekçesinin belgelendirilmesi kaydıyla yapılır. Bu nakillerde, naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından, diploma notu ile kaydolanlar için de diploma notundan az olmaması ve kontenjan açığı bulunması şartı aranmaz. Ancak, öğrencilerin yerleştirilmelerinde puan ve diploma notu üstünlüğü esası ile okullardaki sınıf mevcutlarının dengeli dağılımına dikkat edilir.
Özre dayalı olmayan isteğe bağlı nakiller ile aynı il ve ilçe merkezlerinde bulunan okullar arası nakiller ise kontenjan açığı bulunması ve naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından, diploma notu ile kaydolanlar için diploma notundan az olmaması şartıyla okula kayıt olduktan sonra meydana gelen ikamet değişikliğine bağlı olarak puan ve diploma notu üstünlüğü esasına göre yapılır.
İl/İlçe millî eğitim müdürlüklerince, millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında en az iki Anadolu imam-hatip lisesi müdüründen nakillerin değerlendirilmesi için nakil komisyonu oluşturulur. Birden fazla Anadolu imam-hatip lisesinin bulunmadığı yerleşim birimlerinde komisyon, okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı ve bir öğretmenden oluşturulur.
Nakil talebinde bulunanlar, öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne Nakil ve Tercih Formu (Ek-2) ile başvuruda bulunurlar. Başvuru belgeleri uygun olanların nakil talepleri, naklen gidilmek istenen okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. İl/ilçelerde oluşturulan komisyona ulaşan nakil talepleri, en geç bir hafta içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Yürürlük
Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.________________________________________
(1) Bu madde başlığı "Seviye Belirleme Sınavı ve Başarının Değerlendirilmesi" iken, 16/9/2017 tarihli ve 26291 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/zip/yon25820_0ek1.zip]İmages http://mevzuat.meb.gov.tr/html/zip/yon25820_0ek1.zip]Ek-1 ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/zip/yon25820_0ek2.zip]İmages http://mevzuat.meb.gov.tr/html/zip/yon25820_0ek2.zip]Ek-2 NAKİL VE TERCİH FORMU
Edited by: onur
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği onur 0 756 01-10-2008 11:18 AM
Son Mesaj: onur
  M. E. B.Anadolu Liseleri Yönetmeliği onur 0 1,824 01-06-2008 06:36 PM
Son Mesaj: onur
  İmam Hatip Okulu İdare Yönetmeliği onur 0 800 01-06-2008 06:25 PM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir