Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fasıl Müziği- Dini Müzik ve Mehter Müziği
Mesaj: #1
İmages

FASIL Müziği

Aynı
makamda bestelenmiş eserlerin, belli bir düzene göre sıralanarak
yapılan dinletisidir.Tam bir Fasılda, hem ses ve hem de saz eserleri
yer alır. Fasıl oluşturulurken eserlerin aynı makamda olması temel
alınır ve tür ile şekillerine göre de belli bir sıralama yapılır.

Bir
makama ait fasılın oluşabilmesi için genellikle iki “Beste” ve iki
“Semâî” bestelenmiş olmalıdır. Bunlar sözlü eserlerdir.Besteler
“Murabba” ya da “Nakış” formundadır. Bir “Gazel”in iki beyiti üzerine
bestelenen Murabba'lar “Terennüm”lü ya da “Terennüm”süz olabilir.

Eserlerin
güftesini oluşturan şiirin dizeleri dışında, usûle uygun, “ten, tenen,
tenenen, ten nen ni” v.b. gibi anlamsız ya da “canım, ömrüm” v.b. gibi
anlamlı sözcüklerle oluşturulan ezgilere “Terennüm” denir.Şiirin 1.,2.
ve 4. dizeleri aynı ezgiye bağlanmıştır.

3. dizenin ezgisi ise
farklıdır ve “Miyan Hâne” adını taşıyan bu bölümde, genellikle makam
geçkisi ya da genişlemesi yapılır.Terennümlü Murabba'larda her dizeden
sonra terennüme geçilir.Miyan Hâne'nin Terennümü farklı
olabilir.Nakış'larda ise iki dize, birbirine bağlı bestelenir ve
ardından, uzun bir Terennüm'e geçilir.

Murabba ya da Nakış'larla
aynı yapıda olan fakat “Semâî usûlle” ile bestelenen sözlü Semâîlerin
ilki “Ağır”,ikincisi “Yürük Semâî” dir.Fasılda bunlara “Kâr”, “Şarkı”
gibi sözlü eserler, “Taksim”, “Peşrev”, “Saz Semâîsi”, “Oyun Havası”
gibi saz eserleri katılabilir. Böylece tam bir fasıl yapısı şu şekli
alır :

a) Herhangi bir sazla yapılan giriş Taksîm'i,

b) Peşrev,

c) Birinci Beste veya Kâr,

d) İkinci Beste,

e) Ağır Semâî,

f) Şarkılar (Büyük usûllü ve ağır karakterliden küçük usûllü ve hızlıya doğru sıralanır),

g) Yürük Semâî,

h) Saz Semâîsi.

“Kâr”,
“Terennüm” öğesine geniş yer veren, büyük ustalık gerektiren bir sözlü
eser türü olup, en gelişmiş biçimlerden biridir.“Şarkı”lar ise
edebiyatımızda, halk türkülerinin etkisiyle ortaya çıkmış bir formdur.

Şarkılar,
dizelerden oluşur ve dizelerin sayısına göre değişik adlar alır.Küçük
usûllerle bestelenir ve çok farklı yapılarda olabilir. Özellikle XIX.
yüzyıldan sonra büyük ilgi görmüş ve öteki sözlü eser formlarını
gölgede bırakmıştır.

XX. yüzyılda ise, iyiden iyiye öne çıkmış,
alışılmış yapıların dışına taşarak, “Fantezi” türüne dönüşmüş ve
giderek popülerlermiş, başarılı pek az örneğin dışında, geleneksel
sanat müziği alanındaki sığlaşmaya da bir ölçüde yol açmıştır.Osmanlı
Müziğinde kullanılan saz eseri formlarından başlıcaları şunlardır:

Peşrev:Genellikle
“Darb-ı Fetih”, “Sakîl”, “Muhammes”, “Devr-i Kebîr” gibi büyük
usûllerle, bazen de “Düyek” usûlü kullanılarak bestelenmiş, farklı
ezgilerden oluşmuş, “Hane” adı verilen bölümler ile bunlar arasında pek
değişmeden yinelenen “Mülâzime” bölümünden oluşmuş bir saz eseridir.

Saz
SemaisiTongueeşrevlerle aynı yapıda olmasına karşın “Semâî” (6 zamanlı),
“Aksak Semâî” (10 zamanlı) ve “Yürük Semâî” (6 zamanlı) usûller ile
bestelenen saz eserleri olup “Saz Semâîsi” adını alır.Saz Semâîleri,
fasılın sonunda, “Yürük Semâî”nin ardından seslendirilir.

Taksim:Makamı
tanıtma, yol gösterme, ısındırma ya da geçki amacıyla, tek çalgı ile,
makam içinde, ancak bir usûle bağlanmadan, özgürce ve doğaçlama olarak
seslendirilen ezgilere denir.

Oyun Havası :Oynamak (dans etmek) için bestelenmiş saz eseleridir.

Usûller:15
zamanlıya kadar olan usûllere “Küçük usûller”, 15 zamanlıdan büyük
olanlara “Büyük usûller” denir.İki büyük usûlün bir arada
kullanılmasına “Darbeyn” adı verilir. Birkaç usûlün yanyana gelerek
oluşturduğu usûl dizileri de vardır.

Bunlardan biri, beş usûlden
oluşan ve bir görüşe göre 60, başka bir görüşe göre de 120 zamanlı
“Zencîr” usûlüdür. Küçük usûller içinde, 5,7,9 v.b. zamanlı olanlar, ya
da “Aksak Semâî” gibi 10 zamanlı usûller, “Aksak usûller” başlığı
altında toplanır. Asıl “Aksak” adını taşıyan zamanlar ise 2+2+2+3
biçiminde sıralanan usûldür.

Örnekler: http://kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx...433C64FDDA

Türk Musikisinde Fasıl
http://www.turkmusikisi.com/formlar...fasil.html



İmagesİmages
Dini Müzikler

Müzik
çerçevesinde, İslam dininin gereği olan, farz, sünnet ve nafile,
ibadete çağırma, yardımcı olma ya da süsleme amacıyla yararlanılan ve
kullanım yoluna göre “Şer'i Müzik” ve “Tasavvufî Müzik”,seslendirildiği
yere göre de “Cami Müziği” ve “Tekke Müziği” diye nitelenen müzikler,
“Dinsel Müzik” genel başlığı altında toplanabilir.

İslâm
ibâdetinde önemli bir yeri olan “Tilâvet” (Kuran okuma),“Ezan”,
“Salevât”, “Temcîd” v.b. gibi formlar, “Cami Müziği” türüne
girer.Çeşitli Tasavvuf yollarının, özellikle Mevlevî'lerin ve
Bektâşî'lerin, bir çeşit dinsel dansa da yer verilen törenlerinde,
seslendirdikleri müzikler: “Mevlevî Âyînleri” ve Bektâşî “Deyiş”leri
ile “Semah”ları ise “Tasavvufi Müzik” türü içinde yer alır.

Örnekler: http://kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx...70F57409B3

İmagesİmages
Mehter Müziği

Mehter
Türk geleneklerinde, bir şenlik aracı değil, azametin, ihtişamın ve
görkemli olmanın bir işaretidir.Devletin ululuğu ve kutluluğu,
davulların gümbürtüsü ile yankılanır.Türklerin devlet anlayışında,
halkın bütünlüğü, devletin yüceliği kavramları çok önemlidir.Bu inanış
ve gelenekler, İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde de, Selçuklu ve
Osmanlı devletinde de, küçük değişiklerle yer almıştır.

Bu yapıda üç önemli sembol vardır :

Otağ,
hakanın veya başkomutanın bulunduğu yerdir.Bu bir savaş alameti olarak
ortaya çıkar çünkü otağ yalnızca savaşlarda kurulur.Hakanın Kösü , yani
büyük davul, hakanlık otağını önünde durur ve yalnızca hakana
aittir.Hakanlık Mehteri ise, sancağın altında ve otağın önünde
askerleri yüreklendirmek için çalan müzik topluluğudur.

Sancak
ve mehter, Türk devletinde birbirinden ayrılmaz çok önemli
olgulardır.Mehter vuruşu ile otağdan çıkılır ve savaş akınlarının ilk
adımları atılmış olurdu. Türklerin Orta Asya geleneklerinde, devletin
başı olan Hakan'ın otağı önünde kurulan büyük Davulun ve Kösün günün
belli zamanlarında çalınarak gücünü göstermesine Nevbet (Nevbe) dövme
ya da vurma denilirdi.Nevbet dövmek, devletin başı olan Hakanın gücünü
dosta düşmana göstermesi ve özellikle düşmanın yüreğine korku salması
şeklinde yorumlanırdı.

Osmanlı da sancak gibi mukaddes bir
varlık halinde yaşatılan mehter, bağımsızlığın, devlet varlığının
önemli bir göstergesi olmasının yanı sıra, meydan savaşlarında, kale
kuşatmalarında, deniz savaşlarında düşmana hücum esnasında, vurduğu
hamasî havalarla duyguları kamçılar, şahlandırır, askeri şevke getirir,
ordunun moralini yükseltirken çıkardığı müthiş gümbürtüyle düşmanın
moralini yok eder, onu bozguna uğratırdı.

Meydan savaşında, tek
bir hakanlık kösü bile, kendi başına bir mehterdi.Hücum ve
duraklamaları,hakanlık kösü belirler, davul ve borulardan oluşan
mehter, savaşta orduyu yönlendirdi.Savaşta yenilgi, mehterin
yağmalanması ile kabul edilirdi.Bu durumda en zorlu savaşlar sancak ve
mehter çevresinde olurdu.

Görülüyor ki mehter, savaş alanında,
sadece bir müzik topluluğu olmaktan bir anlamda uzaklaşırken barış
zamanında müzik yönü daha çok öne çıkıyordu. Barış zamanında mehter,
hakanın saltanatının ve devlet hayatının devam ettiğinin bir
göstergesiydi.Bunun dışında davul ve mehter, devletin haber ve ilan
gibi işlerini de yerine getirirdi.

Osmanlı mehterinde; zurna,
boru, kurrenay ve mehter düdüğü gibi üflemeli / nefesli, kös, davul,
nakkare, zil ve çevgân gibi vurmalı ya da çırpılan çalgılar yer alırdı.
Çalgıların sayısı eşit tutulur ve bu sayıya göre mehterin kaç katlı
olduğu belirlenirdi.

"Tabl ü alem-i hassa" adı verilen ve en
büyük mehter olan Padişah mehteri, dokuz katlıydı. Bunun anlamı, her
çalgıdan dokuz adet var demekti. Bu sayı sonraları, on iki hatta on
altıya kadar yükselmişti.

Padişahtan başka, Vezir-i âzam-ın
(Başbakan'ın) Kubbe vezirlerinin (Kabine üyelerinin), Defterdar ve
Reisü'l küttab'ın (Maliye ve Dış işleri Bakanı'nın) Mehterhâneleri
olduğu gibi, ülkenin çeşitli eyâletlerinde ve kalelerinde de Mehter
takımları bulunur ve görev yapardı.

Mehter'in etki gücü
Avrupalılar tarafından da değerlendirilmiş ve Mehter örnek alınarak
çeşitli Avrupa ülkelerinde Askerî Müzik toplulukları, "Bando"lar
kurulmuştur.Gluck, Mozart, Beethoven gibi bestecilerin Mehter'den
esinlenerek müzikler yazdıkları da bilinmektedir.

Örnekler: http://kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx...96EB6D6255

örnek eserler ve detaylı bilgi için bakınız sanal müzik müzesi

http://www.kultur.gov.tr/smm/cvl/main.ht.../main.html
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #2
teşekkürler harun öğretmenim ellerine,yüreğine sağlık.
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #3
rica ederim hocam siz sağolun.. Smile
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Müzik Dersi Sanat Etkinlikleri planları nota 2 4,507 10-03-2010 05:59 PM
Son Mesaj: ser_cem_1
  Klasik Müzik Sevenlere 11 Sanatçı 11 Albüm indir redline 1 7,792 09-27-2010 11:47 PM
Son Mesaj: derinsudan
  2017-2017 Eğitim Öğretim Yılı 12. Sınıf Müzik Dersi Yıllık Planı HarunBarış 0 1,736 09-22-2010 09:37 PM
Son Mesaj: HarunBarış
  2017-2017 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıf Müzik Dersi Yıllık Planı HarunBarış 1 4,840 09-21-2010 01:05 PM
Son Mesaj: gülseren binici
  2017-2017 Eğitim Öğretim Yılı 11. Sınıf Müzik Dersi Yıllık Planı HarunBarış 0 2,097 09-20-2010 12:06 AM
Son Mesaj: HarunBarış

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir