Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
biyoloji terimleri sözlüğü
Mesaj: #1
Absorbsiyon: Bir maddenin
enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir.Açık dolaşım sistemi: Hemen hemen tüm eklem bacaklılarda ve yumuşakçalarda
bulunan, arter ve kan boşluğundan oluşmuş dolaşım sistemi.Adenin: Nükleik asitlerin yapılarında bulunan
azotlu bir pürin bazıdır Adenin yapısına katıldığı bazı moleküller; ATP, ADP,
AMP, NAD, NADP vs.Adenovirüsler: Çift zincirli DNA molekülüne
sahip virüslere denir.Boyutları 70 - 80 nm olup hayvanlarda bazı tümörlere
neden olur.ADH: Metabolik faaliyetler sonucunda oluşan alkolleri, keton
ve aldehit gruplarına çeviren enzimlerden birisi.Aerob organizma: Ancak oksijen varlığında
yaşayabilen organizmalara denir (tam tersi "Anaerob").Alel gen: Bir geninin iki veya daha fazla
alternatif formlarından birisi.Anfetamin:
Merkezi sinir sisteminde güçlü bir uyarıcı etkisin olan uyuşturucu
madde.Atriyum: Kalbin önde bulunan iki odası
(kulakçık).ATP: Canlılarda enerji ihtiyacı için kullanılan
ve parçalandığında 7000 kal. ısı açığa çıkaran biyokimyasal bir molekül.Bakteriyofaj: Bakterileri enfekte ederek
ölümlerine neden olabilen virüslere verilen genel ad.Balzam: genellikle odunsu bitkilerden elde
edilen reçine ve bu reçinelerden yapılan ilaç.Besi doku: Bir tohumun çimlenip ilk yapraklarını
verinceye kadar geçen sürede besin ihtiyacını karşılayan doku.Bipolar: İki uçlu veya iki kutuplu olma durumu.Birim zar: Elektron mikroskobunda arası açık
renk iki koyu çizgi halinde görülen iki protein tabakası halinde bulunan lipit
tabakasından oluştuğu varsayılan yapı.Bivalent: Sentromeri henüz bağlı iki homolog
kromozomun kardeş kromatitler oluşturmak üzere kendilerini eşlemesi sonucu
oluşan grup.

Biyosfer: Canlı
organizmaların birbirleriyle ilişkilerinin sürdüğü kayaç, su ve hava
katmanlarından oluşan yeryüzü örtüsü.Blastula: Bir zigotun bölünerek 8 hücreli bir
hücre topluluğuna dönüşmüş haline denir.Biyotik potansiyel: Bir populasyonda ölümlerin
en az, çoğalmaların en yüksek düzeyde olması sonucu populasyonun en çok artma
oranı.C Vitamini: Meyve ve sebzelerde bulunan,
eksikliğinde bağ dokusunda zayıflamaya yol açan bir vitamin türü.Cıvık mantarlar: Hem bitkisel hem de hayvansal
özellik gösteren, gövdeleri ya tek yada çok çekirdek içeren, uygun olmayan
şartlarda " Sklerotyum " adı verilen bir kist oluşturan canlılar.Cins: Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan
bir terim olup, türleri içerisine alan taksonomik bir gruptur. Örneğin köpek
(Canis), meşe (Quercus) gibi.Karbon ucu: Polipeptid zincirinin
(protein)serbest COO (-) grubunu kapsayan ucu.D - amino asit: Bakteri hücre duvarlarının
polipeptidlerinde bulunan, proteinlerde bulunmayan amino asit.Dalak: Omurgalı hayvanlarda lenfositlerin
farklılaştığı ve alyuvarların parçalandığı, kan damarlarının bol olduğu lenfoid
organlardan biri.Deaminasyon: Bir molekülden amino grubunun
çıkarılması işlemi.Delesyon: Bir tip kromozom mutasyonu sonucunda
DNAdaki bir bazın yada bazların yok olması hali.Dentin: Kollagen ve kalsiyum tuzlarından
yapılmış omurgalı hayvanların dişinin içteki sert kısımı.Difüzyon: Bir ortamda bulunan moleküllerin çok
yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru serbest hareketine denir.Dimorfizm: Bir türün iki farklı forma sahip olma
durumu.Dominant: DNA üzerinde alel genler arasındaki
baskınlık.Duyu siniri: Dış ya da iç reseptör organlardan
yada duyu alıcılarından alınan uyartıları sinir merkezine ileten sinirler.Düz kas: İç organların hareketini sağlayan ve
istemsiz çalışan, demetler alinde, uzun, iğ biçimli, tek çekirdekli kas
hücrelerinin bağ dokusu içerisinde meydana getirdiği kas tipi.Ektoderm: Bir organın veya derinin en dış
örtüsü.Eksositoz: Tek hücreli bir ökaryot canlının
artık maddelerini boğum yaparak hücre dışarısına atma işlemi.Endoderm: Bir organın veya derinin en dış
örtüsü.Endositoz: Tek hücreli bir ökaryotun besin
maddelerini boğum yaparak hücre içerisine alma işlemi.Enzim: Organizmanın metabolik faaliyetlerini
yürüten katalizör molekül (protein).Enfeksiyon: Bakteri, virüs, mantar yada
protozoonların organizmaya girmesi durumu.Erozyon: Ekolojik faktörler nedeniyle toprağın
verimli tabakasının bulunduğu yerden, su, rüzgar, dalga ve buz gibi etkenlerle
taşınması.Eritrosit: Yapısında oksijen bağlama yeteneği
olan hemoglobini bulunduran kan hücresi (alyuvar).Eşik sinyali: Bir sinir hücresinde uyarının
zarda değişiklik yapması için gereken minimum potansiyel farkı.Fagositoz: Bazı tek hücrelilerde sitoplazma
içerisine uzanan tüpsü yapı.Fauna: Bir ülke, bölge, özel bir çevre ya da
devreye has tüm canlılar.Fenoloji: Çiçek açma, üreme, göç gibi iklime ve
çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların incelenmesi ve kaydı.Filotaksis: Gövde ekseni üzerinde yaprakların
diziliş şekli.Fosforilasyon: Bir moleküle fosfor bağlanması
için yürütülen biyokimyasal reaksiyonlar.Folikül: Küçük kese şeklindeki yapılara verilen
genel ad.Fosfoprotein: Protein sentezlendikten o proteine
proteinkinazlarla fosfor eklenmiş hali.Fotoreseptör: Göze gelen fotonların çarptığı ve
zarında elektriksel bir uyarı meydana getirdiği özelleşmiş sinir hücresi.Fosfataz: Bir molekülden su kullanarak fosfat
grubunu ayıran enzim.Fruktoz: Genellikle meyvelerde bulunan ve
yapısında 6 karbon atomu içeren bir çeşit şeker molekülü.Galaktoz: Altı karbonlu bir tür şeker (aldoz
şekeri).Gamet: Dişi veya erkek üreme hücrelerine verilen
genel ad.Gastrin: Mide suyunun salgılanmasını uyaran ve
mideden salgılanan bir peptit hormonu.Gastrula: Embriyonun blastuladan sonra oluşan,
hücreleri içeri çökmesiyle ilk bağırsak boşluğunu meydana getiren erken embriyonik
safha.Genom: Bir
organizmanın sahip olduğu genetik şifrelerin tamamı.Glikolipit: Genellikle hücre zarlarında bulunan,
lipitlerin şeker moleküllerine kovalent bağlarla bağlanması ile meydana gelen
bileşik lipit.GTP: Hücre içerisinde meydana gelen bazı
biyokimyasal reaksiyonlarda enerji için kullanılan bir tür molekül (Guanozin
tri fosfat).Guanin: DNA ve RNA nın yapısına katılan bir
pürün bazı.Habitus: Bir bitki ya da hayvanın genel
görünüşü.Haploit: Tek bir kromozom takımı kapsayan hücre
yada organizma (Örneğin insan gametlerinde bulunan toplam 23 adet kromozom bir
haploit oluşturur).Heksoz: Altı karbonlu monosakkarit.Herbivor: Otlarla beslenen hayvanlara verilen
genel ad.Helikaz: DNA nın kopyalanması sırasında DNA’nın
helik zincirini fermuar gibi açan enzim.Hemoglobin: Eritrositlerin içerisinde bulunan, yapısında demir atomu
bulunduran ve oksijen bağlayabilen bir tür molekül.Hepatit B: Kan yoluyla bulaşan ve karaciğer
rahatsızlıklarına yol açan bir tür virüs.Heterojen: Değişik karakterlere ya da yapılara
sahip olan.Hidroliz: Bir molekülün kovalent bağlarının su
ile parçalanarak ayrılan kısımların birine H diğerine OH grubunun eklenmesi.Hipotonik: İzotonik sıvıdan daha düşük osmotik
basınca sahip olan sıvı.İçgüdü: Organizmayı o türe özgü olan bir amaca
sürükleyen hareket eğilimi (Örneğin örümceğin ağ örmesi gibi)İnvitro: Hücelerin, dokuların, organların ait
oldukları organizmaların dışında yapay ortamlar içinde yetiştirilmeleri veya
bulunmaları.İnvivo: Ait olduğu hücre veya organizma
içerisinde yapılan deney.İmmünoloji: Organizmanın hastalıklara karşı direnç gösteren bağışıklık
sistemini inceleyen bilim dalı.IAA: Bitkilerde büyümeyi teşvik eden bir çeşit
hormon. Uzun adı " İndol asetik asit ".İnsülin: Pankreasın Langerhans adacıklarında
salgılanan ve kanda şeker oranını ayarlayan, birçok hücre için büyüme faktörü
olarak görev yapan, 21 ve 30 amino asitlik iki polipeptis zincirinden oluşan
protein yapısındaki hormon.İyon pompası: Hücre zarında bulunan ve iyon
akışını düzenleyen kompleks protein molekülü.İzotonik: Hücrenin iç ve dış ortamının aynı
osmotik basınca sahip olma durumu.İzomeraz: Molekül içerisinde atomların yerlerini
değiştiren enzim.Jel: Kolloid sıvıların ya da sollerin
pıhtılaşması ile oluşan pelte koyuluğunda madde.Jel elektroforez tekniği: Aynı elektrik yüklü
moleküllerin jel matriks içerisinde büyüklüklerine göre ayrılması tekniği.Jelatin: Açık sarı, suda çözünebilen ve
hayvanlardan elde edilen pelte kıvamında, suda kaynatıldığı zaman çözünen, oda
sıcaklığında katı hale geçen bir protein.Kafein: Kahve taneleri ve çay yapraklarında
bulunan, merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi olan, fosfodiesteraz
aktivitesini engelleyen bir pürin alkaloit.Kalaza: Kuş yumurtalarında vitellusu (yumurta
sarısı) karşılıklı iki taraftan zara bağlayan iki sarmal banttan her biri.Kalsitonin: Tiroid bezi tarafından salgılanan,
kemiklerde kalsiyum depolanmasını hızlandıran bir hormon.Kalıtım: Canlının genetik şifresinin kendisinden
sonra gelen nesle/yavrulara aktarılması.Kanser: Organizmada meydana gelen ve hücreleri
kontrolsüz büyüyen kötü huylu tümörlere verilen genel ad.Kapsit: Virüslerin nükleik asitinin dışında
bulunan, bazı virüslerde tek tip, diğerlerinde birkaç tip proteinden oluşan
protein kılıf.Kromozom: Hücrenin bölünme aşamasında görülen,
iğ ipliklerinin kısalıp dönümler yaparak meydana getirdiği yapılar.Kloforil: Bitki hücrelerinde " Kloroplast
" adı verilen bir pigmentin içerisinde bulunan ve ışık enerjisini absorbe
ederek kimyasal enerji halinde depolayan bir tür molekül.Koenzim: Bir enzimi aktif hale getiren, enzimin
protein olmayan bileşeni.Laktoz: Sütte bulunan ve sütün buharlaşmasıyla
kristal halde toplanan bir disakkarit.Süt şekeri.Larva: Ergin
karakterlerini kazanmadan önceki genç hayvan.Lenfatik sistem: Omurgalılarda vücuda yayılmış,
kan dolaşım sisteminin uçlarına bağlı ince kılcal ağ.Leptoten: Mayoz bölünme profazında görülen ve
kromatin maddesinin ince iplikler halinde ortaya çıktığı erken evre.Liyaz: Bir molekülün parçalanmasını ya da bir
grubun molekülden uzaklaştırılmasını sağlayan enzimler.Lokus: Bir genin kromozom üzerinde bulunduğu
bölgeye verilen ad.Lösemi: Beyaz kan hücrelerinde görülen
kanserlerin genel adı.Lökoplast: Bitki hücrelerinde ya da bazı kamçılı
tek hücrelilerde bulunan renksiz plastitler.Lusiferin: Derin deniz balıkları, sölenterler,
ateş böceği gibi organizmalarda enzimle okside olunca ışık veren bir tür madde.Makrofaj: Kan dokusundaki monositlerden
farklılaşarak oluşan, bağ dokusunda makrofaj, akciğerlerde alveolar makrofaj,
merkezi sinir sisteminde mikroglia ve kemik dokusundaki osteoklastlarla aynı
olduğu düşünülen, mikroorganizmaları fagosite edip yok eden bağ dokusu hücresi.Mantar: Mikroskopik ya da makroskopik olan parazit,
saprfit ya da simbiyoz olarak yaşayan, klorofilsiz, zehirli ya da zehirsiz olan
canlı yapı.Maya: Ekmek mayalanmasında kullanılan canlı ya
da ölü, tek hücreli mantar yada bakteriler.Megaspor: Bazı deniz bitkilerinin üreme
bölgelerinde meydana gelen, büyük sporlara verilen genel ad. Sporangiyum.Mikrosapor: Bazı deniz bitkilerinde erkek üreme
bölgeleri tarafından üretilen küçük eşey hücreleri. Mikrospor.Mikrovillus: Silindirik yada kübik epitel (örtü)
hücrelerinin üst yüzeylerinde emme yüzeyini genişletmek için hücrenin
sitoplazmasından dışarı doğru yaptığı uzantılardır.Misel: Yağ moleküllerinini, çözünmediği bir sıvı
madde içerisine bırakıldığı zaman oluşturduğu küçük partiküller.Monomer: Organik molekülleri oluşturan birim
yapıların her biri.Mutualizm: İki canlının birbirlerinden
faydalanarak birlikte yaşamaları.Mutant: DNA sında değişiklik (mutasyon) meydana
gelmiş olan canlı.Nefron: Böbreğin yapı ve görev bakımından birimi
olup malphigi cisimciği, dalgalı kanallar ve Henle ilmiğinden oluşur.Nekroz: Hücrelerin ve dokuların ölmesi durumu.Nikotin: Bir nörotransmitter olan asetilkolinin
faaliyetini engellediği için zehirli olan ve tütünden elde edilen bir
alkaloyid.Nişasta: Bitkilerde depo maddesi olarak meydana
getirilen polisakkarit (C6-H10-O5).Nöron: Birçok dentrit ve uzun bir aksondan
oluşan sinir hücresi.Nükleotid: İki şeker, bir pürin ve bir pürimidin
bazından oluşan tek bir DNA sırası.Nükleaz: Nükleik asitleri kısa oligonükleotit
parçalarına yada tek nükleotide hidrolize eden enzimler grubu.Nörogenez: Gelişme sırasında sinir sisteminin
gelişme safhası.Nokta mutasyonu: DNA kopyalanması sırasında bir
baz çiftinde meydana gelen değişiklik.Nimfa: Yarı başkalaşım gösteren böceklerde, dış
görünüşü ergine benzeyen, fakat eşey organları ve kanatları tam olarak
gelişmemiş evre.Oosit: Dişi eşey organında eşey hücrelerinin
oluşması sırasında oogonyumdan değişen ve iki mayoz bölünmesi geçirecek olan
hücre.Oospor: Oomiset mantarlarda, alglerde ve
protozoonlarda döllenmiş oosferde gelişen kalın duvarlı zigot.Oksotrof: Ana ve babanın genlerinde bulunmasına
karşın kendi büyümesi için gerekli molekülü sentezleyemeyen mutant
mikroorganizma.Oksinler: Bitki organizmalarında bulunan ve
büyümeyi sağlayan hormonlara verilen genel ad.Omurilik: Omurga içerisinden geçen sinirsel
doku.Oogami: Genellikle büyük hareketsiz dişi gamet
ile küçük ve hareketli erkek gametin birleşmesi.Operatör gen: Bakteri yada virüs genomunda
repressör (baskılayıcı) proteini bağlayan ve yanındaki genin transkripsiyonunu
kontrol eden gen.Organik madde: Doğal olarak bulunmayıp canlı
organizmalar tarafından senezlenen maddeler.Ototrof: Kendi besinini kendi karşılayabilen
canlılar (Örneğin bitkiler).Paleontoloji: Fosilleri inceleyen,
yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalı.Pankreas: Genel olarak midenin sol yanında yer
alan, hem iç salgı hemde dış salgı ile görevli olan karma bez.Paratroit hormon: Paratroit bezinden salgılanan,
kalsiyumun bağırsaktan emilimini, böbreklerden atılmasını, kemiklerden serbest
hale geçirilmesini ve hücreler arasındaki kalsiyum iyon konsantrasyonunu
kontrol eden hormon.Patoloji: Hastalıklarla uğraşan bilim dalı.Penisilin: " Penicillium notatum "
isimli bir mantar tarafından üretilen ve bakteri hücre duvarının sentezini
engelleyen bir antibiyotik.Periderm: Ağacın kabuk kısmı. Birçok gövde ve
köklerde ikinci büyüme ile epidermisin yerini alan doku.perikarp: Kalbin en dış örtüsüne verilen ad.Proteoliz: Proteinlerin amino asitlerine kadar
parçalanması işlemi.Protozoon: Tek hücreli canlılara genel olarak
verilen ad (örneğin algler, mantarlar, bakteriler vs.) PseudopodRadyoekoloji: Radyason ve ekolojik sistem
arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı.Radyobiyoloji: Radyasonun canlılar üzerine nasıl
etki ettiğini inceleyen bilim dalı.Refleks: Bir uyartıya verilen ani cevap. Alınan
uyartı sonucunda meydana gelen impulsa, beyne iletilmeksizin verilen cevap.Reçine: Çam, elma, erik gibi bazı odunlu
bitkilerin salgıladıkları katı ya da yarı akışkan, yarı saydam, suda çözünmeyen
salgı maddeleri.Replikasyon: DNA’nın çözülerek ortamdaki serbest
bazları kullanıp kendinin bir kopyasını çıkarması işlemi.Replikon: DNA molekülünde bir kopyalama kökeni
kapsayan ve peş peşe kopyalanan nükleotit dizilerinden oluşan uzunluk.Resesif: Bir genin kendini fenotipte
gösterememesi durumu. Çekinik gen.Ribozim: Ortamda herhangi bir protein
bulunmadığı zaman enzim özelliği gösteren saf RNA.RNA polimeraz: DNA’dan RNA sentezini
gerçekleştiren enzim.Rodopsin: Göz organında bulunan ve fotonun ilk
olarak çarptığı bir çeşit protein.Safra tuzları: Safra kesesinden ince bağırsağa
salgılanan ve yağların misellere (küçük partiküller) dönüşümünü sağlayan
biyokimyasal maddeler.Sekretin: Sindirim sırasında onikiparmak
bağırsağı tarafından meydana getirilen ve pankreas sindirim enzimleri
salgılamak üzere uyaran bir polipeptid hormonu.Selüloz: Bitki hücrelerinin çeperlerinde bulunan
ve oldukça sağlam bir yapıya sahip olan polisakkarit molekülerinden oluşan
madde.Sentriyol: Hücre bölüneceği zaman kutuplara göç
eden, iğ ipliklerinin yapımında rol oynayan organellerdir.Serebral: Beyin organıyla ilgili yapı. Beyine
bağlı.Serum: Kanın pıhtılaşmasından sonra ayrılan sıvı
kısım.Sesil: Bir organizmanın sap, gövde ve pedisel
gibi yapıları olmaksızın doğrudan bir yere oturması (Örneğin deniz tabanına
oturması).Sil: Bazı tek hücrelilerde hareketi sağlayan,
yine bazı organizmaların akciğer borularında senkronize hareket ederek toz vb.
partikülleri akciğerden uzaklaştıran kamçı benzeri yapı.Sessiz mutasyon: Meydana geldiği gen üzerinde,
daha sonra bugen tarafından üretilecek proteinin fonksiyonunu değiştirmeyen
mutasyonlardır (etkisiz mutasyon).Sinüs: Organların ya da dokuların arasındaki
boşluk yada her hangi bir açıklık.Sölom: Hayvanlarda bir epitel (sölom epiteli)
ile astarlanmış olan vücut boşluğuna verilen ad.Transdüksiyon: Bir mikroorganizmadan bir
diğerine virüs veya bakteriyofajlar aracılığıyla gen aktarılması olayı.Translokasyon: Kromozomun bir parçasının kopup
başka bir kromozoma eklenmesi şeklinde olan kromozom mutasyonu.Termofil: Yüksek sıcaklıklarda yaşayabilen
mikroorganizmalara verilen genel ad (termofil = ısıyı seven).Tubul: Hücre içerisinde veya doku içerisindeki
tüpsü yapılara verilen genel ad.Terminatör gen: RNA polimerazın transkripsiyonu
durdurmasına neden olan DNA dizisi.tRNA: Protein sentezi sırasında (translasyon)
amino asitleri ribozoma taşıyan özel bir RNA çeşidi.Taksonomi: Canlıların sınıflandırılması ve bu
sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler.Takım: Canlıların sınıflandırılmasında
kullanılan, familya ve sınıf arasındaki bulunan, yakın benzerlik gösteren
organizmaların meydana getirdiği taksonomik birlik. Ordo.Timpanum: Orta kulağı oluşturan davul şeklindeki
boşluk.Aynı zamanda böceklerin işitme organı, timpanal organ.Timin: DNA yapısına katılan fakat RNA yapısına
katılmayan bir primidin bazı.Urasil:
Yalnızca RNA yapısına katılan baz.Uç meristem: Bitkilerin kök ve gövdelerinin en
uçlarında bulunan, sürekli bölünerek bitkinin büyümesini sağlayan doku
.Meristem dokusu.Unipolar: Tek kutuplu olma durumu. Bazı sinir
hücreleri yalnız tek bir uzantıya sahip olabilir (unipolar sinir hücresi).Üre: Memeli ve diğer hayvanlarda amino asitlerin
yıkımı ile oluşan son ürün.Varyasyon: Bazı karakterler bakımından farklı
olma, orta durumdan sapma durumu.Esas tür tipine göre belirli karakterlerde
görülen farklılıklar.Vakuol: Ökaryot hücrelerin sitoplazması
içerisinde sıvı, hava yada kısmen sindirilmiş besin kapsayan tek zarla çevrili
yapıların her biri.Valin: Protein sentezine katılan amino
asitlerden birisi.Vaskular sistem: Ksilem ve floemden oluşan bitki
dokularında, ksilem tarafından su ve suda erimiş maddelerin, floem tarafından
fotosentez ürünlerinin taşınmasını sağlayan iletim sistemi.Vanadyum: İnsan ve hayvanlar için gerekli bir
eser (az miktarda bulunan) elementidir.Verimlilik: Birim zamanda meydana getirilen
yavru sayısı ile ölçülen, bir bireyin yada populasyonun üreme kapasitesi.
Fertilite.Ventral: Bir organizmanın karın kısmı (sırt
kısmı dorsal).Vejetasyon: Bitkinin tohumdan gelişip tekrar
tohum verecek hale gelene kadar geçen dönemi.Yağ asidi: Esterlerle bileşikler yaparak yağ
moleküllerini meydana getiren maddeler.Yüzme kesesi: Birçok kemikli balıkta çeperi
sindirim kanalı ile aynı yapıda, içi hava ve diğer gazlarla dolu olan,
hidrostatik denge, solunum, ses çıkarma ve ses almada görevli yapı.Zoospor: Tek hücreli algler ve mantarlarda
kamçılı, hareketli eşey hücresi.Zootoksin: Bir organizma tarafından meydana
getirilmiş toksik maddeler.

eğitime sonsuz destek
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları harunadmin 2 13,148 04-11-2011 11:49 PM
Son Mesaj: salsa11
  Biyoloji Çalışma Soruları egitiyorum 1 2,523 08-30-2010 12:53 AM
Son Mesaj: egitiyorum
  Biyoloji Tarihi egitiyorum 1 1,003 08-30-2010 12:53 AM
Son Mesaj: egitiyorum
  10.Sınıf Biyoloji Soru Cevaplar egitiyorum 1 2,719 08-30-2010 12:53 AM
Son Mesaj: egitiyorum
  Biyoloji Sözlüğü egitiyorum 1 821 08-30-2010 12:53 AM
Son Mesaj: egitiyorum

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir