Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandı
Mesaj: #1


İmages
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ YÖNETMELİĞİTebliğler Dergisi
: MAYIS 2003/2548


Ek ve Değişiklikler:
1) NİSAN 2004/2559 TD
2) HAZİRAN2017 /2573 TD

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç:
Madde 1- Sandık üyelerinin ekonomik sıkıntılarının giderilmesi amacıyla, Sandık bütçesinin elverdiği ölçüde, piyasa şartlarından daha uygun faiz oranı ile Sandık üyelerinin kredilendirilmesidir.
Kapsam:
Madde 2- Bu Yönetmelik; Sandık üyelerinin ikraz alabilme şartlarını, talep edecekleri ikraza nasıl hak kazanacaklarını, ikraz miktarını, şeklini, ibraz edilmesi gereken belgeleri, alınan borcun ödenmesi ile ilgili işlemleri ve faiz oranını belirleme şeklini tespit eder.
Dayanak:
Madde 3- Bu esaslar 4357 sayılı kanunun 14. maddesinin 3. fıkrasını değiştiren 3179 sayılı kanuna göre hazırlanıp 22 Mart 1995 tarih ve 22235 sayılı Resmî Gazete’de yayınlarak yürürlüğe giren Anastatünün 15/1 maddesine göre hazırlanmıştır.
TANIMLAR:
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) “BAKAN” Millî Eğitim Bakanını,
b) “BAKANLIK” Millî Eğitim Bakanlığını,
c) “SANDIK” İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını,
d) “ANASTATÜ” İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünü,
e) “YÖNETİM KURULU” İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,
f) “GENEL MÜDÜRLÜK” İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünü,
g) “GENEL MÜDÜR” İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürünü,
h) “ÜYE” İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına üye olanları,
ı) “TEBLİĞLER DERGİSİ” Millî Eğitim Bakanlığınca çıkartılan yayın organını,
i) “GÖREV YERİ” 4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı kanunla değişik 11. maddesinde sayılan görev yerlerini,
j) “İKRAZ” Genel Müdürlüğün üyelerine vereceği ikraz (borç para)”yı,
k) “KREDİ VE KAMPANYALAR MÜDÜRLÜĞÜ” İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının üyelerine vereceği ikraz’la ilgili Birim Müdürlüğünü,
l) “KREDİ VE KAMPANYALAR MÜDÜRÜ” İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Kredi ve Kampanyalar Müdürünü,
m) “KREDİ VE KAMPANYALAR SERVİSİ” İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının üyelerine vereceği ikraz’la ilgili birimi,
n) “MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ” İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının Muhasebe Müdürlüğünü,
o) “MUHASEBE MÜDÜRÜ” İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının Muhasebe Müdürünü,
p) “KREDİ KOMİTESİ” Muhasebe Müdürü başkanlığında, Kredi ve Kampanyalar Müdürü veya Kredi ve Kampanyalar Servisi Tahakkuk Şefi ile Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek herhangi bir Birim Müdürü olmak üzere 3 kişiden oluşan kurulu,
r) “BANKA” Yapılan ikrazın üyelere ödenmesi ve ödenen ikraz’ın taksitlerini tahsil etmek üzere Sandığın protokol yaptığı Banka veya bankaları,
s) “TEMERKÜZ ŞUBE” Protokol yapılan banka şubesini,
ş) “ŞUBE” Protokol yapılan Banka veya Bankalara ait diğer şubeleri,
t) “KULLANIM HESABI” Sandık adına temerküz şube nezdinde açılan ve ikraz yardımının gönderilmesinde kullanılan mevduat hesabını,
u) “TAHSİLAT HESABI” Sandık adına temerküz şube nezdinde açılan ve üyelerden tahsil edilecek ikraz taksitleri ve diğer paraların kaydedileceği mevduat hesabını,İKİNCİ BÖLÜM
İKRAZ ALABİLME ŞARTLARI
SANDIKTAN İKRAZ İSTEME ŞARTLARI:
Madde 5-
a) Sandığa en az 10 yıl aidat ödemiş ve halen Sandık üyesi olmak, (Üyelik süresi Sandık bütçesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.)
b) (Değişik: NİSAN 2004/2559 TD )Sandıktan daha önce ikraz alınmış ise hiçbir hukukî ve icra-î işleme gerek kalmaksızın borcun ödenmiş olması,
c) Yürürlükten kaldırılmıştır. ( NİSAN 2004/2559 TD)
d) Maaşında haciz ve temlik bulunmamak,
e) (Değişik: NİSAN 2004/2559 TD ) Sandık üyesi bir kişiyi müteselsil kefil göstermek,
Doğal afete uğrayan üyelere Sandığa 1 (bir) yıl aidat ödemiş olmaları şartıyla ikraz yardımı yapılır ve bunlara öncelik tanınır.
DEĞERLENDİRMEDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK ESASLAR:
Madde 6-
a) Sandık üyeliği ve üyelik süresinin yeterli olması,
b) Sandığa hiçbir borcunu bulunmaması,
c) Sandık Genel Müdürlüğünce istenen belgelerin noksansız olması,
d) (Değişik: HAZİRAN2017 /2573 TD) Üye ikraz almış ve borcunu vadesinden önce ödemiş ise, takip eden aydan itibaren yeniden ikraz talebinde bulunabilir.
e) (Ek: NİSAN 2004/2559 TD ) Başvurularda, daha önce ikraz almamış olanlara öncelik verilir.
SANDIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İSTENECEK BELGELER:
Madde 7-
a) İkraz İstek Formu (Millî Eğitim Müdürlüğü veya ita amirinden onaylı),
b) Üyenin Hizmet Cetveli (Millî Eğitim Müdürlüğünden onaylı),
c) Yürürlükten Kaldırılmıştır. ( NİSAN 2004/2559 TD )
d) Maaşında haciz ve temlik olmadığına dair yazı (Millî Eğitim Müdürlüğü veya ita amirinden alınacak)
SANDIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:
Madde 8 (Değişik: NİSAN 2004/2559 TD ) Gelen başvurular, bu yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde belirlenen esaslara göre değerlendirilerek ikraz verilip, verilmeyeceğine karar verilir.
Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan veya eksik belgeyle yapılan başvurular, başvuru sahibine bir yazı ile bildirilir.
İkraz verilmesine karar verilen başvurular; Kredi ve Kampanyalar Müdürlüğü tarafından ödeme gününden bir önceki güne kadar bekletilir.
Ödeme gününden bir önceki gün, Madde 18 e göre Kredi Komitesince belirlenen faiz oranı uygulanarak üyenin aylık ödeme taksitleri belirlenir ve İkraz Havale Listesi hazırlanarak Muhasebe Müdürlüğüne bir yazı ile teslim edilir.
İkraz Havale Listesinde; üyenin adı ve soadı, adresi, irtibat telefonu, alacağı ikraz miktarı ve ödenecek taksit tutarı yer alır.
BAŞVURU ŞEKLİ[b][b][b](1)[/b][/b] [/b]
Madde 9- (Değişik: NİSAN 2004/2559 TD )İkraz başvurusu, Sandık tarafından hazırlanan İkraz İstek Formunun doldurularak, Millî Eğitim Müdürlüğü veya ita amirliğine onaylatılmasından sonra bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde istenilen diğer belgelerle birlikte yapılır.
Faks ile veya Sandık tarafından hazırlanmış olan İKRAZ İSTEK FORMU'nun aslına uygun olmayan, noksan bilgi ve belge ile yarım çekilmiş fotokopi formlarla yapılan ikraz talepleri hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır.
VERİLECEK BORÇ MİKTARI:
Madde 10-(Değişik: NİSAN 2004/2559 TD) Üyelere yapılacak ikraz miktarı, Sandık imkânları göz önünde bulundurularak üyenin başvuru tarihinde ödemiş olduğu en son aya ait aidat miktarının 500 (beşyüz) katını geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
TALEBİN KABUL EDİLMESİ:
Madde 11- Talebin kabul edilmesi halinde, Sandık Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine ikraz Temerküz Şube tarafından üyenin istediği şubeye havale edilir. Üye kimliğini banka şubesine ibraz eder, banka şubesi de gerekli işlemleri yaptıktan sonra ilgiliye parayı öder.
ÖDEME GÜNÜ ÖDEME ŞEKLİ:
Madde 12- (Değişik: NİSAN 2004/2559 TD )
a) Her ayın 16’sı ödeme günüdür. Ayoın 16 ıncı gününün tatil gününe denk gelmesi hâlinde ödeme günü takip eden ilk iş günüdür. İkraz ödemeleri Banka aracılığı ile yapılır. Sandık veznesinden ödeme yapılmaz.
b) İkraz alan üyelerin ilk taksit ödeme günü, ikraz alınmasını takip eden ayın 16 sıdır. Ödeme gününün tatil gününe denk gelmesi hâlinde ödeme günü, takip eden ilk iş günüdür. Taksitler banka şubelerine ödenir. Elden ödeme yapılmaz.
[b]BANKA İŞLEMLERİ:
[/b]
Madde 13- Banka işlemleri, ilgili banka ile Sandık arasında yapılacak bir protokole göre yürütülür. Bu protokolde ikrazın üyelere verilmesinde banka tarafından yapılacak işlemler ile üyelerin ikraz taksitlerini ödeme biçimi, düzenli ödeme yapılmaması durumunda izlenecek yönteme ilişkin hususlara yer verilir.
[b]ÜYE TARAFINDAN BANKA ŞUBESİNE VERİLECEK BELGELER:

Madde 14-
a)(Değişik: NİSAN 2004/2559 TD ) Madde 5’de belirtilen şartları haiz bir kefil ve kendisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,[/b]
b) Toplam borç miktarı, taksit adedi, taksit tutarları ve borcun vadesini belirtir, borçlu ve kefillerce imzalanmış Taahhütname yazısı.
c) Sandık ile Banka arasında imzalanacak protokol gereğince istenilecek diğer belgeler.
[b]GÖNDERİLEN HAVALENİN ALINMAMASI:

Madde 15- (Değişik: NİSAN 2004/2559 TD ) İkraz talebinde bulunup da gönderilen havaleyi 7 (yedi) iş günü içinde almayan üyenin müracaatı iptal edilir ve ilgili üye adına tahsis edilen ikraz, Banka Şubesince Temerküz Şubedeki Sandık hesabına iade olunur. Bu üyenin ikraz talebinde bulunması hâlinde yeniden belge düzenleyerek başvurması gerekir.
İKRAZIN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ: [/b]
b)Madde 16- İkraz alan üyenin üç taksitini üst üste ödenmemesi halinde, borcun tamamı için icrai takip yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

İKRAZ YARDIMININ VADESİ VE ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ [b][b][b][b](2)[/b][/b][/b][/b]
Madde 17-
a) (Değişik: HAZİRAN2017 /2573 TD ) Verilen ikrazın geri ödeme süresi en fazla 24 aydır. Verilecek ikrazın geri ödeme süreleri Sandığın mevcutları, bütçe imkânları ve ülkenin genel ekonomik şartları dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
b) (Değişik: HAZİRAN2017 /2573 TD ) Üye aldığı ikrazı faizi ile birlikte Yönetim Kurulunca belirlenen sürede eşit taksitler hâlinde ödeyecektir. Üye belirlenmiş süreden daha az bir vadede borcunu geri ödeyebilir.
c) Borcun tamamının veya bir veya birden fazla taksitin vadesinden önce ödenmesi hâlinde; erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akdi faiz oranı ve erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz tutarı kadar indirim yapılır.[/b]
VERİLECEK İKRAZ YARDIMININ FAİZİ:
Madde 18- İkraza uygulanacak faiz oranı, her ödeme gününden bir önceki iş günü gerçekleşen ve Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, İş Bankası ve Akbank olmak üzere 5 bankanın (Bu bankalardan herhangi birisinin kapanması, tasfiyesi veya birleşmesi gibi hallerde geri kalan diğer bankaların) uyguladığı aylık Tüketici Kredisi faizlerinin aritmetik ortalamasından %10 (yüzde on) daha düşük olacaktır. Ancak piyasalardaki ani istikrarsızlık durumlarında bu yüzde oranı Kredi Komitesinin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilir.
Mali piyasalarda aniden ve beklenmedik şekilde oluşan istikrarsızlık durumunda Kredi Komitesinin teklifi ile ikraz verilmesi geçici olarak Yönetim Kurulu kararı ile durdurulur.
GECİKMELERDE UYGULANACAK İŞLEM:
Madde 19- Borç Taksitlerini kendisine bildirilen vadelerde ödemeyen üyelere, ödenmeyen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanunun 51. maddesinde belirlenen gecikme zammı uygulanır.
İKRAZIN DİĞER YARDIMLARDAN KESİLMESİ:
Madde 20- (Değişik:HAZİRAN2017 /2573 TD ) İkraz borcu bulunan üyenin ölümü, emekli olması veya üyeliğinin sona ermesi hâlinde kalan borcu; Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak Sosyal Yardımlardan veya diğer alacaklarından bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin © bendi hükümlerine göre mahsup edilir.
İKRAZ İSTEK FORMUNUN İADESİ VEYA İMHASI:
Madde 21- Sandıktan ikraz alan üye, borcunun tamamını ödemiş olsa bile İkraz İstek Formu ve Taahhütname kendisine iade edilmez. İkraz İstek Formu ve ekli belgeler Sandık Genel Müdürlüğü tarafından 3 yıl muhafaza edildikten sonra Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle imha edilir ve imha işlemi tutanağa bağlanır.
CEZAİ SORUMLULUK:
Madde 22- İkraz taksitlerini muntazam bir şekilde ve zamanında ödemeyen, Sandık Genel Müdürlüğüne müracaat belgelerinde yanlış bilgi veren, belgelerde sahtecilik yaptığı tespit edilen ve bu yüzden Sandık Genel Müdürlüğünce idari ve icra-i takibe uğrayan üyelere ikraz verilmez, ayrıca adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.
SANDIK KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ:
Madde 23- İkraz borçları konusunda çıkabilecek ihtilaflarda Sandık kayıtları esastır. Bu kayıtların doğru olmadığını iddia edenlerin bu durumu resmi belgelerle ispat etmeleri gerekir.
SANDIK ALACAKLARININ ÜSTÜNLÜĞÜ:
Madde 24- Sandığın alacakları, borçlu ve kefillerinin Sandık nezdinde tahakkuk edecek her türlü istihkaklarından diğer bütün alacaklara göre öncelikli olarak tahsil edilecektir. Herhangi bir ihtilaf olması halinde Ankara Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 25- Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda Anastatü, Yönetim Kurulu kararları, Borçları Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 26- ( Değişik:NİSAN 2004/2559 TD) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 09/09/1985 tarih ve 2195 Ek sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nin ikraz ile ilgili hükümleri ve 11 Temmuz 1988 tarih ve 2264 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği yürürlükten kalkar.
YÜRÜRLÜK:
Madde 27- Bu Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME:
Madde 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


___________________________________________________________________
(1) Bu maddenin başlığı "İkraz İstek Formunun Gönderilmesi"iken, NİSAN 2004 tarihli ve 2559 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) Bu maddenin başlığı "ikraz yardımının vadesi" iken, NİSAN 2004 tarihli ve 2559 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  M.E.B.İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal onur 0 678 01-12-2008 05:56 PM
Son Mesaj: onur
  Kendİnden Kopyalı ReÇeteli SaĞlık Karnelerİ onur 0 609 01-12-2008 12:09 AM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir