Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği
Mesaj: #1


İmagesLİSE ve ortaokullar YÖNETMELİĞİ[b]Resmî Gazete [/b]

: 28.11.1964/11868

Tebliğler dergisi
: 7.12.1964/1333Ek ve Değişiklikler:
1)
10.5.1965/1354 TD
2) 19.6.1965/12027 RG (31.5.1965/1357 TD)
3) 28.6.1965/1361 TD)
4) 4.7.1966/1411 TD)
5) 10.10.1966/1423 TD)
6)
20.2.1967/1440 TD)
7) 13.3.1967/1443 TD)
8) 19.4.1967/12577 RG (24.4.1967/1449 TD)
9)
1.5.1967/1450 TD)
10) 8.2.1969/13122 RG (17.2.1969/1542 TD)
11) 26.7.1969/13259 RG(28.7.1969/ 1565 TD)
12)
15.9.1969/1572 TD)
13)10.11.1969/1580 TD)
14) 27.4.1970/13481 RG(1.6.1970/1609 TD)
15)
18.5.1976/15591 RG(17.5.1976/1886 TD)
16) 8.11.197615757 RG (22.11.1976/1908 TD)
17) 6.11.1978/2017 TD)
18)
18.11.1978/16463 RG(27.11.1978/2017 TD)
19) 15.7.1981/17401 RG(6.7.1981/2090 TD)
20) 19.2.1982/17610 RG(1.3.1982/2107 TD)
21)
11.6.1983/18074 RG(4.7.1983/2142 TD)
22) 9.8.1983/18130 RG(29.8.1983/2146 TD)

NOT:Yürürlükten Kaldırıldı. (25.8.1984/18500 RG)
23) 7.8.1984/18482 RG (18.6.1984/2167 TD)
NOT:Aynısı(10.9.1984/2172 TD)
24)
25.8.1984/18500 RG (13.8.1984/2170 TD)
NOT:Aynısı(27.8.1984/2171 TD)
NOT:Yürürlükten Kaldırıldı. (13.9.1985/18867 RG)
25) 10.9.1984/2172 TD)
26) 22.10.1984/2174 TD)
27) 13.9.1985/18867 RG (7.10.1985/2197 TD)
28) 1.3.1993/2377 TD)
29)
18.11.1994/21822RG (31.1.1994/2400 TD)
30) [b][b]3.2.2007/26423 RG
[/b][/b][b] (ŞUBAT2017 /2593 TD)
31)6.10.2007/26665 RG
[/b] [b](KASIM2017 /2602 TD)
[/b]
Genel Maddeler
Madde 1- Orta dereceli genel öğretim kurumları, ... liseler den meydana gelir. Liseler öğrencilerini, yüksek öğrenime hazırlayan okullardır...
Madde 2- Liseler, eğitim ve öğretim işlerinde öğrencisinin;
a) Türkiye Cumhuriyetinin, millî, ahlâki benimsemiş ve olumlu bilim anlayışını kazanmış, çalışkan, yararlı bir yurttaşı olarak yetişmesini;
b) Müfredatı programlarla saptanan ve yüksek öğrenimi izlemek için gerekli bulunan bilgi ve kültür düzeyine erişmesini;
c) Bilgilerini uygulama alanında kullanma yollarını öğrenmesini ve ilerde meslek seçmesini kolaylaştıracak surette yeteneklerinin geliştirilmesini;
d) İyi alışkanlıklar, maharetler kazanmasını, ruhça ve bedence sağlam olmasını
amaç sayar.
Madde 3- Okul, bu amaçlara varabilmek için öğretim ve eğitim metotlarından, okul içinde yaratılıp yaşatılacak iş, çalışma, temizlik ve doğruluk havasından, millî hayatımızın okulun iç hayatına ulaştırılacak olaylarıyla, değerlerinden ve telkinlerinden yararlanır.
Bu amaçlara ulaşmak için öğretmenlerin öğrenciye örnek olmaları gerekir.
Madde 4- Liselerde, ... okutulan derslerin çeşitleri ve konuları müfredat programları ile saptanır. Her sınıfta derslere ayrılan haftalık ders saatleri programda bulunan ders dağıtma çizelgesinde gösterilmiştir. Öğretim işlerinin bu çizelge ve programlar gereğince yürütülmesi zorunludur.
Müdürün Ödevi, Yetkisi
Madde 5- Okulu müdür yönetir. Müdürden arkadaşlarına ve öğrencilere örnek olacak şekilde hareket etmesi, okulun elemanları ile iş birliği yapması istenir.
Yönetim işlerinde müdürün yardımcıları; müdür yardımcıları, öğretmenler ve stajyer öğretmenlerdir. Bunlardan başka okullarda ihtiyaca göre, iç hizmetler şefi, katip ve hesap memuru, ders aletleri memuru, kitaplık memuru, ayniyat mutemedi ve yönetim memurları vardır. Müdür, yönetim ödevlerini bu memurlara dağıtmaya ve gereğine göre ödevlerini değiştirmek üzere Valilik yolu ile Bakanlığa öneride bulunmaya yetkilidir.
Madde 6- Müdür, kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırı içinde okulun bütün işlerini çevirmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Bundan başka müdür, okulun bina ve eşyasının korunmasını, iyi kullanılmasını, temizliğini ve düzenini sağlamak ve ilgili ödev sahiplerini yakından izlemekle de yükümlüdür.
Madde 7- Müdür, öğretim işlerini, herhangi bir aksamaya meydan vermeden yürütür. Müdürün bu konuda ödevleri şunlardır:
a) Ders yılı başında öğretmenlerden öğretimle ilgili yıllık bir pl â n almak, bu pl â nların yıllık raporda tasarlanan zamanlar içinde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve izlemek, müfredat programlarından bitirilmeyen kısımları nedenleriyle birlikte Bakanlığa bildirmek,
b) Derslerin birbirleriyle ahenkli bir surette okutulmasını ve aynı ders zümresiyle ilgili öğretmenlerle, aynı sınıfta ders veren öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlamak,
c) Derslerin verimini artıracak maddî olanakları hazırlamak, okulda bulunan eşya ve ders araçlarından, lâboratuvar ve işliklerden çalışma saatlerinde öğrencilerin yararlanmaları işini düzenlemek, bu amaçları çoğaltmak, okul dışından getirtilebilecek ders araçlarının sağlanmasına çalışmak, öğretmenlerin derslerinde bu araçları kullanmaları ve öğrencilerine de kullandırmaları işini izlemek,
(*) Yürürlüğe giren başka mevzuatlar ortaokullar ve ortaokullarla ilgili hükümler uygulamadan kalkmıştır.
(...) ile gösterilen yerlerdeki hükümler, uygulanırlığını kaybetmiştir.
d) Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte yapacakları tabiat, çevre ve teknik kurumları inceleme gezilerini, eski eser ve müzeleri ziyaret gibi çalışmaları pl â na, programa bağlamak ve kolaylaştırmak, öğretmenleri bu hususta ödeve çağırmak, 57'nci madenin (h) fıkrasında yazılı raporları zamanında toplayıp tarih sırasıyla ilgili oldukları bilim dalının dosyalarında saklamak ve dosyaları her ders yılında yenilemek,
e) Haftalık ders çizelgesiyle öğretmen, müdür yardımcısı ve stajyerlerin nöbet çizelgelerini düzenlemek ve uygulamak, (Haftalık ders programlarında yapılacak değişiklikler önemli bir neden olmadıkça hafta başlarında yapılır. Değişikliklerin vaktinde öğretmen ve öğrencilere duyurulması gerektir.)
Haftalık ders programının düzenlenmesinde eğitbilim ilkeleri göz önünde bulundurulur. Çift öğretim usulü uygulanan okullarda öğretmenlere bir günde altı saatten fazla ders konulamayacağı gibi, öğretmenlerin bir haftalık ders saatlerinin bir ya da iki güne toplanması da doğru değildir.
f) Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve öğrencilerini yakından izlemek, (Bir yıl içinde her öğretmenin en az iki dersine girilmesi zorunludur.)
g) Ders içi ve dışı çalışmalarda gördüğü eksiklikler ve alınması gereken tedbirler hakkında öğretmenlerle ayrı ayrı görüşmek, teftiş sonuçlarını saptayarak bu amaçla hazırlanmış olan basılı raporları işlemek ve öğretmenlerin kişisel dosyalarına koymak, ders yılı yapacağı bu incelemelere dayanarak görüşlerini her öğretmenin talim siciline yazmak, gerekli gördükçe öğretim işlerinin genel gidişi ve öğretim metotları hakkında zümre öğretmenleri ile ya da öğretmenler kurulunda görüşmeler yapmak,
h) Öğrencilerin l â boratuvar, atölye ve kitaplıklardan yararlanmaları için öğretmenlerin aldıkları tedbirleri yakından izlemek, öğretmenlerin öğrencilere yaptırdıkları yazılı ödevleri de ara sıra öğretmenlerden isteyerek bunların, bu husustaki yönetmelik ve emirlere uygun olup olmadığını incelemek,
i) Dersleri kanun ve bu husustaki emirlere ve eğitbilim kurallarına uygun olarak ders yılı başında öğretmenlere dağıtmak ve düzenleyeceği ders dağıtım çizelgesini incelenmek ve onaylanmak üzere valiliğe göndermek, (*)
j) Okulla ilgili olağanüstü halleri, soruşturma sonucunu beklemeksizin, hemen valiliğe bildirmek,
k) Gerek öğrenciler, gerek çevreyle ilgili eğitim, öğretim çalışmaları için, çalışma saatleri dışında da okuldan yararlanılması olanaklarını sağlamak, bu arada evlerinde çalışabilme olanağı bulunmayan öğrenciler için, okul-aile birliği ve okul koruma dernekleriyle iş birliği yapmak.
Madde 8- Müdür, okulun eğitim ve disiplin işlerini düzenler, okulu öğrencilerin çalışacakları, dersleriyle ilgili araştırma yapacakları, boş vakitlerini iyi kullanabilecekleri bir devre durumuna getirecek tedbirleri alır. Bu hususta neler yapabileceği yönetmeliğin bu işlere ayrılan bölümlerinde gösterilmiştir.
Madde 9- Müdürün genel yönetim işleriyle memur, öğretmen ve görevlileri atama ilgili ödev ve yetkileri şunlardır:
a) Müdür, diplomaları, tasdiknameleri, belgeleri, sınıf geçme ve diploma defterini ilgili müdür yardımcılarıyla birlikte imza eder ve onaylar. Bunların doğruluğundan ortaklaşa sorumludur. (*)
b) Müdür, okulun gider gerçekleştirme memurudur. Bu sıfatla harcama kağıtlarını ve bordroları onaylar ve bu memurluğun kanunlarla belirtilen sorumluluğunu taşır. Müdür, verilen özel yetkilerle “verile üstü” ödevini gördüğü zaman gider ve gerçekleşme memurluğu okulun müdür başyardımcısı ya da en kıdemli müdür yardımcısı tarafından yapılır.
c) Müdür, ayniyat işlerini, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, yönetip denetler.
Müdür bu işlerinde;
a) Demirbaş eşya ve gereçlerinden ayniyat mutemedi olan memurla,
b) Demirbaş araçlarından, varsa, memuru, yoksa bu işle görevlendirilen öğretmenle,
c) Demirbaş eşyanın korunmasından, varsa memuru ya da Bakanlıkça görevlendirilmiş müdür yardımcısıyla yoksa okul müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenle birlikte ortaklaşa sorumludur.
Sorumlulardan herhangi birinin ayrılması durumunda devir ve teslim sorumluluğu vardır.
d) Okul Müdürü: “Ayniyat Yönetmeliği” gereğince okul demirbaş eşya ve gereçlerinin sayılması için “Demirbaş Eşya ve Gereçler Sayım Komisyonu”nu zamanında ödeve çağırır. Sözü geçen yönetmelik gereğince okul ayniyat mutemetlerinin, sayımdan sonra hazırlayarak “Millî Eğitim Bakanlığı Levazım Müdürlüğü Bakanlık Ayniyat Muhasipliği”(Şimdiki adı:MEB İdarî ve Malî İşler Başkanlığı) adresine gönderecekleri tutanak ve çizelgelerin düzenlenmesini ve gönderilmesini sağlar.
(*) 01/03/1993/2377 sayılı TD'de yayımlanan değiştirilmiş şekli. (06/04/1987/2231 sayılı TD'de Ders Dağıtım Çizelgesiyle ilgili açıklama bulunmaktadır.)
(*) Bak: 29/11/1994 gün ve 1994/78 sayılı genelgenin 20/f maddesi ile diğer ilgili maddeleri
e) Müdür, önerisi kendisine ait olan görevlileri kanun ve yönetmelikler çerçevesi içinde önermeye, cezalandırmaya, gerektiğinde işlerine son verilmesini istemeye ve müdür yardımcısı ile memurların cezalandırılmalarını ve görevlerinin değiştirilmesini önermeye yetkilidir. (*)
f) Müdür, memurlarla öğretmenlerden ödevlerini gereği gibi yapmayanlar hakkında önce kanunî yetkisini kullanır. Yetkisi dışında kalan durumları, olağanüstü nedenlerle işten el çektirilmesi gerekli görülen memur ve öğretmenlerin durumunu tez elden ilgili makamlara bildirir.
g) Müdür, geçici nedenler ya da özürleri yüzünden ödevlerine gelmeyen öğretmenlerin yerine gerekli nitelikleri taşıyan ücretli öğretmenleri seçerek bunları işe başlatır...
Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılması gerekir.
Madde 10- Müdür, özel yönetmelik, emir ve kanunlarla kendisine verilen seferberlik, hava tehlikesinden korunma işlerini ve askerliğe hazırlık yönetmeliği hükümlerini yürütmekle yükümlüdür.
Madde 11- Müdür, kabul etmediği bir özre dayalı devamsızlıklarla, özürsüz devamsızlıkları kanunun verdiği yetkilerle işleme koyar. (*)
Madde 12- Müdür, devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğretmenlerin durumunu saptayarak ilgili makama bildirir.
Müdür Başyardımcısı
Madde 13- Başyardımcı, okulun yönetimi bakımından müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdür bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder. Müdürün her türlü izinliliğinde ayrıca bir vekil atanmadan müdürlük görevini yerine getirir. Müdürün vereceği emir ve yönergeleri uygular. Başyardımcının ödevlerinin başlıcaları şunlardır:
a) Başyardımcı, okulun yazı ve kayıt işlerini düzeninde yürütmekle görevlidir. İstatistikleri ve hesap işlerinden başka işlerle ilgili çizelgeleri gününde hazırlar. Öğrenci dosyalarının düzgün tutulması için ilgilileri denetler ve izler.
b) Öğrenci karnelerini ve öteki belgeleri inceleyerek müdürle birlikte imzalar
c) Okul müdürü, verile üstü ödevini gördüğü zaman gider gerçekleştirme memurluğu ödevini yapar. Gider gerçekleştirme memurluğu müdür tarafından. yapılan okullarda bütün ödeme ve harcama kağıtlarını inceleyerek parafe eder.
d) Okulun eğitim ve kılavuzluk işlerinin düzenlenip yürütülmesini sağlar.
e) Okulun disiplin işlerini düzene koyar ve bu işleri yakından izleyerek ilgilileri ödeve çağırır.
f) Okul disiplin işlerinin bozuk gitmesinden dolayı müdürden sonra sorumluluk kendisine düşer.
g) Başyardımcı, okul disiplin kurulunun başkanıdır.
h) Öğretmenlerin ve memurların, ödevlerine ve derslerine devamlarını yakından izleyerek ödevine geç gelen ya da gelmeyenleri yazı ile müdüre bildirir.
i) Öğretmenlerin ne memurların ödevlerinden ayrılma ve ödevlerine başlama tarihlerini saptayarak ilgili memurlara bildirir. Öğretmenlerden ve memurlardan ödevine gelmeyenlerin özür tezkerelerini ya da hastalık raporlarını alır ve bunlar hakkında gereken işlemleri yapar.
j) Öğrencilerin devam işlerini izler, bu işlerle ilgili ödev sahiplerinin işlerini düzenler ve denetler. Okula gelmeyen öğrencilerin velileriyle haberleşir.
k) Sağlıkla ilgili ya da önemli nedenlerle izin isteyen öğrencilere bir günü geçmemek üzere izin verir. Bir günden fazla izinler müdür tarafından verilir. (*)
l) Başyardımcı, okulun muayene, demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyonuna başkanlık eder.
m) Askerlik yaşında olup da ertelenme hakkını kaybeden öğrenciler künyelerini, bağlı bulundukları askerlik şubelerine bildirmek üzere hazırlar.
Müdür Yardımcıları
Madde 14- Müdür yardımcıları, müdürün ve müdür başyardımcısının yardımcılarıdır. Müdür ve başyardımcısı tarafından verilen emirleri yerine getirmekle görevlidirler. Okulun eğitim, yönetim ve yazı işlerinden müdür yardımcılarına verilecek ödevler ders yılı başında müdür tarafından ayrılarak yazı ile kendisine bildirilir.
Müdür yardımcıları, bu ödevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber, kendilerine ayrılan ödevler ne olursa olsun okulun disiplin ve düzeninden, okul bina ve eşyasının korunmasından ve temizliğinden de ortak olarak ve ikinci derecede sorumludurlar.
Müdür yardımcıları, bu işleri izleyerek ve düzenleyerek yetkileri içinde gördükleri eksikleri düzeltir, yetkileri dışında kalanları da başyardımcıya ya da müdüre bildirirler.
(*) 24/10/1982/17848-30/01/1986/19004 sayılı RG' de yayımlanan “Disiplin Kurulları
( * *) MEB Personeli İzin Yönergesi
(TD: Mart 2001/2522)
(*) Bu izinler özürlü devamsızlıktan sayılır. (Bak: 1987/6 sayılı genelge)
Müdür başyardımcısı bulunmayan okullarda müdür başyardımcısının ödevleri müdür yardımcılarına dağıtılır. Bir müdür yardımcısı bulunan okullarda müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarıyla ilgili işler müdürle müdür yardımcısı arasında bölüşülür.
Okul içi hizmetler şefi ya da bu ödevi yapan bir yönetim memuru yoksa bu ödevlerden bir kısmı ya da tamamı müdür yardımcılarına verilir.
Okulun k â tip ve yönetim memuru yoksa bu memurların ödevleri de müdür yardımcılarına verilir.
İç Hizmetler Şefi
Madde 15- Öğrenci sayısı bini aşan okullarda bir iç hizmetler şefi bulunur. İç hizmetler şefi, okul binalarının, okul eşyalarının iyi korunması, düzeni ve temizliği gibi okulun maddî işlerinden sorumludur. Bu işleri düzeninde yürütmekle sorumludur. Bundan başka aşağıdaki ödevleri yapar:
a) Okulun demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyonu, muayene komisyonunun tabiî üyesidir.
b) Okul hizmetlilerini seçerek müdüre bildirir. Okul hizmetlilerinin ödevlerini ayırır, işlerini denetler. Cezalandırılmalarını, işten çıkarılmasını gerekli gördüğü hizmetlileri müdüre bildirir.
c) İç hizmet şefinin okulun memurlarını denetlemek ve görevlerini düzenlemek yetkisi vardır.
Kâtip ve Hesap Memurları
Madde 16- K â tip; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve iç hizmetler şefi tarafından kendisine verilen yazı daktilo işlerini yapar. Gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri bu k â ğıtların asıl ya da örneklerini saklar, gerekenlere cevap hazırlar, işlemlerini günü gününe sonuçlandırır.
Madde 17- K â tip kendisine teslim edilen gizli ya da şahısla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli kalmasından sorumludur.
Madde 18- Memur, öğretmen ve hizmetlilerin sicil defterlerini tutar ve bunlarla ilgili değişmeleri günü gününe işler.
Madde 19- K â tibin hesap memurluğuyla ilgili ödevleri şunlardır:
a) Satın alınacak ya da satılacak eşya ve gereçlerin eksiltme ve artırma şartlarını ve sözleşme projelerini hazırlamak;
b) Müdür ya da müdür başyardımcısı tarafından bildirilen mal ve hesap işleriyle ilgili olanları günü gününe işlemek ve gerekli işlemleri yapmak;
c) Mutemet sıfatıyla kendisine verilen öndelikleri müdürden alacağı emirlere, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak harcama ve hesabını zamanında kapatmak;
d) Harcama k â ğıtlarını, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak ve bununla ilgili belgeleri, “Ayniyat Yönetmeliği”nin gerektirdiği faturaların örneklerini ve satınalma ya da satma kararlarını dosya halinde saklamak;
e) Ödenek, maaş, öndelik ve senet defterini tutmak;
f) Her ay sonunda ödeme ve gider gerçekleşme çizelgelerini, her malî yıl sonunda gönderilmekte olan üç numaralı istatistik çizelgesini hazırlatmak;
g) Okulun mutemetliğini yapmak; öğretmen, memur ve hizmetlilerin maaş ve ücret bordrolarını vaktinde hazırlamak; maaş ve ücretleri mal sandığından almak ve gününde sahiplerine dağıtmak;
h) Ayrıca mutemet bulunmuyorsa ayniyat mutemetliği görevini yapmak, bu görevin gerektirdiği defter ve dosyaları tutmak.
Ayniyat İşleri ve Ayniyat Mutemetleri
Madde 20- Ayniyat mutemetleri, okulun ayniyat hesap işlerini “Ayniyat Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak yürüten ve Bakanlık Merkezindeki “Ayniyat sorumlu muhasipleri”nin mutemedi olan memurlardır. Bu memurlar, hesaplarını sorumlu muhasiplere ve okul müdürüne vermekle yükümlü oldukları gibi okul müdürünün emir ve yönetimi altında bulunurlar. Ayniyat mutemetleri, ayniyat hesap işleri ile birlikte kendilerine verilen eşya ve gereçlerin korunmasında ve iyi bakımından da sorumludurlar.
Okulların ayniyat işleri, memurlar arasındaki iş bölümü bakımından üç kısma ayrılır:
a) Okulun ana demirbaş eşyası ile ilgili hesap işleriyle kullanılmaya ve tüketilmeye yarayan eşya ve gereçlerin hesap işleri;
b) Ders aleti olarak kullanılan demirbaş eşyanın hesap işleri;
c) Demirbaş olan kitaplık kitaplarının hesap işleri,
Görülecek ihtiyaca göre her üç bölüm ayniyat mutemedi olan bir memura verilebileceği gibi bu kısımlardan biri veya ikisi aynı mutemedin sorumluluğu altına da verilebilir. Bu bölümlerden her biri birden fazla ayniyat mutemedinin sorumluluğuna verilemez. Bu kısımlara birden çok memur atandığı zaman bunlardan biri ayniyat mutemetliği ödevini yapar, diğerleri de ona yardım ederler. Ayniyat mutemetleri veya bu işle görevlendirilmiş olan memurlar 2489 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kefalete bağlıdırlar.
Madde 21- Ayrıca ayniyat mutemedi bulunmayan okullarda mutemetlikle ilgili ödevlerden 20 nci maddenin (a) fıkrasında yazılı olan işler okul k â tibi, (b) ve © kısımlarında gösterilen ödevler müdür yardımcıları ya da ödevleri Bakanlıkça uygun görülen ilgili ders öğretmenleri tarafından yapılır. Okul k â tibi bulunmadığı zaman (a) fıkrasında yazılı işler müdür yardımcılarından birine verilir.
Madde 22- Okullarda “Ayniyat Yönetmeliği” gereğince tutulması gereken demirbaş eşya ana defteri üç bölüme ayrılır ve ayrı tutulur.
a) Okulun ana demirbaş eşya ve kuruluşları ile demirbaş eşyadan sayılan gereçleri yazmaya yarayan (A) demirbaş eşya ana defteri,
b) “Ayniyat Yönetmeliği”nin demirbaş tanımına giren okulun bütün ders aletlerini ve gereçlerini yazmaya yarayan (B) demirbaş eşya ana defteri;
c) Okul kitaplığındaki kitapları yazmaya yarayan © demirbaş eşya ana defteri;
Madde 23- “Ayniyat Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanan bu defter ayniyat mutemetleri tarafından tutulur. Bu defterlerde sayfa numaraları bulunacak, her sayfa okul mühürüyle mühürlenecek ve kaç sayfa olduğu da defterin birinci sayfasına yazılacaktır. Bu defterler okul kasasında ya da kilitli bir dolapta saklanır, teftiş yetkisi olanlarla müdür ve müdür başyardımcısından ve ayniyatı saymak üzere toplanan komisyonlardan başkasına gösterilemez. Bu defterde kazıntı ve silinti bulunmaması ve önceden ardıla usulüne devredilmesi gerektir. Okullarda kitaplık kitaplarını l â boratuvar ve işliklerde bulunacak ders aletlerini bilimsel esaslara göre sınıflamak ve okul demirbaşının sayımını kolaylaştırmak amacıyla her demirbaş eşya ana defteriyle birlikte birer yardımcı defter tutulur. Bu defterlerin şekilleri ihtiyaca göre okullarca saptanır.
Madde 24- Okullarda demirbaş eşya mutemetliği birden fazla memur üzerinde bulunuyorsa “Ayniyat Yönetmeliği”nin 11 inci ve 12 nci maddelerine göre hazırlanacak olan tutanak ve çizelgeler birleştirilir ve ilgili mutemetler tarafından birlikte imzalanır. Bu tutanak ve çizelgeleri müdür onaylayarak vaktinde Bakanlık Ayniyat Muhasipliğine gönderir.
Madde 25- Gündüzlü okullarda, ambar örgütü bulunmadığından yalnız “Kullanılan ve Yoğaltılan Eşya ve Gereçler Defteri” tutulur. Bu defter “Ayniyat Yönetmeliği”ne bağlı (16) numaralı defter örneğine göre düzenlenir. Harcaması fazla olan okulların laboratuar ve işliklerinde harcamaların ayrıntılarını denetlemek üzere yardımcı defterler kullanılır.
Madde 26- “Kullanılan ve Yoğaltılan Eşya ve Gereçler Defteri”nde her eşya ve gereç için karşılıklı iki sayfa ayrılır. Bu sayfalardan birine giren ve öbürüne çıkan eşya ve gereçler yazılır. Aynı cins ve gereçlerin fiyatları değişik olsa bile, aynı “giren eşya” sayfasına yazılır ve kendi değerleri üzerinden çıkarılır.
Madde 27- “Kullanılan ve Yoğaltılan Eşya ve Gereçler Defteri”nin “giriş”e temel olan “Müspit evrakı,” faturalar, sayım ve devir tutanakları; merkezden ve bir depo ya da basımevinden gönderilen eşya ve gereçler için de gönderme pusulaları, tezkereler ya da bunların onaylı örnekleridir. “Çıkış”a esas olan “Müspit evrakı” eşya ve gereçlerle ilgili işlik, l â boratuvar şefleri, öğretmenler, başyardımcı ve iç hizmetler şeflerinin isteme tezkereleri, harcama yerini gösteren alındı tutanakları; deftere geçirilen ya da sayımdan noksan çıkan ya da dikkatsizlikle kırılan, dökülen eşya ve gereçler için de ödendiğini bildiren belgeler, kaydının silinmesi ya da yok olmuş sayılmasını gösteren tutanaklardır.
Madde 28- 25 inci maddede açıklanan kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler defterindeki eşya ve gereçler her Malî yıl sonunda demirbaş eşya ve gereçler sayım komisyonu tarafından sayılarak kontrol edilir. Artık ya da eksik çıkan eşya ile yok edilen ve kaybedilen ya da ne için alınmışsa onun dışında harcanıp kullanılan eşya ve gereçler hakkında “Ayniyat Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. (Ayniyat Muhasipleri Yönetmeliği 20 nci ve 21 inci maddeler.)
Madde 29- Ayniyat mutemetleri, istemeyerek, bile bile ya da dikkatsizlikle kırılan ya da kaybedilen eşya hakkında, öğretim yılı sonunu beklemeyerek gereken işlemi günü güne yaparlar.
Madde 30- Ayniyat mutemetliği ödevini yapan memur, öğretmen ya da yardımcılar okuldan ayrıldıkları zaman bu ödevlerini ve üzerlerinde bulunan eşyayı ardıllarına, ardılları yoksa sayım ve muayene komisyonuna, bu komisyon da toplanamazsa kurulacak üç kişilik geçici bir komisyona devir ve teslim etmek zorundadırlar. Devir ve teslim yapmayan memura maaş ilmuhaberi verilmez. Mutemetlerin ölümü halinde durum, muayene ve demirbaş eşya komisyonunca saptanır. Ve yeni mutemede devir ve teslim edilir.
Madde 31- Müdürler, demirbaş eşyanın korunmasından sorumlu olduklarından okulda mevcut eşya ve gereçleri, defterleri gereğince ardıllarına ve ardılları henüz işe başlamamış ise eşya sayım komisyonuna devir ve teslim ederler. İşe yeni başlayan müdür (15) gün içinde devir ve teslim alma işlerinin bitirildiğini bildiren bir tutanağı Bakanlığa göndermek zorundadır.
Madde 32- Okulun demirbaş eşya ve gereçleri Bakanlık emri olmadıkça, geçici dahi olsa, başka bir daireye verilmez, okul sınırları dışına çıkarılmaz. Okul kitaplığındaki kitaplar, okul idaresince düzenlenecek özel bir yönetmeliğe göre öğretmenlere ve öğrencilere verilebilir.
Madde 33- Okul eşyası, okul sınırları içinde de olsa, özel konutlarda kullanılmaz. Müdür evinin ya da ev olarak kullanılmak üzere ayrılan bölüğün demirbaş eşyası müdür tarafından tesellüm ve ardıla usulüne göre devredilir. Yeni müdürün burada oturması ve ailesi için gerekli olan okul eşyasını buraya götürmesi Bakanlığın iznine bağlıdır.
Madde 34- “Ayniyat Yönetmeliği” ile belirtilen ve bu yönetmelikte sözü geçen müspit kağıtlarla belge ve defterleri ilgili memurlar saklamak zorundadırlar.
Yönetim Memurları
Madde 35- Yönetim memurlarına; iç hizmetler şefi, k â tip ve hesap memuru ile ayniyat mutemetlerinin ödevlerinden bir kısmı ya da tamamı, müdürün önerisi üzerine, Bakanlıkça verilir. Bu memur ve mutemetlere yardımcı olarak yönetim memurları atanır. Bu memurların ödevleri, yetki ve sorumlulukları, görecekleri ödevlerin sorum sınırı ile belirtilir.
Ders Aletleri ve Kitaplık
Madde 36- Müdür, okullarla ilgili ders aletlerini nemden, tozdan ve başka etkilerden korumak için gereken tedbirleri alır ve öğretimde yararlanılacak yerleri sağlar. Aynı zamanda bu aletlerin korunması için ilgilileri yakından izler. İlgili öğretmenlerin derslerinde bu aletlerden yararlanmalarını düzene koyar.
Madde 37- Ders aletlerinin korunması, iyi kullanılması, öğrencilerin bu aletlerden yararlanmaları, bu aletlerle ilgili derslerin öğretmenlerine düşen bir ödevdir. Okulda aynı dersi okutan birden fazla öğretmen varsa bu öğretmenlerin aralarında işbirliği yapmaları, l â boratuvar, atölye ve aletlerden yararlanma işlerini bir pl â na bağlamaları gerekir.
Ayrıca memur bulunmadığı zaman müdür, bu öğretmenlerden birini ayniyat mutemedi seçerek eşyayı kendisine teslim eder.
Bu öğretmen, kaybolan ve kendisi tarafından dikkatsizlikle kırılan aletleri ödemekle yükümlüdür.
Madde 38- Ders aletleri memur ve mutemedinin ödevleri şunlardır:
a) Kendisine teslim edilen ders aletlerini korumak ve bu aletlerin saklandığı yerlerin düzenini ve temizliğini sağlamak;
b) Öğretmenlerin istedikleri aletleri belli zamanda ve kullanılacakları yerlerde bulundurmak ve dersten sonra öğretmenlerden teslim almak;
c) “Ayniyat Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak ders aletleri ayniyat mutemetliği ödevini yapmak ve ders aletlerini demirbaş eşya defterini tutmak;
d) Ders aletleri ve gereçlerinin bilgi bölümlerine bölümlemeli bir defterini tutmak,
Madde 39- Kitaplık memur ve ayniyat mutemedinin ödevleri şunlardır:
a) “Ayniyat Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak kitaplık ayniyat mutemetliği ödevini yapmak ve kitaplık demirbaş eşya ana defterini tutmak;
b) Kitaplık demirbaş ana defterinden başka kitapların bilgi bölümlerine göre bölümlemeli bir defterini ve kitapların yazar adlarına göre fişlerini düzenlemek;
c) Kitaplığı okul müdürünün uygun göreceği zamanlarda öğrencilerin yararlanması için açık bulundurmak;
d) Kitaplık dışında okunmak üzere kitap isteyen öğretmen ve öğrencilere özel yönetmeliğine göre kitap verip geri alma işini yürütmek,
Madde 40- Kadrolarında kitaplık memuru bulunmayan okullarda bu ödev öğretmenler kurulunun seçeceği ve müdürün ödevini onaylayacağı öğretmenlerden biri tarafından yapılır. Bu öğretmen kaybolan kitapları ödemekle yükümlüdür.
Hizmetliler
Madde 41- Okul hizmetlilerinin seçiminde ve çalışmalarında şu ilkeler göz önünde bulundurulur:
a) Okula alınacak hizmetlilerin, temiz ahl â klı, sağlık durumları elverişli ve hastalıksız olmaları ve okuyup yazma bilmeleri şarttır.
b) Hizmetlilerin okul içinde, üst başlarının el, ayak ve yüzlerinin temiz bulunmasına, tırnaklarının kesilmiş olmasına özen gösterilir. Erkek hademelerin saçlarının kesilmiş olması,kadınların saçlarının da derli toplu bulunması gereklidir.
c) Hizmetlilere temizlik işinin öğretilmesi ve kendilerinin okul bina ve eşyasının korunması işine alıştırılmış olması gerekir.
d) Hizmetlilerden ödevine özürsüz olarak gelmeyenlerin gündelikleri verilmez, ödevini iyi yapmayan hizmetliler önce uyarılır, dikkatleri çekilir, savsama ya da tembelliği devam eden hizmetlilerin bir günlükten 15 günlüğe kadar gündelikleri kesilir ya da bu gibiler gerekirse işten çıkarılır. Kesilen gündelikleri usulüne göre Mal Sandığına yatırılır.
e) Hizmetliler okulda bulundukları sürece okul hekimi tarafından sık sık muayene edilir, bulaşıcı hastalıkları bulunanların, sakat oldukları anlaşılanların işlerine son verilir.
Satınalma, Muayene ve Teslim Alma İşleri, Komisyonlar
Madde 42-”Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu” gereğince satınalma komisyonları şu suretle kurulurSad*)
a) Bir sorumlu saymana bağlı bulunan okulların ortak işleri için Bakanlığın atayacağı lise müdürünün başkanlığında pansiyonlu lise, ortaokul ve öğretmen okulu müdürlerinden ya da görevlendirilecekleri kişilerden ve sorumlu saymandan meydana gelmek üzere bir komisyon kurulur. Komisyona katılacak okul müdürlerinin sayısı beşten fazla olursa Valiliğin önermesiyle Bakanlık bu müdürlerden beşini komisyon üyesi olarak seçer.
b) Bu sorumlu saymanlığa bağlı bulunan okulların yalnız kendi okullarını ilgilendiren satın alma işleri için satın alma komisyonu, okul müdürünü ya da görevlendireceği kişinin başkanlığı altında sorumlu saymandan ve öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilecek bir öğretmen üyeden meydana gelir.
c) Bir sorumlu saymanlığa bağlı bulunmayan okulların satın alma komisyonları, il merkezlerinde millî eğitim müdürünün ya da görevlendireceği bir okul müdürünün başkanlığı altında defterdar ya da görevlendireceği bir memurla bir belediye meclisi üyesinden meydana gelir.
d) İlçelerde satın alma komisyonu, ortaokul müdürü ya da görevlendireceği bir öğretmenin başkanlığı altında mal müdürü ya da görevlendireceği memurla, ilçe belediye meclisince ayrılan bir kişiden meydana gelir.
e) İş; yapı, bayındırlık ve fen konuları ile ilgili ise, bu komisyonlara Bayındırlık Müdürlüğünden bir fen memuru üye olarak katılır.
f) Yukarıdaki paragraflarda gösterilen satın alma komisyonları, “Artırma, Eksiltme ve İhale Kanun ve Yönetmeliği” ile “Muhasebe-i Umumiye Kanunu” ve “Ayniyat Yönetmeliği” hükümleri gereğince iş görürler.
Madde 43- Her lise ... müdür başyardımcısının ya da müdür tarafından seçilecek bir müdür yardımcısının (pansiyonlu okullarda, pansiyonda ödevi olan yardımcılardan birinin) başkanlığı altında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen iki öğretmenden (pansiyonlu okullarda, pansiyonda ödevi olan iki öğretmen ya da belleticiden), dahiliye şefi ve işle ilgili ayniyat mutemedinden kurulu bir “Muayene, Teslim Alma ve Sayım Komisyonu” bulunur. Komisyon, usulüne göre satın alınan eşya ve gereçlerin şartlaşma ya da sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul ya da geri çevrilmesi hakkında gereken işlemi yapar. (Pansiyonlu okullarda dışardan gelen yiyeceklerin, başka maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen ya da belletici de hazır bulunur.) Bu komisyon aynı zamanda “Ayniyat Yönetmeliği” hükümlerine göre her Malî yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetlenmesiyle ilgili ödevleri de yapar. Bu komisyonun muayene ve teslim alma işleriyle ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.
Sağlık İşleri
Okul ve Pansiyon Hekiminin Ödevleri
Madde 44- Her okulda öğrenci ve personel sayısıyla oranlı olarak ücretli ya da maaşlı bir ya da daha fazla sayıda hekim bulunur.
Okul hekimi, her ders yılı başında okula yeni giren öğrencileri muayene ederek okula devam etmelerine engel hastalıkları olanları ayırır. (*)
Madde 45- Okul hekimi, her ders yılı içinde yatılı ve gündüzlü bütün öğrenciyi birer muayeneden geçirerek sonuçlarını her birinin dosyasındaki sağlık sayfasına yazar. Sağlık durumları bakım altında bulunmayı gerektiren öğrencileri ayırarak bir listesini müdürlüğe verir. Yatılı okullarda bu gibi öğrencilere verilecek güçlendirici besinleri ve ilaçları belirtir. Bu gibi öğrencileri sık sık muayene eder.
Madde 46- Okul hekimi, prevantoryum ve sanatoryuma gönderilmeleri gereken öğrencilerin raporlarını düzenleyerek okul müdürlüğüne verir.
Madde 47- Okul hekimi, yılda iki defa, okul beden eğitim öğretmenlerinin yardımı ile, öğrencilerin boy ve ağırlıklarının, dosyalarındaki sağlık sayfalarına yazılmasını sağlar.
(*) 10/09/1983 tarih ve 18161 sayılı RG'de yayımlanan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun yürürlüğe girmesiyle Artırma Eksiltme ve İhale Kanununun yürürlükten kalkmıştır.
(*) Bak: 30/10/1983 gün ve 18206 sayılı RG'de yayımlanan “Okul Pansiyonları Yönetmeliği”
Madde 48- Okul hekimi, her gün okul müdürünün belirteceği saatte okula gelerek okul tarafından muayeneye gönderilen öğretmen, memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene eder ve durumlarını bir deftere yazarak her biri hakkında gereken tedbirleri alır. Okul müdürünün gerekli gördüğü memur ve öğretmenleri evlerinde muayene eder.
Madde 49- Okul hekimi, okulun revir ve eczanesini yönetir ve revirde yatan hastaları tedavi eder. Gerekli ecza ve ilaçların her zaman okulda bulundurulmasını sağlar.
Madde 50- Okul hekimi yiyecek ve içeceklerin cinsine ve ağırlığına dikkat eder. Yemek listelerinin düzenlenmesinde düşüncesini bildirir ve listelerin altını imzalar. Bundan başka okulun dershane, yemekhane, yatakhane, teneffüshane ve diğer kısımlarını sağlık bakımından sık sık denetleyerek gerekli gördüğü tedbirleri okul müdürlüğüne bildirir.
Madde 51- Hafif bir hastalık geçiren öğrenciler okul revirine yatırılır. Uzun süre tedavisi gerekenlerle azgın, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanlar velilerinin yanına, ya da bir hastahaneye, prevantoryum ya da sanatoryuma gönderilir. Bulaşıcı hastalıklardan kurtulan öğrenci, diğer öğrenciler arasında bulunmasına sağlık bakımından bir sakınca olmadığını bildiren bir rapor getirmedikçe ve okul hekimi tarafından görülmedikçe okula devam ettirilmez.
Madde 52- Okul yöneticileriyle öğretmen ve hizmetlileri, hafif hastalıkları dolayısıyla kendi yatak odalarında istirahat edebilirler. Ancak bunların öğrenciye ayrılmış yerlerde yatmaları yasaktır. Bir haftadan fazla süren ya da azgın ve ateşli hastalıklarla, bulaşıcı hastalıklara tutulanların mutlaka okul dışında tedavi edilmeleri gerekir.
Madde 53- Okulda ya da çevresinde bulaşıcı ve salgın hastalıklar çıktığı zaman sağlık makamlarının verecekleri karara göre ve belirtilen süre içinde okul tatil edilir. Okul hekimi bu tatilde okul içinde alınacak tedbirleri alır, kendisi de denetler ve uygular. Okul içinde salgın bir hastalık çıktığı zaman bunu ve alınması gereken sağlık ve yönetimle ilgili tedbirleri yazı ile okul müdürlüğüne bildirir.
Madde 54- Okul hekimi, ders yılı sonunda, okulun genel sağlık durumunu ve ihtiyaçları, ders yılı içinde öğrenciler arasından çıkan hastalıklarla alınan tedbirleri ve öğrencilerin genel olarak sağlık durumlarıyla alınması gereken tedbirleri bildiren bir rapor düzenler. Bu raporun bir örneği, okul genel raporuyla birlikte Valilik yolu ile Bakanlığa gönderilir.
Madde 55- Eczacısı bulunan pansiyonların eczane ve revir gereç ve aletlerinin yönetimi ile korunmasından eczası sorumludur. Eczacı, hekim tarafından yazılan ilaçları hazırlamak, dışarıdan alınacakları vaktinde getirmek ve hastalara dağıtmakla yükümlüdür. Eczacı, revir ve eczane demirbaş eşya ve gereçleri hakkında “Ayniyat Yönetmeliği” ve bu yönetmeliğin ayniyat işleri ile ilgili hükümleri içinde iş görür. Eczacı bulunmayan okullarda revir ve eczane ile ilgili ayniyat işleri okul hekiminin denetimi altında okul müdürlüğünce uygun görülecek memur tarafından yapılır.
Öğretmenler
Madde 56- Öğretmenler kendilerine verilen dersleri okuturlar, bunlarla ilgili bütün uygulamaları ve deneyleri yaparlar. Serbest çalışma saatlerinde öğrencileri gözetlerler. Öğretmenler, dersler dışında okulun eğitim, öğretim ve yönetim işlerine de canlı bir şekilde katılmakla; kanun, yönetmelik ve emirlerle saptanan ödevleri yapmakla yükümlüdürler. Öğretmenler, öğrencilerini yetiştirmek konusunda her fırsattan yararlanmalı, hizmet ruhu beslemeli, ödevden kaçınmamalı, öğrencilerine öğrenim işlerinde iyi bir yardımcı ve kılavuz olmalı, eğitim işlerinde tutum ve davranışları ile örneklik etmelidirler.
Madde 57- Öğretmenlerin öğretim işlerinde ödevleri şunlardır:
a) Öğretmenler, her ders yılı başında müfredat programlarının, ders uygulamalarının (çevre, tarihi eser, müze, teknik kurumlar vb. incelemeleri) ve deneylerin aylara dağıtılmasını gösterir bir plân hazırlayarak derslere başlamadan
önce bir örneğini okul müdürüne verirler. (*)
b) Öğretmenler, derslerini yararlı bir şekilde vermek için, derslere hazırlıklı girmek ve okulda bulunan ders araçlarından ve okul kitaplığında bulunan kitaplardan öğrencilerini yararlandırmakla yükümlüdürler.
(*) Ağustos 2003/2551 TD'de yayımlanan “Eğitim Öğretim Çalışmalarının Pl â nlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge'ye bak.
c) Öğretmenler, öğrencilerini kişisel çalışmalara yöneltmek için tedbirler alırlar. (Bu hususta yerine göre tabii çevreden, eski eserlerden, müzelerden, kitaplıklardan, işlik ve l â boratuvarlardan, dizatasyon ve ödevlerden, okulda düzenlenecek müsamere, müzik, spor ve bahçe çalışmalarından, okulda bütün öğretmenlerin elbirliğiyle yaratıp yaşatacakları çalışma havasından yararlanırlar. İnceleme gezintilerinin bir pl â na göre yapılması, gidilecek kuruma önceden haber verilerek gereken tedbirlerin alınması, öğrencilere, görecekleri ve inceleyecekleri konular üzerinde bir pl â n verilmesi gerekir)
d) Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ve aynı sınıfta ders okutan öğretmenler sık sık toplanarak aralarında işbirliği yaparlar. Bu toplantılardan ilki ders yılı başında yapılarak bu madenin (a) fıkrasındaki planlar incelenir.
e) Öğretmenler, derslerde öğrencilerine “Yazılı Öğrenci Ödevleri Yönetmeliği” (Şimdiki adı: Ders Dışı Eğitim Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik) hükümlerine göre ödev vermek ve bunları düzelterek öğrencilerine geri vermekle yükümlüdürler.
f) Öğretmenler, imtihan yönetmeliğiyle (Şimdiki adı: Sınıf Geçme Yönetmeliği) kendilerine verilen ödevleri yapmak, ayırtman seçildikleri okulların imtihanlarında hazır bulunmak zorundadırlar.
g) Öğretmenler, verdikleri dersleri, yaptıkları ödevleri, yaptıkları deneyleri ve yoklama konuları her derste sınıf defterine yazarak imza ederler.
h) Öğretmenler, derste, l â boratuvarlarda ya da bir gezide yaptıkları ve yaptırdıkları deney ve uygulamayı her hafta sonunda müdüre bir raporla bildirirler.
i) Öğretmenler, derse girince yoklamayı kendileri yapar derste bulunmayanları ve bunların sayısını yazarak yoklama kağıdını imzalarlar.
j) Öğretmenler, not defterlerini her zaman yanlarında taşımak, derse kaldırdıkları öğrencilere takdir edecekleri notları (puanları) mürekkeple bu deftere yazarak o ders içinde öğrenciye bildirmek zorundadırlar. Yazılı yoklama kağıtlarına ve ödevlere takdir edilen notlar da (puanlar) bu defterlere aynı suretle geçirilerek öğrencilere bildirilir.
Madde 58- Öğretmenlerin eğitim işlerinde ödevleri şunlardır:
a) Öğretmenler, haftada bir gün nöbet tutarlar. Öğretmen sayısı elverişli olmayan okullarda okulun nöbetçi öğretmensiz kalmaması için nöbet işleri okul müdürü tarafından gereğince ayarlanır.
b) Öğretmenler, yönetimi öğretmenler kurulunca ya da okul müdürlüğünce kendilerine verilen öğrenci kurullarını yönetir ve her türlü eğitim çalışmalarına katılırlar.
c) Öğretmenler, öğretmen kurulu kararıyla kendilerine verilen sınıfın eğitim işlerini üzerlerine alırlar. Öğretmenler, bu sınıftaki çocukların, ayrı ayrı üstünlüklerini, kusurlarını ve yönsemelerini incelemeye çalışırlar. Eğitimini üzerlerine aldıkları sınıfın çocuklarının okul içi ve dışındaki durumları, davranışları, çalışmalarıyla yakından ilgilenirler. Okul müdürlüğü ile bu hususta sıkı bir işbirliği yaparlar. (Öğretmenlere, eğitimini üzerlerine aldıkları sınıflarda, elden geldiği ölçüde fazla ders verilir.)
Madde 59- Okullarda nöbet, birinci dersten yarım saat önce başlar, aralıksız devam ederek son dersten 15 dakika sonra biter.
Madde 60- Birkaç okulda görevli olan öğretmen, maaşını aldığı okulda nöbet tutar. Valilik gerekli görürse, öğretmenin nöbet tutacağı okulu değiştirebilir.
Madde 61- Okulun bina ve tesisleri, öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak; öğretmenler, okul müdürü tarafından düzenlenen nöbet çizelgesine göre, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Öğretmen birden fazla okulda derse giriyorsa maaşını aldığı okulda, maaş aldığı okulda hiç dersi yoksa en çok dersinin bulunduğu okulda nöbet tutar. Hizmet süreleri bayanlarda 20, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenler ile hamile öğretmenlere doğumuna 3 ay kala ve doğumdan sonra 6 ay nöbet görevi verilmez. Ancak 20 veya 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlerin sayıca fazla olduğu okullarda ihtiyaç duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. (*)
Madde 62- Nöbetçi öğretmenin ödevleri şunlardır:
a) Okulun eğitim ve öğretim işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, öğrencilerin kişisel sorunlarıyla ilgilenerek gerekli yardımlarda bulunmak,
b) Sabahleyin sobaların yakılıp yakılmadığını, akşamları sobaların ateşlerinin alınarak söndürülüp söndürülmediğini ve sabah temizliğinin yapılıp yapılmadığını denetlemek, eksikleri varsa tamamlatmak,
c) Bahçede, koridorda, sınıflarda ve okulun diğer yerlerinde bulunan öğrencilere gözcülük etmek (Birkaç nöbetçi öğretmen bulunursa müdür tarafından iş bölümü yapılır.)
d) Öğretmeni gelmeyen sınıfta bulunmak.
(*) 18/11/1994/21822 RG ile 31/01/1994/2400 TD'de yayımlanan değişik şekli
Madde 63- Öğretmenlerin yönetim işlerindeki ödevleri şunlardır:
a) Okulun disiplin ve onur kurulu ile eğitim ve yönetim kurullarında kendisine verilen ödevleri yapmak;
b) Öğretmenler kurulu toplantısına katılmak;
c) Müdürün uygun bulacağı şekilde okulun öteki yönetim işlerine yardımcı olmak,
Madde 64- Öğretmenler, Tebliğler Dergisini okumakla yükümlüdürler.
Madde 65- Öğretmenler bütünleme imtihanlarından ve öğretim yılı başlangıcından bir gün önce göreve başlar.
Madde 66- Okulun açılma tarihinde ve ders yılı içinde hastalık ya da pek önemli bir özür dolayısıyla ödevine gelmeyen öğretmenler, özürlerini üç gün içinde haber vermek zorundadırlar. Süresi içinde özrünü bildirmeyenler ya da özürleri okul müdürlüklerince kabul edilmeyenler hakkında kanuni hükümler uygulanır. (*)
Öğretmenler bir günden çok tedaviyi ve dinlenmeyi gerektiren hastalıklarda özürlerini raporla belgelendirmek ve bir günlük olan hastalıklarını da bir tezkere ile okul müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Bir ders yılında bu hal üç defadan çok olursa rapor istenir.
Raporlarında, hemen tedavi altına alınması ve görevinden ayrılması hakkında bir kayıt bulunmayan öğretmenler, raporları ilgili makamlar tarafından incelenip onaylanarak kendilerine tebliğ edilmedikçe görevlerinden ayrılamazlar. (*)
Madde 67- Öğretmenlere, imtihanların devamı süresince ve ders yılı içinde kendi hastalıklarından başka ancak pek önemli sebeplerle izin verilebilir. Bir yıl içinde üc defadan çok olmamak üzere bir güne kadar olan özürlerin kabulü müdüre aittir. Daha çok izinler için kanunların genel hükümleri içinde işlem yapılır. Yaz ve dinlenme tatilleri dışında, öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmaları için izin almaları gerekir. Ancak dinlenme tatilinde görev yerinden ayrılanlara bu süre için ders ücreti ödenmez. (*) (**)
Madde 68- Öğretmenler, Orta Öğretim Kanununun 11 inci maddesi gereğince öğretim, eğitim ve bilim ödevinden başka bir ödev alamazlar. Kendi okullarından başka okullarda ek olarak öğretmenlik alacak öğretmenlerle ek olarak bilim, öğretim ve eğitimle ilgili bir işte çalışacak olan öğretmenlerin Bakanlıktan izin almaları şarttır.
Madde 69- Öğretmenler, ayırtman ve öğretmen olarak görevlendirildikleri imtihan komisyonlarında ve okulda yapılan her türlü resmî toplantılarda bulunmak zorundadırlar. Görevlendirme ve toplantılar, yazı ile ilgililere duyurulur. Bu toplantılarda bulunmayanlara, derslerde bulunmayan öğretmenler hakkındaki hükümler uygulanır.
Madde 70- Öğretmenler ders yılı sonundaki imtihanların bitiminden bütünleme (Şimdiki adı: Ortalama yükseltme ve sorumluluk) imtihanlarının başlamasına kadar adreslerini yönetime bırakmak şartıyla izinlidirler. İzinlerini ve dinlenme tatillerini yurt içinde diledikleri yerlerde geçirebilirler. Yabancı memleketlere gideceklerin Bakanlıktan izin almaları gerekir. Üzerlerinde yönetim görevi olan öğretmenler yetkili makamlar tarafından görevle başka yere gönderilir ya da çağırılırlarsa yönetim görevinden ayrılmamış sayılırlar.(*)
Madde 71- Öğretmenler dersleriyle ilgili ders araçlarını, l â boratuvar, işlik, eşya ve gereçlerini, kitaplık kitaplarını korumak ve öğrencilerine de bu alışkanlığı vermekle yükümlüdürler. Ayrıca memuru bulunmayan okullarda bu aletlerin, gereçlerin ve kitapların korunmasından da sorumludurlar.
Madde 72- Öğretmenlerin tuvaletlerinde ve giyimlerinde yalınlık, temizlik temeldir. Senli benli, özensiz ve ağır başlılıkla bağdaşmayan kılıklara yer verilmemelidir. Öğretmenler öğrencilerin katıldığı okul dışındaki tören ve toplantılarda da bu madde hükümlerine uymak zorundadırlar.(*)
Madde 73- Öğretmenlerin kendi okullarındaki öğrencilere özel ders vermeleri, başka okullar öğrencilerinden ya da dışarıdan olup da özel ders verdikleri öğrencilerin imtihanlarında bulunmaları yasaktır.
(*) MEB Personeli İzin Yönergesi ile Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğe göre işlem yapılır.
(*) MEB Personeli İzin Yönergesi ile Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğe göre işlem yapılır.
(**) Öğretmen ve Yöneticilerin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslara bak
(*) MEB Personel İzin Yönergesi ile Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğe göre işlem yapılır.
(*) Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik
Özel ders vermek isteyenlerin bu husustaki yönetmelik hükümlerine uymaları şarttır.
Madde 74- Öğretmenlerin imtihanlar dışında okulda öğrencilerin bulunduğu yerlerde ve öğrenci karşısında sigara içmeleri yasaktır.(**)
Öğretmenler Kurulu Sınıf ve Zümre Öğretmenleri Toplantıları:
Madde 75- Öğretmenler kurulu, müdürün başkanlığında okulun bütün öğretmenleriyle stajyer öğretmenlerden meydana gelir. Müdürün bulunmadığı zamanlar başyardımcı ya da yardımcılardan birinin başkanlığı altında toplanır. Öğretmenler kurulu, ders yılı başında ders yılı içinde ve ders yılı sonunda müdürün çağrısı üzerine toplanır.
Kanunun Uygulanmasına İlişkin 1996/76 Sayılı Genelge”
Madde 76- Öğretmenler kurulunda, öğretim işlerinin düzeninde yürütülmesi, okulun düzen ve disiplin işleri, öğrencilerin eğitim ve yetiştirilmeleri, kanı (kanaat) notlarının incelenme ve onaylanması gibi öğretim ve eğitim işleri ile müdürün saptayacağı, Bakanlığın bildireceği konular üzerinde görüşmeler yapılır. Öğretmenler kurulunun kararıyla saptanacak öğretim ve eğitim işleriyle ilgili konular da daha sonraki toplantıların gündemleri arasına alınabilir. Öğretmenler kurulunda stajyerin durumu üzerinde yapılan konuşmalar dışında kişisel ve meslek dışı konular üzerinde görüşme ve tartışma yapılmaz. Öğretmenliğe geçirilmesi söz konusu olan stajyer kendi hakkındaki toplantıya katılmaz.
Madde 77- Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri aralarında sık sık toplanarak müfredat programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi; ders aletlerinden, laboratuar ve işliklerden, çevreden yararlanma işlerinin programlaştırılması; öğrenci ödevleri ve ders yoklama işleri üzerinde anlaşma yapılması; derslerde Bakanlıkça verilmiş yönergeler gereğince izlenecek öğretim metotları gibi konular üzerinde görüşler ve varacakları kararları müdürün onayından geçtikten sonra uygularlar.
Aynı sınıfta ders okutan öğretmenler, arasıra toplanarak sınıf öğrencilerinin çalışma ve eğitim durumları üzerinde görüşerek gerekli tedbirleri alır ve uygularlar.
İş ve Tatil Günleri, Günlük Çalışma Programı
Madde 78- Öğretimi ve imtihanlara başlama ve son verme zamanları “Millî Eğitim Bakanlığı (Ortaöğretim Kurumları) Sınıf Geçme Yönetmeliği”nde belirtilen sürelere göre tesbit edilir.
Gerekli hallerde bugünlerde yapılacak değişiklikler Bakanlıkça zamanında Valiliklere duyurulur.
Madde 79- Normal öğretim yapan okullarda dersler 45 dakikadır. Çift öğretim yapan okullarda ise 40 dakika olabilir. Ders araları okullarca saptanır. Derslerin başlama ve bitirme saatleri Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında okul aile birliğinden de bir temsilci alınarak okul müdürlerince saptanır. İlçelerdeki okulların günlük çalışma çizelgeleri, şartlarına göre okul müdürlerince düzenlenir. Yaz ve kış dönemlerindeki çalışma durumu Millî Eğitim Müdürlerinin başkanlığında toplanacak okul müdürleri tarafından saptanır. (*)
Madde 80- Yaz tatili dışında okulların tatil zamanları şunlardır:
a) Haftanın resmî tatil günleri,
b) Cumhuriyet Bayramı tatili, (28 Ekim saat 13.00 de başlamak üzere 29 Ekim günleri)
c) Yılbaşı tatili: (1 Ocak günü),
d) Yarıyıl tatili: (Her yıl Bakanlıkça hazırlanan çalışma takviminde belirtilir.),
e) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı : (1 gün),
f) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tatili : (19-20 Mayıs günleri)
g) Zafer Bayramı : (30 Ağustos günü),
h) Ramazan Bayramı : (Arife günü saat 13.00 den başlamak üzere 3.5 gün),
ı) Kurban Bayramı : (Arife günü saat 13.00 den başlamak üzere 4.5 gün),
i) Mahalli Kurtuluş Bayramı : (1 gün),
Bu günlere sınav konulmaz. Ancak soruları Bakanlıkça gönderilen sınavlar bu günlere rastlasa da yapılır.
Öğleden sonra tatil olan günlerde yarım gün programı uygulanır. (*)
Madde 81- Okulda ya da okulun bulunduğu yerde bulaşıcı hastalık çıkar ya da sel, deprem ve benzeri afetler olursa mahalli makamların ve kurulların gerekli görmeleri ve karar vermeleri üzerine okular saptanan süre içinde öğretime arar verir ve durumu Bakanlığa bildirirler.
(**) 26/11/1996 /22829 RG ile 16/12/1996 /2467 TD'de yayımlanan “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 4207 Sayılı Kanun ve
(*) İlköğretim kısmı bulunan liselerde derslerin süresi “İlköğretim Kurumları Yönetmeliği” ne göre tespit edilir. (İlköğr.Gn.Md.lüğünün 27/08/1993 /55 genelgesi)
(*) 24/04/1983 gün ve 18024 sayılı RG ile 04/07/1983 / 2142 s TD'nde yayımlanan değişik şekli
Madde 82- 80 inci ve 81 inci maddelerde açıklanan durumlar dışında öğretime ara verilmez.
Eğitim Çalışmaları ve Disiplin İşleri (83, 84, 85, 86, 87, 88) (**)
Okula Yazılma, Okuldan Alınma, Uzaklaştırma, Kayıt Silme, Okulu Bitirme ve Türlü Belgeler:
Madde 89- (Değişik:6.10.2007/26665 RG) Liselere öğrenci kaydı, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen çalışma takvimine; merkezi sistem sınavıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ise ilköğretimin 6, 7 ve 8 inci sınıflarında ders yılı sonunda yapılan seviye belirleme sınavı puanları, bu sınıflara ait yıl sonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre yapılır.
Sınavlar ve öğrenci seçme ve yerleştirme ile ilgili esas ve usuller yönerge ile belirlenir.
Madde 90- Lise birinci sınıfa girebilmek için 19 yaşını geçmemiş olmak şarttır.
Yaşların hesabında nüfus cüzdanlarında yazılı gün, ay ve yıllar dikkate alınır. Gün ve ay yazılı değilse yıllara itibar edilir.
Madde 91- ... Liselere bir yaş büyük olan öğrenciler, ... valiliğin izni ile alınabilir.
Madde 92- Liseye geçerken ara verilmemişse yaş kaydına bakılmaz.
Madde 93- Derslerin devam ettiği süre içinde herhangi bir okuldan ötekine nakletmek isteyen ve devamsızlık süresini doldurmamış olan öğrenciler, yaş kaydına bakılmadan girmek istedikleri okullara kabul edilirler.
Madde 94- Bundan önceki ilgili maddelerde tespit edilen şartları taşıyan ve okula girmeye istekli bulunan aday, velisi ile birlikte, okula başvurur ve aşağıda yazılı belgeleri tam olarak okul idaresine verir.
...
Liselere yeni girenler:
a) Ortaokul diploması veya çıkma.
b) 4.5x6 cm. ölçüsünde, açık başla ve önden çekilmiş 2 adet fotoğraf.
c) 2 adet taahhütlü posta pulu ve 2 adet mektup zarfı (zarfların üzerine veli adresi yazılmayacak, pul yapıştırılmayacak ve geçerlikleri süreli olan hatıra pulları kullanılmayacaktır. ) (*)
Madde 95-... liselere naklen girmek isteyenler aşağıdaki şartlara bağlıdırlar:
Disiplin kurulu kararı dışında konut yerini değiştirmek gibi bir nedene dayanmadıkça aynı şehir içinde öğrenci bir okuldan aynı cinsten bir başkasına nakledemez. (Özel okullar hariç)
...
Madde 96- Okula naklen kaydolunacak öğrenciler aşağıdaki belgeleri okul idaresine vermelidirler:
a) Tasdikname,
b) Kayıt bildiriği,
c) Getirilen tasdikname ile aday kaydı yapılan öğrencinin dosyası, geldiği okuldan hemen istenir. Dosyadaki eksiklikler hemen tamamlattırılır.
Madde 97-
a) ... liselere girme hakkını kazanan ya da nakil yoluyla başvuranlar önce aday defterine yazılırlar. Aday öğrenci,....dosya usulünü izlemeyen okullardan geliyorsa durumu geldiği okuldan sorulur. Bu soruşturmanın sonucu alınmadan künye defterine geçirilmez ve kendisine tasdikname verilmez. Ancak aday defterine yazıldığı günden başlanarak öğrencinin okula devamına izin verilir. Belgelerini tamamlayarak okul açılınca devama başlayan aday künye defterine geçirilir ve bu öğrencilerin dosyaları yeni yazıldıkları okullarca düzenlenir.
b) ...
c) Belgeleri tamam olmayan öğrenciler hakkında şu yolda işlem yapılır.
1. Tasdikname ve benzeri belgelerini tam olarak vermeyenler (belgeleri tamamlanıncaya kadar);
2. Öğrenim derecelerinin saptanması ya da öğrenimle ilgili durumlarının açıklanması için haklarında yazışma yapılması gerekenler (yazışma sonuçlanıncaya kadar);
3. Yönetmelikte saptanan yaş haddinden büyük olup da yaşlarının düzeltilmesi için mahkemeye başvurduklarını resmî bir belge ile belgeleyenler (il â m gösterinceye kadar);
Okula aday olarak yazılır ve devam ettirilirler. Bu süre devam sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.
Madde 98- Kaldırıldı.
Madde 99- Kaldırıldı.
(**) “İlköğretim, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği”, “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği”.
(*) T.D: 18/06/1984/2167(Değişiklik şekli)
Madde 100- Uygulanmıyor.(*)
Madde 101- Uygulanmıyor.
Madde 102- Uygulanmıyor. (**)
Madde 103- Gündüzlü ve yatılı öğrenciler, okulun bulunduğu yerde oturan ve okulca kabul edilecek nitelikleri taşıyan ve öğrencinin öğrenim ve eğitim durumu ile yakından ilgilenebilecek bir veli göstermek zorundadırlar. Bu nitelikte göstermeyeceklerden yalnız yatılı olanların veliliğini okul müdürü üzerine alabilir.
Madde 104- Sürekli olarak yedi gün devam etmeyen ve bu hususda bir özür bildirmemiş bulunan öğrencinin velisine bir tezkere yazılarak, devamı sağlanmaz ya da özrü saptanmazsa kaydının silineceği iadeli taahhütlü bir mektupla bildirilir. Devamsızlığın 20 nci gününde özürleri bildirilmemiş ya da mazeretleri kabul edilmemiş öğrencilerin kayıtları silinir. Bu durum künyelerine yazılır. Bu gibiler tekrar okumak isterlerse haklarında genel yazım ve alım şartlarına göre işlem yapılır. Günlük devamı aksatan öğrencilerin velilerinden ayrıca özür teskeresi istenir.
Öğrenim Belgeleri
Madde 105- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği'ne göre başarılı olan öğrencilere “Lise Diploması” verilir.
Usulüne göre düzenlenecek bu diplomaların imtihanların bitimi gününden başlayarak en geç üç gün içinde millî eğitim müdürlüğüne tasdik edilmek üzere (soğuk damga için) gönderilmesi zaruridir. (*)
Madde 106-a.)...
Nakil istekleri okul idarelerince dikkatle incelenir. Reşit olmamış, öğrenim çağında ve öğrencilikle ilgileri kesilmemiş olanların yalnız oturma yerleri değiştirmeleri yeter görülmeyerek ailelerinin de oturma yerlerini değiştirmiş olmaları aranır. Ailevî veya kişisel nedenlerle bir akrabasının yanına yerleşmiş olanlardan bu durumlarını belgelendirmeleri istenir.
Madde 107- Uygulanmıyor.
Madde 108- Tasdikname alıp okuldan ayrılmak isteyen öğrenci, okul idaresine velisinin nakil sebebini bildirir bir tezkere getirmek zorundadır. Okul il idaresi bildirilen nakil sebebini uygun görürse tasdikname verir. ....Tasdiknamelere ayrılma sebebinin yazılması gerekir. Okul idaresi en çok iki gün içinde şekline uygun tasdiknameyi ayrılmak isteyen öğrenciye vermek zorundadır.
Tasdiknamesini alan öğrenci, ayrılış tarihinden itibaren bir hafta içinde gideceği okula kaydını yaptırmak mecburiyetindedir. Bir haftadan fazla süreye ait belgelendirilmeyen veya belgeleri okul idaresince kabul edilmeyen gecikmeler devamsızlığa sayılır.
Başka bir okula kaydını yaptırmadan tekrar okuluna dönen ve yeniden kaydını yaptırmak isteyen öğrenci, özrünü belgelendirmediği veya belgeleri okul idaresince kabul edilmediği takdirde okuldan ayrı kaldığı süre devamsızlık olarak kabul edilir.
Madde 109- Uygulanmıyor.
Madde 110- Uygulanmıyor.
Madde 111- Uygulanmıyor.
Madde 112- Kayıt sırasında istenen belgelerden eksiği bulunan öğrenciler, bu eksiklerini en geç okulun öğretime başladığı tarihten itibaren 2 hafta içinde tamamlarlar. Kayıt evrakı tamamlanmış bulunan öğrenciler, okulun öğretime açılısının 20 nci gününden itibaren bir ay içinde öğrenci künye defterine kaydedilirler. Henüz öğrenci künye defterine kaydı yapılmayan öğrencilerden okuldan ayrılmak isteyen bulunursa, bu gibi öğrencilere tasdikname verilmeyerek, daha önce geldikleri okullardan getirdikleri diploma veya tasdiknamelerine durumları yazılarak, kayıt sırasında alınan zarfın üzerine de -kayıt evrakını aldım- ibaresi yazıldıktan ve imzalatıldıktan sonra kayıt kağıtları geri verilir. (*)
Madde 113- Okuldan verilen diploma, tasdikname ve belgeleri kaybedenler, bir dilekçe ile okul idaresine başvururlar.
(*) Alan seçiminde MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği'ne göre işlem yapılır.
(**) Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okullara Kabulleri ile İlgili Kanun, Yönetmelik ve genelgelere göre işlem yapılır.
(*)Diplomaların düzenlenmesinde sınıf geçme yönetmeliğine göre işlem yapılır.
(*) 12/06/1984 gün ve 2167sayılı TD'de yayımlanan değişik şekli
İlgilinin öğrenim durumu, kayıtlara göre, okul idaresince dilekçenin arkasına yazılır.... onaylanarak belge kendisine verilir. Ayrıca durum öğrencinin künyesine işlenir.
Ancak; diplomasını kaybedenler, diploma aldıktan sonra bir okula devam etmişlerse, kayıt sureti verilmeden önce, gittikleri okuldan sorulmak suretiyle son durumları dilekçelerine yazılır.
Bu husus künyesine de işaret
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği onur 0 1,402 02-03-2008 11:34 AM
Son Mesaj: onur
  Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik Yönetmeliği onur 0 1,573 02-03-2008 11:33 AM
Son Mesaj: onur
  Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği onur 0 2,055 02-03-2008 11:30 AM
Son Mesaj: onur
  Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği onur 0 1,903 02-03-2008 11:29 AM
Son Mesaj: onur
  Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği onur 0 2,132 02-03-2008 11:28 AM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir