Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bayburt İli ilçeleri
Mesaj: #1
AYDINTEPE İLÇESİNİN TARİHİ
Mevcut kaynaklara göre İlçenin yerleşim merkezi olarak kuruluşu Bayburt kadar eskidir. Aydıntepe İlçesinin bulunduğu bölge tarihin çeşitli dönemlerinde bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yörenin bilinen en eski sakinleri Haldilerdir. Hitit kaynaklarında Bayburttan Dukamma adi ile bahsedilmiş olması M.Ö.3000-2500 yılları arasında Aydıntepe ve çevresinin Hititlerin egemenliğinde bulunduğunu göstermektedir. Aydintepe ve yöresinde Urartular,Iskitler,Romalilar,Persler ve Bizanslilar hüküm sürmüşlerdir.
Yöre 1071 Malazgirt Zaferiyle Türklerin eline geçmiş,1072 -1202 yılları arasında bazen Saltuklularin bazen de Danismendlilerin hakimiyetinde kalmıştır. 1202 yılında Selçuklular Saltuklu Devletine son verince Bayburt ve çevresini de ele geçirmişlerdir. Yöre bir süre İlhanlıların, Akkoyunluların ve Safevilerin denetiminde kalmış, 1514 Çaldıran Savasından sonra Osmanlıların hakimiyetine girmiştir. 1916-1918 yılları arasında Rus işgali ve Ermeni zulmüne maruz kalan bölge 21 Şubat 1918de işgal kuvvetlerinin yöreyi terk etmeleri sonucu tekrar Türk egemenliğine geçmiştir.
Osmanlılar döneminde Hart ismiyle Bayburt kazasına bağlı bir nahiye olarak varlığını sürdüren Aydıntepe, Cumhuriyetin kurulusundan sonra bucak merkezi olmuştur. 1957 yılında nüfusu göz önüne alınarak Belediye teşkilatı kurulmuş ve adi Aydıntepe olarak Türkçelestirilmistir. 1987 yılında 3392 Şayili Kanun ile İlçe olan Aydintepe, önce Gümüshane iline, 1989 yilinda çıkarılan 3578 Şayili Kanun ile İl olan Bayburta başlanmıştır. İlçede Kaymakamlık teşkilatı 09.06.1988 tarihinde oluşturulmuştur.

COĞRAFYASI
Bayburt İlinin iki ilçesinden biri olan Aydintepe 40 derece 24 dakika kuzey enlemi,40 derece 10 dakika doğu boylamında olup,doğu ve güneyden İl Merkezi, kuzeyden Trabzon, batıdan Gümüşhane illeriyle çevrilidir. Bayburt İl Merkezinin kuzeybatısında,kendi adi ile anılan ovanın kuzeyinde, Kuzey Anadolu sıradağlarının bir bölümünü oluşturan ve Trabzon ve Bayburt İllerinin doğal sinirini çizen Soğanlı Dağlarının ovayla birleştiği yamaçta kurulmuştur.
Deniz seviyesinden yüksekliği 1650 m ,yüzölçümü 473 km2 dır. (Yüzölçümüne göller dahil değildir.) Bayburt İline 24 km, Trabzon İline 180 km, Gümüşhane İline 80 km uzaklıktadır. İlçenin en önemli dağları olan Soğanlı Dağları, kara iklimin etkisi ve tahripler sonucu orman örtüsünden hemen hemen mahrumdur. Bu dağların en önemli özelliği yayla ve av turizmine elverişli olması, geniş otlaklarının bulunmasıdır. İlçenin doğal bitki örtüsü geç kuruyan mera,çayır ve bozkırdır. Doğu Anadolu ikliminin etkisi altında bulunan ilçemizde kıslar soğuk ve kar yağışlı, yazlar kurak ve sıcak geçer.
2750 m. yüksekliğe sahip Soğanlı Dağlarının kuzey yamaçlarında Karadeniz ikliminin etkisi görülür. İlçenin belli baslı akarsuları Çoruh Nehrinin kollarını oluşturan küçük derelerdir. Aydintepe ovasini ikiye ayirarak doğu-bati doğrultusunda uzanan Çoruh çayı Çoruh Nehrinin en büyük koludur. Ayrıca Çatiksu,Sorkunlu,Gümüsdamla ve Sirataslar dereleri Çoruh Nehrinin havzasında yer alan önemli kaynaklardır. Bu derelerde yılın her mevsiminde su bulunur. İlkbahar ve Sonbaharda bu derelerin taşıdıkları su miktarı artar. İlçenin en önemli tarım alanı, yükseltisi 1450-1550 metreler arasında olan Aydintepe Ovasıdır. Bunun dışında ovaya açılan dere boylarında tarıma elverişli küçük düzlükler bulunur. İlçemizde rüzgarlar Soğanlı Dağlarından Çoruh Nehri vadisine doğru eser ve yöre Balkar adi verilen rüzgarların etkisi altındadır. Ayrıca Aydintepe Ovası doğudan esen rüzgarlara da açıktır.KÜLTÜR, TURİZM VE ÇEVRE:
a)KÜLTÜR : İlçemizde genel olarak tipik Anadolu kültürü hakimdir. Halk genel olarak geleneksel değerlere, örf ve adetlere bağlıdır. Ataerkil aile yapısı egemen olup, aile reisi otoriterdir. Ekonomik bağımsızlığını kazanan çekirdek aile sayısında değişen günümüz şartlarına göre artış görülmektedir.
b)TURİZM: İlçemizde genel olarak yayla turizmi ağırlıktadır. Temmuz ayında Bayburt İlinde yapılan Dede Korkut Senlikleri çerçevesinde İlçemiz sınırlarında bulunan Soğanlı Dağındaki yayla senlikleri yayla turizmini canlandırmaktadır.
c)ÇEVRE: İlçemizde sanayi olmadığından sanayi kirliliğine dayalı kimyasal atik bulunmamaktadır. Tarım ve Hayvancılığa dayalı bir ekonomi olduğundan hayvansal artıklar nedeniyle köy ve şehir merkezinde sıkıntı yaşanmaktadır.

2750 m. yüksekliğe sahip Soğanlı Dağlarının kuzey yamaçlarında Karadeniz ikliminin etkisi görülür. İlçenin belli baslı akarsuları Çoruh Nehrinin kollarını oluşturan küçük derelerdir. Aydintepe ovasini ikiye ayirarak doğu-bati doğrultusunda uzanan Çoruh çayı Çoruh Nehrinin en büyük koludur. Ayrıca Çatiksu,Sorkunlu,Gümüsdamla ve Sirataslar dereleri Çoruh Nehrinin havzasında yer alan önemli kaynaklardır. Bu derelerde yılın her mevsiminde su bulunur. İlkbahar ve Sonbaharda bu derelerin taşıdıkları su miktarı artar. İlçenin en önemli tarım alanı, yükseltisi 1450-1550 metreler arasında olan Aydintepe Ovasıdır. Bunun dışında ovaya açılan dere boylarında tarıma elverişli küçük düzlükler bulunur. İlçemizde rüzgarlar Soğanlı Dağlarından Çoruh Nehri vadisine doğru eser ve yöre Balkar adi verilen rüzgarların etkisi altındadır. Ayrıca Aydintepe Ovası doğudan esen rüzgarlara da açıktır.

[b]NÜFUSU

2000 yılında yapılan Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre İlçe Merkezinde 7010, köylerde 5604 olmak üzere İlçemizde toplam 12.614 kişi yasamaktadır.Kilometre kareye düsen kişi Sayısı 27’dir. İlçe nüfusunun mesleklere göre dağılımını gösterir kesin rakamlar bulunmamakla birlikte nüfusun yaklaşık % 15‘i isçi,memur ve emekli ,%1’i ticaret erbabı, % 13’ü öğrenci, % 50’si tarımsal faaliyetlerle uğraşır. Geriye kalan kısmi ise çocuk , ev kadını, issiz ve yaslılardan oluşmaktadır. İlçe nüfusunun yaklaşık olarak % 68,7’si ilköğretim, % 10’u ortaöğretim, % 2’si yüksekokul ve üniversite mezunu, % 5.3’ü diplomasız, %14’ü okul çağında değildir. Nüfusun %54 ‘ü kadın , % 46 ‘ si erkektir. Doğu Karadeniz bölgesinin tipik göç hareketlerinin yoğun olduğu İlçemizde göç olgusu nüfus artış hızını olumsuz yönde etkilemektedir 1990,1997 ve 2000 Yılları Genel Nüfus Sayımı sonuçları aşağıya çıkarılmıştır

YERLEŞİM YERİ


1990

1997

2000

MERKEZ
5166
6221
7010

AKBULUT
366
295
273

ALACA
99
69
51

ASAGIKIRZI
616
508
519

BAS PINAR
187
85
86

ÇATIKSU
735
751
719

ÇAYIRKÖPRÜ
209
222
182

ÇIGDEMLIK
270
239
257

DUMLU
219
51
152

ERIKDIBI
354
295
317

GÜMÜSDAMLA
544
333
347

GÜNBULDU
135
58
78

INCILI
488
412
420

KAVLATAN
558
210
226

KILIÇKAYA
77
44
54

PINARGÖZÜ
520
450
397

SIRATASLAR
160
142
201

SORKUNLU
210
66
58

SULUDERE
220
110
129

SALCILAR
189
128
123

YANOBA
94
94
94
YAPRACIK
71
54
51
YAZLIK
137
89
42

YUKARI KIRZI
913
787
828
TOPLAM
12.537
11.712
12.614EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK:
a)EĞİTİM :
İLKÖĞRETİM: İlçemizde okul çağında bulunan nüfusun tamamı eğitim-öğretimden yararlanmaktadır. Okula devam etmeyen öğrenci yoktur. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 603 kız, 688 erkek toplam 1271 öğrenci öğrenim görmüştür.
ORTAÖĞRETİM: İlçe merkezinde bir tane çok programlı lise bulunmaktadır 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 160 öğrenci devam etmiştir..İlçemizde lisenin eğitim öğretime başladığı günden bu zamana kadar 274 öğrenci mezun olmuş, mezun olan öğrencilerden 55 öğrenci çeşitli üniversitelerin lisans programlarına, 27 öğrenci de ön lisans programlarına kayıt yaptırmışlardır. Çok programlı liseden mezun olup yüksek öğretime devam etme oranı %33 tür.
YAYGIN EĞİTİM HİZMETLERİ: İlçemizde yaygın eğitim hizmetleri 1990 – 1991 eğitim - öğretim yılında başlamış olup, bugüne kadar 182 kurs açılmış ,2097’ si kadın, 796’ si erkek olmak üzere toplam 2893 kişi bu kurslardan yararlanmıştır. Yaygın eğitim hizmetleri alanında açılan kurslar meslek edindirme ve sosyal – kültürel kurslar olmak üzere iki ana baslık altında verilmektedir.
İlçemizde okuryazar oranı %98 dır.
b)SAĞLIK:
İlçemizde 2 sağlık ocağı ve 9 sağlık evi bulunmakta olup İlçe merkezindeki Sağlık Ocağında tedaviye yönelik 2 adet poliklinikle hizmet vermektedir. Günlük normal poliklinik şayisi 80, diş poliklinik şayisi 8’ dır. Ayrıca küçük cerrahi müdahaleler de yapılmaktadır. Mevcut hastalarımızın % 25’ i bölge dışından gelmektedir.
Sağlık ocağı bünyesinde 15-49 yas kadınlara yönelik; bebekler için 1-5 yas çocukların hastalıklardan korunması için sürekli anne eğitim yapılmaktadır.
c)SOSYAL GÜVENLİK :
1.TÜRKİYE IS KURUMU: İl müdürlüğü verilerine göre İlçemizden müracaatlı issiz şayisinin 51 olduğu görülmektedir ancak gerçekte müracaat etmeyen issiz şayisi düşünüldüğünde bu sayının daha fazla olabileceği tahmin edilmektedir.
2.SOSYAL SİGORTA: İlçemizde sigortalı şayisi 258, Aylık almakta olanların şayisi 560, Aylık alıp sağlık yardımı alanların şayisi 2240 Aylık almayıp ta sağlık yardımı alanların şayisi 1032 SSK İl Müdürlüğü kayıtlarından anlaşılmaktadır.
3.BAGKUR : İlçemizde Bağ kur emeklisi olup yaslılık aylığı alanların şayisi 253, malullük aylığı alanların şayisi 5, ölüm aylığı alanların şayisi 137 dır. sağlık hizmetlerinden faydalanan emekli ve hak sahiplerinin şayisi toplam 677 dır.[/b]Edited by: onur
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
Mesaj: #2
DEMİRÖZÜ İLÇESİBölgenin tarihi MÖ.1.500'lere dayanmaktadır. İlçeye bağlı Bayrampaşa Köyü'nün yakınında bulunan Evciler Tepesi Höyüğü, Gökçedere'de bulunan (Pulur) Höyük'te yapılan araştırmalarda ele geçen buluntular da MÖ.2.000-3.000 yıllarına tarihlenmektedir.Yöre, Urartuların, Kimmerlerin, Iskitlerin, Medlerin, Perslerin, Pontus Krallığının , Romalıların, Bizanslıların, Arapların, Selçukluların ve Osmanlıların egemenliği altına girmiştir.Osmanlı döneminde yöre de Müslüman, Ermeni ve Rum halklarının yasadığı Osmanlı kayıtlarından anlaşılmaktadır.


Yöre, 1410’da Karakoyunlular’ın, 1476’da Akkoyunlular’ın hakimiyetinde kalmış, Fatih Sultan Mehmet'in Otlukbeli Savaşı'nda Akkoyunluları yenmesi ile Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. Otlukbeli Savaşı'nın geçtigiyer bugün Demirözü İlçesi sınırları içerisindedir. Ilçeye baglı Gökçedere Kasabas (Pulur) Akkoyunlular’in Anadoludaki ilk yerleşim merkezlerindendir. Demirözü, Bayburt Ilçesine baglı bir bucak merkezi iken, 1987'de Gümüşhane Iline baglı ilçe olmuş, 1989 yılında Bayburt’un ilolması ile birlikte, Bayburt ili’ne baglı ilçe konumuna getirilmiştir.


Demirözü'nde günümüze gelebilen eserler;


Ferahşat Bey Camisi
Kutlu Bey Camisi
Yukarı Hınzeverek (Çatalçeşme) Camisi
Kutlu Bey Türbesi
Ferahşat Bey (Pulur-Gökçedere) Medresesi
Bent Hamamı'dır.
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
|
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Kırıkkale ili ilçeleri onur 13 12,742 03-03-2008 01:27 AM
Son Mesaj: onur
  Kayseri ili ,ilçeleri onur 28 16,101 03-02-2008 09:23 PM
Son Mesaj: onur
  Kastamonu ili ilçeleri onur 18 9,541 02-28-2008 06:37 PM
Son Mesaj: onur
  Kars ili İlçeleri onur 5 2,717 02-24-2008 03:01 PM
Son Mesaj: onur
  Kahraman maraş ili ,ilçeleri onur 8 5,294 02-22-2008 11:04 AM
Son Mesaj: onur

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir