Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İzcilik Yönetmeliği
Mesaj: #1
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI
İZCİLİK YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete'de Yayım Tarihi ve Sayısı: 16/05/1992-21230

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler Amaç
Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı, örgün ve yaygın eğitim kurumlanndaki izcilik çalışmalarını; Anayasa ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda ve uluslar arası izcilik kurulları uyarınca geliştirmek, ülke düzeyinde yaygınlaştırmak, izcilik teşkilâtının işleyişini, organlarının; görev, yetki ve sorumluklarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarca organize edilen izcilik faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Daire Başkanlığı: Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,
c) Basamak: Küçük izci, izci, ergin izciyi,
d) Ünite: Küçük İzci kümesi, izci oymağı ve ergin izci ocağını,
e) Öbek: 7–11 yaş grubundaki 6 küçük izcinin oluşturduğu küçük izci birliğini,
f) Küme: En az iki öbeğin bir araya gelmesi ile oluşan, kümebaşı tarafından yönetilen izci grubunu,
g) Koruyucu Başkan: Cumhurbaşkanını,
h) Teşkilât Başkanı: Millî Eğitim Bakanını,
ı) Sertifika: Bakanlıkça açılan izci liderleri yetiştirme kurslarından birine katılıp başarılı olanlara verilen ünite çalıştırma yetki belgesini,
j) Başarı Belgesi: Bakanlıkça açılan seminerlere katılıp başarılı olanlara verilen belgeyi,
k) Oba: 12–15 yaş grubu izcilerin en az altı, en çok sekiz kişi olarak bir araya gelmeleri ile oluşan en küçük izci birliğini,
1) Oymak: En az iki obanın bir araya gelmesi ile oluşan ve oymakbaşı tarafından yönetilen izci grubunu,
m) Ekip: 16–20 yaş grubu izcilerin dört veya altısının bir araya gelmesi ile oluşan en küçük ergin izci birliğini,
n) Ocak: En az iki ekibin bir araya gelmesiyle oluşan ve ocakbaşı tarafından yönetilen ergin izci grubunu,
o) İlçe ve II İzci Önderi: Basamağındaki liderlere rehberlik etmek üzere ilçe veya il izci kurulunca iki yıl süre için seçilen lideri,
p) Merkez Önderi: Program ve eğitim komisyonunca iki tahta ve altın yonca işaretli eğitimci liderler arasından iki yıl süre için seçilen eğitmeni,
r) Eğitimci Lider: Üç veya dört tahta işaretli lideri,
s) Merkez, İl ve İlçe İzcilik Teşkilâtı: Bakanlık Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlan izcilik teşkilâtını,
ifade eder.
İKİNCİ BOLUM
İzcilik Temel Konulan İzcilik Faaliyetlerinin Amacı
Madde 5- İzcilik faaliyetlerinin amacı bu faaliyetlere katılan çocuk veya genci:
a) Yurduna, milletine ve Atatürk ilkelerine bağlı, bütün İnsanlara karşı dürüst ve iyi duygulu,
b) İyi karakterli ve toplum içinde yapıcı ruha sahip,
c) Kanun, nizam, talimat ve emirlere uyan, saygılı disiplinli,
d) Özveri sahibi, toplum ve çevre kalkınmasına hizmet eden,
e) Kendisi İçin gerekli el becerilerine sahip,
f) Kendine güvenen, sorumluluk almaya hazır, sağlıklı ve olumlu düşünen,
g) Doğa ve kültür eserlerini seven koruyan,
bir yurttaş olarak yetiştirmektir.
İzci Andı
Madde 6- İzcilik Teşkilâtına giren herkes aşağıdaki izci andını içer:
"Tanrıya, vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and İçerim".

İzcilik Türeleri
Madde 7- Küçük İzci, İzci ve Ergin İzci Türeleri Şunlardır:
a) İzci, sözünün eridir, şeref ve hasiyetini herşeyin üstünde tutar.
b) İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
c) İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
d) İzci, herkesin arkadaşı ve izcilerin kardeşidir. -
e) İzci, herkese karşı naziktir.
f) İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
g) İzci, büyüklerini sayar ve sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur, h) İzci, cesurdur, neşeli ve güler yüzlüdür.
ı) İzci, tutumludur.
i) İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

Madde 8- İzciliğe giriş şartlan şunlardır:
a) Türk vatandaşı olmaları,
b) 18 yaşından küçük olan ve İlköğretim ve orta öğretim kurumları öğrencilerinin izcilik faaliyetlerine katılabileceklerine dair velilerinden izin kâğıdı getirmeleri,
c) Sağlık durumunun izcilik faaliyetlerine engel olamayacağına dair doktor raporu (özel eğitime tâbi çocuklar için ilgili mevzuat uygulanır.) almaları gereklidir.
Parola
Madde 9- İzci basamaklarına göre parolalar:
a) Küçük izci parolası: "KÜÇÜK İZCİ ÇOK ÇALIŞIR",
b) İzci parolası: "İZCİ DAİMA HAZIRDIR",
c) Ergin izci parolası: "ERGİN İZCİ TOPLUMA HİZMET EDER" şeklindedir.
İzci Basamakları
Madde 10- İzcilik çalışmaları Küçük izci (7–11 yaş), İzci (12–15 yaş), Ergin izci (16–20 yaş) ve lider basamaklarında yürütülür.
7–11 yaş grubu çocuklarının meydana getirdiği üniteye küçük izci kümesi, 12–15 yaş grubu gençlerin meydana getirdiği üniteye izci oymağı, 16–20 yaş grubu gençlerin meydana getirdiği üniteye ise ergin izci ocağı denilir.
Kara, hava, deniz ve çevre bakımından uygun bölgelerde ilk yardım ve sivil savunma ile İlgili bisikletli veya motorlu izci üniteleri kurulur. Gelişen ve değişen şartlara göre yeni izci üniteleri kurulabilir. Ünitelerin kuruluşu, izci kampları çalışma programları, sınıf çalışmaları, uzmanlıkları, demirbaş malzemesi, flamaları, ünitelerde lider olma şartlan, üniformanın şekil, renk ve ekipmanları Bakanlıkça belirlenir.
Küçük izci basamağındaki üniteler kız-erkek karma, diğer basamaklardaki üniteler kız-erkek ayrı ayrı olmak üzere teşkil edilir. Uygun şartlarda çalışmalar birlikte yapılır. Küçük izci ünitesinin en küçük birimi öbektir. Öbek altı küçük izciden meydana gelir. İzci ünitesinde en küçük izci birliği obadır. Bir oba altı-sekiz kişiden oluşur. Ergin izci ünitesinde ise en küçük izci birliği ekiptir. Ekip dört altı ergin İzciden oluşur.
En az üç ve en çok altı ünite bir araya gelerek grup meydana getirirler. Gruplar ünitelerde olduğu gibi, il ve ilçe izci kurullarınca tescil edilirler. Grup küçük İzci, izci, ergin izci ünitelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Grubu oluşturan ünitelerin liderleri kendi aralarından en az branş kursu görmüş bir lideri bir yıl süre için grup-başı olarak seçer.
Arma
Madde 11- İzcilik Teşkilâtının arması (Ek'teki Şekil-l)'de gösterildiği gibidir.
İzci Selâmı
Madde 12- İzci selâmı, (Ek'teki Şekil-2'de) gösterildiği gibi sağ elin başparmağının küçük parmağın üzerine konması, diğer üç parmağın bitişik ve dik tutulması ile omuz hizasında izci selâmı verilir.
Kep ile selamlamada, (Ek'teki Şekil-3'te) gösterildiği gibi işaret parmağı alnın sağ üst hizasında kepin kenarına değdirilir.
İzci üniforması giymiş bulunanlar, birbirlerini rütbe ve sıraya bakmadan selâmlar, üniformalı izciler, and içilirken, millî bayraklar geçerken veya serene çekilirken, devlet başkanları ve büyükleri geçerken, millî marşlar çalınırken veya söylenirken, cenaze geçerken, esas duruşa geçerek selâm verirler. Topluca bir yerde dinlenen veya yürüyüş kolunda olan izciler selâm vermezler, sadece başlarında bulunan lider selâm verir. Karşılıklı yürüyüş sırasında durarak selâm verilmez.
Geçit törenleri ile bayrak törenlerindeki geçiş ve selamlamalar özel talimat ile belirlenir.
Tokalaşma
Madde 13- Birbirleri ile tokalaşan her basamaktaki izci ve liderler sol elleri ile tokalaşırlar.

Kıyafet
Madde 14- İzcilik faaliyetlerine Özel talimatta belirlenmiş üniforma ile katılımı. Basamakların üniforma ve birlikte kullanılan izci kemeri, kep, bere, fular, arma ve işaretleri özel talimatında belirlenir.
Üniteler
Madde 15- Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki izcilik çalışmaları, il ve ilçe izci kurullarınca tescil edilmiş ünitelerde yürütülür. Ünite tescil fişleri Bakanlıkça onaylanarak ünite çalışmaları başlatılır. Ünite tescil işlemlerinin yapılması, tescil formlarının biçimi ve onaylanma şekli Bakanlıkça belirlenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluş ve Birimler Koruyucu Başkan
Madde 16- İzcilik teşkilâtının koruyucu Başkanı Cumhurbaşkanı, Teşkilât Başkanı ise Millî Eğitim Bakanıdır.
Görevliler ve Birimler
Madde 17- Bakanlık örgün ve yaygın eğitim kurumlan izcilik teşkilâtı; nitelik ve görevleri aşağıda belirtilen Daire Başkanlığı, Genel Kurul, Program ve Eğitim Komisyonu, Baş İzcilik, Baş İzci Yardımcılığı, Merkez Önderliği, İl ve İlçe Teşkilâtı gibi görevli birimlerden meydana gelir.
Daire Başkanlığının İzcilikle İlgili Görevleri
Madde 18- Daire Başkanlığının izcilikle ilgili görevleri şunlardır;
a) Diğer ülkelerdeki izcilikle İlgili etkinlikleri ve gelişmeleri izlemek,
b) Genel Kurul gündemini hazırlamak,
c) Bakanlık örgün ve yaygın eğitim kurumları izcilik teşkilâtı adına kamp, kurs, seminer, konferans, kongre, genel sempozyum gibi uluslar arası etkinliklere katılacak temsilcileri seçmek,
d) İzcilik çalışmalarının ilgili mevzuat ve kalkınma planlarıyla belirlenen hedeflere uygun nitelikte gelişmesini ve gerçekleşmesini sağlayıcı önlemleri almak,
e) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında izci üniteleri kurulmasını sağlamak, bunların çalışmalarını denetlemek, yönlendirmek, gerektiğinde ünite tescillerini iptal etmek,
f) İzcilik çalışmalarının gerektirdiği geçici ve sürekli kamp yerlerini sağlamak ve tesislerini kurmak, çalıştırmak, şûra, kurs, seminer, panel, sempozyum, izci yürüyüşleri düzenlemek ve yeni projeler üretmek,
g) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki izcilik çalışmalarını geliştirmek, ülke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla izci evleri açmak, izci evlerinin kuruluş, işleyiş ve yönetimi ite ilgili iş ve işlemleri yönerge ile belirlemek,
h) İzcilik çalışmaları ile ilgili yeni projeler oluşturmak.

Genel Kurulun Teşekkülü
Madde 19- Genel Kurul; Bakan, Müsteşar, ilgili Müsteşar Yardımcısı ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinden birer temsilci, Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanı, İzcilik Şube Müdürü, baş izci, baş izci yardımcıları, program ve eğitim komisyonları üyeleri, il izci kurulu başkanları, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlan izcilik teşkilâtında görev alan üç veya dört tahta işaretli izci liderleri, Bakanlıkça davet edilecek iki tahta ve altın yonca işaretli branş kursu görmüş sertifikalı 30 izci lideri ve 30 ilçe izci kurulu başkanı ile 5 il ve 5 ilçe millî eğitim müdüründen oluşur.
Genel Kurulun Toplanması
Madde 20- Genel Kurul, Bakanın çağrısı üzerine iki yılda bir olağan toplantısını yapar. Kurul, Bakanın başkanlığında toplanır. Bakanın katılmaması halinde Kurula Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı başkanlık eder. Kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul gündemi, çalışma esas ve usulleri Daire Başkanlığınca belirlenir. Daire Başkanlığının önerisi üzerine Bakan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Genel Kurulun Görevleri
Madde 21- Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) Baş izcinin sunduğu, geçmiş döneme ait çalışma raporunu görüşmek.
b) Program ve Eğitim Komisyonunun yedi asil ve yedi yedek üyesini seçmek.
c) Daire Başkanlığı ile Program ve Eğitim Komisyonunca usulüne uygun gösterilecek adaylar arasında baş izci adaylarını seçmek.
d) izciliğin geliştirilmesi için ileri sürülen düşünceleri, bu konuda verilen raporları incelemek ve karara bağlamak.
e) İzcilik çalışmalarında karşılaşılan sorunlar üzerinde tartışmalar yapmak, çözümleri konusunda tavsiye kararı almak.
f) İzcilikle ilgili hazırlanacak mevzuat taslakları konusunda görüş bildirmektir.
Program ve Eğitim Komisyonu
Madde 22- Program ve Eğitim Komisyonu; baş İzci, baş izci yardımcıları, izcilik şube müdürü, Daire Başkanlığı tarafından belirlenen iki uzman ve seçimle gelen yedi asıl üyeden oluşur. Komisyon, Daire Başkanının çağrısı ile yılda iki kez toplanır. Program ve Eğitim Komisyonu toplantılarına baş izci, baş izcinin olmadığı durumlarda kıdemli baş izci yardımcısı başkanlık eder. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oy kullandığı yönde karar alınmış sayılır. Komisyon kararlan tavsiye niteliğinde olup Bakan Onayı ile kesinleşir.

Program ve Eğitim Komisyonunun Görevleri
Madde 23- Program ve Eğitim Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) İzciliğin gelişmesini sağlayacak kısa ve uzun vadeli plân ve uygulama programlarını hazırlamak,
b) Genel kurul gündemini hazırlamak,
c) Dünya izcilik olaylarını izlemek,
d) Bakanlık Örgün ve yaygın eğitim kurumlan izcilik teşkilâtı adına uluslar arası kongre ve konferanslara katılacak temsilcileri seçmek,
f) Genel kurula sunulmak üzere mevzuat taslaklarım hazırlamak,
g) Baş izci olmak için başvuran adayları genel kurula sunmak.
Baş İzcinin Seçimi
Madde 24- Genel kurulda en çok oy alan aday 2 yıl süreyle baş izci seçilir. Baş izcinin süresi dolmadan herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda yerine en kıdemli yardımcısı vekâlet eder. Baş izci, baş izci yardımcıları, program ve eğitim komisyonu üyeleri izcilik prensiplerine ve ilgili mevzuata aykırı davranmaları durumunda Bakan Onayı ile görevlerinden alınırlar.
Baş İzci, Baş İzci Yardımcıları ile Program ve Eğitim Komisyonuna Seçileceklerde Aranan Şartlar
Madde 25- Baş izcilik, baş izci yardımcılığı ile program ve eğitim komisyonu üyeliğine seçileceklerde aşağıdaki şartlar aranır;
a) Üç veya dört tahta işaret kursuna katılmış ve sertifika almış olmak,
b) İzcilik çalışmalarında son dört yıl faaliyetlere katılmış olmak,
c) Bakanlık merkez veya taşra teşkilâtında çalışıyor olmak ya da bu birimlerden emekliye ayrılmış olmak,
d) Görev süresinin son üç yılında olumlu sicil almak, aylıktan kesme ve daha ağır disiplin cezası almamış olmak,
e) Ayrıca baş izci için 40 yaşını doldurmuş olmak.

Baş İzci Olmak İçin Müracaat
Madde 26- Baş izci olmak için Genel Kurul toplantı tarihinden 30 gün önce bir dilekçeyle Daire Başkanlığına başvurulur. Başvurular incelenerek, baş izci olma şartlarını taşıyanlar Daire Başkanlığınca baş izci adayı olarak Genel Kurula teklif edilmek üzere, program ve eğitim komisyonuna sunulur.

Baş İzcinin Görevleri
Madde 27- Baş izcinin görevleri şunlardır;
a) Program ve eğitim komisyonu toplantılarına başkanlık etmek,
b) Bakanlıkça açılan tahta işaret ve altın yonca kurslarında başarılı olanların sertifikalarını kurs müdürü ve Daire Başkanı ile birlikte imzalamak,
c) Katıldığı izcilik etkinlikleri hakkında Daire Başkanlığına rapor vermek,
d) Genel Kurul üyeleri arasından biri bayan olmak üzere iki baş izci yardımcısını seçmek,
e) İzciliğin geliştirilmesi ile ilgili projeler hazırlamak.
Baş İzci Yardımcılarının Görevleri
Madde 28- Baş izci yardımcılarının görevleri; baş izcinin verdiği görevleri yapmak, Program ve Eğitim Komisyonu toplantılarına katılmaktır.
Merkez Önderleri
Madde 29- Merkez önderleri; Program ve Eğitim Komisyonunca en az iki tahta işaret ve altın yonca kursu gören ve başarılı olan sertifika alan izci liderleri arasından iki yıllığına seçilir. Merkez önderleri şunlardır;
a) Merkez küçük izci önderi,
b) Merkez izci önderi,
c) Merkez ergin izci önderi.
Merkez Önderlerinin Görevleri
Madde 30- Merkez önderlerinin görevleri şunlardır;
a) Program ve Eğitim Komisyonu toplantılarına katılmak,
b) Branş özellikleri doğrultusunda liderler ve izciler için eğitim programlan geliştirmek ve bunları Program ve Eğitim Komisyonuna sunmak. İl Teşkilâtı
Madde 31- İl izci teşkilâtının koruyucu başkanı Validir. İl İzci Teşkilâtının Organları Madde 32- İl izci teşkilâtının organları şunlardır:
a) İl Genel Kurulu
b) İl İzci Kurulu
c) İl İzci Önderleri

İl Genel Kurulun Teşekkülü
Madde 33- İl Gene! Kurulu; Vali, ilgili vali yardımcısı, millî eğitim müdürü, ilgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, il izci kurulu üyeleri, Bakanlık örgün ve yaygın eğitim kurumlan izcilik etkinliklerinde görev alan 3 ya da 4 tahta İşaretli eğitimci liderler, izci önderleri tescilli ünitelerin liderleri, varsa ünite lider yardımcılarından oluşur.
İl Genel Kurulunun Toplanması
Madde 34- İl Genel Kurulu, İl İzci Kurulunun önerisi ve valinin daveti üzerine iki yılda bir Kasım ayında mevcut üyelerle toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
İl İzci Genel Kurulunun Görevleri
Madde 35- İl İzci Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İl izci kurulunu seçmek.
b) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında izciliğin her kademesinin gelişmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli kararları almak.
c) İl Genel Kurulu toplanınca kendi içinde bir divan başkanı ve iki kâtip üye seçmek.
İl İzci Kurulunun Teşekkülü
Madde 36- İl izci kurulu; İl genel kurulunca eğitimci liderler, eğitimci lider yardımcıları, tescilli ünite liderleri arasından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Seçilen kurul üyeleri kendi aralarında ilk iş günü toplanarak görev bölümü yaparlar. İl izci kurulu üye seçimleri, seçimlerin nasıl yapılacağı, çalışmaları, plânlamaları, yönetimi, denetimi ve geliştirilmesi ile ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
İl İzci Kurulunun Toplanması
Madde 37- İl İzci Kurulu, kurul başkanının daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan kurul üyelerinin, üyeliği düşer, yerine sırasıyla yedek üyelerden alınır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
İl İzci Kurulunun Görevleri
Madde 38- İl İzci Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İldeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının izcilik faaliyetlerini yerinde izlemek, görmek ve rehberlik etmek.
b) İzciliğin gelişmesi için gerekli önlemleri almak.
c) Ünite ve grupların tescil işlemlerini yapmak.
d) İl düzeyinde kamp, kurs, seminer, sosyal yardım ve çevre koruma ve düzenlemesi, spor ve diğer sosyal ve kültürel faaliyetleri düzenlemek.
e) İzcilerin millî ve mahallî bayram ve günlere katılmalarını sağlamak, O Liderlik temel kursu ile obabaşı ve uzmanlık kursları açmak.
g) İkinci yıl sonunda faaliyetlerle ilgili ve malî raporu hazırlayıp genel kurula sunmak.
h) Bakanlıktan gelen emir ve direktifleri yerine getirmek, ı) İzcilerin katılmasıyla çay, kermes, balo ve eğlenceler düzenlemek.
İl İzci Önderleri
Madde 39- İl izci önderleri şunlardır;
a) Küçük izci önderi,
b) İzci önderi,
c) Ergin izci önderi. İl İzci Önderlerinin Görevleri
Madde 40- İl izci önderlerinin görevleri şunlardır;
a) Basamağındaki liderlere rehberlik etmek,
b) Basamağı ile ilgili merkez önderlerinin vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,
c) Basamağındaki izciliğin gelişmesi için il izci kuruluna teklifte bulunmak,
d) Çeşitli nedenlerle izciliği bırakan izci liderlerini teşvik etmek, bunların izciliğe dönüşlerini sağlamak,
e) İl izci kurulu toplantılarına katılmak. İlçe Teşkilâtı
Madde 41- İlçe İzci Teşkilâtı Başkanı ilçenin Kaymakamıdır.


İlçe İzci Teşkilâtının Organları
Madde 42- İlçe izci teşkilâtı aşağıdaki organlardan oluşur;
a) İlçe izci genel kurulu,
b) İlçe izci kurulu,
c) İlçe izci önderlikleri.

İlçe İzci Genel Kurulu
Madde 43- İlçe izci genel kurulu; kaymakam, belediye başkanı, ilçe millî eğitim müdürü, ilgili şube müdürü, ilçe izci kurulu üyeleri, tescilli ünitelerin liderleri varsa ünite lider yardımcıları ve Bakanlık örgün ve yaygın eğitim kurumlan izcilik etkinliklerinde görev alan 3 ya da 4 tahta işaretli liderlerden oluşur.
İlçe İzci Genel Kurulu Toplantısı
Madde 44- İlçe İzci Kurulunun teklifi ve kaymakamın daveti üzerine iki yılda bir Ekim ayında toplanır. Kararlar oy çokluğu İle anılır.
İlçe Genel Kurulunun Görevleri
Madde 45- İlçe Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İlçe izci genel kurulunu yönetmek üzere kendi içinden bir divan başkam ve iki kâtip üye seçmek.
b) İlçe İzci kurulunu seçmek.
c) İlçedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlan arasında izciliğin her kademesinin gelişmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbir ve kararlan almak.
İlçe İzci Kurulu
Madde 46- İlçe izci kurulu, ilçe genel kurulu tarafından eğitimci liderler, eğitimci lider yardımcıları, tescilli ünite liderleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Seçilen kurul üyeleri ilk iş günü toplanarak kendi aralarında görev bölümü yaparlar. Yeterli sayıda izci ünitesi bulunmayan ve bu nedenle seçim yapamayan ilçelerde kaymakam ilçe millî eğitim müdürünün görüşünü alarak, bir izci liderini ilçe izci kurulu başkanı olarak görevlendirir. İlçe izci kurulunun seçimlerinin nasıl yapılacağı, plânlamaları, çalışmaları, yönetimi, denetimi ve geliştirilmesi ile ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
İlçe İzci Kurulunun Görevleri
Madde 47- İlçe izci kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir;
a) İlçe izci kurulunun yıllık faaliyet programını hazırlamak, uygulamak, il izci kuruluna bilgi vermek,
b) Tescilli ünitelerin ilçe faaliyet programına katılımlarını sağlamak,
c) Ünite sayısını artırıcı çalışmalar yapmak,
d) İki yıllık çalışma ve bütçe raporlarını Genel Kurula sunmak,
e) Ünite ve grupların tescillerini yapmak.
Madde 48- Yürürlükten kaldırılmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzci Lideri Yetiştirme ile İlgili Hükümler Açılacak Kurslar
Madde 49- Bakanlıkça ihtiyaca göre aşağıda belirtilen kurslar açılır;
a) Liderlik Temel Kursu,
b) Kümebaşı Kursu,
c) Oymakbaşı Kursu,
d) Ocakbaşı Kursu,
e) Özel Beceri Kursu,
f) Tahta İşaret Kursları;
1) İzci Tahta İşaret Kursu,
2) Küçük İzci Tahta İşaret Kursu
g) Altın Yonca Kursu,
h) Ulusal Lider Yetiştiricisi Kursu (üç tahta),
ı) Uluslar Arası Lider Yetiştiricisi Kursu (dört tahta),
j) İhtisas Kursları.
İzci lideri yetiştirme kurslarının açılması programları, yönetimi, sınav şekli ile sınav ve kurslara katılma koşullan Bakanlıkça belirlenir. Her kademede açılan kursun sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara sertifikalan verilir.
Basamak Değiştirme
Madde 50- Herhangi bir basamakta liderlik yaptıktan sonra basamak değiştirmek isteyenler, girecekleri branşın kursuna katılmak ve başarılı olmak zorundadırlar. Branş kursu görülmeden basamak değiştirilmez. Tahta işaret ve altın yonca kursu işaretine sahip olanlar basamak değiştiremezler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İzcilik Nişanları Verilecek Nişanlar
Madde 51- İzciliğe hizmeti geçen liderler ile Örnek davranışlarda bulunan izcilere aşağıda yazılı nişanlar verilir;
a) Örnek İzci Nişanı: Davranışları ve izcilik çalışmalarındaki basanları ile ünite lideri ve grupbaşı üzerinde olumlu etki bırakan izcilere grupbaşının veya ünite liderinin teklifi üzerine il veya ilçe izci kurulunca verilir.
b) Teşekkür Nişanı: İzciliğe hizmet etmiş, çalışmaları ile izciliğin geliştirilmesine katkıda bulunmuş olan kişilere Daire Başkanlığınca verilir. Bu nişanı almak için izci lideri olma şartı aranmaz.
c) Hayat Kurtarma Nişanı: Kendi hayatını tehlikeye atarak bir başkasının hayatını kurtarmış olduğu saptanan izci veya liderlere verilir. Hayat kurtarma nişanı; eylem, yöresel izcilik faaliyetlerinde veya il içerisinde gerçekleşmiş ise il izci kurulunca; merkez teşkilâtınca düzenlenen izcilik faaliyetlerinde gerçekleşmiş ise Daire Başkanlığınca verilir.
d) Uzun Hizmet Nişanı: Aşağıda belirtilen şartlan taşıyanlara Daire Başkanlığınca verilir.
1) Teşekkür nişanı almış olmak,
2) Son üç yıl içinde disiplin cezası almamış olmak,
3) İzcilik faaliyetleri dolayısıyla Bakanlık, valilik veya kaymakamlıkça teşekkür, takdir veya aylık ile ödüllendirilmiş olmak,
4) İzcilik teşkilâtına 15 yıl veya daha fazla hizmet etmiş olmak.
e) Onur Üyeliği: Daire Başkanlığınca aşağıda belirtilen şartları taşıyanlara verilir.
1) Dört tahta işaret sertifikasına sahip olmak,
2) Uzun hizmet nişanı almış olmak,
3) 25 hizmet yılını başarıyla tamamlamış olmak,
4) İzci lideri olmadığı hâlde izciliğin gelişmesine katkıda bulunmuş, bu çalışmalarından dolayı teşekkür ve takdirle ödüllendirilmiş olmak.
Kendisine nişan verilenlere, nişanlarıyla birlikte matbu beratları da verilir. Nişanların şekli, rengi, kullanma yer ve zamanları ile diğer hususlar Daire Başkanlığınca belirlenir.
Tahta işaret kursunu basan İle bitirenler iki tahta işareti, altın yonca kursunu başarı ile bitirenler ise altın yonca işareti takarlar. Üç ve dört tahta işaret kurslarını basan ile bitirenler de üç ve dört tahta işareti takarlar.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler Disiplin İşlemleri
Madde 52- İzcilik çalışmalarında olumsuz davranışlarda bulunan lider ve yöneticiler hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri, izciler hakkında ise bağlı bulundukları okulların disiplin yönetmeliği hükümleri gereği işlem yapılır.
İl ve İlçe Kurullarının Görevden Alınması
Madde 53- Yapılan denetimler sonucu tutum ve davranışlarında mevzuata aykırılık tespit edilenlerle, emirlere uymamayı alışkanlık hâline getiren il ve ilçe izci kurulu başkan ve üyeleri mülkî amirlerce veya Bakanlıkça görevlerinden alınırlar.
Çalışma Yeri
Madde 54- İl ve ilçe izci kurullarına millî eğitim müdürlüklerince çalışma yeri verilir. Haberleşme, yazışma gibi hizmetler bağlı oldukları kurumca yürütülür.
Denetleme
Madde 55- İl ve ilçe izci kurulları ve Ünite çalışmaları millî eğitim müdürlüklerince denetlenir.
Kamp Açılması
Madde 56- Küçük izci, izci, ergin izci mahallî, merkez, ulusal ve uluslar arası kamplarının açılması Bakanlıkça belirlenir.
Törenler
Madde 57- And İçme töreni, kümeden oymağa ve oymaktan ocağa geçiş, bayrak ve kamp ateş törenleri özel talimatları ile düzenlenir.
Uluslar Arası Faaliyetler
Madde 58- Yurt dışında yapılacak olan konferans, seminer, toplantı, kamplar milletler arası faaliyetlerde görev alacak ve gönderileceklerin seçimi ve izin işlemleri Bakanlıkça yapılır. Bakanlık bu faaliyetlerde yeterli sayıda personel ile temsil edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler Yürürlük
Madde 59- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 60- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  İzcilik Basamakları onur 0 1,667 02-25-2008 10:25 AM
Son Mesaj: onur
  İzcilik gezi raporu onur 0 2,168 02-21-2008 01:54 PM
Son Mesaj: onur
  İzcilik ve Toplum onur 0 1,177 02-20-2008 11:15 PM
Son Mesaj: onur
  İzcilik Nedir amacı onur 1 2,592 02-20-2008 11:12 PM
Son Mesaj: onur
  İzcilik ve Sen onur 0 1,000 02-20-2008 11:11 PM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir